banner-feestdag-werkloosheid.jpg

Feestdagen en tijdelijke werkloosheid door corona

17/12/2020 - 17u

Met het eindejaar in zicht kunnen we weer uitkijken naar enkele betaalde feestdagen. Maar wat als je op dat moment (nog steeds) tijdelijk werkloos bent door corona?

Als tijdelijk werkloze heb je evengoed recht op een vergoeding voor wettelijke feestdagen, maar wie zal die betalen? Je werkgever of de RVA? De uitkomst is niet onbelangrijk, want de uitkering tijdelijke werkloosheid bedraagt een stuk minder dan het loon.

De regels zijn de volgende: als werknemer behoud je je recht op loon ten laste van de werkgever op feestdagen die vallen in de periode van 14 kalenderdagen volgend op de aanvang van de schorsing van de arbeidsprestaties wegens overmacht. Valt de feestdag buiten die periode, dan zal de feestdag worden vergoed door de RVA.

Voor het bepalen van de 14 dagen is er enkel sprake van een schorsing voor de dagen waarop er effectief niet gewerkt is wegens overmacht. De schorsing houdt op bij elke werkhervatting.

Als in de periode van volledige schorsing een vakantiedag valt, dan begint de termijn van 14 dagen eveneens opnieuw te lopen. Ook gewerkte dagen en (individuele of collectieve) vakantiedagen worden gezien als een onderbreking en doen telkens een nieuwe periode van 14 dagen lopen.

Inactiviteitsdagen, ADV-dagen en inhaalrustdagen vormen daarentegen geen onderbreking en doen geen nieuwe periode van 14 dagen lopen.

Wat als je arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is geschorst en je tijdelijke werkloosheid afwisselt met dagen dat je werkt? Dan start de 14-dagenteller steeds opnieuw. Telkens wanneer er een dag werkloosheid volgt op een gewerkte dag, start de periode van 14 kalenderdagen opnieuw. Het loon voor de feestdag die binnen deze periode van 14 dagen valt, is ten laste van de werkgever. Valt de feestdag op een normale activiteitsdag, dan behoudt die feestdag zijn karakter en is je werkgever loon verschuldigd.
 

Vragen?

Heb je twijfels of je wel correct bent uitbetaald? Werk je met interim-contracten en is het niet duidelijk of je recht hebt op loon voor de feestdagen? Aarzel niet om je ACLVB-secretariaat te contacteren. Dan bekijken we het samen met jou.
 

Tijdelijk werkloos door corona? Vergeet je verlof niet op te nemen!

Het jaar 2020 loopt op zijn einde. Door de coronacrisis, tijdelijke werkloosheid en geschrapte vakanties, zitten heel wat werknemers nog met een groot aantal verlofdagen die nog niet zijn opgenomen. Heb je nog verlofdagen staan, hou er dan rekening mee dat alle wettelijke verlofdagen van 2020 opgenomen moeten zijn uiterlijk 31 december 2020. Ben je nog steeds tijdelijk werkloos? Dan geldt dit ook voor jou!

De vakantiereglementering verplicht werknemers om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar.

Het vakantiedienstjaar is het jaar voorafgaand aan het jaar waarin een werknemer zijn verlof neemt (vakantiejaar genaamd). Neem je die niet op voor 31 december 2020, dan ben je ze kwijt. Niet opgenomen wettelijk verlof kan niet overgedragen worden naar volgend jaar.

Daarnaast voorziet de werkloosheidsreglementering dat de werkloze de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld moet uitputten ten laatste in de maand december van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar. Ben je nog werkloos en doe je dat niet, dan zullen de dagen waarop je nog aanspraak kan maken op vakantiegeld (loon), in mindering gebracht worden van je uitkering van de maand december.

Als blijkt dat de verlofdagen in de refertemaand december 2020 niet volledig werden uitgeput, zal de RVA een terugvordering eisen voor de niet-genomen dagen aan jaarlijkse vakantie.

Heb je dus nog recht hebt op wettelijke vakantiedagen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je werkgever!

Je kan je wettelijke vakantiedagen ook opnemen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid. In dat geval zal je loon door je werkgever worden uitbetaald, tenzij je van werkgever veranderde en je vorige werkgever je al voor die dagen uitbetaalde bij je vertrek.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart