Overzicht Corona ondersteuningsmaatregelen als wegwijs in een financiële onzekere context

Op deze pagina:

  Velen maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Bieden de genomen maatregelen voldoende financiële steun om voldoende ademruimte te hebben voor de rest van de maand(en) in de context van de huidige coronacrisis.

  Hier pogen wij een overzicht te geven van steunmaatregelen en mogelijkheden die u kunnen helpen in het zoeken naar oplossingen.
   

  Hoeveel bedraagt de uitkering voor de werknemer?

  Bruto werkloosheidsuitkering tijdens de periode van de coronacrisis (dus voor de periode van 01.02.2020 tot 30.06.2020)

  De werkloosheidsuitkering tijdelijke werkloosheid = 70% van een gemiddeld loon, maar begrensd tot 2.754,76 euro per maand. Indien het niet over een maand gaat wordt een dagbedrag gerekend gelijk aan 74,17 euro/dag (de RVA rekent met zes dagen/week).

  Het dagbedrag wordt voor een volledige maand berekend op 26 dagen. Het aantal dagen dat je voor die bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

  • Een voltijdse werknemer die minstens 2.754,76 euro bruto verdient, zal een werkloosheidsuitkering ontvangen van 1.928,42 euro bruto/maand (zonder de extra toelage)
  • Bedraagt het loon minder dan 2.754,76/ maand, dan zal het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag.
  • Meer informatie kan u vinden:

  Extra toelage bovenop je werkloosheid

  Betaald door de RVA

  De RVA zal bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen (in een zesdagenstelsel). Dit komt neer op zo’n 150 euro per maand.
   

  Betaald door de sector waartoe je werkgever behoort

  Verschillende sectoren (dit wordt paritaire comités genoemd), voorzien een toeslag voor werknemers die door de werkgever op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gezet. De tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de Corona crisis vormt een dergelijke overmacht.

  Als dit door het paritair comité van jouw werkgever voorzien wordt, moet dit verplicht betaald worden.

  Wie betaalt deze toeslag?
  Dit hangt af van wat er in de sector werd afgesproken. Het kan zijn dat de werkgever dit moet betalen maar het kan ook door een sectoraal fonds voor bestaanszekerheid betaald worden.

  Wil je meer weten of jouw werkgever onder een paritair comité valt die een toeslag moet betalen, volg dan de volgende stappen:

  1. Neem een loonfiche waar je maandelijks loon (bruto – netto) wordt weergegeven of neem een fiscale fiche dat je nodig hebt om je belastingen in te vullen.
  2. Zoek hier naar het nummer naast de vermelding paritair comité of par.com. of pc.
  3. Dat nummer identificeert het paritair comité dat u vervolgens hier kan weervinden op het overzicht van alle sectoren die een toelage hebben afgesproken.

  Momenteel zijn veel sectoren bezig met het afsluiten van nieuwe cao’s die een toeslag voorzien, dus deze lijst kan nog aangepast worden.
   

  Betaald door de werkgever zelf

  Eventueel kan de werkgever ook beslissen om bovenop de toeslag van de RVA en van de sector (als er één werd afgesproken zie punten hierboven: RVA en sector), een vrijwillige toeslag te betalen aan zijn werknemers. 

  Deze toeslag is een belastbaar bedrag (dus geen RSZ inhouding) onder de volgende voorwaarden:

  • De werkgever moet ze toekennen aan alle werknemers van dezelfde categorie van zijn bedrijf;
  • Dit kan een bepaald percentage zijn om een gedeelte van het verlies van een nettoloon te compenseren of dit kan een forfaitair bedrag zijn.
  • Het uiteindelijke totaal netto bedrag (werkloosheidsuitkering, toeslag RVA, eventueel toeslag sector en toeslag werkgever) mag netto niet meer bedragen dan het nettoloon dat de werknemer had ontvangen indien hij/zij gewerkt had.
   Let wel op!
   Als uw werkgever voor de vorige maand maart al een toeslag heeft betaald en het blijkt dat het totaal netto ontvangen bedrag te hoog was, dan kan de werkgever voor de volgende maanden beslissen om zijn bijbetalingen te verlagen om te compenseren.

  Voor werknemers met een variabel loon mag rekening gehouden worden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden.
   

  Werkloosheidsuitkering en toeslag(en) bruto – netto

  Op het totaal van de uitkering en de toeslag van de RVA en eventuele andere toeslagen van de sector en van de werkgever wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

  Voorbeeld

  • Een voltijdse werknemer, bediende, met een brutoloon van: 3000 euro
  • Tewerkgesteld in het paritair comité: 209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
  • Alleenstaand en geen kinderen
  • Het brutoloon 3000 euro geeft netto 1.991,23 euro
  • De werknemer is reeds vanaf het begin van de coronamaatregelen sinds 18 maart in tijdelijke werkloosheid gezet door de werkgever en is sindsdien elke dag werkloos geweest. In deze situatie wordt paasmaandag ook gedekt door werkloosheid.

  Wat is de uitkering voor april 2020

  Uitkering of toeslag

  Te ontvangen

  Uitleg

  Wie betaalt?

  Werkloosheidsuitkering

  Tijdelijke werkloosheid

  1.928,42 euro bruto

  Brutoloon (3.000 euro) werd geplafonneerd op 2.754,76 dus:

  70% x 2.754,76 = 1.928,42

  RVA

  Toeslag RVA

  146,38 euro bruto

  5,63 euro/dag x 26 (De RVA houdt rekening met de zes dagen/week, dus 26 dagen in april)

  RVA

  Toeslag par com

  253,47 euro bruto

  PC 209:

  12.07 euro/dag (max 6 volle uitkeringen per week), 6.04 euro/halve dag (max 12 halve uitkeringen per week)

   

  Werkgever

  Totaal van werkloosheidsuitkering en toeslagen

  2.328,27 euro bruto

  1.928,42 + 146,38 + 253,47

   

  Netto

  1.705,45 euro

  2.328,27 – 622,81

  Op het brutobedrag wordt enkel 26,75% BV afgehouden


  Moet er elke maand een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid ingediend worden?

  • Wel tijdelijk werkloos in de maand maart + u bent in april en de volgende maanden nog door de werkgever op tijdelijke werkloosheid geplaatst:
   à dan moet je geen nieuwe aanvraag meer indienen.
   De eerste aanvraag met de eerste werkloosheidsdag telt, ook voor de periode van april of mei en juni. De periode is in principe gedekt tot 30 juni, mocht de werkgever u zolang in tijdelijke werkloosheid houden.
  • GEEN tijdelijke werkloosheid in de maand maart, maar wordt u in april (of later), voor de eerste maal in tijdelijke werkloosheid geplaatst ten gevolge van de crisisperiode.
   à dan moet u de aanvraag indienen op het moment dat u de eerste maal in tijdelijke werkloosheid wordt geplaatst. Dit kan u hier doen. Deze eerste aanvraag telt dan voor de gehele periode dat u eventueel in tijdelijke werkloosheid zou geplaatst worden tgv corona en dit tot en met 30 juni 2020.
    

  Andere ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid

  De diverse overheden in België hebben verschillende steunmaatregelen voorzien in deze moeilijke tijden van Corona. Sommige van deze maatregelen zijn overlappend anderen dan weer niet omdat zij specifiek tot de bevoegdheid van de betrokken overheid behoren.

  We pogen hierbij een globaal overzicht te geven van de informatie uit de diverse websites van de overheden die de verschillende maatregelen voor de burgers bespreken.  

  Deze informatie kan via deze sites terug gevonden worden:


  Leningen

  Hypothecair krediet?

  Als uw kredietovereenkomst met de banksector is afgesloten:

  In het kader van de gezondheidscrisis hebben de banksector, de minister van Financiën, de Nationale Bank van België en Febelfin een charter gepubliceerd met betrekking tot "uitstel van betaling van hypotheekleningen".

  Uitstel van afbetaling aan te vragen bij uw bank, vanaf 1 april. Dit kan tot 6 maanden uiterlijk tot 31 oktober 2020. Let op de looptijd van de hypothecaire lening wordt dan wel verlengd met het aantal maanden uitstel.

  Dit kan onder de volgende voorwaarden:

  • uw inkomenen/of het inkomen van jouw partner is gedaald of weggevallen ten gevolge van de coronacrisis (tijdelijke of volledige werkloosheid, sluiting van uw zaak, overbruggingsmaatregelen of ziekte door het coronavirus).
  • Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
  • De lening is aangegaan voor de enige woning (niet de eigenaar zijn van een andere woning) en die woning is tevens de hoofdverblijfplaats.
  • Er is onvoldoende reserve op de spaarrekening of zichtrekening (max. 25.000 euro spaargeld).

  Meer informatie op: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet

  Als uw kredietovereenkomst is afgesloten met de verzekeringssector:

  Als uw kredietovereenkomst is afgesloten met de verzekeringssector:

  De verzekeringssector heeft aangekondigd zich aan te sluiten bij de voorwaarden die de banksector al heeft gesteld.

  Concreet kan dit betrekking hebben op:

  • uitstel van terugbetaling van door verzekeraars verstrekte hypotheekleningen en betaling van rente voor maximaal 6 maanden en uiterlijk tot 31 oktober 2020, onder dezelfde voorwaarden als de banksector;
  • een uitstel van de verzekering voor het "uitstaande saldo" in verband met een hypotheeklening voor particulieren die profiteren van de uitstel van terugbetaling van deze hypotheeklening (hetzelfde uitstel, tot dezelfde datum);
  • uitstel van betaling van premies voor brandverzekeringen in verband met een hypotheeklening voor alle verzekerden met tijdelijke werkloosheid onder dezelfde voorwaarden.
    

  Sociaal krediet?

  Uitstel van betaling van de maandelijkse aflossingen ten gevolge van de coronamaatregelen. De maanden van uitstel tot aflossing komt wel bij de duurtijd van uw lening.

  Voor meer informatie bij:

  Voor sociale leningen kunt u het best zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker van jouw lening.
   

  Consumentenkrediet / autolening?

  Voor dergelijke leningen zijn er geen dwingende maatregelen afgesproken om financiële instellingen te dwingen kosteloos uitstel van betaling te verlenen.

  Febelfin adviseert al diegenen die in financiële problemen komen om rechtstreeks contact op te nemen met hun bank of geldverstrekker. Er kan dus naar oplossingen gezocht worden, elk geval wordt individueel behandeld.

  Voor een autolening: raadpleeg uw leningscontract om na te gaan of er een clausule is die in bepaalde omstandigheden de terugbetaling van uw krediet voor een bepaalde periode (van enkele maanden) kan opschorten. Als een dergelijke clausule bestaat, vraag dan de instelling om een wijziging aan te brengen in het leningscontract om van deze opschorting te profiteren. Als een dergelijke clausule niet wordt gegeven, probeer dan hetzelfde resultaat te verkrijgen door te onderhandelen met uw kredietorganisatie.
   

  Lasten

  Water en energie?

  Federaal

  Inroepen van overmacht bij aanvragen aan het sociaal stookoliefonds

  Wat de termijn van 60 dagen betreft waarover de persoon beschikt om zijn aanvraag aan het OCMW te bezorgen, vanaf de leverdatum, kan de huidige periode worden beschouwd als overmacht. Bijgevolg zal iemand die zijn aanvraag bezorgt in april, terwijl de einddatum eind maart was, overmacht kunnen inroepen en aanspraak kunnen maken op de verwarmings-toelage wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan.

  Meer informatie op: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/vragenantwoorden-verband-met-de-toepassing-van-de-wettelijke-missies-van-de-ocmws#91
   

  Vlaanderen

  Elektriciteits- en waterpremie

  De Vlaamse regering heeft beslist om elke tijdelijk werkloze die in Vlaanderen woont een automatische tegemoetkoming van 202,68 euro toe te kennen als tussenkomst in de water- en energiefactuur. Dit komt overeen met een gemiddelde uitgave voor 1 maand water- en energie (elektriciteit, gas, stookolie of andere energiebronnen).

  Meer informatie op: https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19

  • Geen afsluitingen van water, gas of elektriciteit tijdens de periode van de Corona maatregelen.
  • Budgetmeter opladen blijft mogelijk via een online oplaadmogelijkheid of via het OCMW of het Sociaal Huis (op afspraak) .
  • Voor een 'energielening bij een Energiehuis, vanuit de Vlaamse overheid wordt de kapitaalsterugbetaling van de energieleningen werd automatisch voor 3 maanden uitgesteld.

  Voor meer informatie over al deze maatregelen op: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/corona-maatregelen-voor-waterfactuur-en-energiefactuur.
   

  Wallonië

  Afhankelijk van de waterverdeler kunnen verschillende maatregelen worden overwogen.

  • betalingsplannen eenvoudiger maken;
  • de vervaldatum van facturen te verlengen tot 30 juni 2020;
  • om waterafsnijdingen op te schorten;
  • verwijder waterstroombegrenzers op aanvraag.

  Neem rechtstreeks contact op met uw waterdistributienetwerk om te onderhandelen en om een betalingsplan of een maandelijks uitstel te verkrijgen als zich problemen voordoen als gevolg van de huidige situatie. 

  Wat de energiesector betreft , zullen de distributienetbeheerders passende maatregelen nemen om onderbrekingen in de levering van elektriciteit of gas te voorkomen. Tijdens de voorziene periode kan er geen nieuwe plaatsing van de begrotingsteller plaatsvinden. Gedurende deze periode worden alle afsluitprocedures opgeschort, behalve om veiligheidsredenen.

  Neem rechtstreeks contact op met uw energieleverancier om te onderhandelen en een betalingsplan of een maandelijks uitstel te verkrijgen als zich problemen voordoen als gevolg van de huidige situatie.

  Merk ook op dat, gezien de situatie, sommige leveranciers de beslissing hebben genomen om hun consumptietarieven aan te passen. Raadpleeg voor meer informatie over dit punt de site van uw leverancier.
   

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Verbod op afsluiting van gas en elektriciteit

  Verlenging van het verbod tot afsluitging van de gas- en elektriciteitstoevoer tot en met 30 april 2020.

  Sibelga wordt standaard sociaal energieleverancier tot en met 30 april en neemt de energielevering voor haar rekening nemen voor de klanten die betrokken zijn bij deze maatregel.

  Meer informatie op: https://www.sibelga.be/nl/bescherming-klanten/statuut-winterklant/wat-is-winterklant
   

  Maatregelen in verband met de watervoorziening

  Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid heeft VIVAQUA maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en tegelijkertijd zijn activiteiten, die essentieel zijn voor de bevolking, voort te zetten.

  • Maatregelen betreffende betalingsvoorwaarden van de waterfactuur
  • Voorzien van afbetalingstermijnen
  • Opschorting van de watertoevoer

  Meer informatie op: https://www.vivaqua.be/nl/klantenhoek/coronavirus-gerelateerde-maatregelen
   

  Huur, een doorlopend betalingsplan of alimentatie?

  Momenteel is er nog niets besloten over de betaling van huur, alimentatie of betalingsplannen die met uw schuldeisers zijn opgesteld.

  Alles hangt dus af van de goodwill van uw verhuurder / schuldeiser. Elk verzoek tot uitstel of uitstel moet worden onderhandeld met uw verhuurder / schuldeiser.

  Als er afspraken gemaakt worden tussen verhuurder en huurder worden deze best schriftelijk vastgelegd (vb, regeling, bedrag termijn, enz.), zodat enige discussie achteraf kan uitgesloten worden.

  Wees aandachtig aan de kwestie van alimentatiegelden. Omdat de behoeften van de kinderen altijd aanwezig zijn, is er geen mogelijkheid om de betaling van de alimentatievordering op te schorten. De onderhoudsgerechtigde heeft, ondanks de crisissituatie, het recht om beslag te leggen op de inkomsten als u niet betaalt. Ter herinnering: in dit geval kunnen alle inkomsten worden in beslag genomen. Als u geen regeling kunt vinden, moet u deze kosten eerst betalen.
   

  Sociale huur?

  De logica van sociale huisvesting vereist dat de huur wordt aangepast aan het inkomen van het gezin dat de woning bewoont, gekoppeld aan een aantal voorwaarden die per regio kunnen verschillen.
   

  Vlaanderen

  Verhuring via een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. U kan als sociale huurder contact opnemen met de verhuurmaatschappij. Men zal nagaan of er recht is op een vermindering van de huurprijs of uitstel van betaling van de huur. U zal wel de nodige bewijzen moeten voorleggen dat U het financieel moeilijk hebt ten gevolge van de coronacrisis.

  Meer informatie op https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/impact-maatregelen-ter-bestrijding-van-de-coronacrisis-op-het-huurrecht
   

  Wallonië

  De ‘Service Public de Wallonie (SPW) heeft een circulaire voor de woningbouwbedrijven gepubliceerd.

  Op voorwaarde dat het inkomen een variatie van ten minste 15% ondergaat kan een huurherziening gebeuren. In deze crisisperiode zullen sommige begunstigden van sociale huisvesting voor onbepaalde tijd een daling van hun inkomen ervaren. Er worden dus maatregelen genomen om de huurherzieningsprocedure te vergemakkelijken.

  Meer informatie op: http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/?q=node/595
   

  Brussel Hoofdstedelijk Gewest

  De gewoonlijke procedure tot aanpassing van de huurprijs in de loop van het jaar, mag enkel aangepast worden als het gezinsinkomen met minstens 20% verlaagd is ten opzichte van het moment van de vaststelling.

  Meer informatie op: http://www.slrb.irisnet.be/nl/particulier/een-woning-huren/sociale-woningen/huurders/huurprijs
   

  Verzekeringspremies?

  Neem rechtstreeks contact op met uw verzekeraar of uw tussenpersoon. De verzekeringssector zet zich namelijk in om de situatie van elke persoon te analyseren om de best mogelijke oplossing te vinden voor een periode tot 30 september.
   

  Opschorting van de autoverzekering omdat ik niet meer mijn auto rij?

  Om te stoppen met het betalen van uw autoverzekering, of in ieder geval om uw premie terug te krijgen in verhouding tot het gebruik van het voertuig, moet u eerst uw verzekeringsovereenkomst met uw bedrijf opschorten.

  Deze schorsing is mogelijk op verzoek van de verzekerde. Er zijn echter verschillende dingen die u moet weten:

  • Als het voertuig maar één keer wordt gebruikt: u moet minimaal verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid (verplichte verzekering). Het gebruik van het voertuig is daarom verboden in geval van een gebrek aan verzekering en strafrechtelijk vervolgd.
  • Als het voertuig op de openbare weg wordt geïmmobiliseerd: hoewel het niet rolt, is het niet beschermd tegen restrisico's zoals vandalisme, slecht weer ... Als u uw verzekeringsovereenkomst opschort, wordt deze schade niet vergoed gedekt.
  • Als het voertuig op de privéweg wordt geïmmobiliseerd en u maakt er geen gebruik van, dan kan vrij gemakkelijk worden onderhandeld over de schorsing van het verzekeringscontract.

  Verzekeringsmaatschappijen raden af ​​om de verzekeringsovereenkomst op te schorten, behalve in omstandigheden waarin er geen risico voor het voertuig zou zijn.

  Aan de andere kant, als u uw verzekeringscontract wilt opschorten omdat u financiële problemen hebt na de COVID-19-crisis, raden we u aan om met uw verzekeringsmaatschappij te onderhandelen over uitstel van betaling om het voordeel van verzekering.
   

  Telecomfactuur?

  Sommige telecomoperatoren (Proximus, Orange, VOO, Telenet) zijn unaniem en hebben aangekondigd dat als klanten problemen hebben met het betalen van hun rekeningen vanwege de maatregelen die zijn genomen na de coronaviruscrisis, ze individueel zullen onderzoeken hoe ze het probleem kunnen oplossen, zodat 'ze kunnen diensten onderhouden.

  Wie uw operator ook is, neem rechtstreeks contact met hem op voor een gepersonaliseerde oplossing. Deze maatregelen kunnen zijn: betalingsmogelijkheden, uitstel etc.
   

  Belastingen

  Voor meer informatie van alle steunmaatregelen op:  https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

  Personenbelasting?

  Betaling van de personenbelasting
  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

  De belastingaangifte 2020, met betrekking tot het inkomen 2019, zal op MyMinfin (Tax-on-web) raadpleegbaar zijn vanaf begin mei. Zoals u weet, kan u de aangifte al invullen en bewaren maar ze kan pas definitief verstuurd worden wanneer u over alle beschikbare informatie beschikt via de fiscale fiches, die nodig zijn voor de belastingaangifte.

  Meer informatie op: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
   

  Het recht op voorschotten op onderhoudsgeld via DAVO dossier?

  In het kader van de steunmaatregelen in verband met het coronavirus, zal DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen) automatisch het recht op voorschotten op onderhoudsgeld verlengen, gedurende de lockdown-periode.

  Meer informatie op: https://financien.belgium.be/nl/coronavirus#q2
   

  Tegemoetkomingen Vlaamse Belastingdienst?

  Er zijn een aantal steunmaatregelen van de Vlaamse Belastingdienst voor onder meer burgers (naast bedrijven en notarissen,…) om extra flexibiliteit en financiële ademruimte te geven tijdens de periode van de Corona crisis.

  Dit gaat over onder meer het verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting.

  Meer informatie op: https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
   

  Wegenbelasting betalen, als mijn voertuig niet meer rijdt?

  Voor elk geregistreerd voertuig moet een jaarlijkse wegenbelasting worden betaald. Als uw voertuig is geregistreerd, ongeacht of het in gebruik genomen is, moet er wegenbelasting worden betaald.

  In Wallonië heeft de SPW, vanwege de huidige omstandigheden, besloten om de betalingstermijn met één maand te verlengen. Deze periode kan in totaal met 3 maanden worden verlengd, afhankelijk van de inperkingsmaatregelen.
   

  Waalse Gewestbelastingen (verkeersbelasting, onroerendgoedbelasting, enz.)?

  Verlenging van betalingstermijnen

  De termijn voor de betaling van Waalse belastingen wordt verlengd in verhouding tot de periode die overeenkomt met de crisis. Concreet moeten de eind maart verzonden uitnodigingen tot betaling worden betaald voor 15 mei in plaats van 25 april. Degene die eind april wordt verzonden, moet op 15 juni worden betaald .
   

  Betwisting

  Als u wilt betwisten en een belastingaanslag wilt indienen, worden de termijnen tot nader order bevroren. Hierdoor is de terugvordering van het aangehouden bedrag ontspannen.

  Meer informatie op: http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/?q=node/676
   

  Huisvesting

  Premies van Wonen-Vlaanderen?

  Aanpassing van de procedures voor de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse huurpremie en de Vlaamse huursubsidie.

  Meer informatie op: https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-over-wonen-vlaanderen/coronamaatregelen 
   

  Verzekering gewaarborgd wonen – Vlaanderen?

  Verlenging van de aanvraagtermijn voor de gratis Verzekering gewaarborgd wonen met 3 maanden en verlening van de beroepstermijn met 1 maand. Aanvraag moet ingediend worden binnen 15 maanden vanaf de eerste kapitaalsopname van de hypothecaire lening.

  Zowel de aanvraag als het beroep kunnen via e-mail naar vgw.wonen@vlaanderen.be met toevoeging van de nodige bewijsstukken.
   

  Wallonië -  de termijnen voor regionale huisvestingssteun?

  Met betrekking tot invoering van een premieaanvraag, voltooiing van de werken, enz.

  Alle termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden, voor het indienen van de verschillende steunaanvragen en voor eventuele beroepen worden met 30 dagen verlengd (verlengbaar). Evenzo worden de termijnen die de administratie ter beschikking staan ​​om op gebruikers te reageren ook allemaal met 30 dagen verlengd.

  Meer informatie op: http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/site/actu#collapseActu272.
   

  Gezondheid?

  Het RIZIV neemt in deze in deze crisiscontext rond COVID-19 regelmatig haar regels aan om tegemoet te komen aan de realiteit. Ze nemen uitzonderlijke RIZIV maatregelen rond de ziekteverzekering en uitkeringen die ook u als burger kunnen aanbelangen.

  Meer informatie op: https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/burgers.aspx
   

  Andere

  Callcenter FSMA

  Er werden verschillende maatregelen aangekondigd om de impact van de Corona-crisis op consumenten, zelfstandigen en bedrijven te helpen opvangen. De maatregelen worden genomen door zowel de overheid als de bank- en verzekeringssector. Wie hier vragen over heeft, kan terecht bij een callcenter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze maatregelen zijn bestemd voor wie financieel getroffen wordt door de Corona-crisis en hebben bijvoorbeeld betrekking op een uitstel van betaling voor hypotheekleningen, een uitstel van betaling van belastingen en een uitstel van betaling van verzekeringspremies en van bijdragen voor tweedepijlerpensioenen.

  De FSMA, als toezichthouder met een focus op consumentenbescherming, heeft een callcenter voor wie vragen heeft over deze maatregelen. Het callcenter biedt zelf antwoorden op een aantal vragen en verwijst door naar de instanties die over een bepaald onderwerp meer gedetailleerde informatie ter beschikking stellen.

  Meer informatie op: https://www.fsma.be/nl/callcenter
   

  Gedwongen uitvoeringsmaatregelen via gerechtsdeurwaarder?

  Ten gevolge van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, maar ook op vraag van het College van Hoven en Rechtbanken, heeft de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders onder meer de volgende richtlijnen uitgevaardigd aan haar leden:

  • zo veel mogelijk opschorten van alle lopende maatregelen van tenuitvoerlegging. Wat de opdrachten betreft van de institutionele schuldeisers (zoals het Waals Gewest, VLABEL, RSZ, FOD Financiën, steden en gemeenten, sociale huisvestings-maatschappijen…) dienen hun aanbevelingen te worden opgevolgd.
  • uitstel van alle voorziene verkoopdagen;
  • minnelijke invordering: alle verrichtingen in het kader van de minnelijke invordering kunnen normaal verlopen, behoudens het bezoek aan de woonplaats;
  • in elk geval zullen de gerechtsdeurwaarders soepel moeten zijn bij de opvolging van de afbetalingsplannen, en de rechtsonderhorigen zoveel mogelijk aan te raden online of elektronisch te betalen.
    

  Vergoeding voor thuiswerk - Vlaanderen

  Werkgevers in Vlaanderen kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers van 129,48 euro, vrij van RSZ en belastingen.

  Meer informatie op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus
   

  Respijtdagen kinderopvang op pauze - Vlaanderen

  Schorsing van de normale regelgeving voor respijtdagen kinderopvang voor de periode van 14 maart tot (voorlopig) 3 mei 2020.

  Dit heeft betrekking tot de kinderopvang met inkomenstarief wanneer een kind niet naar de opvang kan gebracht worden. In normale omstandigheden kan beroep gedaan worden op een aantal 'respijtdagen' die niet betaald hoeven te worden. Deze regelgeving wordt even op pauze gezet.
   

  Individuele vrijwilligersverzekering - Vlaanderen

  Uitbreiding van de mogelijkheid tot het afsluiten van een gratis vrijwilligersverzekering door een vereniging naar de mogelijkheid opdat ook individuele burgers zich kunnen verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

  Meer informatie op: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
   

  Geen enkel of onvoldoende inkomen: leefloon en andere OCMW-steun?

  Heb u het moeilijk met het afstemmen van de uitgaven en uw inkomsten, financieel of op materieel vlak, ten gevolge van de coronacrisis? Kunnen de genomen maatregelen van de overheid geen soelaas bieden?

  Misschien kan het OCMW eventueel in bepaalde situaties een hulp zijn.

  Dit kan bijvoorbeeld gaan over een eenmalige financiële steun (die u later moet terugbetalen) maar deze hulp kan er bijvoorbeeld ook in bestaan dat ze u helpen een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven en u dan verder begeleiden om ervoor te zorgen dat het budget weer in evenwicht komt

  Elke gemeente heeft een OCMW. Op de website van de gemeente waar u woont vind u meer informatie.

  Meer informatie op: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/vragenantwoorden-verband-met-de-toepassing-van-de-wettelijke-missies-van-de-ocmws#91
   

  Veelgestelde vragen gelinkt aan je tewerkstelling

  Heb je specifieke vragen over tijdelijke werkloosheid of vragen die arbeidsgerelateerd zijn zoals ziekte, vakantie, pensioen enz.. deze kan je weervinden op https://www.aclvb.be/nl/coronavirus#veelgestelde-vragen

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart