banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: tijdelijke werkloosheid

18/03/2020 - 10u

Laatste update: 7/7/2020, 12:00


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Kan u als werknemer niet of minder werken door de gevolgen van het coronavirus, dan kan uw werkgever in bepaalde situaties tijdelijke werkloosheid inroepen.

Hieronder vindt u een FAQ, die regelmatig zal geüpdatet worden met vragen, antwoorden, verduidelijkingen en wijzigingen over de regelingen tijdelijke werkloosheid die uw werkgever kan inroepen wegens de verspreiding van Covid-19 (het coronavirus).
 

Wat is tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid?

Dit zijn termen die door elkaar gebruikt worden, maar het komt eigenlijk hier op neer:

Heeft u een arbeidsovereenkomst, dan heeft u en uw werkgever een aantal verplichtingen tegenover elkaar: uw werkgever moet u tegen loon arbeid verschaffen en u moet onder het gezag van uw werkgever arbeid verrichten.

Kan u of mag u niet werken omwille van bepaalde redenen:

 • slecht weer;
 • economische oorzaken;
 • technische stoornis;
 • overmacht;
 • staking/lock-out;
 • sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie.

dan moet uw werkgever u geen loon betalen, maar kan hij wel tijdelijke werkloosheid inroepen bij de RVA, zodat u eventueel recht heeft op een werkloosheidsuitkering.
 

Kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid?

De RVA heeft aanvaard dat het coronavirus in bepaalde situaties een reden kan zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische oorzaken.

Hoewel uw werkgever in bepaalde situaties ten gevolge van het coronavirus kan kiezen tussen overmacht of economische oorzaken, zijn er toch een aantal verschillen tussen deze twee schorsingsgronden.
 

Wat verstaat de RVA onder ‘overmacht’?

Overmacht is een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis die, onafhankelijk van de wil van de partij die er zich op beroept, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt.

Opdat er sprake kan zijn van overmacht moeten volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:

 1. de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet onmogelijk zijn; wanneer de uitvoering slechts moeilijker wordt, zal de werkgever zich niet op overmacht kunnen beroepen;
 2. de partij die zich beroept op overmacht mag zelf geen enkele fout hebben begaan bij het tot stand komen van de feiten en mag uiteraard niet zelf aan de oorsprong liggen van de onmogelijkheid de arbeidsovereenkomst uit te voeren.
   

Update: Vanaf 13/03/2020 en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen (in principe tem 31/08/2020), aanvaardt de RVA dat het begrip overmacht soepel wordt toegepast:

 • Alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kan worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • De werkgever die omwille van het coronavirus eerst tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had ingeroepen, kan kiezen om onmiddellijk over te stappen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • De werkgever die zijn bedienden eerst tijdelijke werkloos wou stellen wegens economische oorzaken ten gevolge van het coronavirus en die reeds een aanvraag tot erkenning als bedrijf in moeilijkheden had ingediend, kan zijn bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht.
 • Als er gedurende eenzelfde periode een combinatie is van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische oorzaken, dan volstaat het dat de werkgever enkel overmacht inroept.
 • Als er tijdelijke werkloosheid is wegen overmacht, dan is het niet nodig dat het volledige bedrijf sluit. In de praktijk betekent dit dat sommige werknemers of afdelingen tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld wegens overmacht en andere niet.
 • Werknemers kunnen werkloosheidsdagen en arbeidsdagen ook afwisselen, vb. bedrijven van PC 149.01 (elektriciens) die sluiten, maar waarvan sommige werknemers op sommige dagen nog moeten werken omdat er dingende werkzaamheden zijn (vb. herstellingen en depannages) en de andere dagen tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht.

Let op! Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Het is steeds uw werkgever die beslist om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Uw werkgever moet enkel nog een elektronische aangifte doorsturen van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent en ‘overmacht’ opgeven als reden en ‘coronavirus’ vermelden als motief (ASR scenario 5). Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan uw werkgever eventueel ook beroep doen op een andere reden voor tijdelijke werkloosheid.
 

Wie kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

Tijdelijke werkloosheid is mogelijk voor werknemers die niet kunnen werken hoewel ze een arbeidsovereenkomst hebben, of het nu een arbeidsovereenkomst van onbepaalde dan wel van bepaalde duur is, of het nu bij één werkgever dan wel bij méér dan één werkgever is.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Heeft u geen arbeidsovereenkomst meer, dan kan u in principe NIET meer tijdelijk werkloos worden gesteld. In zo een geval kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze en kan u eventueel recht hebben op uitkeringen volledige werkloosheid.

Uitzondering! Had u een formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is, dan kan u onder bepaalde voorwaarden wel nog tijdelijk werkloos worden gesteld.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is onder andere mogelijk voor:
 

Arbeiders en bedienden

Dit zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst in:

 • de privésector;
 • de openbare sector (contractueel personeel die geen vervangtaken kan verrichten);
 • de non-profitsector (contractueel personeel van bijvoorbeeld een bibliotheek, een kringloopwinkel, een cultureel centrum, een VZW,...)
   

Werknemers van geannuleerde evenementen

Dit zijn artiesten, tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten die een arbeidsovereenkomst zouden sluiten voor een evenement of festival in de periode van 01/05/2020 tem 31/08/2020, indien het niet zou zijn afgelast of verboden.

Voor meer info, klik hier.
 

Werknemers met een arbeidsovereenkomst die reeds getekend was maar nog niet aangevat

Dit is in sommige situaties mogelijk.

De minister van Werk heeft op 1 april 2020 beslist dat dit in principe mogelijk is. Het is wel vereist dat de partijen te goeder trouw zijn.

Voorbeeld:

Het gaat om een verandering van dienstbetrekking en de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis, maar kon toen niet onmiddellijk ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren.

De partijen mogen de arbeidsovereenkomst niet afgesloten hebben op een ogenblik waarop reeds vaststond dat het begin van uitvoering wegens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was.

Tijdelijke werkloosheid in arbeidsovereenkomsten afgesloten na 13 maart 2020 kan om die reden niet aanvaard worden, tenzij cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • de indiensttreding is nodig om bedrijfsorganisatorische redenen;
  (bijvoorbeeld ter vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren);
 • er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk gewerkt.
  (bijvoorbeeld nog stelselmatig op twee dagen per week).

Arbeidsovereenkomsten mogen in geen geval geantidateerd worden. De RVA zal hierop controles uitoefenen. Aan de werkgevers en de werknemers wordt gevraagd de nodige stukken die hun goede trouw aantonen bij te houden. Een Dimona-aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die vóór de datum van 13 maart 2020 werd verricht, kan als een bewijs van goede trouw gelden.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.
 

Werknemers met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

In de regel kunnen er opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden gesloten. De duur van elke overeenkomst mag niet minder dan drie maanden bedragen en de totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten mag niet meer dan twee jaar bedragen.

In bepaalde gevallen mag de duur van elke overeenkomst niet minder dan zes maanden bedragen en mag de totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten niet meer dan drie jaar bedragen.

Wanneer binnen het voormelde wettelijke kader:

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur al effectief was aangevat vóór 14 maart 2020,
 • nadien afloopt,
 • maar aansluitend wordt verlengd,
 • én er wordt aangetoond dat de intentie om te verlengen al aanwezig was

dan kan er tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen in het kader van de aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet-tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende overeenkomst van bepaalde duur en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.
 

Werknemers met een vervangingsovereenkomst die wordt verlengd

Een werknemer kan in dienst worden genomen met één of meerdere vervangingsovereenkomst(en) waarvan de totale duur niet meer dan twee jaar mag bedragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de vervanging van een werknemer die ziek is, in zwangerschapsverlof, in tijdskrediet …

Wanneer deze vervangingsovereenkomst al effectief aanving vóór 14 maart 2020, kan er tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd.

Indien de te vervangen werknemer langer afwezig is dan voorzien (bijvoorbeeld, de ziekteperiode wordt verlengd of de werknemer krijgt een verlenging van zijn tijdskrediet), dan kan de werknemer binnen het voormelde wettelijke kader verder tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens de "verlengde" periode van de vervangingsovereenkomst.

Dit geldt ook indien de vervangingsovereenkomst gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet-tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende overeenkomst van bepaalde duur en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.
 

Werknemers van dienstenchequebedrijven

Let op! Dienstenchequebedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, tijdelijk werkloos stellen, indien de tijdelijke werkloosheid een volledige dag betreft.
 

Werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen en in maatwerkbedrijven

Let op! Indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327 en u op advies van de geneesheer van de mutualiteit uw werk progressief deeltijds mag hervatten, dan kan u van 01/01/2020 tot en met 12/03/2020 NIET tijdelijk werkloos worden gesteld.

Ingevolge een recente wetswijziging kan u vanaf 13/03/2020 wel tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Werknemers art. 60 §7

Dit zijn werknemers die via het OCMW ter beschikking wordt gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos hebben gesteld ingevolge het coronavirus.
 

Studenten (in bepaalde gevallen)

De studenten hebben in principe geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid TENZIJ ze ouder zijn dan 18 jaar en studies met volledig leerplan volgen MAAR wiens lessen hoofdzakelijk op zaterdag of na 17u worden gegeven.
 

Betaalde sportbeoefenaars (in bepaalde gevallen)

Dit zijn enkel de betaalde sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomsten en indien alle activiteiten stilvallen.
 

Uitzendkrachten (tijdens de duur van hun arbeidsovereenkomst)

Uitzendkrachten die een langere opdracht hebben, kunnen onder dezelfde voorwaarden en samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld, zolang ze een arbeidsovereenkomst hebben en zolang die arbeidsovereenkomst doorloopt of hernieuwd wordt. 

Zo kan een uitzendkracht tijdelijk werkloos worden gesteld voor de periode van 13/03/2020 en voorlopig tot en met 30/06/2020, indien hij tewerkgesteld was bij die gebruiker vóór de periode van tijdelijke werkloosheid,  gebonden is door een arbeidsovereenkomst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid en nog bij die gebruiker zal werken na de periode van tijdelijke werkloosheid.

Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat de uitzendkracht verder zou blijven werken zijn, mocht er geen Coronacrisis zijn. Het uitzendkantoor kan dit aantonen aan de hand van de overeenkomst die hij heeft met de gebruiker.

Voorbeelden van uitzendkrachten die tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld:

 • een uitzendkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief ‘instroom’ (met het oog op een vaste aanwerving door de gebruiker na afloop van de periode van ter beschikking stelling) of ter vervanging van een vaste werknemer;
 • er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.

Dit geldt ook indien de uitzendovereenkomst gevolgd wordt door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of bepaalde duur bij de gebruiker (op voorwaarde dat er een effectieve tewerkstelling voorzien is in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur).

Let op! De minister van Werk heeft op 08/05/2020 in de commissie Sociale Zaken van de Kamer gezegd dat interim-werknemers die uitsluitend met dagcontracten (hetzij een duur van minder dan vijf dagen) werken en die geen overeenkomst ondertekenden vóór 13/03/2020, geen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid, aangezien voor deze werknemers niet kan worden aangenomen dat zij zich bevinden in een situatie van een “langere opdracht” (opgelet: dit betreft niet de engagementen in het kader van geannuleerde evenementen)

Voorbeeld:

Een uitzendkracht werkt met een overeenkomst op maandag en dinsdag en is vervolgens de rest van de week volledig werkloos. Wanneer de volgende week weer dagcontracten worden gesloten, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid aanvaarden tijdens deze dagcontracten

Let op! Het is voor een werkgever en een momenteel volledig werkloze werknemer in het algemeen niet toegelaten om een arbeidsovereenkomst (voor uitzendarbeid of andere) te sluiten (eventueel zelfs met terugwerkende kracht) om deze dan onmiddellijk te schorsen wegens economische oorzaken of overmacht.

Specifieke situatie: de uitzendkracht bevond zich in de week van 9 tot 13 maart 2020 in een situatie van een “langere opdracht” bij een gebruiker, maar de uitzendovereenkomst werd vanaf 16 maart 2020 niet verlengd.

Indien in die situatie nog in de loop van de maand maart 2020 of uiterlijk in de week van 6 tot 10 april 2020 nieuwe opeenvolgende uitzendovereenkomsten voor de normaal voorziene “langere opdracht” bij dezelfde gebruiker worden afgesloten, kan de uitzendkracht in die nieuwe  uitzendovereenkomsten samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld. In uitzonderlijke omstandigheden kan aanvaard worden dat de uitzendovereenkomsten pas later werden hernomen, bijvoorbeeld omdat de werknemer in die periode arbeidsongeschikt was of omdat er pas na een tussenkomst van de Commissie Goede Diensten binnen de sector van de uitzendarbeid nieuwe arbeidsovereenkomsten werden afgesloten

Let op! Deze nieuwe overeenkomsten mogen niet met terugwerkende kracht opgemaakt worden.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet-tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende overeenkomst van bepaalde duur en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.

Zie ook “Tijdelijke werkloosheid door corona bij interimarbeid: wat zijn de voorwaarden?”.

Let op! Zou u werken als uitzendkracht tijdens een geannuleerd evenement in de periode van 01/05/2020 t.e.m. 31/08/2020, zie dan:

https://www.aclvb.be/nl/artikels/tijdelijke-werkloosheid-artistieke-en-evenementensector-uitgebreid 
 

Leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Dit zijn vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap.

Zij kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht voor de uren waarvoor ze normaal gezien een praktijkopleiding op de werkplek hadden moeten volgen, zolang ze voor die uren geen vergoedingen (meer) krijgen.

Let op! Leerlingen kunnen alleen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de uren van de praktijkopleiding (en niet voor de lesuren).
 

Naar het buitenland gedetacheerden

Detachering betekent dat u nog steeds onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid. U kan tijdelijk werkloos worden gesteld in België, zelfs al verblijft u niet in België.

Voorbeeld:

Ik woon en werk normaal in België. Ik word door mijn Belgische werkgever tijdelijk gedetacheerd naar de Verenigde Staten, waar mijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst. Tijdens de duur van de detachering verblijf ik in de Verenigde Staten.
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

 • Dit zijn de grensarbeiders met een Belgische arbeidsovereenkomst die in een ander land wonen (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken met volledige onderwerping aan de Belgische RSZ.
  Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 • met een Belgische arbeidsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst van een ander land, maar die in België wonen en ook minstens 25% van hun activiteiten.
   

Flexijobbers (in bepaalde gevallen)

Enkel zij die werken in een flexijob met een schriftelijke arbeidsovereenkomst:

 • Flexijobbers met enkel een raamovereenkomst en een dagelijkse DIMONA melding, maar zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst, kunnen  NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.
 • Flexijobbers met een raamovereenkomst en een doorlopende DIMONA, waarbij er dus wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, kunnen WEL tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.

Indien de arbeidsovereenkomst per kwartaal wordt afgesloten (omdat er ook een DIMONA-aangifte per kwartaal gebeurt om na te gaan of nog voldaan is aan de voorwaarden om te werken als flexi-jobber), dan kan de flexi-jobber in de aansluitende arbeidsovereenkomst tijdelijk werkloos gesteld worden indien er reeds een arbeidsovereenkomst bestond vóór 14/03/2020 en deze in het nieuwe kwartaal verlengd wordt.
 

Wie kan NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is NIET mogelijk voor:

Studenten

Dit zijn de studenten onder de 18 jaar die nog onderworpen zijn aan de leerplicht en de studenten ouder dan 18 jaar die nog overdag en in de week studies met volledig leerplan volgen.
 

Stagiairs

Een stagiair die een beroepsopleiding volgt, heeft geen recht op tijdelijke werkloosheid (maar kan wel zijn werkloosheidsuitkering behouden indien hij reeds uitkeringen genoot als volledig werkloze).

Bijvoorbeeld, in het kader van een individuele beroepsopleiding (IBO), een beroepsinlevingsstage (BIS) of een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden.

De beroepsopleidingsovereenkomsten die op 13/03/2020 reeds waren aangevat, mogen worden verlengd indien de partijen daarover akkoord zijn, zo blijven de voordelen gekoppeld aan de vrijstelling  behouden (bijvoorbeeld voor volledig werklozen die een beroepsopleidingsovereenkomst volgen) tot aan het einde van de beroepsopleiding (eventueel verlengd).

Let op! Indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming ten einde komt (op de voorziene einddatum) en de werkgever de stagiair in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht overmacht (motief corona) en dit volgens dezelfde regels die van toepassing zijn voor andere werknemers. Hetzelfde geldt indien er een onderbreking is tussen het einde van de opleiding en het begin van de arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat het begin van de arbeidsovereenkomst ten laatste op 30 juni 2020 gesitueerd is.

MAAR! Voor arbeidsovereenkomsten aangevat vanaf 30/03/2020 zal tijdelijke werkloosheid niet worden toegestaan indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming voortijdig wordt beëindigd om met de werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en in deze arbeidsovereenkomst de werknemer onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen.

Betaalde sportbeoefenaars NIET verbonden door een arbeidsovereenkomst

Statutaire werknemers in de openbare sector

Zelfstandigen in hoofdberoep (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Titularissen van vrije beroepers (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Vb. advocaten, architecten, notarissen,...
 

Werknemers met enkel een buitenlandse arbeidsovereenkomst

Vb. Een persoon wonend in België heeft een Chinees contract als piloot voor een Chinese luchtvaartmaatschappij en kan/mag niet vliegen;
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Grensarbeiders die in België wonen en die niet in België maar in een ander land gaan werken (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg), vallen in principe ten laste van hun werkland en niet van hun woonland België.
 

Werknemers die onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling vallen

Het principe is dat het land dat de socialezekerheidsbijdragen int, normaal ook het land is dat de uitkeringen sociale zekerheid (vb. tijdelijke werkloosheid) betaalt.

Vb. Het personeel van Ryanair dat onderworpen is aan de Ierse sociale zekerheid.

Wat de toepassing van het socialezekerheidsstelsel betreft, heeft men in principe geen keuzemogelijkheid, omdat moet vermeden worden dat een werknemer aan meer dan één, of zelfs geen enkel stelsel zou worden onderworpen.
 

Werknemers die onder de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen

Het gaat hier over werknemers die:

 • Belg zijn, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= EU+ Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitser;
 • en die door hun werkgever voor een buitenlandse opdracht naar een land worden uitgestuurd buiten de EER of Zwitserland.

Zij kunnen onder het speciale socialezekerheidsstelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) worden aangesloten.

Valt u onder de OSZ-regeling, dan kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Werkloosheid valt immers niet onder de dekking van die regeling.

Speciaal geval:

U bent in België en u kan omwille van de coronacrisis niet meer terug naar het land waar u tewerkgesteld was.

Indien uw werkgever u dan in België tewerkstelt, onder de Belgische sociale zekerheid, dan kan u in die tewerkstelling WEL tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende dienst voor opvang

Een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen, kan niet tijdelijk werkloos worden gesteld indien ze geen arbeidsovereenkomst heeft, maar ze kan wel een opvanguitkering genieten wanneer ze onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kan opvangen.

De RVA heeft een lijst opgesteld met mogelijke gevallen waarvoor de RVA opvanguitkeringen kan toekennen:

 • Het verbod om kinderen op te vangen door een besmettelijke ziekte van een familielid van de onthaalouder (code PB1).
  Deze situatie kan aanleiding geven tot opvanguitkeringen tijdens die periode, met een beperking tot maximum 4 weken.
  Tijdens de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 aanvaardt de RVA dat er een langere periode van overmacht dan vier weken wordt vermeld op de C220B als de situatie te maken heeft met het coronavirus. Dat is wel op voorwaarde dat de omkaderingsdienst een medisch attest heeft van de huisarts waarin duidelijk staat dat de onthaalouder niet kan werken omdat er een gezinslid is besmet.
  Dan vermeldt de dienst op de C220B de code PB1 en 'corona' als de periode van overmacht langer duurt dan 4 weken.
 • De onthaalouder of een gezinslid wordt beschouwd als risicopatiënt.
  In deze situatie kan dezelfde procedure worden gevolgd als onder de code PB1, maar de onthaalouder moet een attest hebben van de behandelend arts waarop staat dat de onthaalouder geen kinderen mag opvangen om het risico op besmetting te vermijden.
 • De ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten.

Dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje, die gedurende de periode waarin lockdown-maatregelen in het kader van de coronacrisis van kracht zijn, tot 31/08/2020, aanleiding kan geven tot het toekennen van de opvanguitkering, zelfs al is het onthaal gedurende meer dan 4 weken onderbroken.

Let op! De Gemeenschappen hebben voorzien dat de onthaalouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een compensatievergoeding. Deze compensatievergoeding kan in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap niet gecumuleerd worden met de opvanguitkering. Er mogen dus geen formulieren C220B afgeleverd worden voor de maanden waarin de onthaalouder de compensatievergoeding ontvangt.

Voor de maand maart 2020 kan uitzonderlijk de opvanguitkering nog worden toegekend tot 13 maart 2020 op voorwaarde dat het rekenblad zodanig is ingevuld dat er geen cumul mogelijk is met de compensatievergoeding.

De compensatievergoeding toegekend in het kader van een regionale regeling wordt niet als een vervangingsinkomen beschouwd in hoofde van de werkloze partner.

Let op! Is de onthaalouder ziek, dan is er geen overmacht en kunnen er geen opvanguitkeringen worden toegekend.
 

In welke situaties kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Hieronder vindt u een overzicht van de situaties die de RVA heeft aanvaard als overmacht omwille van het coronavirus.

Het kan echter zijn dat u zich ook in een situatie van overmacht bevindt, maar dat uw situatie niet volledig overeenkomt met één van deze situaties. Dit overzicht wordt dan ook steeds aangevuld met nieuwe situaties die de RVA ondertussen heeft aanvaard.

De vakantiedagen die u had opgenomen zijn uitgeput en u kan uw werk niet op de voorziene datum hervatten omdat u vastzit in het buitenland en niet naar België kan terugkeren of omdat u bij uw terugkomst in België in quarantaine wordt geplaatst door een bevoegde overheid of instantie (...).

Bijvoorbeeld, wegens een vliegverbod of omdat u daar of hier in quarantaine werd geplaatst door een bevoegde overheid of instantie.
 

U mag niet werken omwille van een verbod/advies van een bevoegde overheid, instantie of arts maar u bent ook niet ziek of besmet met het coronavirus en u kan ook niet telewerken.

Voorbeelden:

 • een overheidsverbod om te werken of zich te verplaatsen;
 • op advies van de bedrijfsarts wordt u naar huis gestuurd (aanvaard t.e.m. 10/06/2020);
 • u kan een quarantainegetuigschrift van de huisarts voorleggen waarin staat dat u arbeidsgeschikt bent, maar u kan zich niet naar uw werkplek begeven, omdat u in nauw contact bent geweest met een geïnfecteerde persoon of besmet bent maar geen symptomen vertoont of uw medische situatie een risico is (meer info: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/medische-getuigschriften-veranderingen-gedurende-covid19.aspx)
   

U kan niet werken omdat uw werkgever besmet is.

In een dergelijk geval is het uw werkgever zelf die verhinderd is wegens ziekte om u arbeid te verschaffen.

Bijvoorbeeld, u kan als verkoper in een bakkerij geen brood meer verkopen, omdat uw werkgever-bakker besmet is en u in afwezigheid van uw werkgever niet verder kan werken.
 

U kan niet werken bij een klant van uw werkgever omdat die klant ziek is of in quarantaine is geplaatst EN uw werkgever u geen vervangwerk kan aanbieden.

Bijvoorbeeld, u werkt voor een bouwbedrijf die aangenomen was om werken uit te voeren in een rusthuis, maar het rusthuis beslist dat u niet meer moet komen en het bouwbedrijf kan u geen vervangwerk aanbieden.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd, en bijvoorbeeld niet wanneer een klant in de voormiddag wegvalt, maar er nog activiteiten bij een andere klant zijn in de namiddag.
 

U kan als werknemer van een dienstenchequebedrijf niet werken omdat uw dienstenchequebedrijf vrijwillig sluit als gevolg van het coronavirus of ondanks dat uw dienstenchequebedrijf open blijft, u een volledige dag niet kan gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd, en bijvoorbeeld niet wanneer een klant in de voormiddag wegvalt, maar er nog activiteiten bij een andere klant zijn in de namiddag.

Zie ook “Dienstencheques: sluit de sector en garandeer het loon!”.
 

U kan niet werken omdat er te weinig werk is en uw bedrijf zijn productie heeft moeten stopzetten, verminderen of tijdelijk heeft moeten sluiten door de gevolgen van het coronavirus.

Voorbeelden:

 • uw bedrijf is afhankelijk van leveranciers uit de getroffen landen en kan niet meer produceren omdat er een gebrek is aan levering van grondstoffen of onderdelen uit die landen of omdat er een grote daling van het cliënteel of van de vraag naar producten is (...);
 • de activiteit van uw bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de activiteit van bedrijven uit de getroffen landen, zoals reisagentschappen die tijdelijk geen reizen meer kunnen aanbieden, omdat de vluchten naar de getroffen landen zijn geannuleerd (...);
 • uw bedrijf moet de productie stopzetten omdat de minimumbezetting om de productie draaiende te houden niet meer bereikt is omwille van ziekte, medische quarantaine, gebrek aan kinderopvang, ... en u hierdoor ook niet meer kan werken (...).
   

U kan niet werken omdat uw bedrijf wordt getroffen door een maatregel (vanaf 14/03/2020 of vanaf 18/03/2020) die de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart 2020 en op 17/03/2020 heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken (...).

Voorbeelden:​

 • u werkt in de horeca (hotel, restaurant, café), bioscoop, evenementenzaal ... en uw werkgever heeft zijn activiteiten moeten stopzetten of tijdelijk verminderen (bijvoorbeeld een hotel waarvan het restaurant is moeten gesloten worden maar waar wel nog een traiteurdienst of roomservice is);
 • u werkt in een winkel of in een niet-essentiële handelszaak die zijn activiteiten heeft moeten stopzetten of tijdelijk verminderen door de regeringsmaatregelen, zelfs indien u niet kon werken door een daling van het werkvolume, zelfs wanneer de winkel waarin u werkt, niet heeft gewacht op de verplichte sluiting vanaf 18/03/2020 maar vrijwillig reeds had gesloten vanaf 14/03/2020;
 • u werkt in het kader van recreatieve, culturele, folkloristische of sportieve activiteiten die door de overheid afgelast werden of door de organisatoren werden uitgesteld;
 • u werkt voor een werkgever die niet behoort tot een cruciale sector of geen essentiële diensten verricht en die (gedeeltelijk) heeft moeten sluiten omdat hij geen telewerkbare taken heeft voor (al) zijn werknemers en de maatregelen qua social distancing niet kan respecteren voor de uitoefening van het werk en georganiseerd vervoer (bijvoorbeeld in de bouwsector);
 • u werkt voor een werkgever die al een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken heeft ingediend omwille van het coronavirus en die nu wordt getroffen door de regeringsmaatregelen en uw werkgever vraagt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan door 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid te vermelden in de elektronische aangifte van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent;
 • u werkt als contractueel personeelslid (begeleiders van naschoolse kinderopvang, administratief en kaderpersoneel, ... die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst)  in een school of onderwijsinstelling die door de schorsing van de lessen of omdat er geen of bijna geen kinderen meer komen naar de opvang (door de strikte sanitaire maatregelen) haar contractueel personeel volledig of gedeeltelijk niet meer kan tewerkstellen (...).
   

U kan niet werken als tandartsassistent, omdat er enkel nog maar dringende hulp mag verleend worden door een gebrek aan medisch materiaal (o.a. mondmaskers), op bevel van de Beroepsvereniging van tandartsen.
 

Indien de situatie zich in de toekomst zou voordoen: u bent een grensarbeider met een Belgische arbeidsovereenkomst, die in een ander land woont (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en in België werkt, maar u kan niet komen werken in België omdat de grenzen ook worden gesloten voor woon-werkverkeer.

Let op! Dit betreft een eventuele toekomstige situatie want in België (en andere landen) is het nog steeds mogelijk zich naar het werk te begeven. Mogelijk moet u aan de grens wel een attest/certificaat van uw werkgever voorleggen.

In principe kan u dus nog de grens over om te werken en kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.

Let op! Bent u een grensarbeider wonend in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet heeft gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Zie ook “Grensarbeiders met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet”.
 

U bent een grensarbeider met een Belgische arbeidsovereenkomst, die in een ander land woont (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en in België werkt, maar u kan niet komen werken in België omdat het bedrijf waarvoor u in België werkt, gesloten is omwille van het coronavirus.

Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet heeft gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Grensarbeiders moeten hun aanvraag indienen bij het volgende kantoor van de RVA:

 • werknemers woonachtig in Frankrijk: Moeskroen
 • werknemers woonachtig in Nederland: Turnhout
 • werknemers woonachtig in Duitsland: Verviers
 • werknemers woonachtig in het Groothertogdom Luxemburg: Aarlen

In alle andere gevallen heeft de werknemer de vrije keuze
 

U bent een grensarbeider en u woont in België, maar u werkt zowel in België als in een ander land (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg).

Werknemers die tegelijkertijd in twee of meer lidstaten werken, zijn onderworpen aan de wetgeving van de lidstaat waar ze wonen, als ze een aanzienlijk deel van hun activiteit in die lidstaat uitoefenen.

Onder aanzienlijk deel verstaan we minstens 25% van de activiteit.

Als u in België woont en u in Frankrijk en België werkt, maar u minstens 25% van uw activiteiten in België uitoefent, valt u onder de Belgische wetgeving en kan u tijdelijk werkloos worden gesteld in België, zelfs voor uw tewerkstelling in Frankrijk.

Als u tijdelijk werkloos bent gesteld in uw tewerkstelling in Frankrijk, staat de RVA nog het gebruik van een papieren formulier "C3.2-WERKGEVER" toe, aangezien de Franse werkgever de ASR scenario 5 niet kan indienen.
 

Wat verstaat de RVA onder ‘economische oorzaken’?

Wanneer het economisch wat minder gaat (aanzienlijke daling van omzet, productie, klanten of aantal bestellingen), is het voor veel bedrijven moeilijk het productieniveau op eenzelfde peil te houden.

Om in zo’n geval ontslagen te vermijden, kan de werkgever, mits naleving van bepaalde procedures en voorwaarden (verschillend naargelang het gaat om arbeiders of bedienden), een aantal of al zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek waardoor hun arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig geschorst wordt of waardoor ze in een verminderd arbeidsregime terecht komen.

Let op! Het gebrek aan werk moet het gevolg zijn van economische factoren en mag bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van wanbeleid of onderhoudswerken. Het werkgebrek moet ook tijdelijk van aard zijn.

Let op! Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).
 

Wie kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is mogelijk voor werknemers die niet kunnen werken hoewel ze een arbeidsovereenkomst hebben, of het nu een arbeidsovereenkomst van onbepaalde dan wel van bepaalde duur is, of het nu bij één werkgever dan wel bij méér dan één werkgever is.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Heeft u geen arbeidsovereenkomst meer, dan kan u NIET meer tijdelijk werkloos worden gesteld. In zo een geval kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze en kan u eventueel recht hebben op uitkeringen volledige werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is onder andere mogelijk voor:
 

Arbeiders en bedienden

Dit zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst in:

 • de privésector;
 • de openbare sector (contractueel personeel die geen vervangtaken kan verrichten) ;
 • de non-profitsector (contractueel personeel van bijvoorbeeld een bibliotheek, een kringloopwinkel, een cultureel centrum, een VZW,...)

Let op! Om tijdelijk werkloos te worden gesteld wegens economische oorzaken moet er sprake zijn van een economische activiteit. In een openbare dienst is dat in principe niet het geval.

Een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens economische oorzaken voor bedienden is slechts mogelijk indien de werkgever aan de cao-wet is onderworpen. Dat is voor een overheidsdienst normaliter niet het geval.

Meestal zal er bij een tewerkstelling in een overheidsdienst als contractuele personeelslid enkel gebruik kunnen worden gemaakt van overmacht indien er in die overheidsdienst geen vervangende taken kunnen worden verricht.
 

Werknemers van dienstenchequebedrijven

Let op! Dienstenchequebedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, tijdelijk werkloos stellen, indien de tijdelijke werkloosheid een volledige dag betreft.
 

Werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen en in maatwerkbedrijven

Let op! Indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327 en u op advies van de geneesheer van de mutualiteit uw werk progressief deeltijds mag hervatten, dan kan u van 01/01/2020 tot en met 12/03/2020 NIET tijdelijk werkloos worden gesteld. 

Ingevolge een recente wetswijziging kan u vanaf 13/03/2020 wel tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Werknemers art. 60 §7

Dit zijn werknemers die via het OCMW ter beschikking wordt gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos hebben gesteld ingevolge het coronavirus.
 

Betaalde sportbeoefenaars (in bepaalde gevallen)

Dit zijn enkel de betaalde sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en indien alle activiteiten stilvallen.
 

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten die een langere opdracht hebben, kunnen onder dezelfde voorwaarden en samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld, zolang ze een arbeidsovereenkomst hebben en zolang die arbeidsovereenkomst doorloopt of hernieuwd wordt. 

Zo kan een uitzendkracht tijdelijk werkloos worden gesteld voor de periode van 13/03/2020 en voorlopig tot en met 30/06/2020, indien hij al tewerkgesteld was bij die gebruiker vóór de periode van tijdelijke werkloosheid, gebonden is door een arbeidsovereenkomst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid en nog bij die gebruiker zal werken na de periode van tijdelijke werkloosheid.

Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat de uitzendkracht verder zou blijven werken zijn, mocht er geen coronacrisis zijn. Het uitzendkantoor kan dit aantonen aan de hand van de overeenkomst die het heeft met de gebruiker.

Voorbeelden van uitzendkrachten die  tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld:

- een uitzendkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief ‘instroom’ (met het oog op een vaste aanwerving door de gebruiker na afloop van de periode van terbeschikkingstelling) of ter vervanging van een vaste werknemer;

- er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.

Dit geldt ook indien de uitzendovereenkomst gevolgd wordt door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of bepaalde duur bij de gebruiker (op voorwaarde dat er een effectieve tewerkstelling voorzien is in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur).

Let op! De minister van Werk heeft op 08/05/2020 in de commissie Sociale Zaken van de Kamer gezegd dat interim-werknemers die uitsluitend met dagcontracten (hetzij een duur van minder dan vijf dagen) werken en die geen overeenkomst ondertekenden vóór 13/03/2020, geen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid, aangezien voor deze werknemers niet kan worden aangenomen dat zij zich bevinden in een situatie van een “langere opdracht” (opgelet: dit betreft niet de engagementen in het kader van geannuleerde evenementen)

Voorbeeld:

Een uitzendkracht werkt met een overeenkomst op maandag en dinsdag en is vervolgens de rest van de week volledig werkloos. Wanneer de volgende week weer dagcontracten worden gesloten, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid aanvaarden tijdens deze dagcontracten.

Let op! Het is voor een werkgever en een momenteel volledig werkloze werknemer in het algemeen niet toegelaten om een arbeidsovereenkomst (voor uitzendarbeid of andere) te sluiten (eventueel zelfs met terugwerkende kracht) om deze dan onmiddellijk te schorsen wegens economische oorzaken of overmacht.

Specifieke situatie: de uitzendkracht bevond zich in de week van 9 tot 13 maart 2020 in een situatie van een “langere opdracht” bij een gebruiker, maar de uitzendovereenkomst werd vanaf 16 maart 2020 niet verlengd.

Indien in die situatie nog in de loop van de maand maart 2020 of uiterlijk in de week van 6 tot 10 april 2020 nieuwe opeenvolgende uitzendovereenkomsten voor de normaal voorziene “langere opdracht” bij dezelfde gebruiker worden afgesloten, kan de uitzendkracht in die nieuwe uitzendovereenkomsten samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld. In uitzonderlijke omstandigheden kan aanvaard worden dat de uitzendovereenkomsten pas later werden hernomen, bijvoorbeeld omdat de werknemer in die periode arbeidsongeschikt was of omdat er pas na een tussenkomst van de Commissie Goede Diensten binnen de sector van de uitzendarbeid nieuwe arbeidsovereenkomsten werden afgesloten

Let op! Deze nieuwe overeenkomsten mogen niet met terugwerkende kracht opgemaakt worden.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet-tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende overeenkomst van bepaalde duur en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.

Zie ook “Tijdelijke werkloosheid door corona bij interimarbeid: wat zijn de voorwaarden?”.

Let op! Zou u werken als uitzendkracht tijdens een geannuleerd evenement in de periode van 01/05/2020 t.e.m. 31/08/2020, zie dan:

https://www.aclvb.be/nl/artikels/tijdelijke-werkloosheid-artistieke-en-evenementensector-uitgebreid 
 

Leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Dit zijn vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap.

Zij kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de uren waarvoor ze normaal gezien een praktijkopleiding op de werkplek hadden moeten volgen, zolang ze voor die uren geen vergoedingen (meer) krijgen.

Let op! Leerlingen kunnen alleen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de uren van de praktijkopleiding (en niet voor de lesuren).
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Dit zijn de grensarbeiders:

 • met een Belgische arbeidsovereenkomst die in een ander land wonen (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken met volledige onderwerping aan de Belgische RSZ;
  Let op! Bent u een grensarbeider wonend in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 • met een Belgische arbeidsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst van een ander land, maar die in België wonen en ook minstens 25% van hun activiteiten hier uitoefenen.
   


Wie kan NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is NIET mogelijk voor:

Studenten

Dit zijn de studenten onder de 18 jaar die nog onderworpen zijn aan de leerplicht en de studenten ouder dan 18 jaar die nog overdag en in de week studies met volledig leerplan volgen.
 

Stagiairs

Een stagiair die een beroepsopleiding volgt, heeft geen recht op tijdelijke werkloosheid (maar kan wel zijn werkloosheidsuitkering behouden indien hij reeds uitkeringen genoot als volledig werkloze).

Bijvoorbeeld, in het kader van een individuele beroepsopleiding (IBO), een beroepsinlevingsstage (BIS) of een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden.

De beroepsopleidingsovereenkomsten die op 13/03/2020 reeds waren aangevat, mogen worden verlengd indien de partijen daarover akkoord zijn, zo blijven de voordelen gekoppeld aan de vrijstelling  behouden (bijvoorbeeld voor volledig werklozen die een beroepsopleidingsovereenkomst volgen) tot aan het einde van de beroepsopleiding (eventueel verlengd).

Let op! Indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming ten einde komt (op de voorziene einddatum) en de werkgever de stagiair in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht (motief corona) en dit volgens dezelfde regels die van toepassing zijn voor andere werknemers. Hetzelfde geldt indien er een onderbreking is tussen het einde van de opleiding en het begin van de arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat het begin van de arbeidsovereenkomst ten laatste op 30 juni 2020 gesitueerd is.

MAAR! Voor arbeidsovereenkomsten aangevat vanaf 30/03/2020 zal tijdelijke werkloosheid niet worden toegestaan indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming voortijdig wordt beëindigd om met de werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en in deze arbeidsovereenkomst de werknemer onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen.
 

Betaalde sportbeoefenaars NIET verbonden door een arbeidsovereenkomst
 

Statutaire werknemers in de openbare sector
 

Flexijobbers
 

Zelfstandigen in hoofdberoep (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)
 

Titularissen van vrije beroepers (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Vb. advocaten, architecten, notarissen,...
 

Werknemers met enkel een buitenlandse arbeidsovereenkomst

Vb. Een persoon wonend in België heeft een Chinees contract als piloot voor een Chinese luchtvaartmaatschappij en kan/mag niet vliegen;
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Grensarbeiders die in België wonen en die niet in België maar in een ander land gaan werken (bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) vallen in principe ten laste van hun werkland en niet van hun woonland België.
 

Werknemers die onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling  vallen

Het principe is dat het land dat de socialezekerheidsbijdragen int, normaal ook het land is dat de uitkeringen sociale zekerheid (bv. tijdelijke werkloosheid) betaalt.

Vb. Het personeel van Ryanair dat onderworpen is aan de Ierse sociale zekerheid.

Wat de toepassing van het socialezekerheidsstelsel betreft, heeft men in principe geen keuzemogelijkheid, omdat moet vermeden worden dat een werknemer aan meer dan één, of zelfs geen enkel stelsel zou worden onderworpen.
 

Werknemers die onder de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen

Het gaat hier over werknemers die:

 • Belg zijn, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= EU+ Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitser;
 • en die door hun werkgever voor een buitenlandse opdracht naar een land worden uitgestuurd buiten de EER of Zwitserland.

Zij kunnen onder het speciale socialezekerheidsstelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) worden aangesloten.

Valt u onder de OSZ-regeling, dan kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Werkloosheid valt immers niet onder de dekking van die regeling.

Speciaal geval:

U bent in België en u kan omwille van de coronacrisis niet meer terug naar het land waar u tewerkgesteld was.

Indien uw werkgever u dan in België tewerkstelt, onder de Belgische sociale zekerheid, dan kan u in die tewerkstelling WEL tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende dienst voor opvang

Een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen, kan niet tijdelijk werkloos worden gesteld indien ze geen arbeidsovereenkomst heeft, maar ze kan wel een opvanguitkering genieten wanneer ze onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kan opvangen.

De RVA heeft een lijst opgesteld met mogelijke gevallen waarvoor de RVA opvanguitkeringen kan toekennen:

 • Het verbod om kinderen op te vangen door een besmettelijke ziekte van een familielid van de onthaalouder (code PB1).
  Deze situatie kan aanleiding geven tot opvanguitkeringen tijdens die periode, met een beperking tot maximum 4 weken.
  Tijdens de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 aanvaardt de RVA dat er een langere periode van overmacht dan vier weken wordt vermeld op de C220B als de situatie te maken heeft met het coronavirus. Dat is wel op voorwaarde dat de omkaderingsdienst een medisch attest heeft van de huisarts waarin duidelijk staat dat de onthaalouder niet kan werken omdat er een gezinslid is besmet.
  Dan vermeldt de dienst op de C220B de code PB1 en 'corona' als de periode van overmacht langer duurt dan 4 weken.
 • De onthaalouder of een gezinslid wordt beschouwd als risicopatiënt.
  In deze situatie kan dezelfde procedure worden gevolgd als onder de code PB1, maar de onthaalouder moet een attest hebben van de behandelend arts waarop staat dat de onthaalouder geen kinderen mag opvangen om het risico op besmetting te vermijden.
  De ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten.

Dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje, die gedurende de periode waarin lockdown-maatregelen in het kader van de coronacrisis van kracht zijn, tot 31/08/2020, aanleiding kan geven tot het toekennen van de opvanguitkering, zelfs al is het onthaal gedurende meer dan 4 weken onderbroken.

Let op! De Gemeenschappen hebben voorzien dat de onthaalouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een compensatievergoeding. Deze compensatievergoeding kan in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap niet gecumuleerd worden met de opvanguitkering. Er mogen dus geen formulieren C220B afgeleverd worden voor de maanden waarin de onthaalouder de compensatievergoeding ontvangt.

Voor de maand maart 2020 kan uitzonderlijk de opvanguitkering nog worden toegekend tot 13 maart 2020 op voorwaarde dat het rekenblad zodanig is ingevuld dat er geen cumul mogelijk is met de compensatievergoeding.

De compensatievergoeding toegekend in het kader van een regionale regeling wordt niet als een vervangingsinkomen beschouwd in hoofde van de werkloze partner.

Let op! Is de onthaalouder ziek, dan is er geen overmacht en kunnen er geen opvanguitkeringen worden toegekend.
 

In welke situaties kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken?

Uw werkgever kan u tijdelijk geen of slechts minder werk aanbieden omwille van een aanzienlijke daling van zijn omzet, productie, klanten of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus.

Voorbeelden:

 • u werkt in een bedrijf in de voedingssector (brouwerij, industriële bakkerij, ...) en uw werkgever ervaart een daling van zijn bestellingen, gezien de opgelegde sluiting in de horeca of gezien andere beperkende maatregelen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid;
 • indien een klant uit vrees voor besmetting door het coronavirus tijdelijk geen beroep wenst te doen op de diensten van uw werkgever, dan kan u tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken op voorwaarde dat er geen vervangwerk kan aangeboden worden (eventueel bij een andere klant) en u uw overuren heeft opgenomen.

Let op! Doordat de RVA aanvaardt dat het begrip overmacht soepel wordt toegepast (vanaf 13/03/2020 tem i.p. 31/08/2020), kan de werkgever in deze situatie ook overmacht inroepen i.p.v. economische oorzaken.
 

In welke situaties kan het coronavirus GEEN reden zijn voor tijdelijke werkloosheid?

U kan niet gaan werken omdat u uit voorzorg (zonder concrete aanwijzingen van een besmettingsgevaar) thuis moet blijven van uw werkgever.

Bijvoorbeeld, u keert terug van een zakenreis of vakantie uit een getroffen land en uw werkgever beslist, zonder het advies van de bedrijfsarts, dat u thuis moet blijven in afwachting van een eventuele test.

De werkgever kan niet op eigen initiatief beslissen dat u thuis moet blijven en heeft de verplichting u te laten werken en u loon te betalen voor de dagen dat u niet mag komen werken.

In dit geval zijn er ook mogelijkheden om terug te vallen op andere oplossingen, zoals onder meer nog vakantiedagen opnemen, telewerk,…(zie hiervoor “FAQ Corona: telewerk, afwezigheid en arbeidsduur” op onze website).

Het is heel belangrijk dat u uw werkgever goed op de hoogte houdt en afspraken maakt op bedrijfsniveau. Betrek hierbij desgewenst uw vakbondsafgevaardigde.
 

U wil niet gaan werken of u komt overeen met uw werkgever dat u niet moet komen werken omdat u uit voorzorg (zonder advies van huisarts) of voor de opvang van uw kinderen thuis wil blijven.

Bijvoorbeeld, u wil thuisblijven voor de opvang van uw kinderen omdat de Nationale Veiligheidsraad vanaf 16 maart 2020 de lessen heeft opgeschort in de scholen en u geen gebruik wil maken van de opvang voorzien in de scholen.

In dit geval kan u in principe niet meer tijdelijk werkloos worden gesteld aangezien er werk is en er mogelijkheden zijn om terug te vallen op andere oplossingen, zoals onder meer nog vakantiedagen opnemen, telewerk, … (zie hiervoor “FAQ Corona: telewerk, afwezigheid en arbeidsduur” op onze website).

Het is heel belangrijk dat u uw werkgever goed op de hoogte houdt en afspraken maakt op bedrijfsniveau. Betrek hierbij desgewenst uw vakbondsafgevaardigde.
 

U weigert te werken omdat u meent dat de sanitaire voorwaarden niet vervuld zijn.

In principe kan u niet in tijdelijke werkloosheid worden gesteld, aangezien er werk is.

Wanneer u meent dat de sanitaire voorwaarden toch niet zijn vervuld, moet u uw werkgever hierover aanspreken. De kwestie betreft de arbeidsvoorwaarden en het betalen van loon, maar niet het toekennen van tijdelijke werkloosheid.
 

U kan niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus, symptomen vertoont of omdat u wegens een andere reden ziek bent (indien u over een medisch attest beschikt en het kan voorleggen op eis van uw werkgever).

Hier gelden de gewone arbeidsrechtelijke regels zoals bij een andere ziekte.

Let op! Wordt u ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. In dit geval zal u zo snel mogelijk uw werkgever moeten verwittigen en aangifte doen bij uw ziekenfonds om aanspraak te kunnen maken op ziekte-uitkeringen.
 

U bent tijdelijk werkloos gesteld, maar uw werkgever werft iemand nieuw aan om uw werk uit te voeren

Er mag geen werknemer worden aangeworven voor de uitvoering van hetzelfde werk als de vaste werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Indien er geen gebrek aan werk meer is, moet de vaste werknemer zijn normale arbeidsregeling terug hervatten.

Voorbeeld:

Een voltijdse werknemer wordt 2 dagen per week tijdelijk werkloos gesteld. Op een bepaald ogenblik is er terug meer werk. Deze werknemer moet zijn werk eerst terug voltijds hervatten vooraleer er een nieuwe werknemer kan worden aangeworven. 
 

Krijg ik een uitkering wanneer het coronavirus een reden is voor tijdelijke werkloosheid?

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet arbeidsgeschikt zijn

Kan u niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus, symptomen vertoont of omdat u wegens een andere reden ziek bent, dan heeft u geen recht op werkloosheidsuitkeringen. 

Let op! Wordt u ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. In dit geval zal u zo snel mogelijk uw werkgever moeten verwittigen en aangifte doen bij uw ziekenfonds om aanspraak te kunnen maken op ziekte-uitkeringen.

Let op! Indien u ziek bent, maar op advies van de geneesheer van de mutualiteit het werk progressief deeltijds mag hervatten, kan u in uw deeltijdse werkhervatting tijdelijk werkloos worden gesteld. U zal ook recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid indien uw ziekte -of invaliditeitsuitkering wordt verminderd door uw werkhervatting.

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling bedraagt 38u per week en u mag het werk voor 19u per week hervatten. U hervat het werk door elke dag 3u 48min te werken (5 d/week). U kan voor die halve dagen tijdelijk werkloos worden gesteld en uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten, omdat uw ziekte -of invaliditeitsuitkering wordt verminderd .

Let op! U zal bij progressieve werkhervatting echter geen recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid:

 • als uw werkhervatting vanaf 07/2020 maximum 20% van een voltijdse tewerkstelling in uw bedrijf bedraagt en u NIET werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327;

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling binnen uw bedrijf bedraagt 38 u. per week en u mag het werk voor maximum 7 u. 36 min. per week hervatten. Omdat u het werk voor maximum 20% van een voltijdse tewerkstelling hervat, zal uw ziekte-uitkering niet worden verminderd en zal u vanaf  07/2020 geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

voor de periode van 01/01/2020 tot en met 12/03/2020 indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327.
 

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven (buiten een aantal uitzonderingen).

Bent u een grensarbeider die in het buitenland verblijft en wordt u tijdelijk werkloos in België, dan wordt u vrijgesteld van de verplichting om in België te verblijven.

Let op! Bent u een grensarbeider wonend in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Zonder dit formulier  moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Van welke voorwaarden ben ik vrijgesteld?

U moet niet een bepaald aantal arbeidsdagen als loontrekkende gewerkt hebben

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht, dan moet u NIET bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.
 

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken in de periode van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020, dan moet u ook NIET bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken buiten de periode van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020, dan moet u WEL bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.
 

U moet bepaalde activiteiten en inkomsten niet aangeven omdat ze geen invloed zullen hebben op uw uitkering

Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/08/2020 kan u:

 • zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;
 • zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming verrichten en de hiervoor ontvangen vergoedingen hebben geen invloed op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid;
 • een bijkomstige activiteit (een bijberoep als loontrekkende of zelfstandige)  die u al uitoefende vóór u tijdelijk werkloosheid werd gesteld tijdens deze periode verder blijven uitoefenen, zonder deze activiteit aan te geven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op uw uitkering tijdelijke werkloosheid;
 • zonder aangifte te moeten doen, zowel een pensioen (een volledig, onvolledig of overlevingspensioen) als uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten, tenzij u tijdelijk werkloos bent wegens medische overmacht (uw periodes van tijdelijke werkloosheid t.e.m. 31/08/2020 zullen bovendien niet worden afgetrokken van de 12 maanden dat u een overlevingspensioen kan cumuleren met een werkloosheidsuitkering).
   

U moet geen controlekaart bijhouden, invullen en indienen

Voor de periode van 01/03/2020 tot en met 30/08/2020 moet u GEEN controlekaart (C3.2A of C3.2A BOUW) bijhouden, invullen en indienen.
 

U moet nog een tijdje wachten met u in te schrijven als werkzoekende (bij de VDAB/Actiris/Forem/ADG) en/of beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht, dan moet u in principe na de eerste 3 maanden tijdelijke werkloosheid:

 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • u laten inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen volgend op de voormelde periode van 3 maanden.

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken, dan moet u in principe na 6 maanden tijdelijke werkloosheid beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt en iedere passende betrekking aanvaarden.

Een periode van volledige werkhervatting van 4 weken doet een nieuwe periode van 6 maanden lopen.

Let op! Voor alle werknemers die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk werkloos worden wegens overmacht, wordt voor het bepalen van de eerste drie maanden van werkloosheid  geen rekening gehouden met de periode tot en met 30/06/2020.

Bent u bijvoorbeeld al tijdelijk werkloos vanaf 16/03/2020, dan begint die periode van 3 maanden maar te lopen vanaf 01/07/2020. Als u vanaf 01/07/2020 nog 3 maanden tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, zal u zich vóór 09/10/2020 moeten inschrijven als werkzoekende.
 

Wat als ik nog vakantiedagen of inhaalrust heb staan?

Vakantiedagen

U heeft geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor geplande vakantiedagen. U kan echter niet verplicht worden om eerst uw verlofdagen op te nemen vooraleer u tijdelijk werkloos kan worden gesteld. Indien u evenwel vrijwillig verlof opneemt, dan kan u voor de dagen waarop u verlof neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Inhaalrust

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

U heeft WEL recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval u voor bepaalde dagen nog recup of overuren moet opnemen .

Bijvoorbeeld, u kan wel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien u nog inhaalrust moet krijgen als gevolg van arbeid op een zondag, een feestdag, het presteren van overuren en het overschrijden van de arbeidsduur als gevolg van flexibele arbeidsregelingen (glijdende uurroosters).

Indien u de recuperatiedagen evenwel vrijwillig opneemt, dan kan u voor die dagen niet tijdelijk werkloos worden gesteld.

Let op! Gaat het om inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen), dan kan het zijn dat u toch niet tijdelijk werkloos kan worden gesteld op deze dagen. Aangezien deze ADV-dagen moeten worden ingehaald binnen de 6 weken (algemene regel) of binnen de 7 maanden (onderneming waarvoor de rustperiode een periode van intense activiteit is) is tijdelijke werkloosheid na 6 weken of na 7 maanden slechts mogelijk voor zover de ADV-dagen reeds werden toegekend. De RVA kan hier misschien ook een afwijking op toekennen.

Let op! In de bouwsector (PC 124) hebben de werknemers op dinsdag 14/04/2020 en vrijdag 22/05/2020 recht op een inhaalrustdag. Uitzendkrachten hebben hier in principe ook recht op, maar enkel indien ze de laatste werkdag voor deze inhaalrustdag effectieve prestaties hebben geleverd.

Uitzendkrachten die respectievelijk op vrijdag 10/04/2020 en op woensdag 20/05/2020 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht en geen recht hebben op de inhaalrustdag van  14/04/2020 en 22/05/2020, kunnen op deze dag tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht op voorwaarde dat ze onder contract staan.
 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

U heeft GEEN recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, technische stoornis of slecht weer in geval u voor bepaalde dagen nog recup of inhaalrust voor overuren moet opnemen.

Bijvoorbeeld, u kan niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken indien u nog inhaalrust moet krijgen als gevolg van arbeid op een zondag, een feestdag, het presteren van overuren en het overschrijden van de arbeidsduur als gevolg van flexibele arbeidsregelingen (glijdende uurroosters), tenzij de inhaalrust geen volledige dag betreft of wordt toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen).

Let op! Aangezien inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen) evenwel moet worden ingehaald binnen de 6 weken (algemene regel) of binnen de 7 maanden (onderneming waarvoor de rustperiode een periode van intense activiteit is) is tijdelijke werkloosheid na 6 weken of na 7 maanden slechts mogelijk voor zover de ADV-dagen reeds werden toegekend. De RVA kan hier misschien ook een afwijking op toekennen.
 

Wat met de collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie in de bouwsector?

Een aantal bouwbedrijven (afhankelijk van de provincie) hebben een collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie voorzien voor de periode van woensdag 15/04/2020 tot en met vrijdag 17/04/2020.

Kunnen deze dagen als dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangegeven?

Neen, het gaat hier om collectieve vakantiedagen die op voorhand zijn vastgelegd en die niet mogen aangegeven worden als dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Eventueel kan tijdelijke werkloosheid op grond van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie worden aangevraagd voor de werknemers die onvoldoende vakantiedagen hebben om de sluitingsperiode te overbruggen.
 

Wat met de komende feestdagen?

Uw werkgever moet de feestdag uitbetalen als hij valt in een ononderbroken periode van 14 kalenderdagen die volgen op de aanvang van uw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarna is hij niet meer ten laste van uw werkgever en kan er een uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden. 

Voor het bepalen van de 14 dagen is er enkel sprake van een schorsing voor de dagen waarop er effectief niet gewerkt is wegens overmacht. De schorsing houdt op bij elke werkhervatting.

Als in de periode van volledige schorsing een vakantiedag valt, dan begint de termijn van 14 dagen opnieuw te lopen.

Compensatiedagen in het kader van een arbeidsduurvermindering of inhaalrustdagen doen geen nieuwe periode van 14 dagen lopen.

Let op! Werkt u in een weekendoverbruggingsploeg in het weekend, op feestdagen en op de vervangingsdagen, dan worden de feestdagen beschouwd als normale arbeidsdagen. U kan dan ook op deze feestdagen of de vervangingsdagen tijdelijk werkloos worden gesteld en uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten.

Op de eventuele latere recuperatiedagen voor deze feestdagen kan u NIET tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

TW voor de Nationale Feestdag 21/07/2020?

U moet vóór of vanaf 07/07/2020 ononderbroken tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht opdat de Nationale Feestdag van 21/07/2020 niet ten laste van uw werkgever zou zijn en er een uitkering tijdelijke werkloosheid kan worden betaald voor die feestdag.

Let op! Wisselt u arbeidsdagen af met dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is 21/07/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.

Let op! Bent u ononderbroken tijdelijk werkloos vanaf of na 08/07/2020, dan is 21/07/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.
 

TW voor O.L.V. Hemelvaart 15/08/2020 of de vervangingsdag van deze feestdag?

 • U werkt in principe op een zaterdag (buiten een weekendoverbruggingsploeg)
  U moet vóór of vanaf 01/08/2020 ononderbroken tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht opdat O.L.V. Hemelvaart van 15/08/2020 niet ten laste van uw werkgever zou zijn en er een uitkering tijdelijke werkloosheid kan worden betaald voor die feestdag.
  Let op! Wisselt u arbeidsdagen af met dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is 15/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.
  Let op! Bent u ononderbroken tijdelijk werkloos vanaf of na 02/08/2020, dan is 15/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die feestdag.
 • U werkt NIET op een zaterdag
  Dan moet uw werkgever de vervangingsdag voor deze feestdag vermelden in de ASR scenario 5 (= aangifte van uw uren tijdelijke werkloosheid voor de maand augustus).
  Deze vervangingsdag zal dan behandeld worden als een feestdag.

Geeft uw werkgever geen vervangingsdag op, dan wordt 17/08/2020 als de vervangingsdag gezien:

U moet vóór of vanaf 03/08/2020 ononderbroken tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht opdat 17/08/2020 niet ten laste van uw werkgever zou zijn en er een uitkering tijdelijke werkloosheid kan worden betaald voor die vervangingsdag.

Let op! Wisselt u arbeidsdagen af met dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is 17/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die vervangingsdag.

Let op! Bent u ononderbroken tijdelijk werkloos vanaf of na 04/08/2020, dan is 17/08/2020 ten laste van uw werkgever en mag er geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald worden voor die vervangingsdag.
 

Wat als ik tijdelijk werkloos ben in een periode dat ik educatief verlof gepland heb?

Indien u op een dag tijdelijke werkloosheid een aantal uren betaald educatief verlof volgt, dan vermeldt de werkgever in de ASR scenario 5 (= elektronische aangifte van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent) voor die dag enkel het resterend aantal uren tijdelijke werkloosheid die niet gedekt zijn door betaald educatief verlof.

U kan dus voor de resterende niet gewerkte uren van die dag tijdelijk werkloos worden gesteld.

De werkgever vermeldt in de commentaarzone in de ASR scenario 5 het aantal uren betaald educatief verlof zodat de RVA weet dat voor die dag een verminderd aantal uren tijdelijke werkloosheid kan worden vergoed.
 

Kan ik tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid een opleiding volgen?

Ja, u kan tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, met behoud van uw uitkeringen, een opleiding volgen om uw competenties te verhogen.

De opleiding moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moet georganiseerd zijn:

 • ofwel door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB/Forem/Actiris/ADG),
 • ofwel door een instelling erkend door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling,
 • ofwel door een sectoraal opleidingsfonds of door een derde die door dit sectoraal opleidingsfonds wordt erkend,
 • ofwel door de werkgever of door een derde indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling erkend wordt. Deze werkgever moet geen formaliteiten vervullen ten opzichte van de RVA.

U moet geen specifieke toelating vragen aan de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om de opleiding te volgen met behoud van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

U mag de eventuele financiële voordelen die u in het kader van de opleiding ontvangt, van 01/03/2020 t.e.m. 16/05/2020 cumuleren met uw uitkeringen.
 

Mag ik nog werken met behoud van mijn uitkeringen?

Bij mijn werkgever door wie ik tijdelijk werkloos ben gesteld?

Het kan zijn dat u op bepaalde dagen tijdelijk werkloos bent gesteld door uw werkgever en dat u op bepaalde dagen wel nog moet werken.

Op voorwaarde dat u voor volledige dagen tijdelijk werkloos wordt gesteld, heeft u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor die dagen.

U hebt echter geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat u wel nog moet werken.
 

Bij mijn andere werkgever door wie ik niet tijdelijk werkloos ben gesteld?

U mag nog werken bij een werkgever, andere dan die waarbij u tijdelijk werkloos bent gesteld.

Uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid zullen in bepaalde gevallen worden verminderd, waardoor u eventueel geen recht heeft op uitkeringen:

 • Indien het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers niet meer dan een voltijdse tewerkstelling uitmaakt, zal er geen enkele vermindering worden toegepast op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling is 38 u./week. U werkt bij uw eerste werkgever 20 u./week en bij uw tweede werkgever 16 u./week à 20 + 16 = 36 < 38.

 • Indien het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers wel meer dan een voltijdse tewerkstelling uitmaakt, dan zullen uw uitkeringen worden verminderd, waardoor u eventueel geen recht heeft op uitkeringen.

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling is 38 u./week. U werkt bij uw eerste werkgever 38 u./week en bij uw tweede werkgever ook 30 u./week à 38 + 30 = 68 > 38.

De bedoeling is immers NIET dat u uitkeringen tijdelijke werkloosheid kan genieten in meer dan één voltijdse tewerkstelling.

Voor de vaststelling van het bedrag van uw uitkeringen, wordt er rekening gehouden met het loon van uw beide tewerkstellingen.

Let op! U moet deze tewerkstellingen zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat het juiste bedrag van uw uitkeringen kan worden berekend en er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de te veel uitbetaalde uitkeringen.
 

Bij een nieuwe werkgever (vb. flexijob, interim,...)?

De regel:

 • U mag een nieuwe occasionele tewerkstelling aanvatten bij een werkgever, andere dan deze waarbij u tijdelijk werkloos bent gesteld.
  U hebt echter geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat u bij deze nieuwe werkgever werkt.
  Let op! U moet deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.
 • Indien uw nieuwe tewerkstelling niet occasioneel is, zie Bij mijn andere werkgever door wie ik niet tijdelijk werkloos ben gesteld? 

​De uitzondering:

U mag als tijdelijke werkloze in de maanden april t.e.m. augustus 2020 gaan werken in een vitale sector en 75% van uw uitkeringen behouden.

Onder "vitale" sectoren wordt verstaan: de land-, tuin- en bosbouw. U kan er ofwel rechtstreeks door een werkgever worden tewerkgesteld, ofwel als uitzendkracht, via een uitzendbureau.

Deze werkgever van een vitale sector moet deze tewerkstelling aangeven in een toepassing die "Dimona" heet. Hij zal een bepaalde kalenderperiode aangeven. Van het aantal dagen in die kalenderperiode trekken we de zondagen af. Het resultaat noemen we "X".

Wanneer u als tijdelijke werkloze het werk hervat, verliest u normaal alle uitkeringen op de dagen van tewerkstelling bij de nieuwe werkgever. Betreft het evenwel een tewerkstelling in een "vitale" sector, dan worden uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid verminderd met een aantal uitkeringen gelijk aan X gedeeld door 4. Het resultaat van de deling X/4 wordt als volgt afgerond:

 • wanneer de decimale breuk van het bekomen resultaat minder dan 0,25 bedraagt, wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond;
 • wanneer die breuk gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,25 zonder 0,75 te bereiken, wordt het resultaat naar 0,50 afgerond;
 • wanneer die breuk gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,75, wordt het resultaat naar de hogere eenheid afgerond.

Dat afgeronde resultaat wordt afgetrokken van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid in de maand.

Voorbeeld:

U hervat het werk voor rekening van een tuinbouwer. Deze geeft in Dimona een tewerkstelling aan vanaf dinsdag 5 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.

Deze periode dekt 11 kalenderdagen. Er ligt één zondag in, die trekken we af: 11 – 1 = 10.

Bijgevolg: X = 10 en X/4 = 10/4 = 2,5.

Stel dat u in de maand mei 20,5 uitkeringen tijdelijke werkloosheid zou ontvangen We verminderen dan uw aantal uitkeringen met uw tewerkstelling in een vitale sector, waardoor u recht zal hebben op: 20,5 – 2,5 = 18 uitkeringen.
 

Als zelfstandige in hoofdberoep?

U zal geen recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Let op! U moet dit zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.
 

In een nieuw bijberoep?

Start u een nieuw bijberoep (als loontrekkende of als zelfstandige), die u nog niet uitoefende alvorens u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus, dan hebt u geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Let op! U moet deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

Let op! U kan eventueel wel een aanvraag indienen om van het voordeel ‘Springplank tot zelfstandige’ te genieten, indien u bepaalde voorwaarden vervult. Informeer u bij uw plaatselijk kantoor.
 

In mijn eerder uitgeoefend bijberoep?

U mag nog werken in uw bijberoep (als loontrekkende of als zelfstandige) indien u dit bijberoep reeds uitoefende alvorens u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus.

De inkomsten uit uw bijberoep zullen zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus en uiterlijk tot en met 31/08/2020 geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Voorbeeld:

U werkt sinds 01/2020 als flexijobber 1 dag per week (zondag) in een voedingswinkel: u kan dit blijven doen tijdens uw tijdelijke werkloosheid in uw hoofdtewerkstelling zonder dat dit een invloed heeft op uw uitkeringen.

Let op! Geniet u van het voordeel ‘Springplank tot zelfstandige’, dan loopt de periode van 12 maanden om van dit voordeel te kunnen genieten gewoon door. Hoewel er wel een voorstel is om een uitzondering te voorzien, mag die periode volgens de huidige reglementering om geen enkele reden worden opgeschort, ook niet wegens overmacht.
 

Als vrijwilliger?

U mag binnen de beperkingen opgelegd door de Veiligheidsraad en de regering (social distancing, ...) als vrijwilliger gaan werken voor een particulier of voor een organisatie.

Het feit dat de VZW zijn werknemer tijdelijk werkloos stelt, vormt geen beletsel.

Bijvoorbeeld, tijdelijk werklozen mogen voor een vzw op vrijwillige basis mondmaskers gaan maken, die de vzw verkoopt en waarvan de opbrengst ten goede komt van de vzw.

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus, ten vroegste vanaf 01/02/2020 en uiterlijk tot en met 31/08/2020, moet u deze activiteit als vrijwilliger ook niet aangeven.

De vergoedingen die u ontvangt als vrijwilliger zullen geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat ze een terugbetaling zijn van uw onkosten. Ze mogen dan ook niet hoger liggen dan 34,71 euro per dag met een maximum van 1388,40 euro per jaar.

Voor meer info zie infoblad T42 van de RVA.
 

Als deelnemer aan een sociale actie?

U mag binnen de beperkingen opgelegd door de Veiligheidsraad en de regering (social distancing, ...) deelnemen aan een solidariteitsactie georganiseerd in het kader van “corona” door een privébedrijf dat gratis producten ter beschikking stellen (bijvoorbeeld het maken van mondmaskers, het verdelen van maaltijden aan kansarmen of hulpbehoevenden, …).

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus, ten vroegste vanaf 01/02/2020 en uiterlijk tot en met 31/08/2020, moet u dit ook niet aangeven.

Let op! Indien een privé-bedrijf besluit producten voor verkoop te vervaardigen, kan u als  tijdelijke werklozen die daarin tewerkgesteld is, zelfs indien dit op vrijwillige basis is, uw uitkering niet behouden.
 

Als vrijwillige brandweerman, vrijwilliger van de civiele bescherming of vrijwillige ambulancier?

Ja, u mag als vrijwillige brandweerman, vrijwilliger van de civiele bescherming of vrijwillige ambulancier gaan werken.

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus, ten vroegste vanaf 01/02/2020 en uiterlijk tot en met 31/08/2020, moet u dit ook niet aangeven.

De vergoedingen die u daarvoor ontvangt, zullen geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Als mantelzorger?

Ja. Een mantelzorger is een natuurlijk persoon die niet-beroepsmatig niet-medische hulp- en dienstverlening verstrekt. De mantelzorger moet zich laten registreren. De belastingvrije vergoeding die u als mantelzorger ontvangt, heeft geen invloed op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat als ik tijdelijk werkloos word na mijn pensioenleeftijd?

Bent u al 65 jaar of ouder en ontvangt u geen pensioen, dan kan u uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten TENZIJ u tijdelijk werkloos wordt wegens medische overmacht veroorzaakt door een arbeidsongeschiktheid.

Bent u al 65 jaar of ouder en ontvangt u wel een pensioen, dan kan u uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten van 01/02/2020 t.e.m. 31/08/2020 TENZIJ u tijdelijk werkloos wordt wegens medische overmacht veroorzaakt door een arbeidsongeschiktheid.

Het is niet van belang of u dit pensioen al ontving vóór u tijdelijk werkloos werd, dan wel het pensioen pas voor het eerst ontving nadat u al tijdelijk werkloos werd.
 

Wat als ik tijdelijk werkloos word in een periode dat ik gesanctioneerd ben?

Het kan gebeuren dat u om bepaalde redenen al dan niet tijdelijk bent uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen en dat u tijdens deze periode tijdelijk werkloos bent:

Sanctie vrijwillige werkloosheid of administratieve sanctie 

Bijvoorbeeld:

 • ingevolge vrijwillige werkloosheid (werkverlating, ontslag wegens foutieve houding, werkweigering, …)
 • omdat u een inbreuk hebt gepleegd en daarvoor werd gesanctioneerd (werken en stempelen, foutieve verklaringen afgelegd, een vals formulier gebruikt, …)

U heeft dan geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid:

 • tijdens de duur van uw sanctie, indien u voor bepaalde tijd uitgesloten bent van uitkeringen;
 • tot u voldoende dagen hebt gewerkt (in principe 312 dagen na uw sanctie en ongeacht uw leeftijd), indien u voor onbepaalde tijd uitgesloten bent van uitkeringen.
   

Sanctie negatieve evaluatie beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt of langdurige werkloosheid

U heeft dan wel recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat moet mijn werkgever doen?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

 • In principe zou uw werkgever de reden van overmacht moeten meedelen aan de RVA, maar omdat er een vereenvoudigde procedure is ingevoerd, hoeft hij dit niet doen voor periodes dat hij u tijdelijk werkloos stelt van 13/03/2020 tot minstens 31/08/2020.
 • In principe zou hij u een controlekaart moeten afleveren, maar in het kader van de coronacrisis hoeft hij dat niet te doen van maart 2020 tem augustus 2020.
 • In principe zou uw werkgever een elektronische aangifte moeten doen dat u tijdelijk werkloos bent (ASR scenario 2), maar nu volstaat het dat hij zo snel mogelijk, zonder het einde van de maand af te wachten, enkel een elektronische aangifte doet van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent wegens overmacht en als motief  ‘coronavirus’ vermeldt (ASR scenario 5).
 • Via de publicatie van het KB n° 37 is de werkgever verplicht een meldingsplicht te vervullen ten aanzien van de werknemer die in TW overmacht-corona wordt geplaatst.

Deze meldingsplicht heeft als kenmerken:

 • Voorafgaandelijk: uiterlijk de laatste dag voorafgaand aan de aanvang van de tijdelijke werkloosheid dient de melding te gebeuren en alleszins uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer zich naar het werk begeeft. Terugroeping van de werknemer is echter mogelijk en indien de werkgever, na deze melding, toch een beroep wenst te doen op de werknemer om arbeidsprestaties te verrichten, kan de tijdelijke werkloosheid worden geschorst/ingetrokken.
 • Individueel: de individuele werknemer moet op de hoogte worden gesteld. Een collectieve communicatie is enkel mogelijk indien het voor de individuele werknemer zeer duidelijk is welk arbeidsregime op hem/haar van toepassing is.
 • Informatief: de werkgever moet de periode van tijdelijke werkloosheid doorgeven aan de werknemer, en binnen deze periode het aantal dagen dat voor de werknemer tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen / dagen waarop de werknemer wordt geacht te werken. De werkgever moet de werknemer tevens informeren over de formaliteiten die hij moet vervullen om een uitkering aan te vragen.
 • Recurrent: telkens wanneer de werkgever het voorziene aantal werkloosheidsdagen verhoogt, of van een deeltijdse naar een voltijdse schorsing overgaat, is hij verplicht om aan dezelfde individuele, voorafgaandelijke en informatieve meldingsplicht te voldoen.
 • Deze meldingsplicht brengt tot slot enkele gevolgen met zich mee:
 • De werkgever is gehouden het loon te betalen indien hij niet voldoet aan deze kennisgevingsformaliteiten;
 • De OR, en bij gebreke aan OR de SD, moet  geïnformeerd worden over het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid.
   

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

 • Wil uw werkgever u tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken, dan moet hij dit tijdig meedelen aan zijn werknemers, de ondernemingsraad/vakbondsafgevaardigde en de RVA.
 • Hij moet tijdig uw eerste effectieve werkloosheidsdag elektronisch meedelen aan de RVA.
 • In principe zou hij u een controlekaart moeten afleveren, maar in het kader van de coronacrisis hoeft hij dat niet te doen van maart 2020 t.e.m. augustus 2020.
 • Hij moet een elektronische aangifte doen dat u tijdelijk werkloos bent (ASR scenario 2).
 • Na afloop van de maand moet hij een elektronische aangifte doen van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent wegens economische oorzaken (ASR scenario 5).
   

Wat moet ik doen?

Uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid indienen

Hoewel uw werkgever zegt dat alles in orde is voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid, moet u als tijdelijke werkloze ook nog iets doen:

Bent u nog geen lid van de ACLVB, dan kan u hier lezen hoe u lid kan worden.

Bent u reeds lid, dan moet u bij ons een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen, wanneer:

 1. U nog nooit tijdelijk werkloos bent geweest
 2. U wel al eens tijdelijk werkloos bent geweest, maar:
  • nog nooit bij uw huidige werkgever
  • u hebt in de laatste drie jaar geen uitkeringen ontvangen als tijdelijke werkloze
  • u werkt sindsdien meer of minder uren per week (bv. omwille van tijdskrediet)
  • u bent verhuisd
  • uw rekeningnummer is gewijzigd
  • bij een andere vakbond of uitbetalingsinstelling
 3. U 65 jaar of ouder bent

Twijfelt u of u onder één van deze gevallen valt, dien dan ook een uitkeringsaanvraag in of neem telefonisch of per e-mail contact op met onze medewerkers van uw plaatselijk kantoor.

Klik hier om vanop afstand bij de ACLVB een uitkeringsaanvraag in te dienen.
 

Tewerkstelling aangeven (vb. als uitzendkracht of flexijobber)

Indien u:

 • bij een andere werkgever werkt dan deze door wie u tijdelijk werkloos bent gesteld ;
 • wil beginnen werken bij een andere werkgever dan deze door wie u tijdelijk werkloos bent gesteld
 • een nieuw bijberoep wil starten als loontrekkende of zelfstandige;
 • wil starten als zelfstandige in hoofdberoep.

moet u deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW). U kan dit doen op gelijk welke wijze: brief, mail, telefoon … Er is ook een specifiek formulier, C3.2-WERKNEMER-CORONA, dat u hiervoor kan gebruiken.

Zo niet kunnen er ten onrechte uitkeringen worden betaald en kan er een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen, omdat u de inkomsten uit deze tewerkstelling niet mag combineren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat doen wij (ACLVB) als uitbetalingsinstelling?

Van zodra dat we:

 • uw aanvraag (indien u dit via de online invulformulier hebt gedaan, krijgt u ook een bevestigingsmail)

EN

 • de elektronische aangifte van uw werkgever (informeer tijdig bij uw werkgever of hij deze aangifte heeft gedaan)

hebben ontvangen, zullen we zo snel mogelijk een werkloosheidsdossier voor u opmaken dat we moeten verzenden naar de RVA.

Op basis van deze aangiftes kunnen wij als uitbetalingsinstelling, ten vroegste vanaf het begin van de maand volgend op die dat u tijdelijk werkloos bent geworden, overgaan tot uitbetaling van uw uitkering.

Geen zorgen! In geval er problemen zijn met uw werkloosheidsdossier, contacteren wij u per mail of telefoon.
 

Hoeveel bedraagt mijn uitkering tijdelijke werkloosheid?

 • Eerst wordt het aantal uitkeringen waarop u recht heeft, berekend. Dat gebeurt aan de hand van een formule. Die formule verschilt naargelang welke soort werknemer u bent:
 • Indien u een voltijdse of een daarmee gelijkgestelde werknemer bent of een deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder een inkomensgarantie-uitkering, dan is uw aantal uitkeringen gelijk aan de formule:

(PX6) / Q waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming

(PX6) / S waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijdse werknemer in dezelfde functie en in dezelfde onderneming.

 • Indien u een vrijwillig deeltijds werknemer bent, dan heeft u recht op halve uitkeringen die als volgt worden berekend:

(PX12) / S waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijdse werknemer in dezelfde functie en in dezelfde onderneming

 • Daarna wordt uw dagbedrag per volledige uitkering berekend. Dat dagbedrag wordt berekend aan de hand van uw gemiddeld bruto maandloon. Het is echter niet uw volledig bruto maandloon dat in aanmerking komt:
 • Uw maandloon wordt geplafonneerd: er wordt rekening gehouden met een bedrag van hoogstens 2.754,76 euro per maand. Indien u meer verdient, zal uw dagbedrag berekend worden op dit begrensd loon.
 • Uw dagbedrag wordt bovendien berekend op 70% van uw (geplafonneerd) maandloon. Dit percentage geldt enkel voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 31/08/2020 en geldt ongeacht de reden waardoor u tijdelijk werkloos bent (overmacht, economische oorzaken, slecht weer, medische overmacht, ...).
 • Door uw (geplafonneerd) maandloon van 70% te delen door 26 komt u aan uw dagbedrag per volledige uitkering.
 • Om uw bruto uitkering te kennen moet uw dagbedrag vermenigvuldigd worden met het aantal uitkeringen waarop u recht heeft. Het bedrag dat u als uitkering zal ontvangen is echter minder omdat er ook nog 26,75% bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden. Dit percentage wordt voor uw uitkeringen van mei 2020 tot en met december 2020 evenwel verlaagd tot 15%.

Voorbeeld:

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 40/40) en bent in de maand maart tijdelijk werkloos wegens overmacht voor 96 uren. Uw loon bedraagt 16,7012 bruto euro per uur of 2.892,65 bruto per maand.

Aangezien u een voltijdse werknemer bent, wordt uw aantal uitkeringen berekend aan de hand van de formule (P x 6) / Q: (96 uren x 6) / 40 = 14,5 uitkeringen.

Uw dagbedrag wordt berekend op het geplafonneerd bruto maandloon van 2.754,76 euro, omdat uw volledig bruto maandloon (2892,65 euro) hoger is: (70% van 2.754,76 euro) / 26  = 74,17 euro.

Uw bruto uitkering is gelijk aan: 14,5 uitkeringen x een dagbedrag van 74,17 euro = 1.075,47 euro. Daar komt ook nog eens een supplement van 5,63 euro per uitkering bij (meer info, zie: 2.17 Krijg ik nog iets daarbovenop?): 14,5 uitkeringen x supplement van 5,63 euro = 81,64 euro. In totaal bedraagt uw bruto uitkering: 1.075,47 euro + 81,64 euro = 1.157,11 euro.

Op uw bruto uitkering wordt ook nog eens 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden, waardoor u netto het volgende bedrag als uitkering zal ontvangen: 1.157,11 – (26,75% 1.157,11) = 1.157,11 – 309,52 = 847,59 euro.

Let op! Het kan zijn dat u een lager bedrag uitbetaald krijgt, omdat u nog terugvorderingen of beslagen hebt op uw naam. Van 30/05/2020 t.e.m. 17/06/2020 (...) zijn echter bepaalde beslagen tijdelijk opgeschort.

 

 • Bent u een leerling die een alternerende opleiding volgt, dan wordt uw uitkering ook berekend zoals die van een voltijdse werknemer, maar uw dagbedrag per uitkering is een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van uw gezinstoestand:
  • werknemers met gezinslast: 50,29 euro
  • alleenwonende werknemers: 14,04 euro
  • samenwonenden: 11,67 euro
    

Krijg ik nog iets daarbovenop?

Supplement

RVA/UI

Indien u omwille van het coronavirus tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (niet om een andere reden!), dan ontvangt u bovenop uw uitkering nog een supplement ten laste van de RVA en betaald door uw uitbetalingsinstelling (ACLVB) samen met uw uitkering tijdelijke werkloosheid.

Dat supplement bedraagt 5,63 euro bruto per dag dat u recht heeft op een volledige uitkering wegens overmacht in de periode van 01/03/2020 t.e.m. 31/08/2020. Er wordt normaal een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden op het totaalbedrag van uw uitkering tijdelijke werkloosheid vermeerderd met het supplement van 5,63 euro. Dit percentage wordt voor uw uitkeringen van mei 2020 tot en met december 2020 evenwel verlaagd tot 15%.

Let op! De overmacht mag niet het gevolg zijn van uw arbeidsongeschiktheid. U mag dus niet tijdelijk werkloos zijn wegens medische overmacht.
 

Werkgever/FBZ

Bent u arbeider of bediende en heeft u recht op uitkeringen tijdelijk werkloosheid wegens economische oorzaken, dan moet uw werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid ook een supplement betalen.

Voor arbeiders bedraagt het supplement minimum 2 euro bruto per niet gewerkte dag.

Let op!  Die 2 euro is een minimumbedrag, uw bedrijf of sector kan ook een hoger bedrag toekennen. 

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de cao of het bedrijfsplan die de tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek voor bedienden voorziet en moet minstens gelijk zijn aan het supplement voor de arbeiders.

Bij afwezigheid van cao moet het bedrag van dit supplement voor bedienden minstens 5 euro bruto per werkloosheidsdag bedragen. De commissie "ondernemingsplannen" kan evenwel een afwijking toestaan op het minimumbedrag van het supplement voorzien in het bedijfsplan.  Het bedrag van het supplement mag dan niet minder bedragen dan 2 euro bruto per dag.

De werkgever kan ook een hoger supplement betalen. U kan dit supplement samen met uw uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, indien het nettobedrag van de som van uw uitkering tijdelijke werkloosheid en dit supplement niet hoger is dan uw netto-inkomen uit uw tewerkstelling.

Het supplement is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en inhoudingen, maar niet van fiscale voorheffing.
 

Tegemoetkoming voor water- en energiefactuur

Elke werknemer die gedomicilieerd is in Vlaanderen en recht heeft op uitkeringen tijdelijke werkloosheid vanaf 20 maart omwille van het coronavirus, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur.

De tegemoetkoming bedraagt 202,68 euro en is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water, elektriciteit, gas, stookolie en andere energiebronnen.

Let op! Deze tegemoetkoming is enkel voor werknemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest, voor de andere gewesten zijn er nog geen officiële maatregelen aangekondigd. Woon je in Brussel of in Wallonië, dan heb je dus geen recht op deze tegemoetkoming.

Let op! Je moet wel zoals altijd je water- en energiefactuur betalen, de tegemoetkoming krijg je automatisch gestort op je rekening, nadat de Vlaamse overheid de nodige gegevens heeft ontvangen van de RVA. Je moet dus GEEN attest opvragen van de ACLVB of de RVA dat je tijdelijk werkloos bent. De vergoeding zou midden mei worden uitbetaald.

Voor meer info over dit gedeelte, zie vlaanderen.be 

Zie ook “FAQ Corona: Vlaamse maatregelen”.
 

Woon je in het buitenland maar werk je in het Vlaams Gewest?

Indien je werkt in Vlaanderen en je buiten België gedomicilieerd bent (EU, EER of Zwitserland) en je komt in het statuut van tijdelijke werkloosheid terecht op of na 20 maart 2020, dan heb je ook recht op de tegemoetkoming voor de water- en energiefactuur.

De vergoeding moet zelf online worden aangevraagd. Dit kan vanaf 20 april via de website van de Vlaamse Overheid (www.vlaanderen.be/corona)
 

Ik woon in het buitenland, werk in Vlaanderen maar de maatschappelijke zetel is gevestigd in Brussel/Wallonië, heb ik recht op de tegemoetkoming?

De locatie van de maatschappelijke zetel doet er niet toe indien de werknemer tewerkgesteld is in een standplaats in het Vlaams Gewest.

Concreet betekent dit dat als je werkt in een vestigingseenheid gelegen in Vlaanderen je recht hebt op de tegemoetkoming. Je dient de tegemoetkoming wel zelf aan te vragen (zie hierboven).
Indien er geen standplaats gekend is, gaat men uit van de maatschappelijke zetel.
 

Ik woon in Vlaanderen maar ben tewerkgesteld in het buitenland, heb ik recht op de tegemoetkoming bij tijdelijke werkloosheid?

Indien je in Vlaanderen gedomicilieerd bent maar werkt in het buitenland en je je op of na 20 maart in een soortgelijk statuut van tijdelijke werkloosheid bevindt, heb je ook recht op de tegemoetkoming.

Dit kan vanaf 20 april via de website van de Vlaamse Overheid (www.vlaanderen.be/corona)
 

Ik woon in Vlaanderen maar werk in Nederland en zit in de NOW-regeling. Heb ik recht op de tussenkomst?

Neen, de Vlaamse werknemer die in Nederland werkt en van de NOW-regeling gebruikmaakt, behoudt zijn volledige loon. De werknemer bevindt zich dus niet in een vergelijkbare  vorm van tijdelijke werkloosheid zoals vooropgesteld in het Vlaamse decreet.
 

Wordt het loon dat ik verdien om steun te verlenen aan vitale sectoren, meegerekend om mijn bestaansmiddelen te bepalen?

De bezoldiging die je verkrijgt omdat je tewerkgesteld bent in vitale sectoren, zoals bepaald bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 april 2020, zal niet in rekening gebracht worden om je bestaansmiddelen te bepalen. De vrijstelling wordt verleend gedurende de periode 01/04/2020 tot en met 30/06/2020.
 

Als student geniet ik een leefloon en een studiebeurs, maar wil bijverdienen. Worden ook mijn inkomsten vrijgesteld?

Als je tewerkgesteld wordt in vitale sectoren, zoals bepaald in vraag 14.1, dan zullen de inkomsten die je verkreeg niet in rekening gebracht worden.

Werk je niet in een vitale sector? In dat geval zullen je netto-inkomsten wel degelijk in aanmerking genomen worden om je bestaansmiddelen te bepalen. Die netto-inkomsten zullen evenwel worden verminderd met een bedrag van 177,76 euro per maand voor de jongeren die genieten van een studiebeurs, op voorwaarde dat de inkomsten worden verkregen gedurende de periode 01/05/2020 tot en met 30/06/2020.
 

Kan mijn werkgever mij extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm ...) blijven toekennen als ik uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvang?

Ja. Extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm, internetabonnement, bedrijfsfiets, enz.) vormen geen beletsel voor de toekenning van uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart