banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: tijdelijke werkloosheid

18/03/2020 - 10u

Laatste en finale update: 16/3/2022, 14:30


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Kan u als werknemer niet of minder werken door de gevolgen van het coronavirus, dan kan uw werkgever in bepaalde situaties tijdelijke werkloosheid inroepen.

Hieronder vindt u een FAQ, die regelmatig zal geüpdatet worden met vragen, antwoorden, verduidelijkingen en wijzigingen over de regelingen tijdelijke werkloosheid die uw werkgever kan inroepen wegens de verspreiding van Covid-19 (het coronavirus).
 

Wat is tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid?

Dit zijn termen die door elkaar gebruikt worden, maar het komt eigenlijk hier op neer:

Heeft u een arbeidsovereenkomst, dan heeft u en uw werkgever een aantal verplichtingen tegenover elkaar: uw werkgever moet u tegen loon arbeid verschaffen en u moet onder het gezag van uw werkgever arbeid verrichten.

Kan u of mag u niet werken omwille van bepaalde redenen:

 • slecht weer;
 • economische oorzaken;
 • technische stoornis;
 • overmacht;
 • staking/lock-out;
 • sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie.

dan moet uw werkgever u geen loon betalen, maar kan hij wel tijdelijke werkloosheid inroepen bij de RVA, zodat u eventueel recht heeft op een werkloosheidsuitkering.
 

Kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid?

De RVA heeft aanvaard dat het coronavirus in bepaalde situaties een reden kan zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische oorzaken.

Hoewel uw werkgever in bepaalde situaties ten gevolge van het coronavirus kan kiezen tussen overmacht of economische oorzaken, zijn er toch een aantal verschillen tussen deze twee schorsingsgronden.
 

Wat verstaat de RVA onder ‘overmacht’?

Overmacht is een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis die, onafhankelijk van de wil van de partij die er zich op beroept, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt.

Opdat er sprake kan zijn van overmacht, moeten volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:

 1. de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet onmogelijk zijn; wanneer de uitvoering slechts moeilijker wordt, zal de werkgever zich niet op overmacht kunnen beroepen;
 2. de partij die zich beroept op overmacht mag zelf geen enkele fout hebben begaan bij het tot stand komen van de feiten en mag uiteraard niet zelf aan de oorsprong liggen van de onmogelijkheid de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

Vanaf 13/03/2020 t.e.m. initieel 31/08/2020, aanvaardde de RVA dat het begrip overmacht soepel wordt toegepast zodat werkgevers zelfs in situaties waar geen overmacht is, tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Gedurende deze periode kon alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Vanaf 01/09/2020 werd opnieuw een scherper onderscheid gemaakt tussen economische redenen en overmacht. Overmacht als gevolg van de coronapandemie kon voor uitkeringsaanvragen in september enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis. Enkel die sectoren en ondernemingen en hun werknemers konden nog verder gebruik maken van de "vereenvoudigde" procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, bijvoorbeeld geen mededeling van overmacht doen, geen controlekaart gebruiken. Voor de sectoren of ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis golden vanaf 01/09/2020 terug de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Update: De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01/10/2020 tot en met 31/03/2022.

Bijgevolg kan vanaf 01/10/2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang meer of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting) of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken. Er wordt dus weer afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

Belangrijk! De werkgevers die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden worden beschouwd als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector en die vanaf 1 september 2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure.

Dit geldt ook voor de specifieke motieven tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind. (zie verder)

Daarnaast werden de meeste maatregelen voorzien voor de tijdelijk werkloze verlengd tot en met 31/03/2022.

Let op! Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd). Tot 30/06/2021 is tijdelijke werkloosheid in halve dagen wel mogelijk voor:

 • werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques;
 • werknemers die het vervoer van leerlingen van en naar een onderwijsinstelling als hoofdtaak hebben.

Let op! Het is steeds uw werkgever die beslist om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Uw werkgever moet enkel nog een elektronische aangifte doorsturen van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent en ‘overmacht’ opgeven als reden en ‘coronavirus’ vermelden als motief (ASR scenario 5). Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan uw werkgever eventueel ook beroep doen op een andere reden voor tijdelijke werkloosheid.

Update: Vanaf 01/09/2020 wordt opnieuw een scherper onderscheid gemaakt tussen economische redenen en overmacht. Overmacht als gevolg van de coronapandemie kan enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis. Enkel die sectoren en ondernemingen en hun werknemers kunnen nog verder gebruik maken van de "vereenvoudigde" procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, bijvoorbeeld geen mededeling van overmacht doen, geen controlekaart gebruiken,..

Voor de sectoren of ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis gelden vanaf 01/09/2020 terug de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Wel zal de werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemers onder bepaalde voorwaarden gedurende een langere periode kunnen schorsen.
 

Wie kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

Tijdelijke werkloosheid is mogelijk voor werknemers die niet kunnen werken hoewel ze een arbeidsovereenkomst hebben, of het nu een arbeidsovereenkomst van onbepaalde dan wel van bepaalde duur is, of het nu bij één werkgever dan wel bij meer dan één werkgever is.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Heeft u geen arbeidsovereenkomst meer, dan kan u in principe NIET meer tijdelijk werkloos worden gesteld. In zo een geval kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze en kan u eventueel recht hebben op uitkeringen volledige werkloosheid.

Uitzondering! Had u een formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is, dan kan u onder bepaalde voorwaarden wel nog tijdelijk werkloos worden gesteld.  

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is onder andere mogelijk voor:
 

Arbeiders en bedienden

Dit zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst in:

 • de privésector;
 • de openbare sector (contractueel personeel die geen vervangtaken kan verrichten);
 • de non-profitsector (contractueel personeel van bijvoorbeeld een bibliotheek, een kringloopwinkel, een cultureel centrum, een vzw,...)
   

Werknemers van geannuleerde evenementen

Dit zijn artiesten, tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten die een arbeidsovereenkomst zouden sluiten voor een evenement of festival in de periode van 01/05/2020 tem 31/03/2022, indien het niet zou zijn afgelast of verboden.

Voor meer info, zie: https://www.aclvb.be/nl/artikels/tijdelijke-werkloosheid-artistieke-en-evenementensector-uitgebreid 
 

Werknemers met een arbeidsovereenkomst die reeds getekend was maar nog niet aangevat

Dit is in sommige situaties mogelijk.

Voorbeeld:

Het gaat om een verandering van dienstbetrekking en de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis, maar kon toen niet onmiddellijk ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren.

De partijen mogen de arbeidsovereenkomst niet afgesloten hebben op een ogenblik waarop reeds vaststond dat het begin van uitvoering wegens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was.

Tijdelijke werkloosheid in arbeidsovereenkomsten getekend na:

 • 15 oktober voor een tewerkstelling in de horeca (beslissing tot sluiten van de horeca = 16.10)
 • 29 oktober in niet-essentiële winkels of diensten (beslissing tot sluiten van deze winkels en diensten = 30.10)

kan om die reden niet aanvaard worden, tenzij cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • de indiensttreding is nodig om bedrijfsorganisatorische redenen;
  (bijvoorbeeld ter vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren);
 • er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk gewerkt.
  (bijvoorbeeld nog stelselmatig op twee dagen per week).

Arbeidsovereenkomsten mogen in geen geval geantidateerd worden. De RVA zal hierop controles uitoefenen. Aan de werkgevers en de werknemers wordt gevraagd de nodige stukken die hun goede trouw aantonen bij te houden. Een Dimona-aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die werd verricht vóór de datum waarop de overheid de beslissing tot sluiting heeft genomen, kan als een bewijs van goede trouw gelden.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.
 

Werknemers met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

In de regel kunnen er opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden gesloten. De duur van elke overeenkomst mag niet minder dan drie maanden bedragen en de totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten mag niet meer dan twee jaar bedragen.

In bepaalde gevallen mag de duur van elke overeenkomst niet minder dan zes maanden bedragen en mag de totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten niet meer dan drie jaar bedragen.

Wanneer binnen het voormelde wettelijke kader:

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur duur al effectief was aangevat vóór de datum waarop de overheid heeft beslist dat bepaalde zaken hun deuren moesten sluiten (horeca: 16.10.2020; niet-essentiële winkels en diensten: 30.10.2020),
 • nadien afloopt,
 • maar aansluitend wordt verlengd,
 • én er wordt aangetoond dat de intentie om te verlengen al aanwezig was

dan kan er tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen in het kader van de aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende overeenkomst van bepaalde duur en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.
 

Werknemers met een vervangingsovereenkomst die wordt verlengd

Een werknemer kan in dienst worden genomen met één of meerdere vervangingsovereenkomst waarvan de totale duur niet meer dan twee jaar mag bedragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de vervanging van een werknemer die ziek is, in zwangerschapsverlof, in tijdskrediet …

Wanneer deze vervangingsovereenkomst al effectief aanving vóór de datum waarop de overheid heeft beslist dat bepaalde zaken hun deuren moesten sluiten (horeca: 16.10.2020; niet-essentiële winkels en diensten: 30.10.2020), kan er tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd.

Indien de te vervangen werknemer langer afwezig is dan voorzien (bijvoorbeeld, de ziekteperiode wordt verlengd of de werknemer krijgt een verlenging van zijn tijdskrediet), dan kan de werknemer binnen het voormelde wettelijke kader verder tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens de "verlengde" periode van de vervangingsovereenkomst.

Dit geldt ook indien de vervangingsovereenkomst gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende overeenkomst van bepaalde duur en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.
 

Werknemers van dienstenchequebedrijven

Let op! Dienstenchequebedrijven die openblijven, kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, tijdelijk werkloos stellen, indien de tijdelijke werkloosheid een volledige dag betreft.

Let op! Vanaf 10/05/2021 tot 30/06/2021 is tijdelijke werkloosheid in halve dagen ook mogelijk voor werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques.
 

Werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen en in maatwerkbedrijven

Let op! Indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327 en u op advies van de geneesheer van de mutualiteit uw werk progressief deeltijds mag hervatten, dan kan u van 01/01/2020 tot en met 12/03/2020 NIET tijdelijk werkloos worden gesteld.

In gevolge een recente wetswijziging kan u vanaf 13/03/2020 wel tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Werknemers art. 60 §7

Dit zijn werknemers die via het OCMW ter beschikking worden gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos hebben gesteld ingevolge het coronavirus.
 

Studenten (in bepaalde gevallen)

De studenten hebben in principe geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid TENZIJ ze ouder zijn dan 18 jaar en studies met volledig leerplan volgen, MAAR hun lessen hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 u. worden gegeven.
 

Betaalde sportbeoefenaars (in bepaalde gevallen)

Dit zijn enkel de betaalde sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomsten en indien alle activiteiten stilvallen.
 

Uitzendkrachten (tijdens de duur van een doorlopend uitzendcontract; eventueel hernieuwbaar)

Voor de periode van 13/03/2020 tot en met 31/03/2022 wordt aanvaard dat de uitzendkrachten met een “langere opdracht” waarvan normalerwijze kan worden aangenomen dat zij na de onderbreking van de tewerkstelling als gevolg van Covid-19 het werk bij dezelfde gebruiker zullen hervatten, tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld, voor zover de contractuele band met de uitzendwerkgever behouden blijft.

Er wordt in principe niet vereist dat de uitzendkracht reeds een bepaalde anciënniteit bij de gebruiker heeft opgebouwd. De tijdelijke werkloosheid moet hoe dan ook wel zijn voorafgegaan door een effectieve tewerkstelling. Het is niet mogelijk uitzendarbeid bij een nieuwe gebruiker te starten met tijdelijke werkloosheid.

Er wordt niet toegelaten dat uitzendcontracten met terugwerkende kracht worden opgesteld of dat werknemers die bijvoorbeeld al uitkeringen als volledig werkloze zouden hebben aangevraagd dit zouden “omzetten” naar tijdelijke werkloosheid.

Ingevolge een beslissing van de minister van Werk op 01/04/2020 wordt wel aanvaard dat de uitzendkracht die zich in de week van 09/03/2020 tot 13/03/2020 bevond in een situatie van een “langere opdracht” en voor wie het uitzendcontract vanaf 16/03/2020 niet werd verlengd, toch, indien in de loop van maart 2020 of uiterlijk in de week van 06/04/2020 tot 10/04/2020 het uitzendcontract bij dezelfde gebruiker wordt hernomen, opnieuw aanspraak kan maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze.

De minister van Werk heeft op 08/05/2020 in de commissie Sociale Zaken van de Kamer gezegd dat uitzendkrachten die uitsluitend met dagcon­tracten werken en die geen overeenkomst ondertekenden vóór 13/03/2020 geen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid, aangezien voor deze werknemers niet kan worden aangenomen dat zij zich bevinden in een situatie van een “langere opdracht”.

Wat betreft de uitkeringsaanvragen gesitueerd na 30/04/2020 geldt dat, indien door het proces Toelaatbaarheid wordt vastgesteld dat het gaat om een tewerkstelling met een contract van zeer korte duur (hetzij een duur van minder dan vijf dagen), de tijdelijke werkloosheid wordt geweigerd.

Wat betreft de contracten die getekend en aangevat zijn na 13/03/2020 (en geen ononderbroken verlenging zijn van overeenkomsten die daarvoor al waren gesloten) wordt de tijdelijke werkloosheid enkel aanvaard indien

 • de aanwerving is gebeurd om bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld ter vervanging van een werknemer die een noodzakelijke schakel in het bedrijf was);
 • de aanwerving gebeurt met opeenvolgende weekcontracten;
 • de uitzendkracht samen met de vaste werknemers van zijn ploeg/dienst wordt tijdelijk werkloos gesteld;
 • het niet gaat om een volledige schorsing  van de uitvoering van de overeenkomst.

Deze laatste voorwaarde geldt niet wanneer het in een “langere opdracht” in bepaalde gevallen volstrekt onmogelijk is om te werken

 • omwille van een quarantaine (in dat geval geldt ook de voorlaatste voorwaarde niet)
 • omwille van nieuwe maatregelen van de regering (zoals de sluiting van de horecazaken vanaf 19/10/2020 of de sluiting van niet essentiële winkels vanaf 02/11/2020)

voor zover het (initiële) uitzendcontract werd afgesloten vóór de onmogelijkheid tot werken vaststond.

Specifieke situatie: uitzendkrachten die een zekere anciënniteit hebben bij een gebruiker, kunnen vanaf 01/12/2020, indien ze in quarantaine moeten of gebruik maken van het recht op afwezigheid van het werk in toepassing van de wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind, gedurende de duur van de quarantaine of de afwezigheid tijdelijk werkloos gesteld worden, ongeacht de duur van de opdracht of van het uitzendcontract.

Dit is mogelijk onder volgende voorwaarden en modaliteiten:

 • De uitzendkracht moet in de periode van de 4 weken voorafgaand aan de week waarin de quarantaine zich voordoet, minstens 1 dag per week tewerkgesteld geweest zijn als uitzendkracht bij dezelfde gebruiker.

Voorbeeld: indien de uitzendkracht op woensdag 08/12/2020 in quarantaine moet, moet hij in de periode van maandag 08/11/2020 tot en met zondag 05/12/2020 in iedere week minstens 1 dag als uitzendkracht bij dezelfde gebruiker gewerkt hebben.

 • De uitzendkracht kan maar tijdelijk werkloos worden gesteld wegens quarantaine voor de dagen waarop hij normaal gezien tewerkgesteld zou zijn geweest bij de gebruiker, mocht hij niet in quarantaine zijn. De betaling van de uitkeringen gebeurt op basis van een elektronische ASR scenario 5 afgeleverd door het uitzendkantoor.

Voorbeeld : de uitzendkracht heeft de laatste 4 weken op maandag en dinsdag gewerkt bij gebruiker X. In week 5 was eveneens een tewerkstelling op maandag en dinsdag voorzien. Indien hij in week 5 van maandag tot en met vrijdag in quarantaine moet, kan hij tijdelijk werkloos gesteld worden wegens quarantaine voor de 2 dagen waarop hij normaal gewerkt zou hebben bij gebruiker X (maandag en dinsdag).

Indien de uitzendkracht werkt met korte contracten bij verschillende gebruikers, wordt per gebruiker gekeken of hij aan de voorwaarden voldoet.

Voorbeeld : de uitzendkracht werkt regelmatig op maandag en dinsdag bij gebruiker X en op woensdag bij gebruiker Y maar heeft in de laatste 4 weken enkel gewerkt bij gebruiker X. Er kan enkel tijdelijke werkloosheid quarantaine aangevraagd worden voor de weggevallen dagen bij gebruiker X (maandag en dinsdag).

De tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van quarantaine moet beperkt zijn tot de duur van de quarantaine.

Let op! Zou u werken als uitzendkracht tijdens een geannuleerde evenement in de periode van 01/05/2020 tem 31/03/2022, zie dan:

https://www.aclvb.be/nl/artikels/tijdelijke-werkloosheid-artistieke-en-evenementensector-uitgebreid 
 

Leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Dit zijn vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap.

Zij kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht voor de uren waarvoor ze normaal gezien een praktijkopleiding op de werkplek hadden moeten volgen, zolang ze voor die uren geen vergoedingen (meer) krijgen.

Let op! Leerlingen kunnen alleen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de uren van de praktijkopleiding (en niet voor de lesuren).

De leerlingen ontvangen een forfaitaire uitkering (gelijk aan het bedrag van de overbruggingsuitkering), voor de periode van 01/03/2020 tot en met 31/03/2022 vermeerderd met het supplement van 5,63 euro. (5,86 euro vanaf 01/01/2022; 5,98 euro vanaf 01/03/2022)

Het aantal uitkeringen wordt berekend aan de hand van de formule
P x 6 / Q, waarbij

P = het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de praktijkopleiding in de onderneming

Q = het gemiddelde aantal uren dat dient voor de berekening van de leervergoeding. Dat aantal moet minstens gemiddeld 20 uur per week bedragen.

In de uitzonderlijke situatie van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, aanvaardt de RVA tot nader order dat de factor Q in de ASR scenario 5 overeenstemt met het deel van de praktijkuren in de onderneming en dit

 • zelfs indien de leervergoeding tegelijkertijd de praktijkuren in de onderneming en de theoretische lessen bij de opleidingsinstelling dekt;
 • op voorwaarde dat de leerling geen leervergoeding meer ontvangt;
 • ongeacht de theoretische lessen al dan niet zijn geschorst.

Zo zal de leerling in geval van tijdelijke werkloosheid voor alle praktijkuren in de week recht hebben op 6 forfaitaire uitkeringen.

Voorbeeld

Een leerling volgt per week gedurende één dag 8 uur les en op de overige vier dagen 30 uur praktijkopleiding.

Voor de periode waarvoor hij geen leervergoeding meer ontvangt, kan op de ASR scenario 5 (betreffende die periode) als factor Q 30 worden opgegeven.  
Een week volledige schorsing van de praktijkopleiding geeft dan recht op 30 x 6 / 30 = 6 uitkeringen.
 

Gedetacheerden naar het buitenland

Detachering betekent dat u nog steeds onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid. U kan tijdelijk werkloos worden gesteld in België, zelfs al verblijft u niet in België.

Voorbeeld:

Ik woon en werk normaal in België. Ik word door mijn Belgische werkgever tijdelijk gedetacheerd naar de Verenigde Staten, waar mijn  arbeidsovereenkomst wordt geschorst. Tijdens de duur van de detachering verblijf ik in de Verenigde Staten.
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Dit zijn de grensarbeiders:

 • met een Belgische arbeidsovereenkomst die in een ander land wonen (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken met volledige onderwerping aan de Belgische RSZ;
  Let op! Bent u een grensarbeider wonend in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 • met een Belgische arbeidsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst van een ander land, maar die in België wonen en ook minstens 25% van hun activiteiten hier uitoefenen.
   

Flexi-jobbers (in bepaalde gevallen)

Enkel zij die werken in een flexi-job met een schriftelijke arbeidsovereenkomst:

 • Flexi-jobbers met enkel een raamovereenkomst en een dagelijkse DIMONA-melding, maar zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst, kunnen  NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.
 • Flexi-jobbers met een raamovereenkomst en een doorlopende DIMONA (op kwartaalbasis), waarbij er dus wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, kunnen WEL tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.

Indien de arbeidsovereenkomsten per kwartaal wordt afgesloten (omdat er ook een DIMONA-aangifte per kwartaal gebeurt om na te gaan of nog voldaan is aan de voorwaarden om te werken als flexi-jobber), dan kan de  flexi-jobber in de aansluitende arbeidsovereenkomst tijdelijk werkloos gesteld worden indien er reeds een arbeidsovereenkomst bestond vóór de datum waarop de overheid heeft beslist dat bepaalde zaken hun deuren moesten sluiten (horeca:16.10.2020; niet-essentiële winkels en diensten: 30.10.2020) en deze in het nieuwe kwartaal verlengd wordt.
 

(Buitenlandse) seizoenarbeiders die werken met dagcontracten en in quarantaine moeten.

De minister van Werk heeft beslist dat vanaf 21/08/2020 TW wegens overmacht ook kan worden ingevoerd voor de seizoenarbeiders in de land- en de tuinbouw die op een bepaald aantal dagen per jaar tewerkgesteld zijn op basis van (mondelinge) dagcontracten, die moeten worden bijgehouden op een gelegenheidsformulier (zgn. plukkaart). Het betreft een specifieke regeling waarbij de bijdragen niet worden berekend op het werkelijke loon, maar op een forfaitair loon. Voor meer info zie:

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/socialsecuritycontributions/calculationbase/occasionals_agriculture_horticulture.html

Het gaat om de arbeiders aangegeven onder de werknemerskengetallen 010 en 022 en tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder:

 • PC 144 (landbouw), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
 • PC 145 (tuinbouwbedrijf), met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
 • PC 322 (uitzendarbeid), voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren.

TW wegens overmacht is in dit geval enkel mogelijk voor werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering tijdelijk wordt geschorst omdat zij positief getest zijn op het Covid 19-virus, verplicht in quarantaine moeten en niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen (bijvoorbeeld niet gerechtigd op uitkeringen als volledig werkloze).

De ministerraad heeft op 06/11/2020 beslist dat de voorwaarde van de positieve test niet langer is vereist en dat het voor de toegang tot het stelsel van de tijdelijke werkloosheid volstaat dat de seizoenarbeiders die in België aankomen in quarantaine moeten. Er zullen controles worden uitgeoefend of de tijdelijke werkloosheid wordt gevolgd door een effectieve tewerkstelling.

Let op! Deze specifieke regeling voor seizoensarbeiders geldt tot en met 31.03.2021 en opnieuw vanaf 10.05.2021 tot en met 31/03/2022.
 

Wie kan NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is NIET mogelijk voor:

Studenten

Dit zijn de studenten onder de 18 jaar die nog onderworpen zijn aan de leerplicht en de studenten ouder dan 18 jaar die nog overdag en in de week studies met volledig leerplan volgen.
 

Stagiairs

Een stagiair die een beroepsopleiding volgt, heeft geen recht op tijdelijke werkloosheid (maar kan wel zijn werkloosheidsuitkering behouden indien hij reeds uitkeringen genoot als volledig werkloze).

Bijvoorbeeld, in het kader van een individuele beroepsopleiding (IBO), een beroepsinlevingsstage (BIS) of een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden.

De beroepsopleidingsovereenkomsten die op 13/03/2020 reeds waren aangevat, mogen worden verlengd indien de partijen daarover akkoord zijn, zo blijven de voordelen gekoppeld aan de vrijstelling behouden (bijvoorbeeld voor volledig werklozen die een beroepsopleidingsovereenkomst volgen) tot aan het einde van de beroepsopleiding (eventueel verlengd).

Let op! Indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming ten einde komt (op de voorziene einddatum) en de werkgever de stagiair in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht (motief corona) en dit volgens dezelfde regels die van toepassing zijn voor andere werknemers. Hetzelfde geldt indien er een onderbreking is tussen het einde van de opleiding en het begin van de arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat het begin van de arbeidsovereenkomst ten laatste op 30 juni 2020 gesitueerd is.

MAAR! Voor arbeidsovereenkomsten aangevat vanaf 30/03/2020 zal tijdelijke werkloosheid niet worden toegestaan indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming voortijdig wordt beëindigd om met de werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en in deze arbeidsovereenkomst de werknemer onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen.

Extra: Beroepsinlevingsstages aangeboden door de VDAB:

Vanaf november 2020 worden in Vlaanderen in samenwerking met de VDAB aan de tijdelijk werklozen beroepsinlevingsstages (BIS) aangeboden.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen:
 

VDAB – BIS – Project “Help in de zorg”

Dit project biedt aan tijdelijk werklozen de mogelijkheid om een beroepsinlevingsstage in de zorgsector te volgen, waarvan het opleidingsplan door de VDAB is goedgekeurd.

Deze BIS mag door de tijdelijk werklozen worden gevolgd, zonder dat een vrijstelling wordt vereist (aangezien het project verloopt in samenwerking met de VDAB).

Er is geen diplomavereiste van toepassing, omdat gezien de huidige toestand in de zorgsector de functies worden beschouwd als knelpuntfuncties.

De stagevergoeding mag worden gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen, met de grens van 31,26 euro.

De tijdelijk werkloze moet bij zijn uitbetalingsinstelling een formulier C1F indienen, waarop hij vermeldt dat het gaat om een BIS in het kader van het project “Help in de zorg”. Er moet een bewijs van de goedkeuring (attest of print van de mail van de VDAB) aan het formulier C1F toegevoegd worden.
 

VDAB – BIS – Andere sectoren:

Het betreft hier eveneens beroepsinlevingsstages waarvan de opleidingsplannen door de VDAB worden goedgekeurd.

Deze BIS mag door de tijdelijk werklozen worden gevolgd, zonder dat een vrijstelling wordt vereist (aangezien het project verloopt in samenwerking met de VDAB).

De VDAB attesteert (eventueel op een apart document) of het gaat om een stage in een knelpuntfunctie.

 Indien dit het geval is, mag de stagevergoeding gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen, met de grens van 31,26 euro. De tijdelijk werkloze moet bij zijn uitbetalingsinstelling een formulier C1F indienen, waarop hij vermeldt dat het gaat om een BIS. Er moet een bewijs van de goedkeuring (attest of print van de mail van de VDAB of van het goedgekeurde opleidingsplan) aan het formulier C1F toegevoegd worden.

Indien dit niet het geval is, mag de stagevergoeding gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen, binnen de perken van artikel 130ter, waarbij

 • indien de werknemer volgens het formulier C1F hoogstens in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, de grens van 31,26 euro is van toepassing tijdens de eerste 6 maanden van de BIS en de grens van 14,54 van toepassing is na de eerste 6 maanden;
 • indien de werknemer volgens het formulier C1F in het bezit is van een hoger diploma of getuigschrift dan van het secundair onderwijs, de grens van 14,54 euro van toepassing is.

De tijdelijk werkloze moet bij zijn uitbetalingsinstelling een formulier C1F indienen, waarop hij vermeldt dat het gaat om een BIS. Er moet een bewijs van de goedkeuring (attest of print van de mail van de VDAB of van het goedgekeurde opleidingsplan) aan het formulier C1F toegevoegd worden, evenals een kopie van het laatste diploma of getuigschrift.
 

Betaalde sportbeoefenaars NIET verbonden door een arbeidsovereenkomst
 

Statutaire werknemers in de openbare sector
 

Zelfstandigen in hoofdberoep (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)
 

Titularissen van vrije beroepers (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Vb. advocaten, architecten, notarissen,...
 

Werknemers met enkel een buitenlandse arbeidsovereenkomst

Vb. Een persoon wonend in België heeft een Chinees contract als piloot voor een Chinese luchtvaartmaatschappij en kan/mag niet vliegen;
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Grensarbeiders die in België wonen en die niet in België maar in een ander land gaan werken (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg), vallen in principe ten laste van hun werkland en niet van hun woonland België.
 

Werknemers die onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling vallen

Het principe is dat het land dat de socialezekerheidsbijdragen int, normaal ook het land is dat de uitkeringen sociale zekerheid (vb. tijdelijke werkloosheid) betaalt.

Vb. Het personeel van Ryanair dat onderworpen is aan de Ierse sociale zekerheid.

Wat de toepassing van het socialezekerheidsstelsel betreft, heeft men in principe geen keuzemogelijkheid, omdat moet vermeden worden dat een werknemer aan meer dan één, of zelfs geen enkel stelsel zou worden onderworpen.
 

Werknemers die onder de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen

Het gaat hier over werknemers die:

 • Belg zijn, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= EU+ Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitser;
 • en die door hun werkgever voor een buitenlandse opdracht naar een land worden uitgestuurd buiten de EER of Zwitserland.

Zij kunnen onder het speciale socialezekerheidsstelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) worden aangesloten.

Valt u onder de OSZ-regeling, dan kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Werkloosheid valt immers niet onder de dekking van die regeling.

Speciaal geval:

U bent in België en u kan omwille van de coronacrisis niet meer terug naar het land waar u tewerkgesteld was.
Indien uw werkgever u dan in België tewerkstelt, onder de Belgische sociale zekerheid, dan kan u in die tewerkstelling WEL tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende dienst voor opvang

Een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen, kan niet tijdelijk werkloos worden gesteld indien ze geen arbeidsovereenkomst heeft, maar ze kan wel een opvanguitkering genieten wanneer ze onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kan opvangen.

De RVA heeft een lijst opgesteld met mogelijke gevallen waarvoor de RVA opvanguitkeringen kan toekennen:

 • Het verbod om kinderen op te vangen door een besmettelijke ziekte van een familielid van de onthaalouder (code PB1).
  Deze situatie kan  aanleiding geven tot opvanguitkeringen tijdens die periode, met een beperking tot maximum 4 weken.
  Tijdens de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 aanvaardt de RVA dat er een langere periode van overmacht dan vier weken wordt vermeld op de C220B als de situatie te maken heeft met het coronavirus. Dat is wel op voorwaarde dat de omkaderingsdienst een medisch attest heeft van de huisarts waarin duidelijk staat dat de onthaalouder niet kan werken omdat er een gezinslid is besmet.
  Dan vermeldt de dienst op de C220B de code PB1 en 'corona' als de periode van overmacht langer duurt dan 4 weken.
 • De onthaalouder of een gezinslid wordt beschouwd als risicopatiënt.
  In deze situatie kan dezelfde procedure worden gevolgd als onder de code PB1, maar de onthaalouder moet een attest hebben van de behandelend arts waarop staat dat de onthaalouder geen kinderen mag opvangen om het risico op besmetting te vermijden.
 • De ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten.
  Dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje, die gedurende de periode waarin lockdown-maatregelen in het kader van de coronacrisis van kracht zijn, tot 31/08/2020, aanleiding kan geven tot het toekennen van de opvanguitkering, zelfs al is het onthaal gedurende meer dan 4 weken onderbroken.

Let op! De Gemeenschappen hebben voorzien dat de onthaalouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een compensatievergoeding. Deze compensatievergoeding kan in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap niet gecumuleerd worden met de opvanguitkering. Er mogen dus geen formulieren C220B afgeleverd worden voor de maanden waarin de onthaalouder de compensatievergoeding ontvangt. Deze regeling geldt in Vlaanderen tot en met de maand september 2020.

Voor de maand maart 2020 kan uitzonderlijk de opvanguitkering nog worden toegekend tot 13 maart 2020 op voorwaarde dat het rekenblad zodanig is ingevuld dat er geen cumul mogelijk is met de compensatievergoeding.

Vanaf 1 oktober 2020 treedt in Vlaanderen een nieuwe selectieve compensatievergoeding in werking.

De compensatievergoeding toegekend in het kader van een regionale regeling wordt niet als een vervangingsinkomen beschouwd in hoofde van de werkloze partner.

Let op! Is de onthaalouder ziek dan is er geen overmacht en kunnen er geen opvanguitkeringen worden toegekend.

Opmerking : Vlaanderen heeft vanaf 1 oktober 2020 een nieuwe, selectieve compensatievergoeding ingevoerd voor de onthaalouders met het statuut sui generis. Dit wil zeggen dat de onthaalouder nog slechts in bepaalde situaties aanspraak kan maken op de compensatievergoeding, met name als de arts "Opgroeien" hen een quarantaine oplegt naar aanleiding van een besmetting of een hoog risicocontact in de opvang. In alle andere gevallen is de compensatie niet meer van toepassing (bijvoorbeeld een kind dat niet naar de opvang kan komen omdat het gezin in thuisisolatie zit). Het kind is in dat geval afwezig buiten de wil van de onthaalouder.

Het is mogelijk dat in deze situatie voor één maand twee soorten uitkeringen worden toegekend (opvanguitkering en compensatievergoeding) op voorwaarde dat:

 • De ingeschreven capaciteit van 4 kinderen niet is overschreden;
 • De niet-gepresteerde opvangdagen ingevolge quarantaine (en gedekt door een quarantaineattest van de arts "Opgroeien") in het rekenblad worden opgegeven als ‘gepresteerde dagen’ zodanig dat er geen cumul is met de opvanguitkering.

Voor de periode die niet gedekt is door een quarantainegetuigschrift en waarvoor de onthaalouder geen compensatievergoeding ontvangt, kan een opvanguitkering worden toegekend, indien kindjes afwezig zijn om een reden onafhankelijk van haar wil.
 

In welke situaties kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Hieronder vindt u een overzicht van de situaties die de RVA heeft aanvaard als overmacht omwille van het coronavirus.

Het kan echter zijn dat u zich ook in een situatie van overmacht bevindt, maar dat uw situatie niet volledig overeenkomt met één van deze situaties. Dit overzicht wordt dan ook steeds aangevuld met nieuwe situaties die de RVA ondertussen heeft aanvaard.

 • De vakantiedagen die u had opgenomen zijn uitgeput en u kan uw werk niet op de voorziene datum hervatten omdat u vastzit in het buitenland en niet naar België kan terugkeren of omdat u bij uw terugkomst in België in quarantaine wordt geplaatst door een bevoegde overheid of instantie (...).
  Bijvoorbeeld, wegens een vliegverbod of omdat u daar of hier in quarantaine werd geplaatst door een bevoegde overheid of instantie.
 • U mag niet werken omwille van een verbod/advies van een bevoegde overheid, instantie of arts maar u bent ook niet ziek of besmet met het coronavirus en u kan ook niet telewerken.
  Voorbeelden:
  • een overheidsverbod om te werken of zich te verplaatsen;
  • op advies van de bedrijfsarts wordt u naar huis gestuurd (aanvaard tem 10/06/2020);
  • u kan een quarantainegetuigschrift van de huisarts voorleggen waarin staat dat u arbeidsgeschikt bent, maar u kan zich niet naar uw werkplek begeven, omdat u in nauw contact bent geweest met een geïnfecteerde persoon of besmet bent maar geen symptomen vertoont of uw medische situatie een risico is.
   Let op ! Vanaf 13/07/2020 moet u een model-quarantainevoorschrift kunnen voorleggen.​
    

   Opgepast: De werknemer moet in het bezit zijn van een quarantainegetuigschrift (*) dat hij moet bezorgen aan zijn werkgever. De werkgever moet dit quarantainegetuigschrift bijhouden en ter beschikking houden van de RVA. De RVA kan dit eventueel opvragen ter controle.

   (*) Voor de periode van 21.10.2020 tot 30.10.2020 kan dit ook een sms zijn verzonden door de contact tracing. . Wanneer het quarantainegetuigschrift/de sms geen einddatum vermeldt, wordt de tijdelijke werkloosheid aanvaard voor maximum 10 dagen.

   De werknemer kan tijdelijk werkloos worden gesteld indien hij niet arbeidsongeschikt is en niet kan telewerken. Verder moet hij voldoen aan de gewone vergoedbaarheidsvoorwaarden om recht te hebben op uitkeringen.

 • U kan niet werken omdat uw werkgever besmet is.
  In een dergelijk geval is het uw werkgever zelf die verhinderd is wegens ziekte om u arbeid te verschaffen.
  Bijvoorbeeld, u kan als verkoper in een bakkerij geen brood meer verkopen, omdat uw werkgever-bakker besmet is en u in afwezigheid van uw werkgever niet verder kan werken.
  In dergelijk geval kan voor de werknemers die door de afwezigheid van de werkgever niet verder tewerkgesteld kunnen worden, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (eventueel op grond van quarantaine indien de werknemer zelf ook in quarantaine moet ingevolge contact met een besmet persoon) worden aangevraagd.
 • U kan niet werken bij een klant van uw werkgever omdat die klant ziek is of in quarantaine is geplaatst EN uw werkgever u geen vervangwerk kan aanbieden.
  Bijvoorbeeld, u werkt voor een bouwbedrijf dat aangenomen was om werken uit te voeren in een rusthuis, maar het rusthuis beslist dat u niet meer moet komen en het bouwbedrijf kan u geen vervangwerk aanbieden.
  Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd, en bijvoorbeeld niet wanneer een klant in de voormiddag wegvalt, maar er nog activiteiten bij een andere klant zijn in de namiddag.
 • U kan als werknemer van een dienstenchequebedrijf niet werken omdat uw dienstenchequebedrijf vrijwillig sluit als gevolg van het coronavirus. Of hoewel uw dienstenchequebedrijf open blijft, kan u een volledige dag niet gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten.
  Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd, en bijvoorbeeld niet wanneer een klant in de voormiddag wegvalt, maar er nog activiteiten bij een andere klant zijn in de namiddag.
  Let op! Vanaf 10/05/2021 tot 30/06/2021 is tijdelijke werkloosheid in halve dagen ook mogelijk voor werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques.

  Zie ook “Dienstencheques: sluit de sector en garandeer het loon!”.
 • U kan niet werken omdat er te weinig werk is en uw bedrijf zijn productie heeft moeten stopzetten, verminderen of tijdelijk heeft moeten sluiten door de gevolgen van het coronavirus.
  Voorbeelden:
  • uw bedrijf is afhankelijk van leveranciers uit de getroffen landen en kan niet meer produceren omdat er een gebrek is aan levering van grondstoffen of onderdelen uit die landen of omdat er een grote daling van het cliënteel of van de vraag naar producten is (...);
  • de activiteit van uw bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de activiteit van bedrijven uit de getroffen landen, zoals reisagentschappen die tijdelijk geen reizen meer kunnen aanbieden, omdat de vluchten naar de getroffen landen zijn geannuleerd (...) ;
  • uw bedrijf moet de productie stopzetten omdat de minimumbezetting om de productie draaiende te houden niet meer bereikt is omwille van ziekte, medische quarantaine, gebrek aan kinderopvang, ... en u hierdoor ook niet meer kan werken (...).
 • U kan niet werken omdat uw bedrijf wordt getroffen door een maatregel (vanaf 14/03/2020 of vanaf 18/03/2020) die de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart 2020 en op 17/03/2020 heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken (...).
  ​Voorbeelden:
  • u werkt in de horeca (hotel, restaurant, café), bioscoop, evenementenzaal ... en uw werkgever heeft zijn activiteiten moeten stopzetten of tijdelijk verminderen (bijvoorbeeld een hotel waarvan het restaurant is moeten gesloten worden maar waar wel nog een traiteurdienst of roomservice is);
  • u werkt in een winkel of in een niet-essentiële handelszaak die zijn activiteiten heeft moeten stopzetten of tijdelijk verminderen door de regeringsmaatregelen, zelfs indien u niet kon werken door een daling van het werkvolume, zelfs wanneer de winkel waarin u werkt, niet heeft gewacht op de verplichte sluiting vanaf 18/03/2020 maar vrijwillig reeds had gesloten vanaf 14/03/2020;
  • u werkt in het kader van recreatieve, culturele, folkloristische of sportieve activiteiten die door de overheid afgelast werden of door de organisatoren werden uitgesteld;
  • u werkt voor een werkgever die niet behoort tot een cruciale sector of geen essentiële diensten verricht en die (gedeeltelijk) heeft moeten sluiten omdat het geen telewerkbare taken heeft voor (al) zijn werknemers en de maatregelen qua social distancing niet kan respecteren voor de uitoefening van het werk en georganiseerd vervoer (bijvoorbeeld in de bouwsector);
  • u werkt voor een werkgever die al een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken heeft ingediend omwille van het coronavirus en die nu wordt getroffen door de regeringsmaatregelen en uw werkgever vraagt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan door 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid te vermelden in de elektronische aangifte van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent;
  • u werkt als contractueel personeelslid (begeleiders van naschoolse kinderopvang, administratief en kaderpersoneel, ... die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst)  in een school of onderwijsinstelling die door de schorsing van de lessen of omdat er geen of bijna geen kinderen meer komen naar de opvang (door de strikte sanitaire maatregelen) haar contractueel personeel volledig of gedeeltelijk niet meer kan tewerkstellen (...).
 • Indien de situatie zich in de toekomst zou voordoen: u bent een grensarbeider met een Belgische arbeidsovereenkomst, die in een ander land woont (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en in België werkt, maar u kan niet komen werken in België omdat de grenzen ook worden gesloten voor woon-werkverkeer.
  Let op! Dit betreft een eventuele toekomstige situatie want in België (en andere landen) is het nog steeds mogelijk zich naar het werk te begeven. Mogelijk moet u aan de grens wel een attest/certificaat van uw werkgever voorleggen.
  In principe kan u dus nog de grens over om te werken en kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.
  Let op! Bent u een grensarbeider wonend in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet heeft gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
  Zie ook “Grensarbeiders met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet”.
 • U bent een grensarbeider met een Belgische arbeidsovereenkomst, die in een ander land woont (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en in België werkt, maar u kan niet komen werken in België omdat het bedrijf waarvoor u in België werkt, gesloten is omwille van het coronavirus.
  Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet heeft gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
  Grensarbeiders moeten hun aanvraag indienen bij het volgende kantoor van de RVA:
  • werknemers woonachtig in Frankrijk: Moeskroen
  • werknemers woonachtig in Nederland: Turnhout
  • werknemers woonachtig in Duitsland: Verviers
  • werknemers woonachtig in het Groothertogdom Luxemburg: Aarlen
  • In alle andere gevallen heeft de werknemer de vrije keuze
 • U bent een grensarbeider en u woont in België, maar u werkt zowel in België als in ander land (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg).
  Werknemers die tegelijkertijd in twee of meer lidstaten werken, zijn onderworpen aan de wetgeving van de lidstaat waar ze wonen, als ze een aanzienlijk deel van hun activiteit in die lidstaat uitoefenen.
  Onder aanzienlijk deel verstaan we minstens 25% van de activiteit.
  Als u in België woont en u in Frankrijk en België werkt, maar u minstens 25% van uw activiteiten in België uitoefent, valt u onder de Belgische wetgeving en kan u tijdelijk werkloos worden gesteld in België, zelfs voor uw tewerkstelling in Frankrijk.
  Als u tijdelijk werkloos bent gesteld in uw tewerkstelling in Frankrijk, staat de RVA nog het gebruik van een papieren formulier "C3.2-WERKGEVER" toe, aangezien de Franse werkgever de ASR scenario 5 niet kan indienen.
   

Overmacht als gevolg van corona: in welke gevallen is dit nog mogelijk vanaf 01/09/2020? ? En wat vanaf 01/10/2020?

Overmacht als gevolg van corona kan vanaf 01/09/2020 enkel nog worden ingeroepen door werkgevers van uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen en sectoren, voor hun werknemers.

Opgelet! Onze nieuwe regering heeft vanaf 01/10/2020 beslist om af te stappen van het onderscheid tussen al dan niet uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen en sectoren.

Vanaf  01/10/2020 kan alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Lees hiervoor ook volgende update

Het onderscheid tussen al dan niet hard getroffen ondernemingen en sectoren is bijgevolg enkel nog van toepassing in de maand september 2020.
 

Wat is een uitzonderlijk hard getroffen sector?

Het gaat om sectoren waar de activiteiten gevoelig verlaagd zijn omwille van maatregelen getroffen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog altijd niet mogen plaatsvinden.

Die sectoren worden formeel vastgelegd door de Minister van Werk.

De lijst is gebaseerd op het nummer van het paritair comité en bevat twee soorten sectoren:

 1. sectoren die in hun geheel als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd;
 2. sectoren die als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd, maar enkel voor zover de individuele onderneming die tot die sector behoort, bepaalde activiteiten verricht én enkel voor zijn werknemers die deze bepaalde activiteiten verrichten.

De sectoren die in hun geheel als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd:

Nr. PC

Omschrijving

140.02

Paritair Subcomité voor de taxi's

227

Paritair Comité voor de audiovisuele sector

302

Paritair Comité voor het hotelbedrijf

303.03

Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

304

Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

329

Paritair Comité voor de socio-culturele sector

333

Paritair Comité voor toeristische attracties

De sectoren die als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd voor zover er bepaalde activiteiten worden verricht:

Nr. PC

Omschrijving

Beperkt tot de volgende activiteiten

100

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus en touroperators

109

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw

126

Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01

Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.04

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01

Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen; tot de reisbureaus en touroperators; tot het weg- en spoorvervoer van personen

209

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

314

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315

Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen


Wat is een uitzonderlijk hard getroffen onderneming?

Het gaat om werkgevers die

 • tijdens het tweede kwartaal van 2020
 • een aantal dagen van tijdelijke werkloosheid hebben gekend
 • omwille van overmacht als gevolg van de coronapandemie of economische redenen
 • voor hun werknemers (totaal van arbeiders en bedienden)
 • ten belope van minstens 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (met uitsluiting van een aantal situaties)

Onder werkgever wordt de juridische entiteit verstaan en niet de bedrijfs- of vestigingseenheid.

Opmerking: uitzendkrachten worden niet meegerekend om vast te stellen of het vereiste percentage is bereikt, noch bij het uitzendbureau, noch bij de gebruiker. Eens evenwel vastgesteld dat de voorwaarde vervuld is bij de gebruiker, kan de regeling van overmacht ook worden ingevoerd voor uitzendkrachten die bij die de gebruiker zijn tewerkgesteld.
 

Wat indien mijn werkgever niet behoort tot een hard getroffen sector of onderneming?

Andere werknemers en werkgevers kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid economische oorzaken als er nog werkgebrek is. Om tegemoet te komen aan deze werkgevers, wordt tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken van 01/09/2020 t.e.m. 31/12/2020 op een aantal vlakken versoepeld. (zie versoepeling van de procedure tijdelijke werkloosheid om economische redenen)

Ook tijdelijke werkloosheid  (gewone) overmacht  is mogelijk als de normale voorwaarden voor overmacht zijn vervuld: een plots, onvoorziene gebeurtenis, los van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Voorbeeld

Een werknemer van een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming die in quarantaine wordt geplaatst, zal in principe recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona-overmacht met in begrip van alle voordelen van de corona-procedure. Een werknemer van een NIET uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming die in quarantaine wordt geplaatst, zal in principe ook recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid, maar dit zal omwille van gewone overmacht zijn zonder de voordelen van de corona procedure.
 

Wat betekent het onderscheid tussen al dan niet hard getroffen sector of onderneming voor jouw dossier?

Opgelet! Aangezien het onderscheid tussen al dan niet hard getroffen sector of onderneming werd opgeheven vanaf 01/10/2020, is onderstaande info enkel van toepassing op tijdelijke werkloosheid in de maand september 2020.

Bekomt je werkgever de erkenning als hard getroffen sector of onderneming door de RVA, en ben in september nog tijdelijk werkloos wegens “overmacht-corona”, dan behoud je de toeslag van € 5,63/dag, toegekend door de RVA.  Gaat het om een andere vorm van tijdelijke werkloosheid zoals economische redenen of slecht weer, dan is er geen sprake van dit supplement. Hoe dan ook, wordt je uitkering wel nog steeds berekend op 70% van je gemiddeld dagloon. Bekomt je werkgever de erkenning, dan ben je in september vrijgesteld van het invullen van de controlekaart tijdelijke werkloosheid, de C3.2A. Was je de voorbije maanden reeds tijdelijk werkloos bij dezelfde werkgever en is er niets gewijzigd, dan hoef je in principe geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Werkgevers die niet behoren tot een “uitzonderlijk hard getroffen sector” of die niet beschouwd worden als “uitzonderlijk hard getroffen onderneming” kunnen vanaf 1 september terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken indien er nog werkgebrek is. Tot 30 juni geldt hier ook een vrijstelling van de wachttijd. Je werkgever kan ook nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen, maar enkel nog indien de normale voorwaarden voor ‘overmacht’ zijn vervuld. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan kan je nog steeds in aanmerking komen voor een uitkering, berekend op 70% van je gemiddeld loon zoals nu al het geval is. Ook in dit geval zal je de toeslag van € 5,63 ontvangen. Bovendien zullen we een nieuwe uitkeringsaanvraag voor je moeten doen waarbij jouw persoonlijke en familiale toestand door middel van het formulier C1 wordt doorgegeven aan de RVA. Neem hiervoor contact op met je lokaal ACLVB-kantoor. Heb je een verblijfsvergunning en/of arbeidskaart die verlopen is vóór 1 september? Bezorg ons een kopie van je nieuwe kaart en/of verblijfsvergunning. Werk je niet in een hard getroffen sector of onderneming, dan is je werkgever bovendien verplicht om je voor de maand september een controlekaart tijdelijke werkloosheid (C3.2A) te bezorgen.
 

Specifieke situatie: tijdelijke werkloosheid overmacht voor werknemers als hun kind door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan

Voor de periode van 01/10/2020 tot en met 31/03/2022 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of de opvang voor gehandicapten wegens de coronamaatregelen, een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum.

Kan eveneens worden beschouwd als een sluiting van een school als gevolg een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken :

 • de beslissing van een gemeenschap om de schoolvakantie te verlengen (bijvoorbeeld een verlenging van de kerstvakantie met één week);
 • de organisatie van afstandsonderwijs.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is enkel mogelijk voor de dagen waarop de instelling (school, crèche) gewoonlijk geopend is en voor de dagen waarop contractueel voorzien is dat de werknemer werkt. 

De RVA zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook toestaan bij opvang voor een minderjarig kind dat in quarantaine moet omdat het in contact is geweest met een besmet persoon.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk als het kind terugkeert van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was.

De werknemer kan tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aanvragen wanneer hij moet instaan voor de opvang van:

 • Een minderjarig kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan.
 • een minderjarig kind met wie hij samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen;
 • Een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan.
 • Een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen.

Opmerking:

Indien de werknemer samenwoont met een andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode maar worden toegekend aan één van beiden;

In een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht enkel gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting, quarantaine…. effectief samenwoont met het kind.  

Er kan voor éénzelfde periode voor hetzelfde kind dus altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Naast de uitkering tijdelijke werkloosheid, heeft men voor zo een periode ook recht op het supplement van €5,63 per dag. (5,98 euro vanaf 01/03/2022)

Wat moet u doen?  

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

 • Als de instelling sluit of overschakelt op afstandsonderwijs, moet de bevoegde instelling deel A van het document opvang kind sluiting corona’  (*) invullen en ondertekenen. Daarna moet de werknemer deel B invullen en ondertekenen en vervolgens het volledig ingevuld document aan zijn werkgever bezorgen.

(*) Dit document is niet nodig in geval van een volledige of gedeeltelijke sluiting van de scholen ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap (bijvoorbeeld verlenging van een schoolvakantie), tenzij de werkgever hierom verzoekt.

 • Als het kind in quarantaine moet, moet de werknemer het document ‘opvang kind quarantaine corona’ zelf invullen en ondertekenen en samen met het quarantainegetuigschrift (*) aan zijn werkgever bezorgen.

(*) het medisch certificaat ter bevestiging van de quarantaine of isolatie van het kind of de aanbeveling tot quarantaine of isolatie van het kind afgeleverd door de bevoegde instantie.

De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren op basis van deze documenten.

Indien dat nodig is, moet u bij ACLVB ook nog een uitkeringsaanvraag indienen met het formulier C3.2-werknemer-corona. Dat is bijvoorbeeld het geval als u voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen aanvraagt.

Meer vragen over de regeling? Hierbij enkele praktische gevolgen in vraag en antwoord:

Ik ben meerderjarig en woon samen met mijn ouders en mijn kleine broer. Kan ik tijdelijke werkloosheid aanvragen om mijn kleine broer op te vangen?

Ja, elke werknemer die onder hetzelfde dak woont  met het minderjarig kind, kan tijdelijke werkloosheid aanvragen om het kind op te vangen. Er kan voor éénzelfde periode voor hetzelfde kind echter altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Kan mijn werkgever mij verplichten om eerst mijn verlof op te nemen?

Heb je reeds vakantiedagen ingepland in de periode dat het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum gesloten is, dan kan je voor die dagen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Heb je nog geen vakantiedagen ingepland in de periode dat het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum gesloten is, dan kan je voor die dagen  tijdelijke werkloosheid aanvragen en mag je werkgever je niet verplichten eerst verlof op te nemen.

Let op! Daar is wel 1 uitzondering op: sluit het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum in december, dan moet je wel je vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar en kan je voor die dagen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Ik kan telewerken, mag ik dan ook deze tijdelijke werkloosheid aanvragen voor de opvang van mijn kind?

Ja, dit is toegestaan. Deze ouder kan zijn telewerk stopzetten en tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van het kind vragen.

Kunnen mijn man en ik afwisselend tijdelijke werkloosheid aanvragen voor de opvang van ons kind?

In samenspraak met je werkgever kan je ervoor kiezen om niet heel de periode van sluiting of quarantaine van je kind tijdelijke werkloosheid aan te vragen, maar enkel voor bepaalde dagen dat jij zal instaan voor de opvang.

Let op !  Je kan geen tijdelijke werkloosheid aanvragen voor enkele uren en de rest van de dag nog werken. Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige arbeidsdag.
 

Wat verstaat de RVA onder ‘economische oorzaken’?

Wanneer het economisch wat minder gaat (aanzienlijke daling van omzet, productie, klanten of aantal bestellingen), is het voor veel bedrijven moeilijk het productieniveau op eenzelfde peil te houden.

Om in zo’n geval ontslagen te vermijden, kan de werkgever, mits naleving van bepaalde procedures en voorwaarden (verschillend naargelang het gaat om arbeiders of bedienden), een aantal of al zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek waardoor hun arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig geschorst wordt of waardoor ze in een verminderd arbeidsregime terecht komen.

Let op! Het gebrek aan werk moet het gevolg zijn van economische factoren en mag bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van wanbeleid of onderhoudswerken. Het werkgebrek moet ook tijdelijk van aard zijn.

Let op! Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).
 

Wie kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is mogelijk voor werknemers die niet kunnen werken hoewel ze een arbeidsovereenkomst hebben, of het nu een arbeidsovereenkomst van onbepaalde dan wel van bepaalde duur is, of het nu bij één werkgever dan wel bij meer dan één werkgever is.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Heeft u geen arbeidsovereenkomst meer, dan kan u NIET meer tijdelijk werkloos worden gesteld. In zo een geval kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze en kan u eventueel recht hebben op uitkeringen volledige werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is onder andere mogelijk voor:

Arbeiders en bedienden

Dit zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst in:

 • de privésector;
 • de openbare sector (contractueel personeel die geen vervangtaken kan verrichten);
 • de non-profitsector (contractueel personeel van bijvoorbeeld een bibliotheek, een kringloopwinkel, een cultureel centrum, een vzw,...)

Let op! Om tijdelijk werkloos te worden gesteld wegens economische oorzaken moet er sprake zijn van een economische activiteit. In een openbare dienst is dat in principe niet het geval.

Een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens economische oorzaken voor bedienden is slechts mogelijk indien de werkgever aan de cao-wet is onderworpen. Dat is voor een overheidsdienst normaliter niet het geval.

Meestal zal er bij een tewerkstelling in een overheidsdienst als contractueel personeelslid enkel gebruik kunnen worden gemaakt van overmacht indien er in die overheidsdienst geen vervangende taken kunnen worden verricht.
 

Werknemers van dienstenchequebedrijven

Let op! Dienstenchequebedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, tijdelijk werkloos stellen, indien de tijdelijke werkloosheid een volledige dag betreft.
 

Werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen en in maatwerkbedrijven

Let op! Indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327 en u op advies van de geneesheer van de mutualiteit uw werk progressief deeltijds mag hervatten, dan kan u van 01/01/2020 tot en met 12/03/2020 NIET tijdelijk werkloos worden gesteld. 

In gevolge een recente wetswijziging kan u vanaf 13/03/2020 wel tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Werknemers art. 60 §7

Dit zijn werknemers die via het OCMW ter beschikking worden gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos hebben gesteld ingevolge het coronavirus.
 

Betaalde sportbeoefenaars (in bepaalde gevallen)

Dit zijn enkel de betaalde sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en indien alle activiteiten stilvallen.
 

Uitzendkrachten

Als:

 • ofwel het tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek verenigbaar is met het motief van aanwerving en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld;
  Voorbeeld: een uitzendkracht die een werkneemster in bevallingsverlof vervangt of die ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker om een vacante betrekking in te vullen met het oog op een vaste aanwerving door de gebruiker na afloop van de periode van ter beschikking stelling (het zogenaamde ‘instroommotief’), kan samen met de ploeg waarvan hij deel uitmaakt, tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • ofwel de uitzendkracht sinds ten minste 3 maanden is tewerkgesteld bij de gebruiker en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld.
  Voorbeeld: een uitzendkracht die al 4 maanden tewerkgesteld is bij dezelfde gebruiker, kan samen met de vaste werknemers van de ploeg tijdelijk werkloos worden gesteld.
  Let op ! De uitzendkrachten die in de bouwsector werken, kunnen enkel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken als ze aangeworven zijn ter vervanging van arbeiders die arbeidsongeschikt zijn.
   

Leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Dit zijn vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap.

Zij kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de uren waarvoor ze normaal gezien een praktijkopleiding op de werkplek hadden moeten volgen, zolang ze voor die uren geen vergoedingen (meer) krijgen.

Let op! Leerlingen kunnen alleen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de uren van de praktijkopleiding (en niet voor de lesuren).

De leerlingen ontvangen een forfaitaire uitkering (gelijk aan het bedrag van de overbruggingsuitkering), voor de periode van 01/03/2020 tot en met 31/03/2022 vermeerderd met het supplement van 5,63 euro. (5,98 euro vanaf 01/03/2022)

Het aantal uitkeringen wordt berekend aan de hand van de formule
P x 6 / Q, waarbij

P = het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de praktijkopleiding in de onderneming

Q = het gemiddelde aantal uren dat dient voor de berekening van de leervergoeding. Dat aantal moet minstens gemiddeld 20 uur per week bedragen.

In de uitzonderlijke situatie van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, aanvaardt de RVA tot nader order dat de factor Q in de ASR scenario 5 overeenstemt met het deel van de praktijkuren in de onderneming en dit

 • zelfs indien de leervergoeding tegelijkertijd de praktijkuren in de onderneming en de theoretische lessen bij de opleidingsinstelling dekt;
 • op voorwaarde dat de leerling geen leervergoeding meer ontvangt;
 • ongeacht de theoretische lessen al dan niet zijn geschorst.

Zo zal de leerling in geval van tijdelijke werkloosheid voor alle praktijkuren in de week recht hebben op 6 forfaitaire uitkeringen.

Voorbeeld

Een leerling volgt per week gedurende één dag 8 uur les en op de overige vier dagen 30 uur praktijkopleiding.

Voor de periode waarvoor hij geen leervergoeding meer ontvangt, kan op de ASR scenario 5 (betreffende die periode) als factor Q 30 worden opgegeven.  
Een week volledige schorsing van de praktijkopleiding geeft dan recht op 30 x 6 / 30 = 6 uitkeringen.
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Dit zijn de grensarbeiders:

 • met een Belgische arbeidsovereenkomst die in een ander land wonen (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken met volledige onderwerping aan de Belgische RSZ;
  Let op! Bent u een grensarbeider wonend in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 • met een Belgische arbeidsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst van een ander land, maar die in België wonen en ook minstens 25% van hun activiteiten hier uitoefenen.
   

Wie kan NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is NIET mogelijk voor:

Studenten

Dit zijn de studenten onder de 18 jaar die nog onderworpen zijn aan de leerplicht en de studenten ouder dan 18 jaar die nog overdag en in de week studies met volledig leerplan volgen.
 

Stagiairs

Een stagiair die een beroepsopleiding volgt, heeft geen recht op tijdelijke werkloosheid (maar kan wel zijn werkloosheidsuitkering behouden indien hij reeds uitkeringen genoot als volledig werkloze).

Bijvoorbeeld, in het kader van een individuele beroepsopleiding (IBO), een beroepsinlevingsstage (BIS) of een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden.

De beroepsopleidingsovereenkomsten die op 13/03/2020 reeds waren aangevat, mogen worden verlengd indien de partijen daarover akkoord zijn, zo blijven de voordelen gekoppeld aan de vrijstelling  behouden (bijvoorbeeld voor volledig werklozen die een beroepsopleidingsovereenkomst volgen) tot aan het einde van de beroepsopleiding (eventueel verlengd).

Let op! Indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming ten einde komt (op de voorziene einddatum) en de werkgever de stagiair in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht (motief corona) en dit volgens dezelfde regels die van toepassing zijn voor andere werknemers. Hetzelfde geldt indien er een onderbreking is tussen het einde van de opleiding en het begin van de arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat het begin van de arbeidsovereenkomst ten laatste op 30 juni 2020 gesitueerd is.

MAAR! Voor arbeidsovereenkomsten aangevat vanaf 30/03/2020 zal tijdelijke werkloosheid niet worden toegestaan indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming voortijdig wordt beëindigd om met de werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en in deze arbeidsovereenkomst de werknemer onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen.
 

Extra: Beroepsinlevingsstages aangeboden door de VDAB:

Vanaf november 2020 worden in Vlaanderen in samenwerking met de VDAB aan de tijdelijk werklozen beroepsinlevingsstages (BIS) aangeboden.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen:
 

VDAB – BIS – Project “Help in de zorg”

Dit project biedt aan tijdelijk werklozen de mogelijkheid om een beroepsinlevingsstage in de zorgsector te volgen, waarvan het opleidingsplan door de VDAB is goedgekeurd.

Deze BIS mag door de tijdelijk werklozen worden gevolgd, zonder dat een vrijstelling wordt vereist (aangezien het project verloopt in samenwerking met de VDAB).

Er is geen diplomavereiste van toepassing, omdat gezien de huidige toestand in de zorgsector de functies worden beschouwd als knelpuntfuncties.

De stagevergoeding mag worden gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen, met de grens van 31,26 euro.

De tijdelijk werkloze moet bij zijn uitbetalingsinstelling een formulier C1F indienen, waarop hij vermeldt dat het gaat om een BIS in het kader van het project “Help in de zorg”. Er moet een bewijs van de goedkeuring (attest of print van de mail van de VDAB) aan het formulier C1F toegevoegd worden.
 

VDAB – BIS – Andere sectoren:

Het betreft hier eveneens beroepsinlevingsstages waarvan de opleidingsplannen door de VDAB worden goedgekeurd.

Deze BIS mag door de tijdelijk werklozen worden gevolgd, zonder dat een vrijstelling wordt vereist (aangezien het project verloopt in samenwerking met de VDAB).

De VDAB attesteert (eventueel op een apart document) of het gaat om een stage in een knelpuntfunctie.

Indien dit het geval is, mag de stagevergoeding gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen, met de grens van 31,26 euro. De tijdelijk werkloze moet bij zijn uitbetalingsinstelling een formulier C1F indienen, waarop hij vermeldt dat het gaat om een BIS. Er moet een bewijs van de goedkeuring (attest of print van de mail van de VDAB of van het goedgekeurde opleidingsplan) aan het formulier C1F toegevoegd worden.

Indien dit niet het geval is, mag de stagevergoeding gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen, binnen de perken van artikel 130ter, waarbij

 • indien de werknemer volgens het formulier C1F hoogstens in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, de grens van 31,26 euro is van toepassing tijdens de eerste 6 maanden van de BIS en de grens van 14,54 van toepassing is na de eerste 6 maanden;
 • indien de werknemer volgens het formulier C1F in het bezit is van een hoger diploma of getuigschrift dan van het secundair onderwijs, de grens van 14,54 euro van toepassing is.

De tijdelijk werkloze moet bij zijn uitbetalingsinstelling een formulier C1F indienen, waarop hij vermeldt dat het gaat om een BIS. Er moet een bewijs van de goedkeuring (attest of print van de mail van de VDAB of van het goedgekeurde opleidingsplan) aan het formulier C1F toegevoegd worden, evenals een kopie van het laatste diploma of getuigschrift.
 

Betaalde sportbeoefenaars NIET verbonden door een arbeidsovereenkomst
 

Statutaire werknemers in de openbare sector
 

Flexi-jobbers
 

Zelfstandigen in hoofdberoep (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)
 

Titularissen van vrije beroepen (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Vb. advocaten, architecten, notarissen, ...
 

Werknemers met enkel een buitenlandse arbeidsovereenkomst

Vb. Een persoon wonend in België heeft een Chinees contract als piloot voor een Chinese luchtvaartmaatschappij en kan/mag niet vliegen;
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Grensarbeiders die in België wonen en die niet in België maar in een ander land gaan werken (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) vallen in principe ten laste van hun werkland en niet van hun woonland België.
 

Werknemers die onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling  vallen

Het principe is dat het land dat de socialezekerheidsbijdragen int, normaal ook het land is dat de uitkeringen sociale zekerheid (bv. tijdelijke werkloosheid) betaalt.

Vb. Het personeel van Ryanair dat onderworpen is aan de Ierse sociale zekerheid.

Wat de toepassing van het socialezekerheidsstelsel betreft, heeft men in principe geen keuzemogelijkheid, omdat moet vermeden worden dat een werknemer aan meer dan één, of zelfs geen enkel stelsel zou worden onderworpen.
 

Werknemers die onder de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen

Het gaat hier over werknemers die:

 • Belg zijn, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= EU+ Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitser;
 • en die door hun werkgever voor een buitenlandse opdracht naar een land worden uitgestuurd buiten de EER of Zwitserland.

Zij kunnen onder het speciale socialezekerheidsstelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) worden aangesloten.

Valt u onder de OSZ-regeling, dan kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Werkloosheid valt immers niet onder de dekking van die regeling.

Speciaal geval:

U bent in België en u kan omwille van de coronacrisis niet meer terug naar het land waar u tewerkgesteld was.

Indien uw werkgever u dan in België tewerkstelt, onder de Belgische sociale zekerheid, dan kan u in die tewerkstelling WEL tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende dienst voor opvang

Een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen, kan niet tijdelijk werkloos worden gesteld indien ze geen arbeidsovereenkomst heeft, maar ze kan wel een opvanguitkering genieten wanneer ze onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kan opvangen.

De RVA heeft een lijst opgesteld met mogelijke gevallen waarvoor de RVA opvanguitkeringen kan toekennen:

 • Het verbod om kinderen op te vangen door een besmettelijke ziekte van een familielid van de onthaalouder (code PB1).
  Deze situatie kan  aanleiding geven tot opvanguitkeringen tijdens die periode, met een beperking tot maximum 4 weken.
  Tijdens de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 aanvaardt de RVA dat er een langere periode van overmacht dan vier weken wordt vermeld op de C220B als de situatie te maken heeft met het coronavirus. Dat is wel op voorwaarde dat de omkaderingsdienst een medisch attest heeft van de huisarts waarin duidelijk staat dat de onthaalouder niet kan werken omdat er een gezinslid is besmet.
  Dan vermeldt de dienst op de C220B de code PB1 en 'corona' als de periode van overmacht langer duurt dan 4 weken.
 • De onthaalouder of een gezinslid wordt beschouwd als risicopatiënt.
  In deze situatie kan dezelfde procedure worden gevolgd als onder de code PB1, maar de onthaalouder moet een attest hebben van de behandelend arts waarop staat dat de onthaalouder geen kinderen mag opvangen om het risico op besmetting te vermijden.
 • De ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten.
  Dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje, die gedurende de periode waarin lockdown-maatregelen in het kader van de coronacrisis van kracht zijn, tot 31/08/2020, aanleiding kan geven tot het toekennen van de opvanguitkering, zelfs al is het onthaal gedurende meer dan 4 weken onderbroken.

Let op! De Gemeenschappen hebben voorzien dat de onthaalouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een compensatievergoeding. Deze compensatievergoeding kan in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap niet gecumuleerd worden met de opvanguitkering. Er mogen dus geen formulieren C220B afgeleverd worden voor de maanden waarin de onthaalouder de compensatievergoeding ontvangt.

Voor de maand maart 2020 kan uitzonderlijk de opvanguitkering nog worden toegekend tot 13 maart 2020 op voorwaarde dat het rekenblad zodanig is ingevuld dat er geen cumul mogelijk is met de compensatievergoeding.

De compensatievergoeding toegekend in het kader van een regionale regeling wordt niet als een vervangingsinkomen beschouwd in hoofde van de werkloze partner.

Let op! Is de onthaalouder ziek dan is er geen overmacht en kunnen er geen opvanguitkeringen worden toegekend.
 

In welke situaties kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken?

Uw werkgever kan u tijdelijk geen of slechts minder werk aanbieden omwille van een aanzienlijke daling van zijn omzet, productie, klanten of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus.

Voorbeelden:

 • u werkt in een bedrijf in de voedingssector (brouwerij, industriële bakkerij, ...) en uw werkgever ervaart een daling van zijn bestellingen, gezien de opgelegde sluiting in de horeca of gezien andere beperkende maatregelen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid;
 • indien een klant uit vrees voor besmetting door het coronavirus tijdelijk geen beroep wenst te doen op de diensten van uw werkgever, dan kan u tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken op voorwaarde dat er geen vervangwerk kan aangeboden worden (eventueel bij een andere klant) en u uw overuren heeft opgenomen.

Let op! Doordat de RVA aanvaardt dat het begrip overmacht soepel wordt toegepast vanaf 13/03/2020 t.e.m. 31/03/2022 (m.u.v. de maand september 2020 voor wie toen werkte in een niet-hard getroffen sector of onderneming), kan de werkgever in deze situaties ook overmacht inroepen i.p.v. economische oorzaken.
 

In welke situaties kan het coronavirus GEEN reden zijn voor tijdelijke werkloosheid?

 • U kan niet gaan werken omdat u uit voorzorg (zonder concrete aanwijzingen van een besmettingsgevaar) thuis moet blijven van uw werkgever.
  Bijvoorbeeld, u keert terug van een zakenreis of vakantie uit een getroffen land en uw werkgever beslist, zonder het advies van de bedrijfsarts, dat u thuis moet blijven in afwachting van een eventuele test.
  De werkgever kan niet op eigen initiatief beslissen dat u thuis moet blijven en heeft de verplichting u te laten werken en u loon te betalen voor de dagen dat u niet mag komen werken.
  In dit geval zijn er ook mogelijkheden om terug te vallen op andere oplossingen, zoals onder meer nog vakantiedagen opnemen, telewerk, … (zie hiervoor “FAQ Corona: telewerk, afwezigheid en arbeidsduur” op onze website).
  Het is heel belangrijk dat u uw werkgever goed op de hoogte houdt en afspraken maakt op bedrijfsniveau. Betrek hierbij desgewenst uw vakbondsafgevaardigde.
 • U weigert te werken omdat u meent dat de sanitaire voorwaarden niet vervuld zijn.
  In principe kan u niet in tijdelijke werkloosheid worden gesteld, aangezien er werk is.
  Wanneer u meent dat de sanitaire voorwaarden toch niet zijn vervuld, moet u uw werkgever hierover aanspreken. De kwestie betreft de arbeidsvoorwaarden en het betalen van loon, maar niet het toekennen van tijdelijke werkloosheid.
 • U kan niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus, symptomen vertoont of omdat u wegens een andere reden ziek bent (indien u over een medisch attest beschikt en het kan voorleggen op eis van uw werkgever).
  Hier gelden de gewone arbeidsrechtelijke regels zoals bij een andere ziekte.
  Let op! Wordt u ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. In dit geval zal u zo snel mogelijk uw werkgever moeten verwittigen en aangifte doen bij uw ziekenfonds om aanspraak te kunnen maken op ziekte-uitkeringen.
 • U bent tijdelijk werkloos gesteld, maar uw werkgever werft iemand nieuw aan om uw werk uit te voeren
  Er mag geen werknemer worden aangeworven voor de uitvoering van hetzelfde werk als de vaste werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld.
  Indien er geen gebrek aan werk meer is, moet de vaste werknemer zijn normale arbeidsregeling terug hervatten.
  Voorbeeld:
  Een voltijdse werknemer wordt 2 dagen per week tijdelijk werkloos gesteld. Op een bepaald ogenblik is er terug meer werk. Deze werknemer moet zijn werk eerst terug voltijds hervatten vooraleer er een nieuwe werknemer kan worden aangeworven.
  Let op! Vanaf 13/07/2020 moet uw werkgever u loon uitbetalen voor de dagen dat hij u tijdelijk werkloos stelt, maar uw werk uitbesteed aan derden of laat verrichten door studenten.
  Bent u echter tijdelijk werkloos gesteld omdat u in quarantaine bent geplaatst, dan mag hij dat wel en zal hij u geen loon moeten uitbetalen.
   

Versoepeling van de procedure tijdelijke werkloosheid om economische redenen

De procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken werd van 01/09/2020 tem 31/12/2020 op een aantal vlakken versoepeld:

Arbeiders

De maximale duurtijd om TW in te voeren (als er geen sectorale afwijking is), wordt bij een volledige schorsing van 4 naar 8 weken en bij een gedeeltelijk (grote) schorsing van 3 maanden naar 18 weken verhoogd. Hierna moet de werkgever een verplichte werkweek invoeren.
 

Bedienden

Het maximum aantal kalenderweken (per kalenderjaar) dat een onderneming TW kan invoeren, wordt bij een volledige schorsing van 16 naar 24 weken en bij een gedeeltelijk schorsing van 26 naar 34 weken (i.p.v. 26 weken) verhoogd.

Om in aanmerking te komen voor deze versoepeling, moet de werkgever niet meer voldoen aan de criteria om te kunnen worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden, maar moet hij wel aantonen dat:

 • zijn omzet of productie in het kwartaal voorafgaand aan zijn aanvraag TW, substantieel gedaald is met minstens 10% en dat in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019;
 • hij de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aanbiedt.

Net als in de huidige regeling moet de onderneming gebonden zijn door een  sectorale cao, ondernemingscao of ondernemingsplan die in de betaling van een supplement voorziet.

Voert de werkgever TW in op basis van een ondernemingsplan, dan moet het ondernemingsplan niet worden toegestuurd aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen bij de FOD WASO en niet worden goedgekeurd door de ‘commissie ondernemingsplannen’.

De werkgever moet wel onmiddellijk een kopie van het ondernemingsplan bezorgen aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.
 

Krijg ik een uitkering wanneer het coronavirus een reden is voor tijdelijke werkloosheid?

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet arbeidsgeschikt zijn

Kan u niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus, symptomen vertoont of omdat u wegens een andere reden ziek bent, dan heeft u geen recht op werkloosheidsuitkeringen. 

Let op! Wordt u ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. In dit geval zal u zo snel mogelijk uw werkgever moeten verwittigen en aangifte doen bij uw ziekenfonds om aanspraak te kunnen maken op ziekte-uitkeringen.

Let op! Indien u ziek bent, maar op advies van de geneesheer van de mutualiteit het werk progressief deeltijds mag hervatten, kan u in uw deeltijdse werkhervatting tijdelijk werkloos worden gesteld. U zal ook recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid indien uw ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt verminderd door uw werkhervatting.

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling bedraagt 38 u. per week en u mag het werk voor 19 u. per week hervatten. U hervat het werk door elke dag 3 u. 48 min. te werken (5 d/week). U kan voor die halve dagen tijdelijk werkloos worden gesteld en uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten, omdat uw ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt verminderd .

Let op! U zal bij progressieve werkhervatting echter geen recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid:

 • als uw werkhervatting vanaf 07/2020 maximum 20% van een voltijdse tewerkstelling in uw bedrijf bedraagt en u NIET werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327;
  Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling binnen uw bedrijf bedraagt 38 u. per week en u mag het werk voor maximum 7 u. 36 min. per week hervatten. Omdat u het werk voor maximum 20% van een voltijdse tewerkstelling hervat, zal uw ziekte-uitkering niet worden verminderd en zal u vanaf  07/2020 geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.
 • voor de periode van 01/01/2020 tot en met 12/03/2020 indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327.
   

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven (buiten een aantal uitzonderingen).

Bent u een grensarbeider die in het buitenland verblijft en wordt u tijdelijk werkloos in België, dan wordt u vrijgesteld van de verplichting om in België te verblijven.

Let op! Bent u een grensarbeider wonend in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Zonder dit formulier  moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid. (...)
 

Van welke voorwaarden ben ik vrijgesteld?

U moet niet een bepaald aantal arbeidsdagen als loontrekkende gewerkt hebben

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht, dan moet u NIET bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken in de periode van 01/02/2020 tot en met 31/03/2022, dan moet u ook NIET bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken buiten de periode van 01/02/2020 tot en met 31/03/2022, dan moet u WEL bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.

U moet bepaalde activiteiten en inkomsten niet aangeven omdat ze geen invloed zullen hebben op uw uitkering

Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020 kan u zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;

Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 31/03/2022 kan u zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming verrichten en de hiervoor ontvangen vergoedingen hebben geen invloed op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid;

U kan een bijkomstige activiteit (een bijberoep als loontrekkende of zelfstandige)  die u al uitoefende in de loop van de drie maanden vóór u tijdelijk werkloosheid werd gesteld, tijdens deze periode verder blijven uitoefenen, zonder deze activiteit aan te geven en uw uitkering tijdelijke werkloosheid zal van 01/02/2020 t.e.m. 31/03/2022 niet verminderd worden;

Opmerking: Met uitzondering van de maand september 2020 voor werknemers tewerkgesteld in een niet uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector.   

U kan zonder aangifte te moeten doen t.e.m. 31/03/2022, zowel een pensioen (een volledig, onvolledig of overlevingspensioen) als uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten, tenzij u tijdelijk werkloos bent wegens medische overmacht (uw periodes van tijdelijke werkloosheid tem 31/03/2022 zullen bovendien niet worden afgetrokken van de 12 maanden dat u een overlevingspensioen kan cumuleren met een werkloosheidsuitkering).

Opmerking: Met uitzondering van de maand september 2020 voor werknemers tewerkgesteld in een niet uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector.  

Opgelet: de pensioendienst kent van zijn kant een cumulatie toe met uitkeringen tijdelijke werkloosheid overmacht of economische oorzaken van 01/03/2020 t.e.m. 31/08/2020.
 

U moet geen controlekaart bijhouden, invullen en indienen

Voor de periode van 01/03/2020 tot en met 31/03/2022 moet u GEEN controlekaart (C3.2A of C3.2A BOUW) bijhouden, invullen en indienen.

Opgelet: De werknemers tewerkgesteld in een onderneming die niet uitzonderlijk hard getroffen is of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector dienen voor de maand september 2020 in het bezit van een controlekaart te zijn.
 

U moet nog een tijdje wachten met u in te schrijven als werkzoekende (bij de VDAB/Actiris/Forem/ADG) en/of beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht, dan moet u in principe na de eerste 3 maanden tijdelijke werkloosheid:

 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • u laten inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen volgend op de voormelde periode van 3 maanden.

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken, dan moet u in principe na 6 maanden tijdelijke werkloosheid beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt en iedere passende betrekking aanvaarden.

Een periode van volledige werkhervatting van 4 weken doet een nieuwe periode van 6 maanden lopen.

Let op! Voor alle werknemers die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk werkloos worden wegens overmacht, wordt voor het bepalen van de eerste drie maanden van werkloosheid  geen rekening gehouden met de periode tot en met 31/12/2021.

Bent u bijvoorbeeld al tijdelijk werkloos vanaf 16/03/2021, dan begint die periode van 3 maanden maar te lopen vanaf 01/01/2022. Als u vanaf 01/01/2022 nog 3 maanden tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, zal u zich vóór 09/04/2022 moeten inschrijven als werkzoekende.
 

Wat als ik nog vakantiedagen of inhaalrust heb staan?

Vakantiedagen

U heeft geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor geplande vakantiedagen. Reeds vooraf ingeplande vakantiedagen behouden dus hun karakter van verlofdag.

U kan echter niet verplicht worden om eerst uw verlofdagen op te nemen vooraleer u tijdelijk werkloos kan worden gesteld.

Indien u tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische oorzaken,... evenwel vrijwillig verlof opneemt om bijvoorbeeld naar het buitenland op reis te gaan, dan kan u voor de dagen waarop u verlof neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld.

Opmerking! Heeft u onvoldoende vakantiedagen om de periode van een collectieve sluiting te overbruggen, dan kan u tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van die collectieve sluiting en kan u bijvoorbeeld op vakantie gaan en uitkeringen blijven genieten (tijdens uw verblijf in het buitenland). Het feit over onvoldoende verlof te beschikken, mag niet aan uzelf te wijten zijn, bijvoorbeeld omdat u al eerder in het jaar bij dezelfde werkgever verlof hebt opgenomen. Het kan wel het gevolg zijn van het feit dat u tijdens het vorige jaar onvoldoende hebt gewerkt of omdat u uw verlof bij een vorige werkgever hebt uitgeput.

Opgelet! U moet echter gedurende het jaar en uiterlijk in december wel alle betaalde verlofdagen opnemen waarop u recht hebt. Doet u dat niet, dan kunnen er voor het saldo van die verlofdagen geen uitkeringen als tijdelijk werkloze worden toegekend.
 

Inhaalrust

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  U heeft WEL recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval u voor bepaalde dagen nog recup of overuren moet opnemen.
  Bijvoorbeeld, u kan wel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien u nog inhaalrust moet krijgen als gevolg van arbeid op een zondag, een feestdag, het presteren van overuren en het overschrijden van de arbeidsduur als gevolg van flexibele arbeidsregelingen (glijdende uurroosters).
  Indien u de recuperatiedagen evenwel vrijwillig opneemt, dan kan u voor die dagen niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
  Let op! Gaat het om inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen), dan kan het zijn dat u toch niet tijdelijk werkloos kan worden gesteld op deze dagen. Aangezien deze ADV-dagen moeten worden ingehaald binnen de 6 weken (algemene regel) of binnen de 7 maanden (onderneming waarvoor de rustperiode een periode van intense activiteit is) is tijdelijke werkloosheid na 6 weken of na 7 maanden slechts mogelijk voor zover de ADV-dagen reeds werden toegekend. De RVA kan hier misschien ook een afwijking op toekennen.
  Let op! In de bouwsector (PC 124) hebben de werknemers op dinsdag 14/04/2020 en vrijdag 22/05/2020 recht op een inhaalrustdag. Uitzendkrachten hebben hier in principe ook recht op, maar enkel indien ze de laatste werkdag voor deze inhaalrustdag effectieve prestaties hebben geleverd.
  Uitzendkrachten die op respectievelijk op vrijdag 10/04/2020 en op 20/05/2020 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht en geen recht hebben op de inhaalrustdag van  14/04/2020 en 22/05/2020, kunnen op deze dag tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht op voorwaarde dat ze onder contract staan.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken
  U heeft GEEN recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, technische stoornis of slecht weer in geval u voor bepaalde dagen nog recup of inhaalrust voor overuren moet opnemen.
  Bijvoorbeeld, u kan niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken indien u nog inhaalrust moet krijgen als gevolg van arbeid op een zondag, een feestdag, het presteren van overuren en het overschrijden van de arbeidsduur als gevolg van flexibele arbeidsregelingen (glijdende uurroosters), tenzij de inhaalrust geen volledige dag betreft of wordt toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen).
  Let op! Aangezien inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen) evenwel moet worden ingehaald binnen de 6 weken (algemene regel) of binnen de 7 maanden (onderneming waarvoor de rustperiode een periode van intense activiteit is), is tijdelijke werkloosheid na 6 weken of na 7 maanden slechts mogelijk voor zover de ADV-dagen reeds werden toegekend. De RVA kan hier misschien ook een afwijking op toekennen.
   

Wat met de collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie in de bouwsector?

Een aantal bouwbedrijven (afhankelijk van de provincie) hebben een collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie voorzien voor de periode van dinsdag 15/04/2020 tot en met vrijdag 17/04/2020.

Kunnen deze dagen als dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangegeven?

Neen, het gaat hier om collectieve vakantiedagen die op voorhand zijn vastgelegd en die niet mogen aangegeven worden als dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Eventueel kan tijdelijke werkloosheid op grond van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie worden aangevraagd voor de werknemers die onvoldoende vakantiedagen hebben om de sluitingsperiode te overbruggen.
 

Wat met de komende feestdagen?

U bent tijdelijk werkloos wegens overmacht

Uw werkgever moet de feestdag uitbetalen als hij valt in een ononderbroken periode van 14 kalenderdagen die volgen op de aanvang van uw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarna is hij niet meer ten laste van uw werkgever en kan er een uitkering tijdelijke werkloos betaald worden. 

Voor het bepalen van de 14 dagen is er enkel sprake van een schorsing voor de dagen waarop er effectief niet gewerkt is wegens overmacht. De schorsing houdt op bij elke werkhervatting.

Als in de periode van volledige schorsing een vakantiedag valt, dan begint de termijn van 14 dagen opnieuw te lopen.

Compensatiedagen in het kader van een arbeidsduurvermindering of inhaalrustdagen doen geen nieuwe periode van 14 dagen lopen.

Let op! Werkt u in een weekendoverbruggingsploeg in het weekend, op feestdagen en op de vervangingsdagen, dan worden de feestdagen beschouwd als normale arbeidsdagen. U kan dan ook op deze feestdagen of de vervangingsdagen tijdelijk werkloos worden gesteld en uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten.

Op de eventuele latere recuperatiedagen voor deze feestdagen kan u NIET tijdelijk werkloos worden gesteld.

TW voor de Nationale feestdag 21/07/2020?

U moet vóór of vanaf 07/07/2020 ononderbroken tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht opdat de Nationale feestdag van 21/07/2020  niet ten laste van uw werkgever zou zijn en er een uitkering tijdelijke werkloosheid kan worden betaald voor die feestdag.

Let op! Wisselt u arbeidsdagen af met dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is 21/07/2020  ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.

Let op! Bent u ononderbroken tijdelijk werkloos vanaf of na 08/07/2020, dan is 21/07/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.

TW voor O.L.V Hemelvaart 15/08/2020 of de vervangingsdag van deze feestdag?

 • U werkt in principe op een zaterdag (buiten een weekendoverbruggingsploeg)
  U moet vóór of vanaf 01/08/2020 ononderbroken tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht opdat O.L.V Hemelvaart van 15/08/2020 niet ten laste van uw werkgever zou zijn en er een uitkering tijdelijke werkloosheid kan worden betaald voor die feestdag.
  Let op! Wisselt u arbeidsdagen af met dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is 15/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.
  Let op! Bent u ononderbroken tijdelijk werkloos vanaf of na 02/08/2020, dan is 15/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.
 • U werkt NIET op een zaterdag
  Dan moet uw werkgever de vervangingsdag voor deze feestdag vermelden in de ASR scenario 5 ( = aangifte van uw uren tijdelijke werkloosheid voor de maand augustus).
  Deze vervangingsdag zal dan behandeld worden als een feestdag.
  Geeft uw werkgever geen vervangingsdag op, dan wordt 17/08/2020 als de vervangingsdag gezien:
  U moet vóór of vanaf 03/08/2020 ononderbroken tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht opdat 17/08/2020 niet ten laste van uw werkgever zou zijn en er een uitkering tijdelijke werkloosheid kan worden betaald voor die vervangingsdag.
  Let op! Wisselt u arbeidsdagen af met dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is 17/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die vervangingsdag.
  Let op! Bent u ononderbroken tijdelijk werkloos vanaf of na 04/08/2020, dan is 17/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die vervangingsdag.
   

U bent tijdelijk werkloos wegens economische oorzaken, slecht weer of technische stoornis

Arbeiders

De werkgever moet de feestdag uitbetalen als hij samenvalt met een dag tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, slecht weer of technische stoornis en u kan geen uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen.

Afhankelijk van het aantal reeds aangegeven dagen tijdelijke werkloosheid, is de werkgever echter enkel het belastbaar loon (brutoloon verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemer) verschuldigd voor een aantal feestdagen.
 

Bedienden

Voor bedienden die tijdelijk werkloos zijn wegens economische oorzaken, gelden dezelfde regels als de betaling van een feestdag tijdens een periode TW overmacht.
 

Wat als ik tijdelijke werkloos in een periode dat ik educatief verlof gepland heb?

Indien u op een dag tijdelijke werkloosheid een aantal uren betaald educatief verlof volgt, dan vermeldt de werkgever in de ASR scenario 5 (= elektronische aangifte van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent) voor die dag enkel het resterend aantal uren tijdelijke werkloosheid die niet gedekt zijn door betaald educatief verlof.

U kan dus voor de resterende niet gewerkte uren van die dag tijdelijk werkloos worden gesteld.

De werkgever vermeldt in de commentaarzone in de ASR scenario 5 het aantal uren betaald educatief verlof zodat de RVA weet dat voor die dag een verminderd aantal uren tijdelijke werkloosheid kan worden vergoed.
 

Kan ik tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid een opleiding volgen?

Ja, u kan tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, met behoud van uw uitkeringen, een opleiding volgen om uw competenties te verhogen.

De opleiding moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moet georganiseerd zijn:

 • ofwel door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB/Forem/Actiris/ADG),
 • ofwel door een instelling erkend door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling,
 • ofwel door een sectoraal opleidingsfonds of door een derde die door dit sectoraal opleidingsfonds wordt erkend,
 • ofwel door de werkgever of door een derde indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling erkend wordt. Deze werkgever moet geen formaliteiten vervullen ten opzichte van de RVA.

U moet geen specifieke toelating vragen aan de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om de opleiding te volgen met behoud van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

De eventuele financiële voordelen in het kader van de opleiding kunnen worden gecumuleerd tot een bedrag van 14,54 euro per dag. Het dagbedrag van het financieel voordeel dat hoger ligt dan 14,54 euro moet van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering worden afgetrokken. Het bekomen bedrag mag niet minder bedragen dan 12 cent.

Indien u studies wenst te hervatten (in een hogeschool of een universiteit), moet u de toelating vragen aan de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (een toelating volstaat, een vrijstelling is niet nodig).
 

Mag ik nog werken met behoud van mijn uitkeringen?

Bij mijn werkgever door wie ik tijdelijk werkloos ben gesteld?

Het kan zijn dat u op bepaalde dagen tijdelijk werkloos bent gesteld door uw werkgever en dat u op bepaalde dagen wel nog moet werken.

Op voorwaarde dat u voor volledige dagen tijdelijk werkloos wordt gesteld, heeft u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor die dagen.

U hebt echter geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat u wel nog moet werken.
 

Bij mijn andere werkgever door wie ik niet tijdelijk werkloos ben gesteld?

U mag nog werken bij een werkgever, andere dan die waarbij u tijdelijk werkloos bent gesteld.

Uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid zullen in bepaalde gevallen worden verminderd, waardoor u eventueel geen recht heeft op uitkeringen:

 • Indien het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers niet meer dan een voltijdse tewerkstelling uitmaakt, zal er geen enkele vermindering worden toegepast op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
  Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling is 38 u./week. U werkt bij uw eerste werkgever 20 u./week en bij uw tweede werkgever 16 u./week à 20 + 16 = 36 < 38.
 • Indien het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers wel meer dan een voltijdse tewerkstelling uitmaakt, dan zullen uw uitkeringen worden verminderd, waardoor u eventueel geen recht heeft op uitkeringen.
 • Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling is 38 u./week. U werkt bij uw eerste werkgever 38 u./week en bij uw tweede werkgever ook 30 u./week à 38 + 30 = 68 > 38.

De bedoeling is immers NIET dat u uitkeringen tijdelijke werkloosheid kan genieten in meer dan één voltijdse tewerkstelling.

Voor de vaststelling van het bedrag van uw uitkeringen, wordt er rekening gehouden met het loon van uw beide tewerkstellingen.

Let op! U moet deze tewerkstellingen zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat het juiste bedrag van uw uitkeringen kan worden berekend en er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de te veel uitbetaalde uitkeringen.
 

Bij een nieuwe werkgever (vb. flexi-job, interim, ...)?

De regel:

 • U mag een nieuwe occasionele tewerkstelling aanvatten bij een werkgever, andere dan die waarbij u tijdelijk werkloos bent gesteld.
  U hebt echter geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat u bij deze nieuwe werkgever werkt.
  Let op! U moet deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. U kunt dit doen op gelijk welke wijze: brief, mail, telefoon … Er is ook een specifiek formulier ontwikkeld dat u hiervoor kan gebruiken. Het betreft de CORONA-TW-AANGIFTE-WERK. U kunt het formulier op onze website van de RVA. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de te veel uitbetaalde uitkeringen.
 • Indien uw nieuwe tewerkstelling niet occasioneel is, zie Bij mijn andere werkgever door wie ik niet tijdelijk werkloos ben gesteld?.

De uitzondering: tewerkstelling in bepaalde sectoren (vb.“vitale sector”, zorgsector, onderwijs, instellingen die contactopsporing verrichten, vaccinatiecentrum, cruciale sectoren)

U mag als tijdelijke werkloze in de maanden april t.e.m. september 2021 gaan werken in een vitale sector en 75% van uw uitkeringen behouden.

Onder "vitale" sectoren wordt verstaan: de land-, tuin- en bosbouw. U kan er ofwel rechtstreeks door een werkgever worden tewerkgesteld, ofwel als uitzendkracht, via een uitzendbureau.

Deze werkgever van een vitale sector moet deze tewerkstelling aangeven in een toepassing die "Dimona" heet. Hij zal een bepaalde kalenderperiode aangeven. Van het aantal dagen in die kalenderperiode trekken we de zondagen af. Het resultaat noemen we "X".

Wanneer u als tijdelijke werkloze het werk hervat, verliest u normaal alle uitkeringen op de dagen van tewerkstelling bij de nieuwe werkgever. Betreft het evenwel een tewerkstelling in een "vitale" sector, dan worden uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid verminderd met een aantal uitkeringen gelijk aan X gedeeld door 4. Het resultaat van de deling X/4 wordt als volgt afgerond:

 • wanneer de decimale breuk van het bekomen resultaat minder dan 0,25 bedraagt, wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond;
 • wanneer die breuk gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,25 zonder 0,75 te bereiken, wordt het resultaat naar 0,50 afgerond;
 • wanneer die breuk gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,75, wordt het resultaat naar de hogere eenheid afgerond.

Dat afgeronde resultaat wordt afgetrokken van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid in de maand.

Voorbeeld:

U hervat het werk voor rekening van een tuinbouwer. Deze geeft in Dimona een tewerkstelling aan vanaf dinsdag 5 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.

Deze periode dekt 11 kalenderdagen. Er ligt één zondag in, die trekken we af: 11 – 1 = 10.

Bijgevolg: X = 10 en X/4 = 10/4 = 2,5.

Stel dat u in de maand mei 20,5 uitkeringen tijdelijke werkloosheid zou ontvangen We verminderen dan uw aantal uitkeringen met uw tewerkstelling in een vitale sector2, waardoor u recht zal hebben op: 20,5 – 2,5 = 18 uitkeringen.

Voor de periode van oktober 2020 tot en met september 2021 geldt deze regeling ook voor tewerkstellingen in:

 • de zorgsector
  Het gaat om de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
  Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités:​
  • paritair comité 318: diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
  • paritair comité 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten;
  • paritair comité 330: gezondheidsinrichtingen en –diensten;
  • paritair comité 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
  • paritair comité 332: Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
  • paritair comité 322: uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités.
 • het onderwijs (Daaronder ook begrepen de opleidings- en vormingsinstellingen en -centra.)
 • instellingen en centra die contactopsporing verrichten met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus Covid-19.
 • Eenzelfde afwijkende regeling geldt voor de periode van 15/02/2021 t.e.m. 30/09/2021 voor tewerkstelling in een vaccinatiecentrum.
 • Voor de periode van 01/03/2021 tot en met 30/06/2021 geldt deze regeling eveneens in geval van een werkhervatting door een tijdelijk werkloze wegens (niet-medische) overmacht of wegens economische redenen bij een andere werkgever (rechtstreeks of als uitzendkracht) die behoort tot een “cruciale sector”. Met “cruciale sectoren” wordt bedoeld de handelszaken, bedrijven en diensten die gedurende de coronacrisis noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking, en de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten. Deze sectoren en hun activiteiten zijn concreet opgesomd zijn in de bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om het coronavirus COVID-19 te beperken.

Als zelfstandige in hoofdberoep?

U zal geen recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Let op! U moet dit zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de te veel uitbetaalde uitkeringen.
 

In een nieuw bijberoep?

Start u een nieuw bijberoep (als loontrekkende of als zelfstandige), dat u nog niet uitoefende alvorens u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus, dan hebt u geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Let op! U moet deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de te veel uitbetaalde uitkeringen.

Let op! U kan eventueel wel een aanvraag indienen om van het voordeel ‘Springplank tot zelfstandige’ te genieten, indien u bepaalde voorwaarden vervult. Informeer u bij uw plaatselijk kantoor.
 

In mijn eerder uitgeoefend bijberoep?

U mag nog werken in uw bijberoep (als loontrekkende of als zelfstandige) indien u dit bijberoep reeds uitoefende in de loop van de 3 maanden, voorafgaand aan uw tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus.

De inkomsten uit uw bijberoep zullen zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus en uiterlijk tot en met 31/03/2022 geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Opmerking: Met uitzondering van de maand september 2020 voor de werknemers tewerkgesteld in een niet uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector.

Voorbeeld:

U werkt sinds 01/2020 als flexijobber 1 dag per week (zondag) in een voedingswinkel: u kan dit blijven doen tijdens uw tijdelijke werkloosheid in uw hoofdtewerkstelling zonder dat dit een invloed heeft op uw uitkeringen.
 

In het kader van de maatregel “Springplank tot zelfstandige?

Geniet u van het voordeel ‘Springplank tot zelfstandige’, dan loopt de periode van 12 maanden om een bijberoep uit te oefenen tijdens uw werkloosheid niet van 01/04/2020 t.e.m. 31/08/2020 en van 01/10/2020 t.e.m. 30/09/2021. Dit betekent dat:

 • het voordeel dat aangevat is in de periode van 02/04/2019 tot en met 01/05/2019 een duur heeft van 12 maanden + 5 maanden = 17 maanden;
 • het voordeel dat aangevat is in de periode van 02/05/2019 tot en met 31/03/2020 een duur heeft van 12 maanden + 17 maanden = 29 maanden;
 • het voordeel dat aangevat is in de periode van 01/04/2020 tot en met 31/08/2020 zal eindigen op 31/08/2022;
 • het voordeel dat aangevat is in de periode van 01/09/2020 tot en met 30/09/2020 een duur heeft van 12 maanden + 12 maanden = 24 maanden;
 • het voordeel dat aangevat is in de periode van 01/10/2020 tot en met 30/09/2021 zal eindigen op 30/09/2022.

Wat als u reeds de RVA laten weten hebt dat u uw bijberoep heeft stopgezet om verder werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten?

De werkloze die zijn zelfstandig bijberoep toch nog wenst verder te zetten in het kader van de maatregel “Springplank naar zelfstandige” en van het voordeel van de verlenging wenst te genieten, moet het voordeel opnieuw aanvragen bij de RVA via zijn plaatselijk ACLVB-kantoor. Deze aanvraag moet gebeuren met een C1, waarop u aanduidt dat u van de maatregel “Springplank naar zelfstandige” wil genieten en dat uw vorige verklaring op uw C1C ongewijzigd blijft (tenzij dit uiteraard niet zo zou zijn, in welk geval u een nieuw formulier C1C moet indienen).

Opmerking: Voor tijdelijke werklozen van "uitzonderlijk hard getroffen sectoren of ondernemingen" loopt de periode eveneens niet gedurende de maand september. Voorwaarde is hier wel dat de werknemer die geniet van het voordeel “Springplank” op 01/09/2020 een arbeidsovereenkomst moest hebben met een werkgever uit een hard getroffen sector of onderneming.
 

Als vrijwilliger?

U mag binnen de beperkingen opgelegd door de Veiligheidsraad en de regering (social distancing, ...) als vrijwilliger gaan werken voor een particulier of voor een organisatie.

Het feit dat de vzw haar werknemer tijdelijk werkloos stelt, vormt geen beletsel.

Bijvoorbeeld, tijdelijk werklozen mogen voor een vzw op vrijwillige basis mondmaskers gaan maken, die de vzw verkoopt en waarvan de opbrengst ten goede komt van de vzw.

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus , ten vroegste vanaf 01/02/2020 en uiterlijk tot en met 31/08/2020,moet u deze activiteit als vrijwilliger ook niet aangeven.

De vergoedingen die u ontvangt als vrijwilliger, zullen geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat ze een terugbetaling zijn van uw onkosten. Ze mogen dan ook niet hoger liggen dan 34,71 euro per dag met een maximum van 1388,40 euro per jaar.

Het jaarlijks toegelaten kostenplafond wordt verhoogd tot 2.549,90 euro voor 2020 en 2600,90  euro voor 2021, voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten zoals bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis, in het vierde kwartaal van 2020 en in de periode van 01/01/2021 t.e.m. 30/06/2021. (Eenzelfde verhoging gold voor wie zich in de periode van 18/03/2020 t.e.m. 17/05/2020 als vrijwilliger heeft ingezet in de cruciale sectoren en essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 30 juni 2020. )

Opmerking: Voor de periode van 01/10/2020 tot en met 31/03/2022 kunt u zonder aangifte ondersteunend vrijwilligerswerk verrichten in het onderwijs en de zorgsector (voor instellingen uit de publieke sector of instellingen zonder winstoogmerk uit de private sector).

De vrijwilligers dienen het vast personeel bij te staan om deze ervan te verlichten bepaalde taken uit te voeren. Het is niet de bedoeling dat de organisatie een personeelslid vervangt door een vrijwilliger.

Een vrijstelling van aangifte geldt eveneens voor de tijdelijk en volledig werklozen die overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers vrijwilligerswerk verrichten in een vaccinatiecentrum, voor de duur van het bestaan van deze centra.
 

Als deelnemer aan een sociale actie?

U mag binnen de beperkingen opgelegd door de Veiligheidsraad en de regering (social distancing, ...) deelnemen aan een solidariteitsactie georganiseerd in het kader van “corona” door een privébedrijf dat gratis producten ter beschikking stelt (bijvoorbeeld het maken van mondmaskers, het verdelen van maaltijden aan kansarmen of hulpbehoevenden, …).

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus , ten vroegste vanaf 01/02/2020 en uiterlijk tot en met 31/08/2020,moet u dit ook niet aangeven.

Let op! Indien een privébedrijf besluit producten voor verkoop te vervaardigen, kan u als tijdelijk werkloze die daarin tewerkgesteld is, zelfs indien dit op vrijwillige basis is, uw uitkering niet behouden.
 

Als vrijwillige brandweerman, vrijwilliger van de civiele bescherming of vrijwillige ambulancier?

Ja, u mag als vrijwillige brandweerman, vrijwilliger van de civiele bescherming of vrijwillige ambulancier gaan werken.

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus , ten vroegste vanaf 01/02/2020 en uiterlijk tot en met 31/03/2022,moet u dit ook niet aangeven.

De vergoedingen die u daarvoor ontvangt, zullen geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Als mantelzorger?

Ja.

Een mantelzorger is een natuurlijke persoon die niet-beroepsmatig niet-medische hulp- en dienstverlening verstrekt. De mantelzorger moet zich laten registreren. De belastingvrije vergoeding die u als mantelzorger ontvangt, heeft geen invloed op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat als ik tijdelijk werkloos word na mijn pensioenleeftijd?

 • Bent u al 65 jaar of ouder en ontvangt u geen pensioen, dan kan u uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten TENZIJ u tijdelijk werkloos wordt wegens medische overmacht veroorzaakt door een arbeidsongeschiktheid.
 • Bent u al 65 jaar of ouder en ontvangt u wel een pensioen, dan kan u uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten van 01/02/2020 tem 31/08/2020 (ook voor september voor wie werkt in een hard getroffen sector of onderneming) en van 01/10/2020 t.e.m. 31/03/2022, TENZIJ u tijdelijk werkloos wordt wegens medische overmacht veroorzaakt door een arbeidsongeschiktheid.

Het is niet van belang of u dit pensioen al ontving vóór tijdelijk werkloos te worden, dan wel het pensioen pas voor het eerst ontving nadat u al tijdelijk werkloos werd.
 

Wat als ik tijdelijk werkloos word in een periode dat ik gesanctioneerd ben?

Het kan gebeuren dat u om bepaalde redenen al dan niet tijdelijk bent uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen en dat u tijdens deze periode tijdelijk werkloos bent:

Sanctie vrijwillige werkloosheid of administratieve sanctie 

Bijvoorbeeld:

 • ingevolge vrijwillige werkloosheid (werkverlating, ontslag wegens foutieve houding, werkweigering, …)
 • omdat u een inbreuk hebt gepleegd en daarvoor werd gesanctioneerd (werken en stempelen, foutieve verklaringen afgelegd, een vals formulier gebruikt, …)

U heeft dan geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid:

 • tijdens de duur van uw sanctie, indien u voor bepaalde tijd uitgesloten bent van uitkeringen;
 • tot u voldoende dagen hebt gewerkt (in principe 312 dagen na uw sanctie en ongeacht uw leeftijd), indien u voor onbepaalde tijd uitgesloten bent van uitkeringen.
   

Sanctie negatieve evaluatie beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt of langdurige werkloosheid

U heeft dan wel recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Kan mijn werkgever mij tijdelijk werkloos stellen voor een deel van de arbeidsdag?

Dat is mogelijk vanaf 10.05.2021 tot en met 30.06.2021. Opgelet: deze mogelijkheid wordt NIET verlengd na 30.06.2021!

De artikelen 36 tot 38 van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorzien dat de werkgever

 • voor een werknemer die tewerkgesteld is in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques
 • voor een werknemer die het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen als hoofdtaak heeft

geen loon verschuldigd is:

 • voor de arbeidsuren die ten belope van een halve werkdag wegvallen
 • Onder halve werkdag wordt begrepen: de arbeidsuren die door de werknemer voor minstens de helft van het op die dag toepasselijke uurrooster worden besteed aan het uitvoeren van een opdracht bij of voor een klant van de werkgever, die duidelijk onderscheiden is van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.
  Voorbeeld:
  Een werknemer werkt volgens zijn uurrooster 7,6 uur op een bepaalde dag.

  Een opdracht ten belope van 2 uur valt weg => géén halve arbeidsdag.
  Een opdracht ten belope van 4 uur valt weg => wél een halve arbeidsdag.
 • omwille van een onvoorzienbare en buiten de wil van de werkgever gelegen reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie
  Voorbeeld
  Een dienstenchequewerknemer moet in de voormiddag bij de ene klant en in de namiddag bij een andere klant een opdracht uitvoeren.
  Eén van deze twee opdrachten valt weg omdat de klant ziek is geworden of in quarantaine moet gaan.
  Het moet wel om een halve arbeidsdag gaan (zie vorige streepje).
 • op voorwaarde dat de werknemer aanspraak kan maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid.

Dat recht op tijdelijke werkloosheid is geregeld in een koninklijk besluit, dat pas in werking is getreden vanaf 10.05.2021.
 

Wat moet mijn werkgever doen?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht​

Situatie van 13/03/2020 tot 31/08/2020 en van 01/10/2020 tot 31/03/2022: toepassing van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

 • In principe zou uw werkgever de reden van overmacht moeten meedelen aan de RVA, maar omdat er een vereenvoudigde procedure wordt toegepast, hoeft hij dit niet doen tot 31/08/2020 en van 01/10/2020 t.e.m. 31/03/2022.
 • In principe zou uw werkgever een elektronische aangifte moeten doen dat u tijdelijk werkloos bent (ASR scenario 2), maar nu volstaat het dat hij zo snel mogelijk, zonder het einde van de maand af te wachten, enkel een elektronische aangifte doet van het aantal uren dat u tijdelijk werkloos bent wegens overmacht en als motief  ‘coronavirus’ vermeldt (ASR scenario 5).
 • In principe zou hij u een controlekaart C3.2A moeten afleveren, maar in het kader van de coronacrisis hoeft hij dat niet te doen voor de maanden maart tot en met augustus 2020 en voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2022, en dit ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer). Dat geldt ook voor de werknemers in de bouwsector.
   

Situatie voor de maand september 2020

 • Uw werkgever behoorde tot een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector:
  Dan kon uw werkgever verder gebruik maken van deze vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid (zie het infoblad E2 “coronavirus – overgangsmaatregelen).
 • Uw werkgever behoorde niet tot uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector:
  Dan kon uw werkgever niet langer gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en moest deze vanaf 1 september 2020 overschakelen naar tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (zie het infoblad E2 “coronavirus – overgangsmaatregelen) indien hij niet voldeed aan de gewone voorwaarden voor overmacht. Dat wil zeggen dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk moest zijn, onafhankelijk van de wil van de werkgever en de werknemer, en dat de werkgever een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moest versturen naar de RVA en de stukken waaruit de overmacht blijkt moest bezorgen aan de RVA (bijvoorbeeld bij tijdelijke werkloosheid ingevolge quarantaine: het quarantainegetuigschrift). (…)

Opmerking:  Vanaf 13/07/2020 moet uw werkgever u laten weten dat hij u omwille van de coronacrisis tijdelijk werkloos wil stellen. 

Hoe hij dat moet laten weten, wordt niet bepaald, dus hij mag kiezen om het mondeling te doen of per SMS, mail, brief,...

Deze kennisgeving moet ten laatste de dag voordat hij tijdelijke werkloosheid invoert, gebeuren en in ieder geval voordat u zich naar het werk begeeft.

In principe moet hij elke werknemer individueel in kennis stellen. Hij mag het ook collectief doen als het voor elke werknemer duidelijk is wat zijn persoonlijke arbeidsregeling zal zijn.

Al naargelang de concrete omstandigheden, kan uw werkgever ervoor kiezen om de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst geheel te schorsen, hetzij een regeling van gedeeltelijke arbeid in te voeren.

In zijn kennisgeving moet het volgende staan:

 • de periode van tijdelijke werkloosheid (van...tot...)
 • de dagen of het aantal dagen waarop u tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop u geacht wordt te werken.

Indien uw werkgever u toch wil laten werken na deze kennisgeving, dan kan hij de tijdelijke werkloosheid intrekken of schorsen zonder kennisgeving.

Hij moet u wel een nieuwe kennisgeving doen telkens wanneer hij  uw aantal werkloosheidsdagen verhoogt of van een regeling van gedeeltelijke arbeid overgaat naar een algehele schorsing.

Houdt hij zich niet aan deze formaliteiten dan moet hij u  loon uitbetalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteiten.

Hij moet ook zijn ondernemingsraad op de hoogte brengen, of bij ontstentenis van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging.

Hij moet u ook uitleggen hoe u een uitkering tijdelijke werkloosheid kan aanvragen.

Wat als u reeds vóór 13/07/2020 tijdelijk werkloos bent gesteld wegens corona-overmacht?

Bent u vóór 13/07/2020 tijdelijk werkloos gesteld, dan moet u niet geïnformeerd worden, tenzij u ten vroegste vanaf 13/07/2020:

 • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt gesteld bij een nieuwe werkgever;
 • ‘opnieuw’ tijdelijk werkloos wordt gesteld;
 • een verhoging krijgt van uw “oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen”;
 • overgaat van een regeling van gedeeltelijke arbeid naar een algehele schorsing.
   

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

 • Wil uw werkgever u tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken, dan moet hij dit tijdig meedelen aan zijn werknemers, de ondernemingsraad/vakbondsafgevaardigde en de RVA.
 • Hij moet tijdig uw eerste effectieve werkloosheidsdag elektronisch meedelen aan de RVA.
 • In principe zou hij u een controlekaart moeten afleveren, maar in het kader van de coronacrisis hoeft hij dat niet te doen van maart 2020 tot en met augustus 2020 en voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2022.
 • Hij moet een elektronische aangifte doen dat u tijdelijk werkloos bent (ASR scenario 2).
 • Na afloop van de maand moet hij een elektronische aangifte doen van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent wegens economische oorzaken (ASR scenario 5).
   

Wat moet ik doen?

Uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid indienen

Hoewel uw werkgever zegt dat alles in orde is voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid, moet u als tijdelijke werkloze ook nog iets doen:

Bent u nog geen lid van de ACLVB, dan kan u hier lezen hoe u lid kan worden.
 

Situatie van 13/03/2020 tot 31/08/2020 en van 01/10/2020 tot 31/03/2022: toepassing van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

U moet bij ons een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen. Je kan het formulier hier downloaden.

Stuur het formulier naar je secretariaat of bezorg dit aan je vakbondsafgevaardigde van je bedrijf (die zorgt er dan voor dat dit bij je plaatselijke zone terechtkomt.)
 

Situatie voor de maand september 2020

 1. Werkt u bij een onderneming of sector die uitzonderlijk hard getroffen is door de corona-crisis, dan blijft het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona op u van toepassing. In dergelijk geval gebeurt een uitkeringsaanvraag met het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA.
 2. Werkt u bij een onderneming die niet valt onder de groep “bijzonder zwaar getroffen bedrijf of sector”, dan gelden voor de maand september andere formaliteiten:
  • U moet een gewoon formulier C3.2-WERKNEMER indienen bij uw uitbetalingsinstelling.
  • U moet onder meer ook een aangifte doen van uw persoonlijke situatie (formulier C1)
    

Wanneer moet u steeds een uitkeringsaanvraag indienen?

U moet een uitkeringsaanvraag indienen indien:

 1. U nog nooit tijdelijk werkloos bent geweest
 2. U wel al eens tijdelijk werkloos bent geweest, maar:
  • nog nooit bij uw huidige werkgever
  • u hebt in de laatste drie jaar geen uitkeringen ontvangen als tijdelijke werkloze
  • u werkt sindsdien meer of minder uren per week (bv. omwille van tijdskrediet)
  • u bent verhuisd
  • uw rekeningnummer is gewijzigd
  • bij een andere vakbond of uitbetalingsinstelling
 3. U 65 jaar of ouder bent

Twijfelt u of u onder één van deze gevallen valt, dien dan ook een uitkeringsaanvraag in of neem telefonisch of per e-mail contact op met onze medewerkers van uw plaatselijk kantoor.
 

Tewerkstelling aangeven (vb. als uitzendkracht of flexi-jobber)

Indien u:

 • bij een andere werkgever werkt dan die door wie u tijdelijk werkloos bent gesteld;
 • wil beginnen werken bij een andere werkgever dan die door wie u tijdelijk werkloos bent gesteld, bijvoorbeeld in een vitale sector terwijl u werkloos bent;
 • een nieuw bijberoep wil starten als loontrekkende of zelfstandige;
 • wil starten als zelfstandige in hoofdberoep

moet u deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW). U kan dit doen op gelijk welke wijze: brief, mail, telefoon … Er is ook een specifiek formulier, CORONA-TW-AANGIFTE-WERK dat u hiervoor kan gebruiken.

Zo niet kunnen er ten onrechte uitkeringen worden betaald en kan er een terugvordering gebeuren van de te veel uitbetaalde uitkeringen, omdat u de inkomsten uit deze tewerkstelling niet mag combineren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat doen wij (ACLVB) als uitbetalingsinstelling?

Van zodra dat we:

 • uw aanvraag (indien u dit via de online invulformulier hebt gedaan, krijgt u ook een bevestigingsmail)

EN

 • de elektronische aangifte van uw werkgever (informeer tijdig bij uw werkgever of hij deze aangifte heeft gedaan)

hebben ontvangen, zullen we zo snel mogelijk een werkloosheidsdossier voor u opmaken dat we moeten verzenden naar de RVA.

Op basis van deze aangiftes kunnen wij als uitbetalingsinstelling, ten vroegste vanaf het begin van de maand volgend op die dat u tijdelijk werkloos bent geworden, overgaan tot uitbetaling van uw uitkering.

Geen zorgen! In geval er problemen zijn met uw werkloosheidsdossier, contacteren wij u per mail of telefoon.
 

Hoeveel bedraagt mijn uitkering tijdelijke werkloosheid?

 • Eerst wordt het aantal uitkeringen waarop u recht heeft, berekend. Dat gebeurt aan de hand van een formule. Die formule verschilt naargelang wat soort werknemer u bent:
 • Indien u een voltijdse of een daarmee gelijkgestelde werknemer bent of een deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder een inkomensgarantie-uitkering, dan is uw aantal uitkeringen gelijk aan de formule:
  (PX6) / Q waarbij
  P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
  Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming
 • Indien u een deeltijdse werknemer met behoud van rechten met een inkomensgarantie-uitkering bent, dan is uw aantal uitkeringen gelijk aan de formule:
  (PX6) / S waarbij
  P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
  S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijdse werknemer in dezelfde functie en in dezelfde onderneming.
 • Indien u een vrijwillig deeltijds werknemer bent, dan heeft u recht op halve uitkeringen die als volgt worden berekend:
  (PX12) / S waarbij
  P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
  S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijdse werknemer in dezelfde functie en in dezelfde onderneming
 • Daarna wordt uw dagbedrag per volledige uitkering berekend. Dat dagbedrag wordt berekend aan de hand van uw gemiddeld bruto maandloon. Het is echter niet uw volledig bruto maandloon dat in aanmerking komt:
 • Uw maandloon wordt geplafonneerd: er wordt rekening gehouden met een bedrag van hoogstens 2.754,76 (2.955,69 euro vanaf 01/03/2022) euro per maand. Indien u meer verdient, zal uw dagbedrag berekend worden op dit begrensd loon.
 • Uw dagbedrag wordt bovendien berekend op 70% van uw (geplafonneerd) maandloon. Dit percentage geldt voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 31/03/2022 en geldt ongeacht de reden waardoor u tijdelijk werkloos bent (overmacht, economische oorzaken, slecht weer, medische overmacht, ...).
 • Door uw (geplafonneerd) maandloon van 70% te delen door 26 komt u aan uw dagbedrag per volledige uitkering.
 • Om uw bruto uitkering te kennen moet uw dagbedrag vermenigvuldigd worden met het aantal uitkeringen waarop u recht heeft. Het bedrag dat u als uitkering zal ontvangen is echter minder omdat er ook nog 26,75% bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden. Dit percentage wordt voor uw uitkeringen van mei 2020 tot en met maart 2022 evenwel verlaagd tot 15%

Voorbeeld:

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 40/40) en bent in de maand maart tijdelijk werkloos wegens overmacht voor 96 uren. Uw loon bedraagt 16,7012 bruto euro per uur of 2.892,65 bruto per maand.

Aangezien u een voltijdse werknemer bent, wordt uw aantal uitkeringen berekend aan de hand van de formule (PX6) / Q: (96 uren x 6) / 40 = 14,5 uitkeringen.

Uw dagbedrag wordt berekend op het geplafonneerd bruto maandloon van 2.754,76 euro, omdat uw volledig bruto maandloon (2892,65 euro) hoger is: (70% van 2.754,76 euro) / 26  = 74,17 euro.

Uw bruto uitkering is gelijk aan: 14,5 uitkeringen x een dagbedrag van 74,17 euro = 1.075,47 euro. Daar komt in bepaalde gevallen ook nog eens een supplement van 5,63 euro per uitkering bij (meer info, zie: 2.17 Krijg ik nog iets daarbovenop?): 14,5 uitkeringen x supplement van 5,63 euro = 81,64 euro. In totaal bedraag uw bruto uitkering: 1.075,47 euro + 81,64 euro = 1.157, 11 euro.

Op uw bruto uitkering wordt ook nog eens 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden, waardoor u netto het volgende bedrag als uitkering zal ontvangen: 1.157,11 – (26,75% 1.157,11) = 1.157,11 – 309,52 = 847,59 euro.

Let op! Het kan zijn dat u een lager bedrag uitbetaald krijgt, omdat u nog terugvorderingen of beslagen hebt op uw naam.
Van 30/05/2020 tem 17/06/2020 en van 24/12/2020 t.e.m. 31/01/2021 zijn echter bepaalde beslagen tijdelijk opgeschort.
Vanaf 20/06/2020 tem 31/08/2020 en van 24/12/2020 tem 30/09/2021 zijn de drempels voor het beslagbaar deel verhoogd.​
 

Krijg ik nog iets daarbovenop?

Supplement

RVA/UI

Indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (niet om een andere reden!), dan ontvangt u bovenop uw uitkering nog een supplement ten laste van de RVA en betaald door uw uitbetalingsinstelling (ACLVB) samen met uw uitkering tijdelijke werkloosheid.

Dat supplement bedraagt 5,63 euro bruto per dag (5,98 euro vanaf maart 2022) dat u recht heeft op een volledige uitkering wegens overmacht in de periode van 01/03/2020 tem 31/12/2021.

Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer (die halve uitkeringen ontvangt), dan krijgt u normaal voor elke halve uitkering een toeslag van 2,82 euro (5,63 / 2). De minister van Werk heeft op 17.12.2020 evenwel beslist dat u voor de periode van 01/11/2020 tot en met 31/03/2022 per halve uitkering 5,63 euro ontvangt, met een maximum van 26 x 5,63 = 146,38 euro per maand.

Ook ouders die in de periode van 01/10/2020 t.e.m. 31/03/2022 een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de sluiting van de kinderopvang, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen,  ontvangen eveneens de toeslag.  Zie ook tijdelijke werkloosheid overmacht bij sluiting opvang kinderen.

Er wordt normaal een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden op het totaalbedrag van uw uitkering tijdelijke werkloosheid vermeerderd met het supplement van 5,63 euro. Dit percentage wordt voor uw uitkeringen van mei 2020 tot en met maart 2022 evenwel verlaagd tot 15%.

Let op! De overmacht mag niet het gevolg zijn van uw arbeidsongeschiktheid. U mag dus niet tijdelijk werkloos zijn wegens medische overmacht.
 

Supplement op de eindejaarspremie aan langdurig tijdelijk werklozen

De RVA zal via de uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) een toeslag betalen aan de werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze hebben in de periode van maart 2020 tot november 2020
 • minstens 53 volle of halve uitkeringen ontvangen als tijdelijk werkloze
 • omwille van overmacht of economische redenen (dus bv. niet omwille van slecht weer, collectieve sluiting, technische storing, staking, … die immers niet het gevolg zijn van de coronapandemie).

Opgelet! De overmacht mag niet het gevolg zijn van uw arbeidsongeschiktheid.
Concreet bedoelen we hiermee dat een werknemer die tijdens zijn tewerkstelling ziek was, door de adviserend geneesheer van de mutualiteit arbeidsgeschikt werd verklaard:

 • maar deze beslissing aanvecht,
 • deze beslissing niet aanvecht, maar wel tijdelijk ongeschikt is voor zijn functie,

en ondertussen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA ontvangt,

géén recht heeft op deze toeslag.
 

Bedrag

De toeslag bedraagt 10 euro per volle uitkering boven 52, met een minimum van 150 euro, of 5 euro per halve uitkering boven 52, met een minimum van 75 euro.

Voorbeelden:

U hebt in de periode van maart tot november 2020 58 volle uitkeringen als tijdelijk werkloze omwille van overmacht genoten (niet omwille van arbeidsongeschiktheid).

U hebt recht op een toeslag van (58 – 52) * 10 = 60 < 150 => 150 euro.

U hebt in de periode van maart tot november 2020 88 volle uitkeringen als tijdelijk werkloze omwille van overmacht en omwille van economische redenen genoten (niet omwille van arbeidsongeschiktheid).

U hebt recht op een toeslag van (88 – 52) * 10 = 360 euro.
 

Procedure

U hoeft niets te doen.

De RVA stuurt een beslissing naar uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) met het bedrag van de toeslag waarop u recht hebt.

De uitbetalingsinstelling zal een eerste deel (het grootste deel) van de toeslag betalen, mogelijk al in december 2020. U ontvangt in 2021 een tweede deel (het saldo), nadat alle betalingen van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de maanden tot en met november 2020 zullen zijn geverifieerd door de RVA. Dat zal niet eerder zijn dan mei/juni 2021.

Voor info over het tijdstip van de betaling neemt u contact op met uw uitbetalingsinstelling.
 

Premie van max. € 780 voor langdurig tijdelijk werklozen met een laag loon.

De werknemer die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan aanspraak maken op een eenmalige toeslag.

 • hij heeft ingevolge de schorsing van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst meer dan 52 volle en/of halve uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens economische redenen of overmacht (behalve indien die het gevolg is van een medische reden) genoten in de periode van 01/03/2020 tot en met 31/12/2020;
 • hij is op 01/03/2021 tewerkgesteld bij een onderneming of instelling die in toepassing van de artikelen 6 tot 8 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, op 01/03/2021 verplicht gesloten is;
 • hij heeft op 01/03/2021 een cijfercode lager dan de maximale cijfercode 77.

Voor het bepalen van het aantal ontvangen uitkeringen wordt rekening gehouden met de betalingen verricht door de uitbetalingsinstelling voor de maanden maart 2020 tot en met december 2020. Het aantal halve uitkeringen dat in rekening kan worden gebracht, is beperkt tot 26 halve uitkeringen per maand.
 

Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt 78 maal een dagbedrag X. Het dagbedrag X wordt berekend in functie van de loonschijf (cijfercode) van toepassing voor de tijdelijk werkloze op 01/03/2021. X is gelijk aan maximaal 10 euro, maar beperkt tot het verschil tussen de volle daguitkering als tijdelijk werkloze en de volle daguitkering van de tijdelijk werkloze die werd ingeschaald in de loonschijf 77.

Het dagbedrag X stemt in functie van de cijfercode overeen met volgende bedragen.
 

Cijfercode

Dagbedrag X

 

Cijfercode

Dagbedrag X

1 tot 63

10,00

 

71

4,14

64

9,30

 

72

3,70

65

8,49

 

73

2,72

66

7,73

 

74

2,29

67

6,86

 

75

1,39

68

6,00

 

76

0,81

69

5,14

 

77

0

70

4,57

 

 

 

Indien aan de voorwaarden is voldaan, is het bedrag niet afhankelijk van het effectief aantal ontvangen uitkeringen als tijdelijk werkloze. Het maximale bedrag van de premie is dus 78 x 10 = 780 euro. Het minimale bedrag (voor de werknemer met een cijfercode 76) is 78 x 0,81 = 63,18 euro.

De premie wordt beschouwd als een tijdelijke werkloosheidsuitkering.
 

Procedure

Aangezien het toepassingsgebied van de maatregel wat betreft de voorwaarde “onderneming of instelling die verplicht gesloten is” onmogelijk voor alle werknemers op basis van in het bezit van de RVA zijnde gegevens kan worden afgebakend, geldt voor het bekomen van de premie volgende procedure:

Voor het grootste deel van de betrokken werknemers zal het recht op de premie ambtshalve door de RVA worden vastgesteld. Het betreft concreet de werknemers die op basis van de ASR scenario 5 kunnen worden geïdentificeerd als behorend tot één van de volgende categorieën:

 1. een NACE-code 55.1 (hotels en dergelijke accommodatie), 55.2 (vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf), 56.1 (restaurants en mobiele eetgelegenheden) of 56.3 (drinkgelegenheden) die behoort tot het paritair comité voor het hotelbedrijf (paritair comité 302);
 2. het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf (paritair comité 304);
 3. een NACE-code 59.140 (vertoning van films), 82.3 (organisatie van beurzen en congressen), 90.0 (creatieve activiteiten, kunst en amusement), 93.130 (fitnesscentra), 93.21 (kermisattracties en pret- en themaparken) of 93.291 (snooker- en biljartzalen).
 4. een NACE-code 96021 (kappers), 96022 (schoonheidsverzorging), 96040 (sauna’s, solaria en baden) of 96092 (plaatsen van tatoeages en piercings).

De betrokken werknemers waar de link met het paritair comité en/of de NACE-code niet eenduidig te maken is, zullen voor het bekomen van de premie via de uitbetalingsinstelling een aanvraag bij het werkloosheidsbureau moeten indienen, binnen een termijn van 12 maanden vanaf 10/04/2021, de datum van de inwerkingtreding van het besluit.

De bevoegde uitbetalingsinstelling is de uitbetalingsinstelling waar de werknemer op 01/03/2021 is aangesloten.

De uitkeringsaanvraag gebeurt met het formulier “aanvraag om een éénmalige premie van maximaal 780 euro (beschermingspremie) als tijdelijk werkloze in een gesloten sector”
 

Werkgever/FBZ

Bent u arbeider of bediende en heeft u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, dan moet uw werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid ook een supplement betalen.

Voor arbeiders bedraagt het supplement minimum 2 euro bruto per niet gewerkte dag.

Let op!  Die 2 euro is een minimumbedrag, uw bedrijf of sector kan ook een hoger bedrag toekennen. 

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de cao (of het bedrijfsplan) die de tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek voor bedienden voorziet en het moet minstens gelijk zijn aan het supplement voor de arbeiders.

Bij afwezigheid van cao moet het bedrag van dit supplement voor bedienden minstens 5 euro bruto per werkloosheidsdag bedragen. De commissie "ondernemingsplannen" kan evenwel een afwijking toestaan op het minimumbedrag van het supplement voorzien in het bedrijfsplan.  Het bedrag van het supplement mag dan niet minder bedragen dan 2 euro bruto per dag.

De werkgever kan ook een hoger supplement betalen. U kan dit supplement samen met uw uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, indien het nettobedrag van de som van uw uitkering tijdelijke werkloosheid en dit supplement niet hoger is dan uw netto-inkomen uit uw tewerkstelling.

Het supplement is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en inhoudingen, maar niet van fiscale voorheffing.
 

Tegemoetkoming voor water- en energiefactuur

Vlaanderen

Elke werknemer die gedomicilieerd is in Vlaanderen en recht heeft op uitkeringen tijdelijke werkloosheid tussen 20 maart en 17 juli omwille van het coronavirus, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur.

De tegemoetkoming bedraagt 202,68 euro en is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water, elektriciteit, gas, stookolie en andere energiebronnen.

Let op! Deze tegemoetkoming is enkel voor werknemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest (...). Woont u in Brussel of in Wallonië, dan heeft u dus geen recht op deze tegemoetkoming.

Let op! U moet wel zoals altijd uw water- en energiefactuur betalen, de tegemoetkoming krijgt u automatisch gestort op uw rekening, nadat de Vlaamse overheid de nodige gegevens heeft ontvangen van de RVA. U moet dus GEEN attest opvragen van de ACLVB of de RVA dat u tijdelijk werkloos bent. De vergoeding zou midden mei worden uitbetaald.

Wanneer gebeurt de uitbetaling van de tegemoetkoming?

U werd tijdelijk werkloos door COVID-19 en ontving uw eerste uitkering tijdelijke werkloosheid:

 • in de periode van maart tot ongeveer midden april: de tegemoetkoming zal ten laatste op 3 juli 2020 op uw rekening staan
 • in de periode van midden april tot ongeveer midden mei: de tegemoetkoming zal ten laatste in de week van 6 juli gestort worden
 • in de periode van midden mei tot ongeveer midden juni: de tegemoetkoming zal ten laatste in de week van 3 augustus worden gestort
 • in de periode na midden juni: de tegemoetkoming wordt ten laatste 31 augustus gestort

Voor meer info over dit gedeelte, zie vlaanderen.be.
 

Ik woon in het buitenland maar werk in het Vlaams Gewest?

Indien u werkt in Vlaanderen en u buiten België gedomicilieerd bent (EU, EER of Zwitserland) en u komt in het statuut van tijdelijke werkloosheid terecht op of na 20 maart 2020 dan heeft u ook recht op de tegemoetkoming voor de water- en energiefactuur.

De vergoeding moet zelf online worden aangevraagd. Dit kan vanaf 20 april via de website van de Vlaamse Overheid (www.vlaanderen.be/corona

https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19/hoe-gebeurt-de-uitbetaling-van-de-water-en-energievergoeding/online-aanvraag-van-de-water-en-energievergoeding-voor-wie-niet-in-belgie-werkt-of-niet-in-belgie-woont?fbclid=IwAR2iOVyLREcVKEMgzOjmvrPBUZZN_pl2Pr4UKMxCjjntHVpSC6yw_hAMDnw
 

Ik woon in het buitenland, werk in Vlaanderen maar de maatschappelijke zetel is gevestigd in Brussel/Wallonië, heb ik recht op de tegemoetkoming?

De locatie van de maatschappelijke zetel doet er niet toe indien de werknemer tewerkgesteld is in een standplaats in het Vlaams Gewest.

Concreet betekent dit dat als u werkt in een vestigingseenheid gelegen in Vlaanderen u recht heeft op de tegemoetkoming. U dient de tegemoetkoming wel zelf aan te vragen (zie hierboven).
Indien er geen standplaats gekend is gaat men uit van de maatschappelijke zetel.
 

Ik woon in Vlaanderen maar ben tewerkgesteld in het buitenland, heb ik recht op de tegemoetkoming bij tijdelijke werkloosheid?

Indien u in Vlaanderen gedomicilieerd bent maar werkt in het buitenland en u zich op of na 20 maart in een soortgelijk statuut bevindt van tijdelijke werkloosheid, dan heeft u ook recht op de tegemoetkoming.

De vergoeding moet zelf online aangevraagd worden. Dit kan vanaf 20 april via de website van de Vlaamse Overheid (www.vlaanderen.be/corona)

https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19/hoe-gebeurt-de-uitbetaling-van-de-water-en-energievergoeding/online-aanvraag-van-de-water-en-energievergoeding-voor-wie-niet-in-belgie-werkt-of-niet-in-belgie-woont?fbclid=IwAR2iOVyLREcVKEMgzOjmvrPBUZZN_pl2Pr4UKMxCjjntHVpSC6yw_hAMDnw
 

Ik woon in Vlaanderen maar werk in Nederland en zit in de NOW-regeling. Heb ik recht op de tussenkomst?

Neen, de Vlaamse werknemer die in Nederland werkt en van de NOW-regeling gebruik maakt behoudt zijn volledige loon. De werknemer bevindt zich dus niet in een vergelijkbare  vorm van tijdelijke werkloosheid zoals vooropgesteld in het Vlaamse decreet.
 

Wallonië

De Waalse overheid voorziet een éénmalige tussenkomst van 40€ op de waterfactuur van gezinnen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Let op! Deze tussenkomst is 1 x 40€ per huishouden (klant), ongeacht hoeveel leden van uw huishouden tijdelijk werkloos zijn geweest.

Let op! Deze tussenkomst wordt niet automatisch toegekend, maar moet bij de eigen watermaatschappij worden aangevraagd tussen 22/04/2020 en 31/10/2020.

De ACLVB heeft u per post een attest verstuurd, zodat u hiermee de aanvraag kan doen. Heeft u dit attest verloren of niet ontvangen, dan kan u uw plaatselijk ACLVB-kantoor contacteren, zodat ze een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA kunnen opmaken, ondertekenen en afstempelen, waarmee u ook de aanvraag kan doen bij uw watermaatschappij.

Let op! U moet gedomicilieerd zijn in Wallonië, maar u moet niet werken en tijdelijk werkloos zijn in België om recht te hebben op de tussenkomst. In zo een geval kan u de aanvraag doen met een officieel attest van uw werkland dat verklaart dat u tijdelijk werkloos was.
 

Kan mijn werkgever mij extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm ...) blijven toekennen als ik uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvang?

Ja. Extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm, internetabonnement, bedrijfsfiets, enz.) vormen geen beletsel voor de toekenning van uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Ik kom terug uit het buitenland en ik ga in quarantaine. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen?

Als u na een terugkeer uit het buitenland in quarantaine gaat, kunt u onder bepaalde voorwaarden uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen:

 • u mag niet arbeidsongeschikt zijn. In dat geval bent u ten laste van de mutualiteit;
 • u kunt niet werken (bv. telewerk). Indien u werkt, hebt u recht op loon.

!! Opgelet: quarantaine die het gevolg is van een reis:

 • naar een "rode" zone binnen een land van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het VK of Zwitserland (hierna: EU+) (bij datum vertrek)
 • of naar een ander land dan de hierboven opgesomde (hierna: buiten de EU+)

opent géén recht op tijdelijke werkloosheid, aangezien dat géén situatie van overmacht is. In die gevallen is er ofwel een reisverbod, ofwel weet men op voorhand dat men in quarantaine zal moeten (reisverbod of niet). De quarantaine is het gevolg van een vrije keuze van de werknemer. Dit geldt ook voor de landen waarvoor vanaf 25.09.2020 geen reisverbod meer geldt maar enkel een negatief reisadvies.

Indien u terugkeert uit een een "oranje" of "rode" zone binnen de EU+ (voor zover deze dus niet rood was bij vertrek – zie hierboven):

⇒ u kunt uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten indien indien u een quarantainegetuigschrift van uw arts kunt voorleggen

Indien u terugkeert uit een land buiten de EU+, kunt u tijdens een periode van quarantaine geen uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten.

Tijdelijke werkloosheid kan wel mogelijk zijn indien u omwille van professionele redenen naar het buitenland bent vertrokken. De RVA behoudt zich wel het recht voor om na te gaan of uw werkgever niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld door u naar het buitenland te sturen. Het betreft een feitenkwestie.

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod of een negatief reisadvies is bij vertrek).

Bij een 'absoluut noodzakelijke' reis naar een rode zone of een land buiten de EU+ kan er recht zijn op uitkeringen TW overmacht in geval van quarantaine , bv. het bijwonen van een begrafenis van zeer naaste familieleden”.

In dat geval moet de werknemer/werkgever bij de directeur van het WB een schriftelijke aanvraag indienen via het contactformulier of per post en alle nodige stukken bijvoegen die aantonen dat zijn aanwezigheid vereist was.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart