Vlaams Regionaal Comité hekelt gebrek aan een écht tripartiet Vlaams sociaal overleg en zet de bakens verder uit

22/11/2018 - 10u

De Vlaamse sociale partners onderhandelen belangrijke akkoorden. Zo is er het “vorming- en opleidingspact”, “het actieplan werkbaar werk” en momenteel negotiëren de Vlaamse sociale partners een nieuw belangrijk akkoord “Iedereen aan boord” om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk te krijgen en om mee oplossingen te bedenken voor de krapte op de arbeidsmarkt. Alles koek en ei dus? Niet!

Hét grote probleem bij al deze akkoorden is de magere interesse van de huidige politiek. Het sociaal overleg en een degelijk opgebouwd netwerk van de Vlaamse sociale partners, wordt vandaag onvoldoende gewaardeerd. Zelfs unanieme adviezen omtrent onderwerpen die de corebusiness zijn, worden meer dan eens genegeerd.

Gert Truyens, Vlaams gewestsecretaris: “Dit jaar hebben we slechts 1 keer officieel VESOC-overleg gehad. Dit is notabene het overleg met de Vlaamse Regering ! De voorbereidende werkgroepen worden te vaak herleid tot een informatief rondje in plaats van een écht sociaal tripartiet overleg. Ik vind het dus niet normaal dat het huidig politiek bestel evenveel belang hecht aan occasionele burgerplatformen en de zogenaamde “onafhankelijke bestuurders” in diverse raden van bestuur als aan vakbonden.”

De ACLVB wil de legitieme plaats als sociale partners terug opeisen. Niet door te roepen, maar wel met een eigen toekomstvisie, een eigen DNA, met een sterk en goed onderbouwd verhaal ! Tijdens het Vlaams Regionaal Comité werd dan ook een discussietekst naar voor gebracht die de basis vormt voor een memorandum, gericht aan de toekomstige Vlaamse Regering. De voorstellen geven een concrete visie weer op belangrijke thema’s die iedere Vlaming bezighoudt: digitalisering en robotisering, levenslang leren, de gewijzigde competentiebehoeften, een performant duaal leren, de circulaire economie, een masterplan voor onderwijs, een evenwichtige  zorgmaatschappij,  klimaat, milieu en energie, mobiliteit, armoede en een coherent ouderenbeleid.

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart