banner-uber.jpg

Akkoord met Uber brengt statuut platformwerkers in het gedrang

21/10/2022 - 15u

De ACLVB is verrast door het akkoord dat werd afgesloten tussen enkel het ABVV en Uber, waarbij de andere sociale partners buitenspel gezet worden. De verbetering van de arbeidsvoorwaarden van koeriers en chauffeurs - en de omvorming van hun situatie van schijnzelfstandigen naar het statuut van werknemers - is onderwerp van gesprek tussen de sociale partners op Belgisch en Europees niveau. In december jongstleden heeft de Europese Commissie daaromtrent een ontwerprichtlijn ingediend. De ACLVB steunt de actie van de sociale partners (de vakbonden en de werkgeversfederaties van bedrijven die het slachtoffer zijn van oneerlijke concurrentie vanwege de platforms).

De ACLVB wil geen geïnstitutionaliseerde dialoog aangaan met een onderneming die een economisch model voorstaat dat volledig haaks staat op het model dat de arbeidsverhoudingen in ons land regelt. De Liberale Vakbond geeft de voorkeur aan sociaal overleg binnen het paritair comité van de taxi’s en het sluiten van collectieve overeenkomsten die werknemers en werkgevers rechtszekerheid bieden.

De ACLVB wil platformwerkers dezelfde rechten geven als gewone werknemers, met de invoering van een vermoeden van ondergeschiktheid tussen de platforms, die via algoritmen opdrachten geven, en deze werknemers. Met de totstandkoming van de arbeidsverhouding zijn de verplichtingen inzake minimumloon, sociale rechten en sociale bescherming automatisch van toepassing. Wij willen platformwerkers uit de moderne slavernij halen en opkomen tegen sociale dumping.

De ACLVB heeft gestreden tegen de invoering van een derde statuut, een statuut tussen dat van werknemer en zelfstandige. De aanpak van het ABVV houdt het risico in dat de mogelijkheid van deze tussenliggende weg wordt heropend: zelfstandigen met bepaalde aanvullende beschermingselementen (bv. verzekeringen). De Europese ontwerprichtlijn bevat net een belangrijk vermoeden van loontrekkende tewerkstelling, en het is deze ontwerprichtlijn die België ertoe heeft aangezet verder te gaan zonder te wachten op het systeem van vermoeden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart