Sectorale onderhandelingen PC 140.04: Lees hier het protocolakkoord dat is onderhandeld in jouw sector

29/10/2021 - 10u

ACLVB en de sociale partners in het paritair comité hebben een sectoriëel protocolakkoord gesloten. Dit zijn de punten waarover wij het eens zijn geworden met het oog op erkenning en concrete verbeteringen voor de werknemers in de sector.

1.   Koopkracht

  • 0,4% verhoging op de reële lonen + barema’s op 1.01.2022
  • Compensatie voor 2021 met een ecocheque van 50 euro (of een gelijkwaardig voordeel), voor de werknemers die in dienst zijn op het moment van uitbetaling (ten laatste 15/12/2021) met een anciënniteit van minstens 6 maanden op datum van uitbetaling.
  • Anciënniteitsdagen (sector), sectorale verlofdag en communautaire feestdag kunnen worden overgedragen naar volgende kalenderjaren (idee van “loopbaansparen”), mits akkoord op bedrijfsniveau.
  • Toekenning coronapremie van 1,65 euro per gewerkte dag in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2021 met een maximum van 500 euro voor werknemers die in dienst zijn op het moment van uitbetaling (ten laatste 15/12/2021).

Tewerkstelling als uitzendkracht die onmiddellijk voorafgaat aan de indiensttreding in het bedrijf telt mee voor de berekening van het aantal gewerkte dagen.

  • Uitbreiding van het klein verlet naar 2 dagen voor niet-inwonende familieleden vanaf de 2 de graad (= grootouders, kleinkinderen, broers of zussen).

2.   Verlenging en herziening CAO’s

SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden

3.   Mobiliteit

  • Automatische toekenning van maximaal fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding
  • Gelijkschakeling PC 226 met een verhoging van 10% (=90% sociaal abonnement in plaats van 80%)

4.   Veiligheid en gezondheid

  • De sociale partners engageren zich in het kader van het sociaal fonds de preventieadviseurs 1x per jaar samen te brengen voor een overkoepelend overleg.

5.   Kwalitatieve eisen

  • Sectoranciënniteit inzake interim: tewerkstelling als uitzendkracht die onmiddellijk voorafgaat aan de indiensttreding in het bedrijf telt mee voor de berekening van de anciënniteit inzake anciënniteitsdagen en looninschaling
  • Functieclassificatie : De inschaling van 2 nieuwe functies mentor en lader/sorter/koerier in de bestaande classificatie zal in een werkgroep via het sociaal fonds uitgewerkt worden.

6.   Sociale vrede

De vakbonden verbinden zich ertoe geen acties te ondernemen die indruisen tegen de geest en de letter van dit sociaal akkoord en met betrekking tot de punten die het voorwerp hebben uitgemaakt van de onderhandelingen voor dit akkoord.

De vakbonden gaan de verbintenis aan alle geldende regels en procedures rond sociaal overleg en verzoening na te leven.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart