banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: tijdelijke werkloosheid

18/03/2020 - 10u

Kan u als werknemer niet of minder werken door de gevolgen van het coronavirus, dan kan uw werkgever in bepaalde situaties tijdelijke werkloosheid inroepen.

Hieronder vindt u een FAQ, die regelmatig zal geüpdatet worden met vragen, antwoorden, verduidelijkingen en wijzigingen over de regelingen tijdelijke werkloosheid die uw werkgever kan inroepen wegens de verspreiding van Covid-19 (het coronavirus).
 

Wat is tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid?

Dit zijn termen die door elkaar gebruikt worden, maar het komt eigenlijk hier op neer:

Heeft u een arbeidsovereenkomst, dan heeft u en uw werkgever een aantal verplichtingen tegenover elkaar: uw werkgever moet u tegen loon arbeid verschaffen en u moet onder het gezag van uw werkgever arbeid verrichten.

Kan u of mag u niet werken omwille van bepaalde redenen:

 • slecht weer;
 • economische oorzaken;
 • technische stoornis;
 • overmacht;
 • staking/lock-out;
 • sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie.

dan moet uw werkgever u geen loon betalen, maar kan hij wel tijdelijke werkloosheid inroepen bij de RVA, zodat u eventueel recht heeft op een werkloosheidsuitkering.
 

Kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid?

De RVA heeft aanvaard dat het coronavirus in bepaalde situaties een reden kan zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische oorzaken.

Hoewel uw werkgever in bepaalde situaties ten gevolge van het coronavirus kan kiezen tussen overmacht of economische oorzaken, zijn er toch een aantal verschillen tussen deze twee schorsingsgronden.
 

Wat verstaat de RVA onder ‘overmacht’?

Overmacht is een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis die, onafhankelijk van de wil van de partij die er zich op beroept, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt.

Opdat er sprake kan zijn van overmacht moeten volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:

 1. de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet onmogelijk zijn; wanneer de uitvoering slechts moeilijker wordt, zal de werkgever zich niet op overmacht kunnen beroepen;
 2. de partij die zich beroept op overmacht mag zelf geen enkele fout hebben begaan bij het tot stand komen van de feiten en mag uiteraard niet zelf aan de oorsprong liggen van de onmogelijkheid de arbeidsovereenkomst uit te voeren.
   

Update: Vanaf 13/03/2020 en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen (in principe tem 19/04/2020 en verlengbaar tem 30/06/2020), aanvaardt de RVA dat het begrip overmacht soepel wordt toegepast:

 • Alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kan worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • De werkgever die omwille van het coronavirus eerst tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had ingeroepen, kan kiezen om onmiddellijk over te stappen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • De werkgever die zijn bedienden eerst tijdelijke werkloos wou stellen wegens economische oorzaken ten gevolge van het coronavirus en die reeds een aanvraag tot erkenning als bedrijf in moeilijkheden had ingediend, kan zijn bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht.
 • Als er gedurende eenzelfde periode een combinatie is van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische oorzaken, dan volstaat het dat de werkgever enkel overmacht inroept.
 • Als er tijdelijke werkloosheid is wegen overmacht, dan is het niet nodig dat het volledige bedrijf sluit. In de praktijk betekent dit dat sommige werknemers of afdelingen tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld wegens overmacht en andere niet.
 • Werknemers kunnen werkloosheidsdagen en arbeidsdagen ook afwisselen, vb. bedrijven van PC 149.01 (elektriciens) die sluiten, maar waarvan sommige werknemers op sommige dagen nog moeten werken omdat er dingende werkzaamheden zijn (vb. herstellingen en depannages) en de andere dagen tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht.

Let op! Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Het is steeds uw werkgever die beslist om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Uw werkgever moet enkel nog een elektronische aangifte doorsturen van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent en ‘overmacht’ opgeven als reden en ‘coronavirus’ vermelden als motief (ASR scenario 5). Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan uw werkgever ook nog een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
 

Wie kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

Tijdelijke werkloosheid is mogelijk voor werknemers die niet kunnen werken hoewel ze een arbeidsovereenkomst hebben, of het nu een arbeidsovereenkomst van onbepaalde dan wel van bepaalde duur is, of het nu bij één werkgever dan wel bij méér dan één werkgever is.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Eens uw arbeidsovereenkomst afgelopen is, kan u NIET meer tijdelijk werkloos worden gesteld. In zo een geval kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze en kan u eventueel recht hebben op uitkeringen volledige werkloosheid.

Let op! Indien uw arbeidsovereenkomst reeds getekend is maar nog niet is aangevat, kan u NIET tijdelijke werkloos worden gesteld. U moet dus al gewerkt, prestaties geleverd hebben.

Bijvoorbeeld U hebt een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten

In zo een geval kan uw arbeidsovereenkomst eventueel beëindigd worden wegens overmacht (zonder opzeggingstermijn) en kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is onder andere mogelijk voor:

Arbeiders en bedienden

Dit zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst in:

 • de privésector;
 • de openbare sector (contractueel personeel die geen vervangtaken kan verrichten);
 • de non-profitsector (contractueel personeel van bijvoorbeeld een bibliotheek, een kringloopwinkel, een cultureel centrum, een VZW,...)
   

Werknemers van dienstenchequebedrijven

Let op! Dienstenchequebedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, tijdelijk werkloos stellen, indien de tijdelijke werkloosheid een volledige dag betreft.
 

Werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen en in maatwerkbedrijven

Let op! Indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327 en u op advies van de geneesheer van de mutualiteit uw werk progressief deeltijds mag hervatten, dan kan u voor die deeltijdse werkhervatting NIET tijdelijk werkloos worden gesteld omdat uw ziekte -of invaliditeitsuitkering niet wordt verminderd.
 

Werknemers art. 60 §7

Dit zijn werknemers die via het OCMW ter beschikking wordt gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos hebben gesteld ingevolge het coronavirus.
 

Studenten (in bepaalde gevallen)

De studenten hebben in principe geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid TENZIJ ze ouder zijn dan 18 jaar en studies met volledig leerplan volgen MAAR wiens lessen hoofdzakelijk op zaterdag of na 17u worden gegeven.
 

Betaalde sportbeoefenaars (in bepaalde gevallen)

Dit zijn enkel de betaalde sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomsten en indien alle activiteiten stilvallen.
 

Uitzendkrachten (tijdens de duur van hun arbeidsovereenkomst)

Uitzendkrachten kunnen onder dezelfde voorwaarden en samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld, zolang ze een arbeidsovereenkomst hebben en zolang die arbeidsovereenkomst doorloopt of hernieuwd wordt. 

Zo kan een uitzendkracht tijdelijk werkloos worden gesteld voor de periode van 13/03/2020 en voorlopig tot en met 19/04/2020, indien hij tewerkgesteld was bij die gebruiker vóór de periode van tijdelijke werkloosheid,  gebonden is door een arbeidsovereenkomst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid en nog bij die gebruiker zal werken na de periode van tijdelijke werkloosheid.

Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat de uitzendkracht verder zou blijven werken zijn, mocht er geen Coronacrisis zijn. Het uitzendkantoor kan dit aantonen aan de hand van de overeenkomst die hij heeft met de gebruiker.

Voorbeelden van uitzendkrachten die tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld:

 • een uitzendkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief ‘instroom’ (met het oog op een vaste aanwerving door de gebruiker na afloop van de periode van ter beschikking stelling) of ter vervanging van een vaste werknemer;
 • er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.

Let op! Is de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht afgelopen zonder dat er een hernieuwing was van de arbeidsovereenkomst, dan is de uitzendkracht volledig werkloos. De werkgever-uitzendkantoor kan met de volledig werkloze uitzendkracht geen (retroactieve) arbeidsovereenkomst meer sluiten om deze dan onmiddellijk te schorsen wegens economische oorzaken of overmacht. Deze uitzendkrachten blijven in principe volledig werkloos.

Zie ook “Tijdelijke werkloosheid door corona bij interimarbeid: wat zijn de voorwaarden?”.
 

Leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Dit zijn vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap.
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Dit zijn de grensarbeiders met een Belgische arbeidsovereenkomst die in een ander land wonen (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken.

Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.


Flexijobbers (in bepaalde gevallen)

Enkel zij die werken in een flexijob met een schriftelijke arbeidsovereenkomst:

 • Flexijobbers met enkel een raamovereenkomst en een dagelijkse DIMONA melding, maar zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst, kunnen  NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.
 • Flexijobbers met een raamovereenkomst en een doorlopende DIMONA, waarbij er dus wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, kunnen WEL tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.
   

Wie kan NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is NIET mogelijk voor:

Studenten

Dit zijn de studenten onder de 18 jaar die nog onderworpen zijn aan de leerplicht en de studenten ouder dan 18 jaar die nog overdag en in de week studies met volledig leerplan volgen.
 

Stagiairs

Een stagiair die een beroepsopleiding volgt, heeft geen recht op tijdelijke werkloosheid (maar kan wel zijn werkloosheidsuitkering behouden indien hij reeds uitkeringen genoot als volledig werkloze).

Bijvoorbeeld, in het kader van een individuele beroepsopleiding of een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden.

De beroepsopleidingsovereenkomsten die op 13/03/2020 reeds waren aangevat, mogen worden verlengd indien de partijen daarover akkoord zijn, zo blijven de voordelen gekoppeld aan de vrijstelling  behouden (bijvoorbeeld voor volledig werklozen die een beroepsopleidingsovereenkomst volgen) tot aan het einde van de beroepsopleiding (eventueel verlengd).

Let op! Indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming ten einde komt (op de voorziene einddatum) en de werkgever de stagiair in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht (motief corona) en dit volgens dezelfde regels die van toepassing zijn voor andere werknemers. MAAR! Vanaf 30/03/2020 zal tijdelijke werkloosheid niet worden toegestaan indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming voortijdig wordt beëindigd om met de werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en in deze arbeidsovereenkomst de werknemer onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen.
 

Betaalde sportbeoefenaars NIET verbonden door een arbeidsovereenkomst

Statutaire werknemers in de openbare sector

Zelfstandigen in hoofdberoep (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Titularissen van vrije beroepers (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Vb. advocaten, architecten, notarissen,...
 

Werknemers met een buitenlandse arbeidsovereenkomst

Vb. Een persoon wonend in België heeft een Chinees contract als piloot voor een Chinese luchtvaartmaatschappij en kan/mag niet vliegen;
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Grensarbeiders die in België wonen maar die in aan ander land gaan werken (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) vallen in principe ten laste van hun werkland en niet van hun woonland België.
 

Werknemers die onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling vallen

Het principe is dat het land dat de sociale zekerheidsbijdragen int, normaal ook het land is dat de uitkeringen sociale zekerheid betaalt. de tijdelijke werkloosheid.

Vb. Het personeel van Ryanair dat onderworpen is aan de Ierse sociale zekerheid.

Wat de toepassing van het socialezekerheidsstelsel betreft, heeft men in principe geen keuzemogelijkheid, omdat moet vermeden worden dat een werknemer aan meer dan één, of zelfs geen enkel stelsel zou worden onderworpen.
 

Werknemers die onder de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen

Het gaat hier over werknemers die:

 • Belg zijn, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= EU+ Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitser;
 • en die door hun werkgever voor een buitenlandse opdracht naar een land worden uitgestuurd buiten de EER of Zwitserland.

Zij kunnen onder het speciale socialezekerheidsstelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) worden aangesloten.

Valt u onder de OSZ-regeling, dan kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Werkloosheid valt immers niet onder de dekking van die regeling.

Speciaal geval:

U bent in België en u kan omwille van de coronacrisis niet meer terug naar het land waar u tewerkgesteld was.

Indien uw werkgever u dan in België tewerkstelt, onder de Belgische sociale zekerheid, dan kan u in die tewerkstelling WEL tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende dienst voor opvang

Een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen, kan niet tijdelijke werkloos worden gesteld indien zij/hij geen arbeidsovereenkomst heeft.

De onthaalouder kan wel een opvanguitkering genieten wanneer ze onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kan opvangen.

De volgende situaties als onthaalouder moeten onderscheiden worden:

 • U bent zelf besmet door het virus: dit is geen overmacht omdat u ziek bent.
 • U bent niet ziek maar mag geen kindjes opvangen ingevolge een besmettelijke ziekte van uw eigen gezinslid: het gaat hier dus om een vergoedbare sluiting voor maximum 4 weken.
 • U bent niet ziek maar de ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten: dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje.
   

In welke situaties kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Hieronder vindt u een overzicht van de situaties die de RVA heeft aanvaard als overmacht omwille van het coronavirus.

Het kan echter zijn dat u zich ook in een situatie van overmacht bevindt, maar dat uw situatie niet volledig overeenkomt met één van deze situaties. Dit overzicht wordt dan ook steeds aangevuld met nieuwe situaties die de RVA ondertussen heeft aanvaard.

De vakantiedagen die u had opgenomen zijn uitgeput en u kan uw werk niet op de voorziene datum hervatten omdat u vastzit in het buitenland en niet naar België kan terugkeren of omdat u bij uw terugkomst in België in quarantaine wordt geplaatst door een bevoegde overheid of instantie (aanvaard door de RVA tot en met 30/06/2020).

Bijvoorbeeld, wegens een vliegverbod of omdat u daar of hier in quarantaine werd geplaatst door een bevoegde overheid of instantie.
 

U mag niet werken omwille van een verbod/advies van een bevoegde overheid, instantie of arts maar u bent ook niet ziek of besmet met het coronavirus (aanvaard door de RVA tot en met 30/06/2020).

Voorbeelden:

 • een overheidsverbod om te werken of zich te verplaatsen;
 • op advies van de bedrijfsarts wordt u naar huis gestuurd;
 • u kan een attest van de huisarts voorleggen dat u verbiedt om te werken omdat er bijvoorbeeld concrete aanwijzingen zijn van een besmettingsgevaar of iemand van uw gezin waarmee u onder één dak woont, besmet is, en er besmettingsgevaar is voor uw collega’s;
 • u kan een attest van de huisarts voorleggen dat u verbiedt om te werken omdat u een risicopatiënt bent en u vreest voor besmetting.
   

U kan niet werken omdat uw werkgever besmet is.

In een dergelijk geval is het uw werkgever zelf die verhinderd is wegens ziekte om u arbeid te verschaffen.

Bijvoorbeeld, u kan als verkoper in een bakkerij geen brood meer verkopen, omdat uw werkgever-bakker besmet is en u in afwezigheid van uw werkgever niet verder kan werken.
 

U kan niet werken bij een klant van uw werkgever omdat die klant ziek is of in quarantaine is geplaatst of omdat u van de klant niet meer mag werken op zijn werf of bij hem thuis EN uw werkgever u geen vervangwerk kan aanbieden.

Bijvoorbeeld, u werkt voor een bouwbedrijf die aangenomen was om werken uit te voeren in een rusthuis, maar het rusthuis beslist dat u niet meer moet komen en het bouwbedrijf kan u geen vervangwerk aanbieden.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd, en bijvoorbeeld niet wanneer een klant in de voormiddag wegvalt, maar er nog activiteiten bij een andere klant zijn in de namiddag.
 

U kan als werknemer van een dienstenchequebedrijf niet werken omdat uw dienstenchequebedrijf vrijwillig sluit als gevolg van het coronavirus of ondanks dat uw dienstenchequebedrijf open blijft, u een volledige dag niet kan gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd, en bijvoorbeeld niet wanneer een klant in de voormiddag wegvalt, maar er nog activiteiten bij een andere klant zijn in de namiddag.

Zie ook “Dienstencheques: sluit de sector en garandeer het loon!”.
 

U kan niet werken omdat er te weinig werk is en uw bedrijf zijn productie heeft moeten stopzetten, verminderen of tijdelijk heeft moeten sluiten door de gevolgen van het coronavirus.

Voorbeelden:

 • uw bedrijf is afhankelijk van leveranciers uit de getroffen landen en kan niet meer produceren omdat er een gebrek is aan levering van grondstoffen of onderdelen uit die landen of omdat er een grote daling van het cliënteel of van de vraag naar producten is (aanvaard door de RVA tot en met 30/06/2020);
 • de activiteit van uw bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de activiteit van bedrijven uit de getroffen landen, zoals reisagentschappen die tijdelijk geen reizen meer kunnen aanbieden, omdat de vluchten naar de getroffen landen zijn geannuleerd (aanvaard door de RVA tot en met 30/06/2020);
 • uw bedrijf moet de productie stopzetten omdat de minimumbezetting om de productie draaiende te houden niet meer bereikt is omwille van ziekte, medische quarantaine, gebrek aan kinderopvang, ... en u hierdoor ook niet meer kan werken.
   

U kan niet werken omdat uw bedrijf wordt getroffen door een maatregel (vanaf 14/03/2020 of vanaf 18/03/2020) die de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart 2020 en op 17/03/2020 heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken (aanvaard door de RVA tot en met 19/04/2020).

Voorbeelden:

 • u werkt in de horeca (hotel, restaurant, café), bioscoop, evenementenzaal ... en uw werkgever heeft zijn activiteiten moeten stopzetten of tijdelijk verminderen (bijvoorbeeld een hotel waarvan het restaurant is moeten sluiten maar waar wel nog een traiteurdienst of roomservice is);
 • u werkt in een winkel of in een niet-essentiële handelszaak die zijn activiteiten heeft moeten stopzetten of tijdelijk verminderen door de regeringsmaatregelen, zelfs indien u niet kon werken door een daling van het werkvolume, zelfs wanneer de winkel waarin u werkt, niet heeft gewacht op de verplichte sluiting vanaf 18/03/2020 maar  vrijwillig reeds had gesloten vanaf 14/03/2020;
 • u werkt in het kader van recreatieve, culturele, folkloristische of sportieve activiteiten die door de overheid afgelast werden of door de organisatoren werden uitgesteld;

Let op! Het gaat enkel om werknemers die al in dienst zijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eventueel verbreken. Indien hij beslist om de arbeidsovereenkomst niet te verbreken, is het niet mogelijk om die te schorsen en om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te genieten ten laste van de RVA.

 • u werkt in een bedrijf die (gedeeltelijk) heeft moeten sluiten omdat het geen telewerkbare taken heeft voor (al) zijn werknemers en die de maatregelen qua social distancing niet kan respecteren voor de uitoefening van het werk en georganiseerd vervoer (bijvoorbeeld in de bouwsector);
 • u werkt voor een werkgever die al een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken heeft ingediend omwille van het coronavirus en die nu wordt getroffen door de regeringsmaatregelen en uw werkgever vraagt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan door 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid te vermelden in de elektronische aangifte van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent;
 • u werkt als contractueel personeelslid (begeleiders van naschoolse kinderopvang, administratief en kaderpersoneel, ...die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst)  in een school of onderwijsinstelling die door de schorsing van de lessen of omdat er geen of bijna geen kinderen meer komen naar de opvang (door de strikte sanitaire maatregelen) haar contractueel personeel volledig of gedeeltelijk niet meer kan tewerkstellen.
   

U kan niet werken omdat er geen opvang is voor uw kinderen en u kan aantonen dat u absoluut geen ander alternatief hebt.

Bijvoorbeeld, u kan aantonen dat de school, de crèche (die normaal open zou moeten blijven) materieel niet in staat is om open te blijven en in opvang te voorzien en u kan ook aantonen dat u geen enkel ander alternatief hebt (dus u kan ook niet telewerk doen, uw partner kan niet inspringen, enkel de grootouders of andere personen van gevorderde leeftijd zouden kunnen inspringen).

U kan niet werken als tandartsassistent, omdat er enkel nog maar dringende hulp mag verleend worden door een gebrek aan medisch materiaal (o.a. mondmaskers), op bevel van de Beroepsvereniging van tandartsen.
 

Indien de situatie zich in de toekomst zou voordoen: U bent een grensarbeider met een Belgische arbeidsovereenkomst, die in een ander land woont (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en in België werkt, maar u kan niet komen werken in België omdat de grenzen ook worden gesloten voor woon-werkverkeer.

Let op! Dit betreft een eventuele toekomstige situatie want in België (en andere landen) is het nog steeds mogelijk zich naar zijn werk te begeven. Mogelijk moet u aan de grens wel een attest/certificaat van uw werkgever voorleggen.

In principe kan u dus nog de grens over om te werken en kan u niet tijdelijke werkloos worden gesteld wegens overmacht.

Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Zie ook “Grensarbeiders met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet”.
 

U bent een grensarbeider met een Belgische arbeidsovereenkomst, die in een ander land woont (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en in België werkt, maar u kan niet komen werken in België omdat het bedrijf waarvoor u in België werkt, gesloten is omwille van het coronavirus.

Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet een kopie van uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Een door uw werkgever ondertekende verklaring dat hij over dit formulier beschikt, is ook voldoende. Zonder dit formulier moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat verstaat de RVA onder ‘economische oorzaken’?

Wanneer het economisch wat minder gaat (aanzienlijke daling van omzet, productie, klanten of aantal bestellingen), is het voor veel bedrijven moeilijk het productieniveau op eenzelfde peil te houden.

Om in zo’n geval ontslagen te vermijden, kan de werkgever, mits naleving van bepaalde procedures en voorwaarden (verschillend naargelang het gaat om arbeiders of bedienden), een aantal of al zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek waardoor hun arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig geschorst wordt of waardoor ze in een verminderd arbeidsregime terecht komen.

Let op! Het gebrek aan werk moet het gevolg zijn van economische factoren en mag bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van wanbeleid of onderhoudswerken. Het werkgebrek moet ook tijdelijk van aard zijn.

Let op! Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).
 

Wie kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is mogelijk voor werknemers die niet kunnen werken hoewel ze een arbeidsovereenkomst hebben, of het nu een arbeidsovereenkomst van onbepaalde dan wel van bepaalde duur is, of het nu bij één werkgever dan wel bij méér dan één werkgever is.

Let op! Tijdelijke werkloosheid kan maar voor een volledige dag worden gevraagd. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

Let op! Eens uw arbeidsovereenkomst afgelopen is, kan u NIET meer tijdelijk werkloos worden gesteld. In zo een geval kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze en kan u eventueel recht hebben op uitkeringen volledige werkloosheid.

Let op! Indien uw arbeidsovereenkomst reeds getekend is maar nog niet is aangevat, kan u NIET tijdelijke werkloos worden gesteld. U moet dus al gewerkt, prestaties geleverd hebben.

Bijvoorbeeld U hebt een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten

In zo een geval kan uw arbeidsovereenkomst eventueel beëindigd worden wegens overmacht (zonder opzeggingstermijn) en kan u een uitkeringsaanvraag indienen als volledige werkloze.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is onder andere mogelijk voor:
 

Arbeiders en bedienden

Dit zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst in:

 • de privésector;
 • de openbare sector (contractueel personeel die geen vervangtaken kan verrichten) ;
 • de non-profitsector (contractueel personeel van bijvoorbeeld een bibliotheek, een kringloopwinkel, een cultureel centrum, een VZW,...)

Let op! Om tijdelijk werkloos te worden gesteld wegens economische oorzaken moet er sprake zijn van een economische activiteit. In een openbare dienst is dat in principe niet het geval.

Een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens economische oorzaken voor bedienden is slechts mogelijk indien de werkgever aan de cao-wet is onderworpen. Dat is voor een overheidsdienst normaliter niet het geval.

Meestal zal er bij een tewerkstelling in een overheidsdienst als contractuele personeelslid enkel gebruik kunnen worden gemaakt van overmacht indien er in die overheidsdienst geen vervangende taken kunnen worden verricht.
 

Werknemers van dienstenchequebedrijven

Let op! Dienstenchequebedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, tijdelijk werkloos stellen, indien de tijdelijke werkloosheid een volledige dag betreft.
 

Werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen en in maatwerkbedrijven

Let op! Indien u werkt buiten het normale arbeidscircuit in PC 327 en u op advies van de geneesheer van de mutualiteit uw werk progressief deeltijds mag hervatten, dan kan u voor die deeltijdse werkhervatting NIET tijdelijk werkloos worden gesteld omdat uw ziekte -of invaliditeitsuitkering niet wordt verminderd.
 

Werknemers art. 60 §7

Dit zijn werknemers die via het OCMW ter beschikking wordt gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos hebben gesteld ingevolge het coronavirus.
 

Betaalde sportbeoefenaars (in bepaalde gevallen)

Dit zijn enkel de betaalde sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en indien alle activiteiten stilvallen.
 

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen onder dezelfde voorwaarden en samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld, zolang ze een arbeidsovereenkomst hebben en zolang die arbeidsovereenkomst doorloopt of hernieuwd wordt. 

Zo kan een uitzendkracht tijdelijk werkloos worden gesteld voor de periode van 13/03/2020 en voorlopig tot en met 19/04/2020, indien hij al tewerkgesteld was bij die gebruiker vóór de periode van tijdelijke werkloosheid,  gebonden is door een arbeidsovereenkomst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid en nog bij die gebruiker zal werken na de periode van tijdelijke werkloosheid.

Er moet dus redelijkerwijze kunnen worden aangenomen dat de uitzendkracht verder zou blijven werken zijn, mocht er geen Coronacrisis zijn. Het uitzendkantoor kan dit aantonen aan de hand van de overeenkomst die hij heeft met de gebruiker.

Voorbeelden van uitzendkrachten die  tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld:

 • een uitzendkracht werkt al 3 maanden bij dezelfde gebruiker onder het motief ‘instroom’ (met het oog op een vaste aanwerving door de gebruiker na afloop van de periode van ter beschikking stelling) of ter vervanging van een vaste werknemer;
 • er worden opeenvolgende weekcontracten gesloten.

Let op! Is de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht afgelopen zonder dat er een hernieuwing was van de arbeidsovereenkomst, dan is de uitzendkracht volledig werkloos. De werkgever-uitzendkantoor kan met de volledig werkloze uitzendkracht geen (retroactieve) arbeidsovereenkomst meer sluiten om deze dan onmiddellijk te schorsen wegens economische oorzaken of overmacht. Deze uitzendkrachten blijven in principe volledig werkloos.

Zie ook “Tijdelijke werkloosheid door corona bij interimarbeid: wat zijn de voorwaarden?”.
 

Leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Dit zijn vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap.
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Dit zijn de grensarbeiders met een Belgische arbeidsovereenkomst die in een ander land wonen (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken.

Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Zonder dit formulier  moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.


Wie kan NIET tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken?

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is NIET mogelijk voor:

Studenten

Dit zijn de studenten onder de 18 jaar die nog onderworpen zijn aan de leerplicht en de studenten ouder dan 18 jaar die nog overdag en in de week studies met volledig leerplan volgen.
 

Stagiairs

Een stagiair die een beroepsopleiding volgt, heeft geen recht op tijdelijke werkloosheid (maar kan wel zijn werkloosheidsuitkering behouden indien hij reeds uitkeringen genoot als volledig werkloze).

Bijvoorbeeld, in het kader van een individuele beroepsopleiding of een speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden.

De beroepsopleidingsovereenkomsten die op 13/03/2020 reeds waren aangevat, mogen worden verlengd indien de partijen daarover akkoord zijn, zo blijven de voordelen gekoppeld aan de vrijstelling  behouden (bijvoorbeeld voor volledig werklozen die een beroepsopleidingsovereenkomst volgen) tot aan het einde van de beroepsopleiding (eventueel verlengd).

Let op! Indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming ten einde komt (op de voorziene einddatum) en de werkgever de stagiair in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht (motief corona) en dit volgens dezelfde regels die van toepassing zijn voor andere werknemers. MAAR! Vanaf 30/03/2020 zal tijdelijke werkloosheid niet worden toegestaan indien een individuele beroepsopleiding in een onderneming voortijdig wordt beëindigd om met de werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en in deze arbeidsovereenkomst de werknemer onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen.
 

Betaalde sportbeoefenaars NIET verbonden door een arbeidsovereenkomst
 

Statutaire werknemers in de openbare sector
 

Flexijobbers
 

Zelfstandigen in hoofdberoep (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)
 

Titularissen van vrije beroepers (zelfs niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit)

Vb. advocaten, architecten, notarissen,...
 

Werknemers met een buitenlandse arbeidsovereenkomst

Vb. Een persoon wonend in België heeft een Chinees contract als piloot voor een Chinese luchtvaartmaatschappij en kan/mag niet vliegen;
 

Grensarbeiders (in bepaalde gevallen)

Grensarbeiders die in België wonen maar die in aan ander land gaan werken (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) vallen in principe ten laste van hun werkland en niet van hun woonland België.
 

Werknemers die onder een buitenlandse socialezekerheidsregeling  vallen

Het principe is dat het land dat de sociale zekerheidsbijdragen int, normaal ook het land is dat de uitkeringen sociale zekerheid betaalt. de tijdelijke werkloosheid.

Vb. Het personeel van Ryanair dat onderworpen is aan de Ierse sociale zekerheid.

Wat de toepassing van het socialezekerheidsstelsel betreft, heeft men in principe geen keuzemogelijkheid, omdat moet vermeden worden dat een werknemer aan meer dan één, of zelfs geen enkel stelsel zou worden onderworpen.
 

Werknemers die onder de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen

Het gaat hier over werknemers die:

 • Belg zijn, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= EU+ Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitser;
 • en die door hun werkgever voor een buitenlandse opdracht naar een land worden uitgestuurd buiten de EER of Zwitserland.

Zij kunnen onder het speciale socialezekerheidsstelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) worden aangesloten.

Valt u onder de OSZ-regeling, dan kan u niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Werkloosheid valt immers niet onder de dekking van die regeling.

Speciaal geval:

U bent in België en u kan omwille van de coronacrisis niet meer terug naar het land waar u tewerkgesteld was.

Indien uw werkgever u dan in België tewerkstelt, onder de Belgische sociale zekerheid, dan kan u in die tewerkstelling WEL tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een erkende dienst voor opvang

Een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen, kan niet tijdelijke werkloos worden gesteld indien zij/hij geen arbeidsovereenkomst heeft.

De onthaalouder kan wel een opvanguitkering genieten wanneer ze onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kan opvangen.

De volgende situaties als onthaalouder moeten onderscheiden worden:

 • U bent zelf besmet door het virus: dit is geen overmacht omdat u ziek bent.
 • U bent niet ziek maar mag geen kindjes opvangen ingevolge een besmettelijke ziekte van uw eigen gezinslid: het gaat hier dus om een vergoedbare sluiting voor maximum 4 weken.
 • U bent niet ziek maar de ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten: dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje.
   

In welke situaties kan het coronavirus een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken?

Uw werkgever kan u tijdelijk geen of slechts minder werk aanbieden omwille van een aanzienlijke daling van zijn omzet, productie, klanten of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus.

Voorbeelden:

 • u werkt in een bedrijf in de voedingssector (brouwerij, industriële bakkerij, ...) en uw werkgever ervaart een daling van zijn bestellingen, gezien de opgelegde sluiting in de horeca of gezien andere beperkende maatregelen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid;
 • indien een klant uit vrees voor besmetting door het coronavirus tijdelijk geen beroep wenst te doen op de diensten van uw werkgever, dan kan u tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken op voorwaarde dat er geen vervangwerk kan aangeboden worden (eventueel bij een andere klant) en u uw overuren heeft opgenomen.

Let op! Doordat de RVA aanvaardt dat het begrip overmacht soepel wordt toegepast (vanaf 13/03/2020 tem i.p. 19/04/2020), kan de werkgever in deze situatie ook overmacht inroepen i.p.v. economische oorzaken.
 

In welke situaties kan het coronavirus GEEN reden zijn voor tijdelijke werkloosheid?

U kan niet gaan werken omdat u uit voorzorg (zonder concrete aanwijzingen van een besmettingsgevaar) thuis moet blijven van uw werkgever.

Bijvoorbeeld, u keert terug van een zakenreis of vakantie uit een getroffen land en uw werkgever beslist, zonder het advies van de bedrijfsarts, dat u thuis moet blijven in afwachting van een eventuele test.

De werkgever kan niet op eigen initiatief beslissen dat u thuis moet blijven en heeft de verplichting u te laten werken en u loon te betalen voor de dagen dat u niet mag komen werken.

In dit geval zijn er ook mogelijkheden om terug te vallen op andere oplossingen, zoals onder meer nog vakantiedagen opnemen, telewerk,…(zie hiervoor “FAQ Corona: telewerk, afwezigheid en arbeidsduur” op onze website).

Het is heel belangrijk dat u uw werkgever goed op de hoogte houdt en afspraken maakt op bedrijfsniveau. Betrek hierbij desgewenst uw vakbondsafgevaardigde.
 

U wil niet gaan werken of u komt overeen met uw werkgever dat u niet moet komen werken omdat u uit voorzorg (zonder advies van bedrijfs -of huisarts) of voor de opvang van uw kinderen thuis wil blijven.

Bijvoorbeeld, u wil thuisblijven voor de opvang je kinderen omdat de Nationale Veiligheidsraad vanaf 16 maart 2020 de lessen heeft opgeschort in de scholen en u geen gebruik wil maken van de opvang voorzien in de scholen.

In dit geval zijn er mogelijkheden om terug te vallen op andere oplossingen, zoals onder meer nog vakantiedagen opnemen, telewerk,…(zie hiervoor “FAQ Corona: telewerk, afwezigheid en arbeidsduur” op onze website).

Het is heel belangrijk dat u uw werkgever goed op de hoogte houdt en afspraken maakt op bedrijfsniveau. Betrek hierbij desgewenst uw vakbondsafgevaardigde.
 

U kan niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus, symptomen vertoont of omdat u wegens een andere reden ziek bent (indien u over een medisch attest beschikt en het kan voorleggen op eis van uw werkgever).

Hier gelden de gewone arbeidsrechtelijke regels zoals bij een andere ziekte.

Let op! Wordt u ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. In dit geval zal u zo snel mogelijk uw werkgever moeten verwittigen en aangifte doen bij uw ziekenfonds om aanspraak te kunnen maken op ziekte-uitkeringen.
 

Krijg ik een uitkering wanneer het coronavirus een reden is voor tijdelijke werkloosheid?

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet arbeidsgeschikt zijn

Kan u niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus, symptomen vertoont of omdat u wegens een andere reden ziek bent, dan heeft u geen recht op werkloosheidsuitkeringen. 

Let op! Wordt u ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. In dit geval zal u zo snel mogelijk uw werkgever moeten verwittigen en aangifte doen bij uw ziekenfonds om aanspraak te kunnen maken op ziekte-uitkeringen.

Let op! Indien u ziek bent, maar op advies van de geneesheer van de mutualiteit het werk progressief deeltijds mag hervatten, kan u in uw deeltijdse werkhervatting tijdelijk werkloos worden gesteld. U zal ook recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid indien uw ziekte -of invaliditeitsuitkering wordt verminderd door uw werkhervatting.

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling bedraagt 38u per week en u mag het werk voor 19u per week hervatten. U hervat het werk door elke dag 3u 48min te werken (5 d/week). U kan voor die halve dagen tijdelijk werkloos worden gesteld en uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten, omdat uw ziekte -of invaliditeitsuitkering wordt verminderd .

Let op! U zal geen recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid:

 • Vanaf 07/2020, als uw werkhervatting maximum 20% van een voltijdse tewerkstelling in uw bedrijf bedraagt. In dat geval wordt uw ziekte -of invaliditeitsuitkering namelijk niet verminderd.

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling binnen uw bedrijf bedraagt 38u per week en u mag het werk voor maximum 7u 36min per week hervatten. Omdat u het werk voor maximum 20% van een voltijdse tewerkstelling hervat, zal uw ziekte-uitkering niet worden verminderd en zal u vanaf  07/2020 geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

 • Als u tewerkgesteld wordt buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die onder het paritair comité 327 (en de subcomités) voor beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven valt. In dat geval wordt uw ziekte -of invaliditeitsuitkering namelijk niet verminderd.
   

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven (buiten een aantal uitzonderingen).

Bent u een grensarbeider die in het buitenland verblijft en wordt u tijdelijk werkloos in België, dan wordt u vrijgesteld van de verplichting om in België te verblijven.

Let op! Bent u een grensarbeider wonende in Frankrijk die geniet van de vrijstelling van de Belgische bedrijfsvoorheffing, vergeet dan niet uw Formulier 276 Grens naar ons op te sturen of door te mailen, indien u dit voor het jaar 2020 nog niet hebt gedaan. Zonder dit formulier  moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

U moet jonger zijn dan 65 jaar indien u een pensioen geniet

U heeft geen recht (meer) op uitkeringen tijdelijke werkloosheid vanaf de maand volgend op de maand waarin u 65 jaar wordt, indien u een pensioen  geniet (een volledig, onvolledig of overlevingspensioen)

Geniet u geen pensioen, dan kan u na uw 65 jaar nog uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen, indien de tijdelijke werkloosheid NIET het gevolg is van een schorsing van uw arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.
 

Van welke voorwaarden ben ik vrijgesteld?

U moet niet een bepaald aantal arbeidsdagen als loontrekkende gewerkt hebben

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht, dan moet u NIET bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.
 

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken in de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, dan moet u ook NIET bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken buiten de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, dan moet u WEL bewijzen dat u voldoende lang heeft gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.
 

U moet bepaalde activiteiten en inkomsten niet aangeven omdat ze geen invloed zullen hebben op uw uitkering

Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 kan u:

 • zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;
 • zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming verrichten en de hiervoor ontvangen vergoedingen hebben geen invloed op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid;
 • een bijkomstige activiteit (een bijberoep als loontrekkende of zelfstandige)  die u al uitoefende vóór u tijdelijk werkloosheid werd gesteld tijdens deze periode verder blijven uitoefenen, zonder deze activiteit aan te geven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op uw uitkering tijdelijke werkloosheid;
 • wanneer u jonger bent dan 65 jaar en een pensioen (een volledig, onvolledig of overlevingspensioen) ontvangt, uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid behouden zonder aangifte te moeten doen.
   

U moet geen controlekaart bijhouden, invullen en indienen

Voor de periode van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 moet u GEEN controlekaart (C3.2A of C3.2A BOUW) bijhouden, invullen en indienen.
 

U moet nog een tijdje wachten met u in te schrijven als werkzoekende (bij de VDAB/Actiris/Forem/ADG) en/of beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht, dan moet u in principe na de eerste 3 maanden tijdelijke werkloosheid:

 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • u laten inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen volgend op de voormelde periode van 3 maanden.

Wordt u tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken, dan moet u in principe na 6 maanden tijdelijke werkloosheid beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt en iedere passende betrekking aanvaarden.

Een periode van volledige werkhervatting van 4 weken doet een nieuwe periode van 6 maanden lopen.

Let op! Deze termijn van 3 maanden om u in te schrijven als werkzoekende bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd met de periode van 01/03/2020 tot en met het einde van de beperkende maatregelen.

De termijn van 3 maande begint dus maar te lopen vanaf de eerste dag volgend op het einde van de beperkende regeringsmaatregelen. In principe begint de termijn van 3 maande te lopen vanaf 20/04/2020, maar dit kan ook een latere datum zijn indien de regering de maatregelen verlengt. U moet zich dus in de komende maanden nog niet inschrijven als werkzoekende!
 

Wat als ik nog vakantiedagen of inhaalrust heb staan?

Vakantiedagen

U heeft geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor geplande vakantiedagen. U kan echter niet verplicht worden om eerst uw verlofdagen op te nemen vooraleer u tijdelijk werkloos kan worden gesteld. Indien u evenwel vrijwillig verlof opneemt, dan kan u voor de dagen waarop u verlof neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Inhaalrust

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

U heeft WEL recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval u voor bepaalde dagen nog recup of overuren moet opnemen .

Bijvoorbeeld, u kan wel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien u nog inhaalrust moet krijgen als gevolg van arbeid op een zondag, een feestdag, het presteren van overuren en het overschrijden van de arbeidsduur als gevolg van flexibele arbeidsregelingen (glijdende uurroosters).

Indien u de recuperatiedagen evenwel vrijwillig opneemt, dan kan u voor die dagen niet tijdelijk werkloos worden gesteld.

Let op! Gaat het om inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen), dan kan het zijn dat u toch niet tijdelijk werkloos kan worden gesteld op deze dagen. Aangezien deze ADV-dagen moeten worden ingehaald binnen de 6 weken (algemene regel) of binnen de 7 maanden (onderneming waarvoor de rustperiode een periode van intense activiteit is) is tijdelijke werkloosheid na 6 weken of na 7 maanden slechts mogelijk voor zover de ADV-dagen reeds werden toegekend. De RVA kan hier misschien ook een afwijking op toekennen.
 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

U heeft GEEN recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, technische stoornis of slecht weer in geval u voor bepaalde dagen nog recup of inhaalrust voor overuren moet opnemen.

Bijvoorbeeld, u kan niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken indien u nog inhaalrust moet krijgen als gevolg van arbeid op een zondag, een feestdag, het presteren van overuren en het overschrijden van de arbeidsduur als gevolg van flexibele arbeidsregelingen (glijdende uurroosters), tenzij de inhaalrust geen volledige dag betreft of wordt toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen).

Let op! Aangezien inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering (ADV-dagen) evenwel moet worden ingehaald binnen de 6 weken (algemene regel) of binnen de 7 maanden (onderneming waarvoor de rustperiode een periode van intense activiteit is) is tijdelijke werkloosheid na 6 weken of na 7 maanden slechts mogelijk voor zover de ADV-dagen reeds werden toegekend. De RVA kan hier misschien ook een afwijking op toekennen.
 

Wat met de komende feestdagen?

Nu dat de Veiligheidsraad de noodmaatregelen heeft verlengd tot en met 19/04/2020, rijst ook de vraag of u uitkeringen tijdelijke werkloosheid kan genieten voor de komende feestdagen ( voorbeeld paasmaandag 13/04/2020,...).

U zal geen recht hebben op  uitkeringen voor de paasmaandag indien u:

 • een arbeider bent en tijdelijk werkloos bent wegens economische oorzaken op 13/04/2020;
 • op 30/03/2020 of daarna zonder onderbreking tijdelijk werkloos bent wegens overmacht;
 • een bediende bent en op 30/03/2020 of daarna zonder onderbreking tijdelijk werkloos bent wegens economische oorzaken.

Let op! Werkt u in een weekendoverbruggingsploeg in het weekend, op feestdagen en op de vervangingsdagen dan worden de feestdagen beschouwd als normale arbeidsdagen.  U kan dan ook op deze feestdagen of de vervangingsdagen tijdelijk werkloos worden gesteld en uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten.

Op de eventuele latere recuperatiedagen voor deze feestdagen kan u NIET tijdelijk werkloos worden gesteld.
 

Mag ik nog werken met behoud van mijn uitkeringen?

Bij mijn werkgever door wie ik tijdelijk werkloos ben gesteld?

Het kan zijn dat u op bepaalde dagen tijdelijk werkloos bent gesteld door uw werkgever en dat u op bepaalde dagen wel nog moet werken.

Op voorwaarde dat u voor volledige dagen tijdelijk werkloos wordt gesteld, heeft u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor die dagen.

U hebt echter geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat u wel nog moet werken.
 

Bij mijn andere werkgever door wie ik niet tijdelijk werkloos ben gesteld?

U mag nog werken bij een werkgever, andere dan deze waarbij u tijdelijk werkloos bent gesteld.

U hebt in bepaalde gevallen echter geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat u bij deze werkgever werkt:

 • Indien het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers niet meer dan een voltijdse tewerkstelling uitmaakt, zal er geen enkele vermindering worden toegepast op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Bijvoorbeeld, een voltijdse tewerkstelling is 38u/week. U werkt bij uw eerste werkgever 20 u/week en bij uw tweede werkgever 16 u/week à 20 + 16 = 36 < 38.

 • Indien het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers wel meer dan een voltijdse tewerkstelling uitmaakt, zal er een vermindering worden toegepast op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

De bedoeling is immers niet dat u tijdelijk werkloos kan worden gesteld in een meer dan voltijdse tewerkstelling. Voor de vaststelling van het bedrag van uw uitkeringen, wordt er rekening gehouden met het loon van beide tewerkstellingen.

Let op! Om het juiste bedrag van uw uitkeringen te kunnen berekenen, moet u bij uw uitbetalingsinstelling aangifte doen van de andere tewerkstelling waar u niet tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Let op! U moet deze tewerkstellingen zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat het juiste bedrag van uw uitkeringen kan worden berekend en er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.
 

Bij een nieuwe werkgever (vb. flexijob, interim,...)?

 • U mag een nieuwe occasionele tewerkstelling aanvatten bij een werkgever, andere dan deze waarbij u tijdelijk werkloos bent gesteld.
  U hebt echter geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat u bij deze nieuwe werkgever werkt.
  Let op! U moet deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.
 • Indien uw nieuwe tewerkstelling niet occasioneel is, zie Bij mijn andere werkgever door wie ik niet tijdelijk werkloos ben gesteld? 
   

Als zelfstandige in hoofdberoep?

U zal geen recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Let op! U moet dit zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.
 

In een nieuw bijberoep?

Start u een nieuw bijberoep (als loontrekkende of als zelfstandige), die u nog niet uitoefende alvorens u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus, dan hebt u geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Let op! U moet deze tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW), zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien u dit niet doet en de betaling is gebeurd, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

Let op! U kan eventueel wel een aanvraag indienen om van het voordeel ‘Springplank tot zelfstandige’ te genieten, indien u bepaalde voorwaarden vervult. Informeer u bij uw plaatselijk kantoor.
 

In mijn eerder uitgeoefend bijberoep?

U mag nog werken in uw bijberoep (als loontrekkende of als zelfstandige) indien u dit bijberoep reeds uitoefende alvorens u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus.

De inkomsten uit uw bijberoep zullen zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus en uiterlijk tot en met 30/06/2020 geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Let op! Geniet u van het voordeel ‘Springplank tot zelfstandige’, dan loopt de periode van 12 maanden om van dit voordeel te kunnen genieten gewoon door. Volgens de huidige reglementering mag die periode om geen enkele reden worden opgeschort, ook niet wegens overmacht.
 

Als vrijwilliger?

U mag binnen de beperkingen opgelegd door de Veiligheidsraad en de regering (social distancing, ...) als vrijwilliger gaan werken voor een particulier of voor een organisatie.

Het feit dat de VZW zijn werknemer tijdelijk werkloos stelt, vormt geen beletsel.

Bijvoorbeeld, tijdelijk werklozen mogen voor een vzw op vrijwillige basis mondmaskers gaan maken, die de vzw verkoopt en waarvan de opbrengst ten goede komt van de vzw.

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus en uiterlijk tot en met 30/06/2020, moet u deze activiteit als vrijwilliger ook niet aangeven.

De vergoedingen die u ontvangt als vrijwilliger zullen geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat ze een terugbetaling zijn van uw onkosten. Ze mogen dan ook niet hoger liggen dan 34,71 euro per dag met een maximum van 1388,40 euro per jaar.

Voor meer info zie infoblad T42 van de RVA.
 

Als deelnemer aan een sociale actie?

U mag binnen de beperkingen opgelegd door de Veiligheidsraad en de regering (social distancing, ...) deelnemen aan een solidariteitsactie georganiseerd in het kader van “corona” door een privébedrijf dat gratis producten ter beschikking stellen (bijvoorbeeld het maken van mondmaskers, het verdelen van maaltijden aan kansarmen of hulpbehoevenden, …).

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus en uiterlijk tot en met 30/06/2020, moet u dit ook niet aangeven.

Let op! Indien een privé-bedrijf besluit producten voor verkoop te vervaardigen, kan u als  tijdelijke werklozen die daarin tewerkgesteld is, zelfs indien dit op vrijwillige basis is, uw uitkering niet behouden.
 

Als vrijwillige brandweerman, vrijwilliger van de civiele bescherming of vrijwillige ambulancier?

Ja, u mag als vrijwillige brandweerman, vrijwilliger van de civiele bescherming of vrijwillige ambulancier gaan werken.

Zolang u tijdelijk werkloos bent door het coronavirus en uiterlijk tot en met 30/06/2020, moet u dit ook niet aangeven.

De vergoedingen die u daarvoor ontvangt, zullen geen invloed hebben op uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat als ik tijdelijk werkloos word in een periode dat ik gesanctioneerd ben?

Het kan gebeuren dat u om bepaalde redenen al dan niet tijdelijk bent uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen en dat u tijdens deze periode tijdelijk werkloos bent:

Sanctie vrijwillige werkloosheid of administratieve sanctie 

Bijvoorbeeld:

 • ingevolge vrijwillige werkloosheid (werkverlating, ontslag wegens foutieve houding, werkweigering, …)
 • omdat u een inbreuk hebt gepleegd en daarvoor werd gesanctioneerd (werken en stempelen, foutieve verklaringen afgelegd, een vals formulier gebruikt, …)

U heeft dan geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid:

 • tijdens de duur van uw sanctie, indien u voor bepaalde tijd uitgesloten bent  van uitkeringen;
 • tot u voldoende dagen hebt gewerkt (in principe 312 dagen na uw sanctie en ongeacht uw leeftijd), indien u voor onbepaalde tijd uitgesloten bent van uitkeringen.
   

Sanctie DISPO, negatieve evaluatie beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

U heeft dan recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid:

 • indien u voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd uitgesloten bent van uitkeringen en uw toelaatbaarheid niet moet bewijzen;
 • indien u voor bepaalde of onbepaalde tijd uitgesloten bent van uitkeringen en uw toelaatbaarheid moet bewijzen maar in de laatste 3 jaar wel eens werkloosheidsuitkeringen hebt ontvangen;
   

Wat moet mijn werkgever doen?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

 • In principe zou uw werkgever de reden van overmacht moeten meedelen aan de RVA, maar omdat er een vereenvoudigde procedure is ingevoerd, hoeft hij dit niet doen voor periodes dat hij u tijdelijk werkloos stelt van 13/03/2020 tot minstens 19/04/2020 (verlengbaar tem 30/06/2020). 
 • In principe zou hij u een controlekaart moeten afleveren, maar in het kader van de coronacrisis hoeft hij dat niet te doen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.
 • In principe zou uw werkgever een elektronische aangifte moeten doen dat u tijdelijk werkloos bent (ASR scenario 2), maar nu volstaat het dat hij zo snel mogelijk, zonder het einde van de maand af te wachten, enkel een elektronische aangifte doet van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent wegens overmacht en als motief  ‘coronavirus’ vermeldt (ASR scenario 5).
   

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

 • Wil uw werkgever u tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken, dan moet hij dit tijdig meedelen aan zijn werknemers, de ondernemingsraad/vakbondsafgevaardigde en de RVA.
 • Hij moet tijdig uw eerste effectieve werkloosheidsdag elektronisch meedelen aan de RVA.
 • In principe zou hij u een controlekaart moeten afleveren, maar in het kader van de coronacrisis hoeft hij dat niet te doen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.
 • Hij moet een elektronische aangifte doen dat u tijdelijk werkloos bent (ASR scenario 2).
 • Na afloop van de maand moet hij een elektronische aangifte doen van het aantal uren dat u in die maand tijdelijk werkloos bent wegens economische oorzaken (ASR scenario 5).
   

Wat moet ik doen?

Uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid indienen

Hoewel uw werkgever zegt dat alles in orde is voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid, moet u als tijdelijke werkloze ook nog iets doen:

Bent u nog geen lid van de ACLVB, dan kan u hier lezen hoe u lid kan worden.

Bent u reeds lid, dan moet u bij ons een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen, wanneer:

 1. U nog nooit tijdelijk werkloos bent geweest
 2. U wel al eens tijdelijk werkloos bent geweest, maar:
  • nog nooit bij uw huidige werkgever
  • u hebt in de laatste drie jaar geen uitkeringen ontvangen als tijdelijke werkloze
  • u werkt sindsdien meer of minder uren per week (bv. omwille van tijdskrediet)
  • u bent verhuisd
  • uw rekeningnummer is gewijzigd
  • bij een andere vakbond of uitbetalingsinstelling
 3. U 65 jaar of ouder bent

Twijfelt u of u onder één van deze gevallen valt, dien dan ook een uitkeringsaanvraag in of neem telefonisch of per e-mail contact op met onze medewerkers van uw plaatselijk kantoor.

Klik hier om vanop afstand bij de ACLVB een uitkeringsaanvraag in te dienen.
 

Tewerkstelling aangeven (vb. als uitzendkracht of flexijobber)

U moet uw tewerkstelling zo snel mogelijk en liefst bij aanvang  schriftelijk meedelen aan uw uitbetalingsinstelling (ACLVB/ACV/ABVV/HVW) indien u:

 • bij een andere werkgever werkt dan deze door wie u tijdelijk werkloos bent gesteld ;
 • wil beginnen werken bij een andere werkgever dan deze door wie u tijdelijk werkloos bent gesteld
 • een nieuw bijberoep wil starten als loontrekkende of zelfstandige;
 • wil starten als zelfstandige in hoofdberoep.

Zo niet kunnen er ten onrechte uitkeringen worden betaald en kan er een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen, omdat u de inkomsten uit deze tewerkstelling niet mag combineren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 

Wat doen wij (ACLVB) als uitbetalingsinstelling?

Van zodra dat we:

 • uw aanvraag (indien u dit via de online invulformulier hebt gedaan, krijgt u ook een bevestigingsmail)

EN

 • de elektronische aangifte van uw werkgever (informeer tijdig bij uw werkgever of hij deze aangifte heeft gedaan)

hebben ontvangen, zullen we zo snel mogelijk een werkloosheidsdossier voor u opmaken dat we moeten verzenden naar de RVA.

Op basis van deze aangiftes kunnen wij als uitbetalingsinstelling, ten vroegste vanaf het begin van de maand volgend op die dat u tijdelijk werkloos bent geworden, overgaan tot uitbetaling van uw uitkering.

Geen zorgen! In geval er problemen zijn met uw werkloosheidsdossier, contacteren wij u per mail of telefoon.
 

Hoeveel bedraagt mijn uitkering tijdelijke werkloosheid?

Bent u een werknemer, dan is het bedrag van uw uitkering, ongeacht uw gezinstoestand, gelijk aan 70% van uw gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Dit percentage geldt enkel voor de periode van 01/02/2020 tem 30/06/2020 en geldt ongeacht de reden dat u tijdelijk werkloos bent (overmacht, economische oorzaken, slecht weer, medische overmacht, ...).

Uw daguitkering bedraagt momenteel minimaal 55,59 euro en maximaal 74,17 euro, maar daarop moet ook nog 26,75% bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Het uiteindelijk bedrag dat u zal krijgen, hangt bovendien ook af van een aantal andere elementen van uw tewerkstelling, voor meer info zie infoblad T66 van de RVA.

Bent u een leerling die een alternerende opleiding volgt, dan is uw uitkering een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van uw gezinstoestand.
 

Krijg ik nog iets daarbovenop?

Supplement

RVA/UI

Indien u omwille van het coronavirus tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (niet om een andere reden!), dan ontvangt u bovenop uw uitkering nog een supplement ten laste van de RVA en betaald door uw uitbetalingsinstelling (ACLVB) samen met uw uitkering tijdelijke werkloosheid.

Dat supplement bedraagt 5,63 euro per dag dat u recht heeft op een volledige uitkering wegens overmacht.

Let op! De overmacht mag niet het gevolg zijn van uw arbeidsongeschiktheid. U mag dus niet tijdelijk werkloos zijn wegens medische overmacht.
 

Werkgever/FBZ

Bent u arbeider of bediende en heeft u recht op uitkeringen tijdelijk werkloosheid wegens economische oorzaken, dan moet uw werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid ook een supplement betalen.

Voor arbeiders bedraagt het supplement minimum 2 euro per niet gewerkte dag.

Let op!  Die 2 euro is een minimumbedrag, uw bedrijf of sector kan ook een hoger bedrag toekennen. 

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de cao of het bedrijfsplan die de tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek voor bedienden voorziet en moet minstens gelijk zijn aan het supplement voor de arbeiders.

Bij afwezigheid van cao moet het bedrag van dit supplement voor bedienden minstens 5 euro per werkloosheidsdag bedragen. De commissie "ondernemingsplannen" kan evenwel een afwijking toestaan op het minimumbedrag van het supplement voorzien in het bedijfsplan.  Het bedrag van het supplement mag dan niet minder bedragen dan 2 euro per dag.

Het supplement is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en inhoudingen, maar niet van fiscale voorheffing.
 

Tegemoetkoming voor water -en energiefactuur

Elke werknemer die gedomicilieerd is in Vlaanderen en recht heeft op uitkeringen tijdelijke werkloosheid vanaf 20 maart tot en met 19 april omwille van het coronavirus, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur.

De tegemoetkoming bedraagt 202,68 euro en is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water, elektriciteit, gas, stookolie en andere energiebronnen.

Let op! Deze tegemoetkoming is enkel voor werknemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest, voor de andere gewesten zijn er nog geen officiële maatregelen aangekondigd. Woont u in Brussel of in Wallonië, dan heeft u dus geen recht op deze tegemoetkoming.

Let op! U moet wel zoals altijd uw water -en energiefactuur te betalen, de tegemoetkoming krijgt u automatisch gestort op uw rekening, nadat de Vlaamse overheid de nodige gegevens heeft ontvangen van de RVA. U moet dus GEEN attest opvragen van de ACLVB of de RVA dat u tijdelijk werkloos bent.

Voor meer info, zie vlaanderen.be

Zie ook “FAQ Corona: Vlaamse maatregelen”.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart