Een Europees front voor evenwicht tussen werk en privé

08/03/2018 - 12u

Internationale Vrouwendag 2018 - #IWantWorkLifeBalance

Vrouwen bevinden zich nog te vaak in een positie die hun niet toestaat om werk en privé te combineren, waardoor ze vaak (deels) uit de arbeidsmarkt vallen. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart en onder de hashtag #IwantworklifeBalance voert het Europees Vakverbond (EVV) actie voor een betere Europese regeling inzake werk en privé.

De Europese Commissie heeft daaromtrent een voorstel tot richtlijn ingediend, dat nu besproken wordt door het Europees Parlement en de lidstaten. Dit voorstel zou voor veel Europese werknemers, met name veel vrouwen, een hele verbetering betekenen. ACLVB, samen met de Europese Vakbonden, vraagt dan ook aan België en de andere lidstaten om dit initiatief volop te steunen!

Vooral vrouwen zijn de dupe van een slechte Work-Life Balance

Werknemers geven steeds vaker aan dat ze het moeilijk hebben om een evenwicht te vinden tussen werk en privé. Dit probleem is dus zeker niet enkel een ‘vrouwenprobleem’. Toch zijn het wel nog steeds vrouwen die, bovenop hun werk, de meerderheid van de huishoudelijke taken op zich nemen. Ze spenderen gemiddeld 10 uur per week meer aan het huishouden dan mannen, wat de combinatie met (fulltime) werk moeilijker maakt. Na de geboorte van kinderen wordt deze dynamiek vaak nog versterkt, onder meer omdat nieuwe papa’s maar kort geboorteverlof hebben en minder vaak ouderschapsverlof opnemen. Bijgevolg werken vrouwen opmerkelijk vaker halftijds dan mannen.

Deze dynamiek is een van de verklarende factoren voor de loonkloof en ook de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. Als vrouwen structureel minder deelnemen aan de arbeidsmarkt, bouwen ze ook structureel minder pensioenrechten op, met alle gevolgen van dien. Een betere balans tussen werk en privé kan dus niet alleen voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer zorgen, maar is ook van cruciaal belang om armoede bij vrouwen op oudere leeftijd tegen te gaan.

Wat gebeurt er op Europees niveau?

Dat is ook net het doel van het voorstel van de Europese Commissie: via een meer evenwichtig werk-privé-beleid voor iedereen ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en erna wegwerken. Dit hoopt de Europese Commissie te doen door enerzijds betere en meer toegankelijke maatregelen te voorzien om werk en privé te combineren. Anderzijds hoopt ze ook om specifiek mannen aan te sporen om meer gebruik te maken van de thematische verloven. Een meer evenwichtige verdeling van de zorgtaken thuis biedt vaders de mogelijkheid een sterkere band op te bouwen met hun kind en geeft vrouwen betere kansen om volop hun rol te spelen op de arbeidsmarkt. Concreet stelt de Commissie het volgende voor:

  • minstens 10 dagen geboorteverlof
  • minstens 4 maand ouderschapsverlof per ouder, niet overdraagbaar tussen ouders
  • minstens vijf dagen zorgverlof per jaar
  • het recht voor zorgverleners of ouders van kinderen tot twaalf jaar om flexibiliteit te vragen inzake de werkduur, het uurrooster en de werkplek

De Belgische wetgeving voldoet al in grote mate aan deze voorstellen. Toch kan het ook voor Belgische werknemers een belangrijke verbetering betekenen. De Commissie vraagt immers dat deze thematische verloven ten minste even hoog vergoed worden als de uitkering in geval van ziekte. Dit zou een serieuze verhoging kunnen betekenen van de huidige vergoeding van € 818,56 bruto per maand! Daarenboven heeft de Commissie berekend dat deze maatregelen de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt dermate kunnen verhogen, dat er tegen 2050 1,4 miljoen meer mensen actief zouden zijn en het bbp van de Europese Unie met 840 miljard zou toenemen.

Het verbeteren van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is dus niet alleen sociaal wenselijk, maar economisch ook voordelig. Meer gendergelijkheid komt immers iedereen ten goede. Daarom vragen ACLVB en het Europees Vakverbond naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart dat dit voorstel ten volle wordt gesteund!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart