banner-arbeidsdeal_0.jpg

Arbeidsdeal: geen unaniem advies van de sociale partners binnen de NAR

17/05/2022 - 19u

De ACLVB betreurt dat de Nationale Arbeidsraad op 17 mei 2022 een verdeeld advies heeft moeten uitbrengen over de bepalingen van de Arbeidsdeal.

Na vele vergaderingen bleken de standpunten van de vakbonden en de werkgeversorganisaties over de verschillende maatregelen helaas onverenigbaar, zodat het niet mogelijk was tot een unaniem advies te komen.

Het advies bevat dus enerzijds een aantal gemeenschappelijke overwegingen en anderzijds de verdeelde standpunten van de vakbonden en werkgeversorganisaties over de afzonderlijke maatregelen.

In hun gemeenschappelijke overwegingen betreuren de sociale partners dat zij niet vooraf zijn geconsulteerd over bepaalde maatregelen die in de arbeidsdeal zijn opgenomen. We werden als sociale partners voor voldongen feiten gezet, wat het overleg achteraf niet vergemakkelijkt.

In het werknemersstandpunt, maakte de ACLVB twee belangrijke opmerkingen:

  1. Het sociaal overleg op bedrijfs- en op sectorniveau wordt door verschillende maatregelen ernstig ondermijnd. Een flagrant voorbeeld is onder meer de invoering van avondwerk in de e-commerce. Collectieve onderhandelingen vormen de hoeksteen van het arbeidsrecht in België. Vermindering, beperking of afschaffing ervan vormt een ernstige bedreiging voor de rechten en de bescherming van werknemers.
  2. Werknemers in kmo’s zijn van een groot deel van de maatregelen uitgesloten (bv. recht op deconnectie, recht op opleiding). Bovendien druist deze uitsluiting in tegen de doelstelling van de Arbeidsdeal om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken, aangezien 83,9% van de ondernemingen in België minder dan 10 werknemers in dienst heeft. 

Voor de ACLVB was de Arbeidsdeal een pakket aan maatregelen dat tegelijk warm en koud leek te blazen. Hoewel sommige verbeteringen lovenswaardig lijken (bv. recht op opleiding, deconnectie, …) blijft het een feit dat de meeste maatregelen, althans ten dele, voor kritiek vatbaar zijn.

Nu ligt de bal terug in het kamp van de regering, waarna het Parlement zich kan uitspreken over de Arbeidsdeal. De ACLVB zal in elk geval nauwlettend toezien op de tenuitvoerlegging van deze hervorming in de praktijk, ten einde ons systeem van sociaal overleg in stand te houden en de gelijkheid van alle werknemers te waarborgen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart