banner-nar.jpg

Ondertekening nationale cao’s eindeloopbaan en loonmarge: zover zijn we al!

22/03/2017 - 09u

Op 21 maart 2017 vond in de Nationale Arbeidsraad de ondertekening plaats van de nationale cao’s rond eindeloopbaan en de loonmarge.

Mario Coppens, voorzitter ACLVB: “Hadden de sociale partners niet tot een IPA gekomen, zou een verlenging van de bijzondere stelsels SWT en het tijdskrediet landingsbanen geen feit geweest zijn. Dankzij de onderhandelingen worden de leeftijdsgrenzen in 2017-2018 voor heel wat mensen haalbaarder. Met deze ondertekening vertalen we enkele stukken van het interprofessioneel akkoord in juridische teksten. De volgende fase van het sociaal overleg, in de sectoren en bedrijven, kan nu officieel beginnen.”


SWT (brugpensioen) en landingsbanen tijdskrediet

Dankzij de acties eind 2014, hebben we enkele verzachtingen kunnen bekomen op het regeerakkoord van de regering. Dit had evenwel tot gevolg dat de reglementering nog complexer werd. Vanaf 2015 (en dus ook voor de periode 2017-2018) moeten er immers op verschillende niveaus collectieve arbeidsovereenkomsten rond eindeloopbaan worden gesloten.
 

1ste niveau: interprofessioneel

Deze stap werd vandaag gezet. Met de cao’s die werden afgesloten, ontstaat nu het kader waarmee de sectoren (en in sommige gevallen de ondernemingen) verder aan de slag kunnen.
 

2de niveau: sectoren (of ondernemingen)

Nu zijn de sectoren aan zet, waar onderhandeld zal worden of zij zullen toetreden tot de nationale cao’s die het recht op SWT openen of de toegangsleeftijd blokkeren voor SWT of landingsbanen. In geval van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, ligt deze verantwoordelijkheid bij de onderneming zelf.

Uitgezonderd voor het systeem medische SWT en cao 17, zijn dit nog noodzakelijke voorwaarden vooraleer de uiteindelijke toegangsleeftijd in de sector of het bedrijf vastligt voor de komende twee jaren!
 

Maximale marge loonkostenontwikkeling 2017-2018

Als gevolg van een nieuw wetgevend kader, werd voor het eerst in de Nationale Arbeidsraad een nationale cao ondertekend die bepaalt hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen in de periode 2017-2018. Deze maximale marge werd vastgelegd op 1,1%

Ook hier is het nu aan de sectoren (en desgevallend de bedrijven) om deze marge in te vullen en te concretiseren in de komende tweejaarlijkse onderhandelingen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart