PC 140.02 | Taxis - Hoe staat het met de zaak Uber?

03/04/2023 - 13u

De Commissie Uber werd in het Europees Parlement met twee maanden verlengd. Een gelegenheid om terug te blikken op deze kwestie die duizenden werknemers in België en Europa aangaat.

Afgelopen oktobermaand stonden we aan de zijde van platformwerkers, in het bijzonder Uber-chauffeurs, om voor het Europees Parlement een duidelij-ke wetgeving voor hun type werk te eisen. Dergelijke digitale platformen bespelen grij-ze zones in de wet door hun werknemers te dwingen het statuut van zelfstandige aan te nemen, maar zonder dat die er de voordelen van genieten. De platformwerkers bepalen hun eigen prijzen niet, hun uren en klanten worden bepaald door algoritmes, en ze ge-nieten weinig of geen ziekte- of arbeidsonge-vallenverzekeringen.

Uber, dat in België en elders geen belastin-gen en sociale bijdragen betaalt, vormt ook duidelijk een probleem van oneerlijke concur-rentie in de sector, omdat het per rit prijzen kan aanbieden die voor taxi's onmogelijk te volgen zijn. Waarom opereert het platform al jaren op deze manier zonder dat iemand be-zwaar maakt?

COMMISSIE UBER

In maart, tijdens de Commissie-Uber in het Europees Parlement, hebben verschillende stemmen de actieve lobby van Uber in de hoogste regionen van de macht aan de kaak gesteld. Dat lobbyen van Uber bestond er niet alleen in om wetgeving in zijn voordeel aangepast te krijgen, maar ook om de taxi- sector archaïsch te doen lijken, en bijgevolg het model van de Amerikaanse reus het eni-ge alternatief. "Uber heeft nooit de bedoeling gehad om de taxisector te moderniseren of te veranderen, maar was er gewoon op uit om die met alle middelen, ook illegale, in handen te krijgen", hekelde Mark MacGann, de klok-kenluider van de ‘Uber Files’.

Voor hem was het resultaat heel duidelijk: Uber kan de levensvatbaarheid van zijn be-drijfsmodel niet garanderen door zijn werk-nemers zelfs maar een minimum aan sociale bescherming te bieden. "Uber creëert geen banen. Uber creëert onzekerheid", benadruk-te de voormalige lobbyist.

AKKOORD MET HET ABVV

Kort voor het begin van de besprekingen op Belgisch en Europees niveau over het lot van de platformwerknemers, verraste het ABVV iedereen door een akkoord te tekenen met Uber. De rode vakbond zou de enige verte-genwoordiger zijn van de Uber-werknemers, op het gevaar af dat een tussenstatuut tussen werknemer en zelfstandige wordt gecreëerd, waardoor Uber kan werken zoals het altijd heeft gedaan, maar deze keer legaal. Voor de Liberale Vakbond zouden de enige mogelijke voorwaarden met Uber moeten liggen in het kader van de nationale overeenkomsten die binnen het paritair comité voor taxi's zijn op-gesteld.

De Bijzondere Commissie Uber zal nog min-stens tot 19 mei duren om de beïnvloedings-strategie van het bedrijf te begrijpen, met name bij de goedkeuring van het taxiplan in Brussel, dat door veel taxichauffeurs in de hoofdstad wordt bekritiseerd omdat het de platforms toelaat hun activiteiten legaal voort te zetten.

Op Europees niveau hoopt de ACLVB dat er uiteindelijk een ambitieuze tekst wordt aan-genomen die alle chauffeurs een echte soci-ale bescherming biedt, met het vermoeden van tewerkstelling. Het economisch model van Uber is niet de toekomst en is onaan-vaardbaar in een maatschappij die het welzijn en de professionele ontwikkeling van ieder-een nastreeft.

Dag van de taxichauffeur |  22 maart was de internationale dag van de taxichauffeurs. Om onze steun aan de sector te betuigen hebben we namens de Liberale Vakbond folders uitgedeeld ... en chocolaatjes. Wij herinneren de taxichauf-feurs eraan dat wij ons als vakbond altijd zullen inzetten voor de bescherming van de rechten van werknemers.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart