PC 109 (Arbeiders Kleding & Confectie) : Lees hier het protocolakkoord dat is onderhandeld in jouw sector

28/10/2021 - 11u

Gisteren werd een voorakkoord bereikt in PC 109. Vakbonden en werkgevers zullen nu hun achterban consulteren.

Hieronder vinden jullie de krachtlijnen van  het akkoord

 • Verlenging van de tewerkstellingsverbintenissen.
 • Verhoging baremieke en effectieve lonen met 0,4 % vanaf 01.01.2022. Deze 0,4 % brutoloonsverhoging kan op alternatieve wijze ingevuld worden mits akkoord op ondernemingsvlak, waar er overlegorganen zijn, ten laatste op 31.12.2021.
 • Sectorale toekenning van een coronapremie van 200 EUR volgens onderstaande modaliteiten:
  • Toekenning volgens tewerkstellingsbreuk
  • pro rata de geleverde prestaties binnen deze referteperiode 01.11.2020 t.e.m. 31.10.2021.
  • Schorsingen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties met uitzondering van arbeidsongeschiktheid van meer dan 3 maanden (te rekenen vanaf de eerste dag gewaarborgd loon), voltijds tijdskrediet en voltijds thematisch verlof
  • Uitgereikt door de werkgever ten laatste op 31.12.2021
 • Beginnerslonen: halvering van de duur (van 6 naar 3 maanden) van de indeling in een lagere loongroep in de cao arbeidsvoorwaarden.
 • Bevestiging en verderzetting van de sectorale aanbeveling omtrent de niet-toepassing van de starterslonen voor jongeren.
 • Optrekking van de fietsvergoeding tot 0,12 EUR per km met ingang van 01.01.2022.
 • Verhoging van het sectoraal supplement bij economische werkloosheid, betaald door de werkgever, met 1 euro vanaf 01.01.2022, meer concreet:
  • 5 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid
  • 4 euro voor de volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid
  • De sociale partners verbinden zich tot een bespreking van een verdere verhoging in het kader van een evaluatie van de middelen van de fondsen
 • Toekenning van een toeslag van 2 EUR voor dagen tijdelijke werkloosheid overmacht (corona) tijdens de eerste drie kwartalen van 2021.
 • De CAO vorming en tewerkstelling wordt verlengd en dit met een verhoging van de sectorale opleidingsinspanning in het kader van het groeipad, meer bepaald tot 2,5 dagen.
 • De CAO tijdskrediet geldt voor onbepaalde duur.
 • De CAO Vlaamse aanmoedigingspremies wordt verlengd voor de duur van het sectoraal akkoord.
 • Betreffende de sectoranciënniteit ihkv anciënniteitsverlof tellen periodes van uitzendarbeid aansluitend en onmiddellijk voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur mee voor het bepalen van de 15 jaar sectoranciënniteit.
 • Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt er geen sectorale uitbreiding van de flexibiliteitsregelingen voorzien. Op ondernemingsvlak moet constructief overleg kunnen gevoerd worden over maatregelen inzake arbeidsorganisatie die wenselijk zijn voor de onderneming.
 • Binnen IVOC worden de werkzaamheden rond het thema werkbaar werk verdergezet. In het bijzonder zullen op basis van de inventarisering van “best practices” concrete maatregelen worden uitgewerkt op het vlak van werkbaar werk en de CAO nr. 104.
 • Sectorale intekening op alle NAR-kadercao’s rond SWT tot 30.06.2023, inclusief de bepaling omtrent mogelijkheid vrijstelling van beschikbaarheid tot en met 31.12.2024
  • SWT lange loopbaan 60 jaar mits 40 jaar beroepsverleden
  • SWT zwaar beroep 60 jaar mits 35 jaar beroepsverleden
  • SWT 20 jaar nachtarbeid 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden
 • Sectorale intekening op de NAR-cao’s 156 en 157 betreffende de landingsbanen tot en met 30.06.2023
  • 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering
  • 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/2de loopbaanvermindering
 • Waardig werk in de toeleveringsketen: redactie van een sector-specifieke aanbeveling.
 • Een paritaire werkgroep onderzoekt de actualisatie van bepaalde cao’s, in het bijzonder:
  • de cao statuut syndicale afvaardiging
  • de cao betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling
  • de cao betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld
  • de cao vervoerskosten
  • de cao anciënniteitsverlof
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart