PC 114 : Een aanvullend pensioen voor bedienden van de steenbakkerijen

19/05/2022 - 15u

De wet op de aanvullende pensioenen (de WAP-wet) heeft de sectoren opgedragen een einde te maken aan het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden met betrekking tot  de sectorale aanvullende pensioenen .

 In Paritair Comité 200 is een eerste kader-CAO gesloten voor ONDERNEMINGEN MET ARBEIDERS IN PARITAIR COMITÉ 114 (PARITAIR COMITÉ VOOR DE STEENBAKKERIJ).  

De sectorale sociale partners van het Paritair Comité 114 hebben besloten het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden overeenkomstig artikel 14 van de WAP geleidelijk op te heffen door middel van een Kader-CAO. Hierbij worden de werkgevers in deze sector verplicht de nodige maatregelen op bedrijfsniveau te nemen. Er is dus geen sectorale 2e pijler voor bedienden van bedrijven die actief zijn in Paritair Comité 114. De bedrijven uit deze sector moeten voor hun bedienden een bedrijfseigen oplossing uitwerken.

Wat betekent dit concreet voor u?

Als u als bediende al een aanvullende pensioenregeling in uw bedrijf hebt:

De eerste stap is na te gaan of uw werkgever op 1 januari 2022 reeds een aanvullende pensioenregeling toepast die ten minste gelijkwaardig is aan de sectorale aanvullende pensioenregeling van het Paritair Comité 114. In dit geval heeft de gesloten CAO geen betrekking op u, omdat u reeds een recht heeft dat gelijkwaardig is aan dat van arbeiders. Uiteraard moet uw bedrijfspensioenregeling in de toekomst altijd ten minste gelijkwaardig zijn aan de sectorale aanvullende pensioenregeling van het Paritair Comité 114.

Als de aan u toegekende aanvullende pensioenregeling niet gelijkwaardig is, moet uw werkgever zich aanpassen aan de voorwaarden die voor arneiders zijn vastgesteld.

Als u als bediende geen aanvullende pensioenregeling in uw bedrijf hebt:

  • Eerst moet u nagaan of uw onderneming een andere activiteit heeft (d.w.z. of zij arbeiders in dienst heeft in een andere Paritaire Commissie):
  • Als dit niet het geval is, moet uw werkgever u een aanvullende pensioenregeling toekennen die ten minste gelijkwaardig is aan de sectorale aanvullende pensioenregeling van het Paritair Comité 114.
  • Als dit het geval is, moet u nagaan wat de hoofdactiviteit van uw onderneming is en of het een activiteit is waarvan de arbeiders onder CP114 vallen. In dit ingewikkelder geval is het nuttig contact op te nemen met ACLVB omdat moet worden nagegaan of u recht hebt op harmonisatie met betrekking tot de arbeiders van het Paritair Comité 114 en niet met betrekking tot een ander Paritair Comité van arbeiders.

Wat zijn uw rechten?

Sinds 2022 bedraagt de bijdrage van het sectoraal aanvullend pensioen voor CP 114-arbeiders 0,49% van het brutoloon. U hebt recht op een gelijkwaardig voordeel op bedrijfsniveau.

Opgelet!

De tijdelijke jaarpremie die in het kader van de sectorale overeenkomst 2019-2020 in Paritair Comité 200 is onderhandeld, kan worden gebruikt om het aanvullend pensioen van de bedienden te financieren. Voor meer informatie over dit punt, zie onze infoflash over het sectoraal akkoord 2019-2020

https://www.aclvb.be/nl/aanvullend-pc/aanvullend-pc-bedienden/artikels/pc-200-sectoraal-akkoord?_ga=2.104830978.369459902.1652950906-1920434623.1628098091

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart