Opschorting sociale verkiezingen nu wettelijk geregeld

20/05/2020 - 09u

‘Goed om weten’-info voor afgevaardigden, kandidaten en ‘nieuwe’ kandidaten

De sociale verkiezingen hadden normaal rond dit ogenblik plaatsgevonden, in de periode van 11 tot en met 24 mei. Maar daar heeft de uitbraak van het coronavirus anders over beslist.

Veiligheidshalve kwamen de sociale partners overeen om de verkiezingsprocedure op te schorten. Hun aanwijzingen werden in een wet gegoten, die nu in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. De wet treedt met terugwerkende kracht in werking, meer bepaald op 17 maart 2020.
 

Momenteel is er nog geen wettelijke zekerheid over het moment waarop de uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden. Hoezo?

De opschorting van de sociale-verkiezingsprocedure vangt aan op de dag na het einde van dag X + 35 (neerlegging van de kandidatenlijsten), dus op dag X + 36.

Aangezien het niet duidelijk is hoelang de coronapandemie zal aanhouden, wordt het einde van de periode van opschorting niet vastgelegd. Die datum zal bepaald worden door de Koning, op basis van het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De Koning zal, ook na advies van de NAR, de nieuwe periode van 2 weken sociale verkiezingen en de modaliteiten van herneming van de verkiezingsprocedure vastleggen. In een eerder advies van de NAR stond reeds een periode van maandag 16 tot en met zondag 29 november 2020, maar momenteel is er dus eigenlijk nog geen wettelijke zekerheid over het moment waarop de uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden.
 

Wat betekent de opschorting van de verkiezingsprocedure voor o.a. de beoordeling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden?

  • De inlichtingen en beslissingen omtrent de datum (en eventueel de uurregeling) van de verkiezingen, en omtrent de kieskalender moeten worden aangepast, overeenkomstig de nog door de Koning te bepalen nieuwe datum van de sociale verkiezingen en modaliteiten.
  • Alle andere verkiezingshandelingen verricht vanaf X + 36 worden opgeschort. Indien men tijdens de periode van opschorting toch nog verkiezingshandelingen zou stellen, dan zijn die nietig.
  • De verkiesbaarheidsvoorwaarden voor alle kandidaten die voorgedragen werden (uiterlijk op X + 35) of nog voorgedragen zullen worden (uiterlijk op de nieuwe dag X + 54 en de nieuwe dag X + 76, respectievelijk de eventuele wijziging van de kandidatenlijsten naar aanleiding van een bezwaar en naar aanleiding van overlijden kandidaat, ontslag gegeven door een kandidaat uit betrekking in de onderneming, ontslag gegeven door een kandidaat uit de representatieve organisatie, wijziging categorie en een rechtsgeldige intrekking van een kandidatuur), moeten worden beoordeeld op grond van de initieel vastgelegde dag Y, en dus niet op grond van de nieuwe dag Y.
     

De  bestaande ondernemingsraden en CPBW’s blijven verder functioneren

De  bestaande ondernemingsraden en comités die opgericht of vernieuwd werden in het kader van de vorige sociale verkiezingen, blijven verder functioneren tot de installatiedatum van de nieuwe organen. De mandaten van de personeelsafgevaardigden in deze bestaande overlegorganen worden verlengd tot die datum. De afgevaardigden genieten gedurende deze periode verder van de bijzondere ontslagbescherming, in toepassing van de wet van 19 maart 1991.
 

Wat met de bescherming van de kandidaten?

Ook de kandidaat-personeelsafgevaardigden voorgedragen uiterlijk op X + 35 in het kader van de sociale verkiezingen 2020, genieten tijdens deze periode van opschorting van de verkiezingsprocedure ten volle van de bijzondere ontslagbescherming in toepassing van de wet van 19 maart 1991.
 

Wat met de bescherming van ‘nieuwe’ kandidaten?

De periode van ontslagbescherming voor de kandidaten voorgedragen voor de sociale verkiezingen 2020 in toepassing van artikel 37 (vervanging van kandidaten uiterlijk op X + 54 naar aanleiding van een bezwaar) en artikel 38 (vervanging van kandidaten uiterlijk op X + 76 naar aanleiding van overlijden kandidaat, ontslag gegeven door een kandidaat uit betrekking in de onderneming, ontslag gegeven door een kandidaat uit de representatieve organisatie, wijziging categorie en een rechtsgeldige intrekking van een kandidatuur) van de verkiezingswet, neemt opnieuw een aanvang  vanaf 36 dagen voor de nieuwe X + 36 (dus vanaf de fictieve nieuwe dag X). Met andere woorden: de occulte beschermingsperiode - die in principe aanvangt vanaf X-30 - wordt voor deze ‘nieuwe’ kandidaten tijdelijk opgeschort. Voor deze groep kandidaten wordt de occulte beschermingsperiode dus op een later moment hervat, afhankelijk van de nieuwe dag Y en dus de fictieve nieuwe dag X.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart