banner-tijdelijke-werkloosheid-energiecrisis.jpg

Tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis

27/09/2022 - 16u

Laatste update: 11/4/2023, 10:00

Wat volgt is niet meer van toepassing sedert 31/03/2023!


Wanneer?

Bedrijven die kampen met zware verliezen door de stijging van de energieprijzen, kunnen vanaf 01/10/2022 beroep doen op een bijzonder stelsel van economische werkloosheid voor hun werknemers (arbeiders en bedienden). Het gaat om een tijdelijke maatregel, die in principe geldt tot 31/03/2023.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet een bedrijf voorafgaand een verklaring indienen bij de RVA waaruit blijkt dat het gaat om een energie-intensief bedrijf. Dit is het geval wanneer de energiekosten in 2021 minstens 3% van de productiewaarde bedragen of wanneer de energiefactuur van het bedrijf voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin de tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen is verdubbeld ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorafgaande kalenderjaar.
 

Welke stappen moet je ondernemen?

Vul het formulier C3.2-werknemer in. Bezorg ons het formulier per mail of bezorg dit aan je lokaal ACLVB-secretariaat.

We nemen contact met je op indien je nog moet langs komen om een formulier C1 in te vullen.

Je hoeft niet elke maand opnieuw een aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen. Heb je recent al uitkeringen tijdelijke werkloosheid genoten, dan moet je enkel een nieuwe aanvraag indienen als je veranderd bent van werkgever, tewerkstellingsbreuk, uitbetalingsinstelling, adres, rekeningnummer of als je een bijberoep hebt dat je nog niet hebt aangegeven. Twijfel je? Vul dan alsnog een aanvraag in.

Vanaf 1 januari 2023 moet je opnieuw een controlekaart gebruiken! (de C3.2A of C3.2A-BOUW). Je werkgever moet de kaart afleveren, ten laatste op je eerste dag tijdelijke werkloosheid van de maand. Je moet de kaart invullen, steeds op zak hebben (bij controle van de sociaal inspecteur moet je deze tonen) en nadien binnenbrengen bij de ACLVB. Lees zorgvuldig de uitleg op de kaart. Voorziet je werkgever in het gebruik van een elektronische controlekaart? Dan kan je de kaart online of via de app eC3.2 invullen, raadplegen en versturen naar de ACLVB.
 

Welke stappen moet je werkgever ondernemen?

Het is je werkgever die je op tijdelijke werkloosheid plaatst. Hij verricht een aangifte van sociaal risico en geeft ons door welke dagen jij tijdelijk werkloos bent. Hij zal vooraf een erkenning moeten aanvragen als energie-intensief bedrijf en ook jou in kennis stellen van je tijdelijke werkloosheid. Hij zal je ook een controlekaart tijdelijke werkloosheid afleveren.
 

Hoeveel bedraagt je uitkering?

Je uitkering bedraagt 70% van je (begrensd) brutoloon. Het begrensd brutoloon bedraagt momenteel € 123,05 euro per dag of € 3199,26 per maand (bedragen geldend op 1/1/2023). Is je brutoloon hoger, dan wordt je brutoloon 'afgetopt' tot dit bedrag. Is je brutoloon lager dan neemt men 70% van je reële brutoloon.

Afhankelijk van de loonschijf waarin je brutoloon valt, wordt je daguitkering berekend. Je daguitkering bedraagt vanaf 1/1/2023 minimaal 61,37 en maximaal 86,13 euro. Je gezinstoestand heeft geen invloed op het bedrag van je uitkering.

Op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Vanaf 1/11/2022 t.e.m. 31/03/2022 wordt de bedrijfsvoorheffing tijdelijk verlaagd naar 15%.

Hier bovenop heb je recht op een toeslag van € 6,47 per dag tijdelijke werkloosheid. Deze toeslag wordt betaald door hetzij je werkgever, hetzij het fonds voor bestaanszekerheid.
 

Wat doet ACLVB voor jou?

We helpen je bij het samenstellen van je werkloosheidsdossier en versturen je aanvraag naar de RVA. Je ontvangt de nodige administratieve en juridische ondersteuning in geval van problemen. Van zodra je dossier in orde is, zorgen we voor de stipte betaling van je uitkering.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart