PC 140.02(Taxis) – Taxi in Vlaanderen : Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst

24/10/2020 - 12u

De nieuwe CAO werd door de sociale partners op 24 september ondertekend. Zij betreft de loon-en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen voor individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen. Zij zal in werking treden op 1 januari 2020. 

Deze CAO (hieronder) is belangrijk voor alle ondernemingen die in Vlaanderen overgestapt zijn naar de nieuwe IBP-vergunning, evenals voor hun chauffeurs.

Zij is van toepassing voor de werkgevers die een onderneming uitbaten voor het vervoer van personen in het raam van een vergunning die uitgereikt is in het kader van het Vlaams decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen en die vallen onder de Paritaire Commissie transport en logistiek, evenals voor hun chauffeurs.  

Zij betreft niet de ondernemingen die een oude Vlaamse vergunning hebben die gedurende de overgangsperiode hun diensten blijven uitbaten in het raam van hun oude taxi-of VVB-vergunning tot het verstrijken hiervan. Gedurende de overgangsperiode blijven de chauffeurs onderworpen aan de collectieve arbeidsovereenkomsten overeenkomstig de oude regels.
Dit geldt ook voor de ondernemingen die werken met Waalse of Brusselse licenties.

Opgelet :

Alle uitrustingen die in de voertuigen worden aangewend om op digitale wijze de gegevens van de ritten te registreren worden niet gelijkgesteld met taxameters. In de CAO wordt gewag gemaakt van geijkte taxameters overeenkomstig de Europese richtlijn over de meetinstrumenten en koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters).
Ter info, in een bijlage van de CAO worden alle betrokken CAO’s voor taxi en/of VVB opgelijst. 

 

 
 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

 

 
 
 
 

Download

Download de CAO

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart