Omkadering stakingsrecht mag niet betekenen dat het recht op collectieve actie in vraag wordt gesteld

16/03/2016 - 15u

De sociale gesprekspartners zijn er niet in geslaagd een akkoord te sluiten dat het Herenakkoord uit 2002 vervolledigt en een nieuw kader voor de collectieve actie beoogt. Het Herenakkoord van 2002 blijft onverkort van toepassing. We zullen erop toezien dat dit akkoord wordt gerespecteerd, ook door de werkgevers.

De vakbonden benadrukken dat aan de actievrijheid en actiemiddelen niet mag worden geraakt, want sterke vakbonden zijn meer dan ooit nodig, om de welvaart te verdelen en ongelijkheid tegen te gaan.

De vakbondsorganisaties hebben in de Groep van 10 geprobeerd om het sociaal overleg op alle niveaus (interprofessioneel, sectoraal en in de onderneming)  maximaal te versterken, alvorens tot collectieve acties te moeten overgaan.

Ondanks de goede wil van de actoren rond de tafel kon geen compromis worden gevonden. De vakbondsorganisaties hebben zich nooit gekant tegen een evaluatie van het akkoord uit 2002 en een herformulering van bepaalde regels die de gevoerde acties in geval van collectieve conflicten kunnen omkaderen. We kunnen echter niet aanvaarden dat die omkadering het stakingsrecht op losse schroeven zet. Als vakbondsorganisaties hebben we nooit opgeroepen tot illegale of afkeurenswaardige acties. Wij verwerpen elke vorm van geweld, van welke aard dan ook. Wij erkennen dat niemand een collectieve actie mag gebruiken om druk uit te oefenen op anderen en ze te dwingen illegaal en/of juridisch strafbaar te handelen.

Wij verplichten ons ertoe de bepalingen op het gebied van het stakingsrecht na te leven, zoals vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest en op het niveau van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze teksten vormen de grondslag van het recht op collectieve actie.

Niemand mag evenwel uitgesloten worden van deelname aan collectieve acties. We denken hierbij aan uitzendkrachten en aan onderaannemers die volgens de werkgevers de mogelijkheid zouden moeten hebben om het bedrijfsgebouw te betreden bij stakingen.

Dit zou echter afbreuk doen aan het solidariteitsbeginsel tussen werknemers.

We zijn niet tegen de invoering van een aanspreekpunt zodat procedures en regels worden nageleefd in geval van staking. Het is echter niet de taak van de syndicale organisaties om als rechterlijke macht op te treden voor het sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag.

ACLVB-ACV-ABVV

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart