Partnerland BIS : Burkina Faso

Op deze pagina:

  CSB (Confédération Syndicale Burkinabé)

  Programma 2015-2016

  In Burkina Faso is de CSB een werk van capaciteitsversterking in alle regio’s aan het afwerken, en dit binnen de context van de progressieve decentralisatie van de overheidsbevoegdheden in het land. Gedurende de komende twee jaar is ze van plan om haar vakbondswerk te structureren in de regio’s door middel van thematische werkgroepen (gender, informeel, socio-economische kwesties en sociale bescherming), die al actief zijn. De syndicale jongeren- en vrouwengroepen zullen ook betrokken zijn. Synergieën zullen bovendien ontwikkeld worden met vakbondsvertegenwoordigers van de formele economie en van de zogenaamde klassieke sectoren. Zodoende zal de CSB haar vakbondswerk van versterking van de capaciteiten en van de synergiën tussen de verschillende werknemers bereikt hebben, en zal ze zelfstandig haar pionierend vertegenwoordigingswerk van de werknemers van de informele economie voortzetten.
   

  Programma 2012-2014

  Doelstelling van het partnerschap

  Vanuit de veronderstelling dat de dynamiek van gouvernementele decentralisatie voortgezet wordt en opdat dit programma een bevredigend effect kan hebben op de moeilijkheden die zich voordoen op het terrein, vertaald het specifieke objectief zich als een versterking van de organisatiecapaciteit van de CSB zijn capaciteiten van organisatie met betrekking tot de werknemers van de IE opdat zij aan de gedecentraliseerde sociale dialoog kunnen deelnemen (specifieke doelstelling).

  De geleidelijke tenuitvoerlegging van regionale decentralisatie biedt aan de Burkinese instellingen een mogelijkheid tot een verbeterde regionale sociale dialoog. Ze markeert de publieke wil om meer betrokken te worden in de collectieve besluitvorming en -ontwikkeling. De CSB wenst een versterkte syndicale autonomie van de regionale componenten om deel te nemen in een echte sociale dialoog op regionaal niveau samen met andere gedecentraliseerde structuren. De CSB beschikt over de capaciteit om de belangen van de werknemers uit de informele sector te vertegenwoordigen en te verdedigen in de regio’s en ze beschikt over fysieke, logistieke en menselijke infrastructuur die dit proces vergemakkelijkt. De CSB wil een verantwoordelijke actor zijn wat betreft regionale ontwikkeling via haar bijdrage tot de ontwikkeling van algemene onderhandelingsmechanismen.

  De samenwerking tussen CBS en ACLVB-BIS zal zich ook richten op het versterken van de capaciteit voor zelf-organiserende gedecentraliseerde structuren binnen CSB.

  Tussentijdse resultaten

  Als de CSB in staat is om de capaciteit voor de regionale sociale dialoog te versterken, moeten de gedecentraliseerde vertegenwoordigingen zich organiseren op autonome wijze opdat de werknemers enerzijds hun eisen kunnen presenteren (Tussentijds resultaat: de regionale permanenties van de CSB hebben 4 autonome functionele kaders van overleg in de regio's gecreëerd ( informeel, sociale bescherming,gezondheid-veiligheid en sociale-economische vragen). Anderzijds moeten de regionale verantwoordelijken gevormd te worden in de kenmerken van de sociale dialoog om in staat te zijn de eisen of de verdediging van de belangen van de werknemers te dragen en te verdedigen. De 13 regionale vertegenwoordigingen van CSB en hun verantwoordelijken moeten autonome en gecoördineerde eenheden zijn voor de behoeften van de werknemers van de informele economie. Het invoeren van mechanismen van overleg en omkadering zullen gewaarborgd worden en de verantwoordelijken zullen in staat zijn de CSB beter te vertegenwoordigen binnen de officiële overlegstructuren (Tussentijds resultaat: De regionale verantwoordelijken zijn in staat om CSB in verschillende structuren van dialoog te vertegenwoordigen die door de decentralisatie worden opgezet).

  Tot slot zal de CSB door de wederzijdse uitwisseling en leren van elkaar op internationaal niveau binnen drie jaar hebben bijgedragen tot de verbetering van gestandaardiseerde evaluatie-instrumenten alsook de praktische methodologie van het syndicale kader van de werknemers uit de IE. Ze kan deze delen in een internationale omgeving en in een Zuid-Zuid-dialoog tussen werknemers onderling (Tussentijds resultaat: de opleidingen en onderlinge uitwisselingen zijn ontwikkeld voor een beter begrip van de gedecentraliseerde vakbond).
   

  Programma 2009-2011

  In Burkina Faso, is de ACLVB-BIS in partnerschap met la Confédération syndicale Burkinabé (CSB). Gedurende de periode 2009-2011, heeft deze samenwerking geresulteerd in een programma, gefinancierd door DGD, met als klemtoon de syndicalisatie van werknemers uit de informele economie door toegang te geven tot duurzame syndicale ondersteunende diensten en een vakbondsvertegenwoordiging en -verdediging van de werknemers op nationaal niveau.

  Onze acties zijn gericht op het versterken en de verduurzamen van zelfmanagement en autonomie van vrouwelijke vakbondsleden. In elke regio en permanentie hebben zij toegang tot ondersteunende syndicale diensten van CBS om hun arbeidsomstandigheden en leven te verbeteren. Deze diensten beantwoorden rechtstreeks aan de bezorgdheden van het terrein. Ze zijn ontworpen door persoonlijke bijdragen van de werknemers uit de informele economie met als doel het opbouwen van hun eigen beheersstructuren om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren en te zorgen voor een feitelijke solidariteit. Er werden eveneens twee platforms opgericht: het platform voor vrouwelijke vakbondsleden uit de IE en een Intersyndicaal nationaal platform van de werknemers uit de informele economie. Hun werking wordt gegarandeerd door regionale permanenties, die eveneens gedurende het gehele programma werden verbeterd als plaatsen van ontmoeting en vergadering (opleidingen, participerende vergaderingen, enz. ) voor de leden en hun vertegenwoordigers.

  De initiële activiteiten van CSB met als doel een syndicalisatie van de vrouwen uit de IE in de gebieden van Burkina Faso heeft op afzonderlijke wijze het gebrek aan verdedigingsmechanismen voor de werknemers uit de IE kunnen vaststellen alsook de lage graad van structurele socio-economische ontwikkeling in de regio’s. Een verderzetting van deze omkaderingsactiviteiten was dus noodzakelijk onder de vorm van een doorgedreven autonomie en een coördinatie tussen de regionale permanenties en de CSB met als doel de verdediging en de deelname aan de sociale dialoog van de werknemers van de informele economie te waarborgen.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart