Homepage BIS

Op deze pagina:

  Onze vakbond is een actor van ontwikkeling. Zoals elke vorm van sociale vooruitgang, is ook die ontwikkeling geprogrammeerd in onze syndicale genen. De ACLVB neemt al ruim 120 jaar actief deel aan de emancipatie van de werknemers. Haar waarden van vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn nog altijd brandend actueel. De ACLVB boogt nog steeds op al die ervaring en op haar principes die ze ten dienste van de ontwikkeling van haar partnerorganisaties kan stellen: vakorganisaties die streven naar meer autonomie en die op hun beurt deze onafhankelijkheid willen vrijwaren ten behoeve van alle verdrukte werknemers. Maar de actuele context van de geglobaliseerde economie heeft alles onderuit gehaald! Richtlijnen, praktijken, zelfs de instituten wiens missie het is waardig werk voor iedereen te verzekeren: niets is nog wat het was. De mondialisering is vooral noodzakelijk voor onze syndicale krachten te bundelen.

  Vanuit haar sociaal-liberale visie wil de ACLVB aan deze solidariteit uitdrukking geven via het noodzakelijk sociaal overleg, zodat de eisen van de werknemers op ondernemings-, sectoraal, interprofessioneel of mondiaal vlak ingewilligd kunnen worden. De uitwerking van een gestructureerde, open en doeltreffende sociale dialoog is een factor van sociale, economische en democratische ontwikkeling. Dit concept van een verantwoordelijk, vrij, solidair en betrokken syndicalisme komt tot uiting in de relaties die de ACLVB met haar zuidelijke partnerorganisaties onderhoudt en daarnaast via haar investeringen in wereldwijde democratische waardig- werk-structuren. Hierbij wil ze geen model opdringen, maar luisteren naar de plaatselijke verzuchtingen.

  Elke dag wordt de ACLVB performanter, om de uitdaging van morgen aan te gaan: er elke dag staan voor alle werknemers, overal ter wereld.

  Vele projecten komen tot stand met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. De Ministeries van Tewerkstelling en Sociale Zaken steunen overigens al jaren de internationale initiatieven van de Belgische sociale partners.

  De versterking van de syndicale organisaties heeft een rechtstreekse impact op de verdediging van de democratie in het algemeen en de syndicale rechten in het bijzonder, in de strijd tegen de werkloosheid, onder meer via het scheppen van menswaardige banen en de bijdrage tot een duurzame syndicale vrede en de vermindering van individuele en collectieve conflicten.

  Contact

  BIS Beweging voor Internationale Solidariteit vzw
  Secretariaat
  Boudewijnlaan 8 │B-1000 Brussel
  Tel: +32 (0) 2 509 16 00+32 (0) 2 509 16 49
  E-mail international@aclvb.be en bis@bis-msi.be
  Ondernemingsnummer: 0478.060.441,  RPR Brussel 

  Hebt u te maken met een integriteitsprobleem?

  Integriteit en respect zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Deze waarden geven richting aan onze handelingen en worden onderschreven door iedereen die formeel voor onze organisatie werkt. Daarom ondertekende BIS het Integriteitscharter.

  U kunt machtsmisbruik, niet-naleving van een wet, fraude, seksueel uitbuiting, misbruik of intimidatie, enz. melden of een vraag stellen op de onafhankelijke meldpunt van de vzw BIS. E-mail: meldpunt-bis@aclvb.be.

  Are you facing an integrity issue?

  You can notify abuse of power, non-compliance with a law, fraud, sexual exploitation, abuse or harassment,  etc., or ask a question through the independent contact point of MIS. E-mail: meldpunt-bis@aclvb.be.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart