Werk jij in de tuinbouw (PC 145) ? De syndicale premie en de eindejaarspremie worden betaald in december!

19/12/2023 - 11u

♦ SYNDICALE PREMIE ♦ Bedienden en arbeiders ♦

Wie heeft recht op een syndicale premie?

 • Werknemers die tussen 1 juli van afgelopen jaar en 30 juni van huidig jaar tewerkgesteld zijn in een tuinbouwbedrijf, en 
 • die aangesloten zijn bij de ACLVB en in orde zijn met hun betalingen tijdens deze periode.
 • Aan gepensioneerde werknemers tijdens de referteperiode wordt ook een syndicale premie toegekend.
 • Seizoensarbeiders vallen onder andere voorwaarden en hebben ook recht op een premie. Wens je meer informatie hieromtrent neem dan contact op met je ACLVB secretariaat.

 

Hoeveel is het bedrag?

Het bedrag is maximaal 145 euro per jaar of 12,08 euro per maand.

Ofschoon de bedienden pas vanaf 1 januari 2023 ressorteren onder paritair comité 145, wordt er voor de berekening van de syndicale premie toch rekening gehouden met hun tewerkstelling in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

 

Hoe wordt de syndicale premie betaald?

De werkgever zal u een attest bezorgen, gelieve dit te overhandigen aan uw ACLVB-afgevaardigden of dit binnen te brengen bij uw plaatselijk ACLVB-secretariaat.

Het attest moet voorzien zijn van jouw lidnummer en jouw rekeningnummer.

 

♦ EINDEJAARSPREMIE ♦ Bedienden ♦

Wie ontvangt de premie?

​Er zijn geen specifieke toekenningsvoorwaarden (zoals bvb. een anciënniteitsvoorwaarde).

Voor handelsvertegenwoordigers met een gedeeltelijke of volledig variabele bezoldiging is er een specifieke berekeningswijze van de premie (zie hierna 4.). 

Bedienden die geen handelsvertegenwoordiger zijn en enkel recht hebben op een variabele bezoldiging, hebben geen recht op de betaling van een eindejaarspremie! 

Wanneer wordt de premie betaald?

Hetzij bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen, hetzij in de loop van de maand december, tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak.

In geval van uitdiensttreding vóór de normale betaling van de premie, wordt de premie betaald op het ogenblik van de uitdiensttreding. 

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Voor bedienden (niet-handelsvertegenwoordigers): een maandloon .
 • Voor handelsvertegenwoordigers met enkel variabel loon: maandgemiddelde van het loon van de laatste twaalf maanden met max. hoogste bedrag van de 4e categorie.
 • Voor handelsvertegenwoordigers met een gedeeltelijk vast en gedeeltelijk variabel loon: maandgemiddelde van het loon van de laatste twaalf maanden (vast + variabel) met max. hoogste bedrag van de 4e categorie, tenzij het vast gedeelte hoger is dan dit bedrag. In dat geval wordt de EJP begrensd tot het vast gedeelte.
 • Voor deeltijdse werknemers gebeurt de berekening van de EJP in verhouding tot hun deeltijds arbeidsregime.
 • Iedere gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand tijdens het jaar geeft recht op 1/12de van de premie. Onder maand wordt verstaan: iedere verbintenis die is aangegaan vóór de 16de of een einde neemt na de 15de van de lopende maand. 

 

Bijzondere opmerkingen

De eindejaarspremie moet niet betaald worden wanneer:

 • de onderneming in de loop van het jaar een evenwaardig voordeel toekent welke ook haar benaming is, hetzij onder de vorm van een conventionele premie, hetzij ten titel van gift;
 • de onderneming welke op hun niveau bij overeenkomst de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van hun werknemers regelen, voor zover de in deze overeenkomst toegekende voordelen samengenomen ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien door deze collectieve arbeidsovereenkomst.

 

 

♦ EINDEJAARSPREMIE ♦ Arbeiders ♦

Wie heeft recht op een premie?

Arbeiders die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst in een tuinbouwbedrijf.

Wat zijn de bedragen?

Het percentage hangt af van de subsector waarin u werkt:

 • Bloementeelt : 6,25 % van het brutosalaris
 • Boomkwekerij : 8,33 % van het brutosalaris
 • Fruitteelt : 7,55 % van het brutosalaris
 • Groententeelt : 7,55% van het brutosalaris
 • Champignonteelt : 7,55% van het brutosalaris

 De referteperiode voor beide premies loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

 

Hoe wordt de eindejaarspremie betaald?

De eindejaarspremies worden door het fonds uitbetaald! Deze attesten dienen ingevuld, door het lid teruggestuurd te worden naar het fonds voor uitbetaling.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart