Door corona tijdelijk werkloos? Wat betekent dat fiscaal?

26/02/2021 - 13u

In december 2020 waren er nog steeds meer dan 355.000 mensen tijdelijk werkloos. Niet meer de hoge piek zoals in april en mei vorig jaar, maar het gaat toch nog steeds om een aanzienlijk aantal. Wat zijn de fiscale gevolgen en welk effect zal dit hebben op het volgend aanslagbiljet?

Wettelijke uitkeringen en bedrijfsvoorheffing

De regering heeft de werkloosheidsuitkeringen tijdelijk opgetrokken naar 70% van het brutoloon (weliswaar geplafonneerd tot € 2.754,76) plus een extra van € 5,63 per dag. Hou er rekening mee dat die uitkeringen geen nettobedragen zijn, want een werkloosheidsuitkering is net zoals een beroepsinkomen, onderworpen aan belastingen.

Ben je tijdelijk werkloos geweest gedurende minstens 53 dagen tussen 1 maart en 30 november 2020, dan heb je eveneens recht op een coronapremie. De premie bedraagt € 150 indien je voltijds werkte en € 75 in de andere gevallen. Vanaf de 68ste uitkering verhoogt de premie met € 10 bruto per dag of € 5 bruto indien je niet voltijds werkte. Ook hier gaat het om brutobedragen.

Van deze tijdelijke uitkeringen wordt wel degelijk bedrijfsvoorheffing afgehouden. Voor de maanden maart en april 2020 was dit vastgesteld op 26,75 %, maar sinds mei 2020 werd dit verlaagd tot 15% (dit percentage geldt ook nog voor het 1ste kwartaal van 2021 en de ministerraad heeft nu ook beslist te verlengen tot en met juni). De verlaging is wel niet beperkt tot de tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19, maar geldt ook voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, om economische redenen, slecht weer, enz. Ontving je extra-wettelijke aanvullingen van tijdelijke werkloosheid (toegekend door je werkgever of een fonds), dan blijven die wel nog steeds onderworpen aan 26,75%.

Belastingvermindering, maar niet voor iedereen

Ben je werkloos, dan heb je recht op een belastingvermindering. De berekening ervan is vrij technisch, maar eenvoudig gezegd komt het erop neer dat je maximaal een belastingvermindering kan hebben van € 1.828,41 in aanslagjaar (aj.) 2021 (€ 1.841,96 aj. 2022). De vermindering wordt almaar kleiner zodra je totale inkomen een bepaalde grens overschrijdt. Zo is er zelfs geen belastingvermindering meer vanaf een belastbaar inkomen van € 29.600 (aj. 2021; € 29.820, aj. 2022).

Toch extra belastingen? Hoezo?

Door het tarief van de bedrijfsvoorheffing van 26,75% te verlagen naar 15%, zonder dat er iets gewijzigd is aan de berekeningsregels van de belastingen, loop je als tijdelijk werkloze het risico om een belastingsupplement te moeten betalen bij je jaarlijkse belastingaangifte.

Waar zit het probleem dan? Met de verlaging van de  bedrijfsvoorheffing wou men vooral de uiteindelijke fiscale situatie van de belastingplichtige zo dicht mogelijk benaderen en hem een hoger beschikbaar inkomen laten overhouden. Maar de bedrijfsvoorheffing zegt op zich niets over de eindbelasting, want is slechts een voorafname van de definitief verschuldigde inkomstenbelasting. Anders gezegd: het tarief van de bedrijfsvoorheffing stemt dus niet noodzakelijk overeen met het belastingtarief dat uiteindelijk op die uitkeringen zal toegepast worden. Vergeet niet dat de uitkeringen tijdelijke werkloosheid in de eindbelasting belast worden als normaal loon (weliswaar met een belastingvermindering). De uitkeringen worden gevoegd bij het ‘gewoon’ loon (en de voordelen) en belast aan de normale progressieve belastingtarieven.

Wat kan je doen?

Ben je al maanden tijdelijk werkloos, dan zal de lagere inhouding van de bedrijfsvoorheffing voor jou geen slechte zaak zijn. Aangezien de berekening van de personenbelasting progressief is, voorkomt een verlaagd voorheffingspercentage dat je een bedrijfsvoorheffing zou betalen die hoger is dan de uiteindelijke belasting op de inkomsten. Je krijgt die belastingen wel terug, maar dat is ten vroegste in 2021 (voor de inkomsten van 2020).

Maar zit je als werknemer in een hogere inkomstencategorie, en heb je slechts enkele maanden gestempeld, dan is de ingehouden bedrijfsvoorheffing zeker te laag. In dit geval zal je uiteindelijk belastingen moeten bijbetalen.

Ben je nu nog steeds tijdelijk werkloos en vrees je een aanzienlijke regularisatie, dan kan je aan je werkgever vragen om vrijwillig bijkomende inhoudingen bedrijfsvoorheffing te doen.

In de loop van het voorjaar 2021 kan je via de toepassing Taxcalc (gratis tool van de FOD Financiën) een beeld krijgen van je belastingtoestand voor de inkomsten van 2020.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart