Uitkering voor knelpuntberoepen of werken in een ander gewest

09/09/2022 - 17u

Vanaf 1 september kan je als langdurig werkloze in aanmerking komen voor hetzij een uitkering “knelpuntberoep”, hetzij een uitkering “interregionale mobiliteit” wanneer je het werk hervat in een knelpuntberoep, dan wel in een ander gewest. Het voordeel houdt in dat je in principe gedurende 3 maanden 25% van de uitkering die je als volledig werkloze genoot in de eerste vergoedingsperiode, mag cumuleren met het salaris dat je ontvangt uit de tewerkstelling die je aanvat.

Met deze maatregel wil de regering langdurig werklozen aanmoedigen om aan de slag te gaan in sectoren die kampen met een tekort aan arbeidskrachten, dan wel de taalgrens over te steken op zoek naar een job. Beide regelingen zijn van toepassing vanaf september, voor indiensttredingen na 31 augustus 2022. Wat zijn nu de voorwaarden om zo’n uitkering te kunnen ontvangen? Hoeveel bedraagt de uitkering en hoe vraag je ze aan? De principes van beide uitkeringen zijn gelijkaardig. We zetten ze voor u op een rijtje.

DE UITKERING KNELPUNTBEROEP

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op deze uitkering indien je gelijktijdig aan de volgende basisvoorwaarden voldoet: 

 • Je hebt in de loop van de 15 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling minstens 312 volle of halve uitkeringen genoten als volledig werkloze.
 • Je hervat het werk in een knelpuntberoep.
 • Je wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens 3 maanden, gerekend van datum tot datum.

Opgelet: in bepaalde gevallen kan de uitkering niet worden toegekend, zelfs al voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden. Zie verder. 

De uitkering “knelpuntberoep” kan slechts één keer tijdens je loopbaan, voor één arbeidsovereenkomst, worden toegekend.

Hoe wordt het vereiste aantal werkloosheidsdagen berekend?

Zowel werkloosheidsuitkeringen na een tewerkstelling als inschakelingsuitkeringen na studies komen in aanmerking om de 312 dagen te bereiken. Ontvang je volle uitkeringen (als voltijds werknemer), dan worden alle dagen waarop je uitkeringen ontvangt (in het zesdagenstelsel) in rekening gebracht. 

Ontvang je halve uitkeringen (als vrijwillig deeltijds werknemer), dan worden er maximaal 26 halve uitkeringen per maand en 6 halve uitkeringen per week in rekening gebracht. Er zijn geen andere situaties die worden gelijkgesteld met dagen van volledige werkloosheid. Twijfel je of je voldoende uitkeringen hebt genoten? Dan bekijkt de ACLVB dit samen met jou.  

Wat verstaan we onder knelpuntberoep?

Een knelpuntberoep is een beroep dat vermeld is op de lijst die door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling wordt opgesteld. Zo is er een lijst met knelpuntberoepen die geldt voor het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. De bevoegde dienst is de dienst die bevoegd is voor de plaats waar zich de exploitatiezetel van je werkgever bevindt. Is die er niet, dan kijk je naar de gebruikelijke plaats van tewerkstelling om het bevoegde gewest te bepalen. In geval van twijfel zal de RVA aan de bevoegde gewestelijke dienst vragen of het om een knelpuntberoep gaat.

Een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden?

Het moet gaan om een arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens 3 maanden, gerekend van datum tot datum. Het is niet van belang of het gaat om een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, voltijds dan wel deeltijds. Het volstaat echter niet dat het gaat om opeenvolgende overeenkomsten van telkens minder dan 3 maanden, zelfs niet indien deze opgeteld minstens 3 maanden dekken. Stel dat de arbeidsovereenkomst om de één of andere reden toch in de loop van de 3 maanden zou worden beëindigd, dan gaat het voordeel niet noodzakelijk verloren, behalve in geval van kennelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Er zal in de toekomst wel geen nieuw voordeel meer worden toegekend.

DE UITKERING INTERREGIONALE MOBILITEIT

Je hebt recht op deze uitkering indien je gelijktijdig aan de volgende basisvoorwaarden voldoet: 

 • Je hebt in de loop van de 15 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling minstens 312 volle of halve uitkeringen genoten als volledig werkloze.
 • Je wordt als loontrekkende tewerkgesteld in een ander gewest dan datgene waar je je hoofdverblijfplaats hebt.
 • Je wordt tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens 3 maanden, gerekend van datum tot datum.

Opgelet: in bepaalde gevallen kan de uitkering niet worden toegekend, zelfs al voldoe je aan de bovenvermelde voorwaarden. Zie verder.

Hoe wordt het vereiste aantal werkloosheidsdagen berekend?

Ze worden op dezelfde manier berekend als voor de uitkering “knelpuntberoep”.
Zowel werkloosheidsuitkeringen na een tewerkstelling als inschakelingsuitkeringen na studies komen in aanmerking om de 312 dagen te bereiken. Er zijn geen andere situaties die worden gelijkgesteld met dagen van volledige werkloosheid. 

Wat is een "ander gewest"?

Worden als gewesten beschouwd: het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Je hoofdverblijfplaats moet zich in een ander gewest bevinden dan het gewest waar zich de exploitatiezetel van je werkgever bevindt of de gebruikelijke plaats van tewerkstelling zich bevindt, indien er géén exploitatiezetel is.
Voorbeeld 1: Je woont in Elsene (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en je gaat werken bij een werkgever wiens exploitatiezetel is gelegen in Aalst (Vlaams Gewest). Je werkt in een "ander gewest".
Voorbeeld 2: Je woont in Elsene (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en je gaat werken bij een werkgever wiens exploitatiezetel is gelegen in Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Je werkt niet in een "ander gewest", dus ook niet wanneer je af en toe in het Vlaams Gewest gaat werken.

Een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden?

Net zoals bij de uitkering “knelpuntberoep”, moet het gaan om een arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens 3 maanden, gerekend van datum tot datum. Het is niet van belang of het gaat om een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, voltijds dan wel deeltijds. Het volstaat echter niet dat het gaat om opeenvolgende overeenkomsten van telkens minder dan 3 maanden, zelfs niet indien die opgeteld minstens 3 maanden dekken. Het voordeel gaat niet noodzakelijk met terugwerkende kracht verloren indien de arbeidsovereenkomst in de loop van de 3 maanden zou worden beëindigd, behalve indien er sprake is van kennelijk oneigenlijk gebruik. Om het voordeel later nog eens te krijgen, zal je wel opnieuw aan alle voorwaarden moeten voldoen.

IN WELKE GEVALLEN KUNNEN DE UITKERINGEN “KNELPUNTBEROEP” EN “INTERREGIONALE MOBILITEIT” NIET OF NIET LANGER WORDEN TOEGEKEND? 

Zelfs al voldoe je aan de basisvoorwaarden, dan nog worden deze uitkeringen niet toegekend in de volgende gevallen:

 • Je bent werkloos geworden met als bedoeling de voordelen te kunnen genieten.
  Voorbeeld: je verlaat je werk om werkloos te worden en vervolgens het werk te hervatten met toekenning van een van de bedoelde uitkeringen.
 • Je werkte in de 6 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling in dezelfde onderneming of instelling of in de groep waartoe de onderneming of instelling behoort.
  Voorbeeld: je werkte als uitzendkracht bij een onderneming en wordt nadien vast in dienst genomen door die onderneming.
 • Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (65 jaar) of je geniet een volledig rustpensioen vóór de leeftijd van 65 jaar.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats niet (langer) in België of je verblijft niet (langer) effectief in België.
 • Je bent geïnterneerd, in voorlopige hechtenis genomen of van je vrijheid beroofd.
 • Je bent een havenarbeider, zeevisser, vislosser of -sorteerder.
 • Je arbeidsovereenkomst heeft een einde genomen tijdens de periode van 3 maanden waarin je de uitkering kunt genieten.
 • Voor de uitkering "interregionale mobiliteit": je verhuist naar het gewest waar je bent tewerkgesteld.

HOE WORDEN DE UITKERINGEN KNELPUNTBEROEP" EN "INTERREGIONALE MOBILITEIT" BEREKEND?

We nemen als uitgangspunt het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (na tewerkstelling) die je zou ontvangen hebben tijdens de eerste 3 maanden van je werkloosheid, delen dat door 4 en ronden het resultaat af naar de hogere cent.

Ben je gerechtigd op inschakelingsuitkeringen (na studies), dan nemen we als basis het minimale dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor je gezinscategorie tijdens de eerste 3 maanden van  werkloosheid.
Dat dagbedrag wordt per maand vermenigvuldigd met het aantal dagen, gerekend van maandag tot zaterdag (het "zesdagenstelsel"), gelegen in die maand en tijdens de tewerkstelling, maar beperkt tot de eerste 3 maanden van tewerkstelling, gerekend van datum tot datum.

Voorbeeld:
Je hervat het werk op maandag 19 september 2022 in een ander gewest, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 3 maanden later (zondag 18 december 2022) ben je nog steeds verbonden door de arbeidsovereenkomst.

Je hebt recht op:

 • 11 uitkeringen in september (19.09.2022 tot 30.09.2022, gere-kend in het zesdagenstelsel)
 • 26 uitkeringen in oktober (de volledige maand gerekend in het zesdagenstelsel)
 • 26 uitkeringen in november (de volledige maand gerekend in het zesdagenstelsel)
 • 15 uitkeringen in december (01.12.2022 tot 18.12.2022, gerekend in het zesdagenstelsel)

KAN JE DE UITKERINGEN "KNELPUNTBEROEP" EN "INTERREGIONALE MOBILITEIT" CUMULEREN MET ANDERE UITKERINGEN?

Je kan deze uitkeringen cumuleren met uitkeringen als tijdelijk werkloze, inkomensgarantie-uitkering die je kunt genieten als deeltijds werknemer met behoud van rechten, jeugd- en seniorvakantie, ziekteuitkeringen en uitkeringen loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Je kunt deze uitkeringen uiteraard ook cumuleren met het loon uit je arbeidsovereenkomst, maar ook met een inkomen uit een nevenactiviteit.
Je kunt deze uitkeringen niet cumuleren met uitkeringen als volledig werkloze. Bovendien kunnen de uitkeringen "knelpuntberoep" en "interregionale mobiliteit" niet onderling gecombineerd worden. Ze kunnen ook niet na elkaar worden toegekend, binnen dezelfde tewerkstelling.

HOE VRAAG JE DE UITKERINGEN "KNELPUNTBEROEP" EN "INTERREGIONALE MOBILITEIT" AAN?

Je moet het formulier C250 invullen (Deel 1) en laten aanvullen door je werkgever (Deel 2). Je vindt het formulier op de website van de RVA. Je moet het vervolgens samen met je arbeidsovereenkomst overmaken aan een ACLVB-kantoor, dat Deel 3 zal invullen en het formulier zal indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. 

Het volledige dossier moet aankomen uiterlijk op het einde van de tweede maand na die waarin je arbeidsovereenkomst een aanvang nam. Je moet op het einde van elke kalendermaand waarvoor je aanspraak maakt op de uitkering, een vergoedingsformulier C250.1 invullen. Aan de hand van dit formulier zullen wij je uitkering betalen. 

Je moet niet in het bezit zijn van een controlekaart als volledig werkloze (C3A). Vraag je evenwel ook andere uitkeringen als bv. tijdelijk werkloze of als deeltijds werknemer, dan moet je, behalve indien je daarvan bent vrijgesteld, in het bezit zijn van de controlekaart toepasselijk voor de regeling waarin je die andere uitkeringen vraagt.

Meer info? De ACLVB-medewerkers helpen je graag verder! 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart