banner-burnout.jpg

Cijfers langdurig zieken leggen nijpend tekort aan inspecteurs in bedrijven bloot

18/04/2017 - 13u

Eind vorig jaar waren er in ons land 392.000 langdurig zieken, het grootste aantal ooit. Terwijl iedereen klaagt over het recordaantal langdurig zieken en burn-outs, wordt er bijna niet gecontroleerd of bedrijven wel voldoende inspanningen doen om dit te voorkomen. Nochtans bewijzen de controles die er wel zijn hun nut.

Recente cijfers van het Riziv en van federale overheidsdiensten toonden nogmaals aan dat de situatie alarmerend is: Nog nooit waren er zoveel langdurig zieken, bijna 1 op 3 van de langdurig zieken kampt met een burn-out, het aantal dertigers met een burn-out is verdubbeld. Er zijn 70.000 meer langdurig zieken dan bij het begin van de regering-Michel. Enkele maatregelen zoals het snoeien in vervroegde uitstapstelsels en in het tijdskrediet hebben ontegensprekelijk een impact op de gezondheid van de werknemer.
 

Eén controle in 21,5 jaar

Onze arbeidsmarkt maakt steeds meer mensen ziek. In heel het land zijn slechts 128 inspecteurs die nagaan of bedrijven wel de nodige maatregelen nemen in het kader van ziekte- en veiligheidspreventie. Van deze controleurs zijn de meeste nog niet eens specifiek met burn-out bezig maar met de traditionele veiligheidsproblemen. Er zijn bijgevolg amper controles binnen bedrijven. De controles die wel gebeuren, bewijzen nochtans hun nut: bij één op twee controles wordt een overtreding vastgesteld. Met het huidige aantal inspecteurs kan elk bedrijf amper één keer om de 21,5 jaar gecontroleerd worden op ziekte- en veiligheidspreventie.

Volgens Minister van Werk Kris Peeters werden 15 bijkomende inspecteurs aangeworven om te controleren of werkgevers een re-integratie en absenteïsmebeleid voeren. In verhouding met het aantal bedrijven is dit aantal extra inspecteurs ontoereikend. In tijden waar de werknemer gebukt gaat onder een steeds grotere werkdruk is er absoluut nood aan veel meer controle binnen de bedrijven om over de gezondheid van de werknemer te waken.
 

Inspectiediensten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg

Deze inspectiediensten staan in voor het toezicht op de sociale wetten en op het welzijn op het werk. De arbeidsinspectie toezicht op de sociale wetten waakt over de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. het individueel en collectief arbeidsrecht zoals bijvoorbeeld de wet op de betaalde feestdagen, de reglementering inzake jaarlijkse vakantie en de bepalingen van de arbeidswet (arbeidsduur, nachtarbeid, kinderarbeid, …). De arbeidsinspectie toezicht op het welzijn op het werk is bevoegd toezicht te houden op de naleving van de voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne van de werknemers op het werk.
 

Meer info over de Inspectiediensten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg in de ACLVB weetwijzer op p. 522-523 of online (voor ACLVB-leden).

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart