banner-burnout_0.jpg

Sociale partners willen voorkomen dat werknemers uitvallen met psychosociale klachten

28/02/2018 - 11u

In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 stelden de sociale partners dat zij in de periode 2017-2018 een aantal maatschappelijke uitdagingen wensen aan te pakken. Een van deze maatschappelijke uitdagingen is werken rond de burn-out problematiek. De werkgroep heeft nu in een unaniem advies een globale aanpak en een kader uitgewerkt voor het opzetten van pilootprojecten inzake primaire preventie van burn-out.

Volgens de wetenschappelijke literatuur zijn er 3 factoren die invloed kunnen hebben op het voorkomen van burn-out probleem. Het gaat om factoren met betrekking tot de arbeid, het individu en tot slot sociale factoren. Werk hebben en uitvoeren is intrinsiek een positieve zaak. Maar in sommige omstandigheden zijn de werkeisen (job demands) en de hulpmiddelen (job ressources) niet in evenwicht en worden werknemers geconfronteerd met werkstress. Dit leidt in sommige gevallen tot burn-out. De sociale partners hebben bij uitstek een rol te vervullen in de aanpak van oorzaken verbonden met het werk, maar hebben weinig of geen impact op de individuele en sociale factoren die een rol spelen inzake burn-out buiten de werkcontext.

De sociale partners wensen door middel van pilootprojecten op basis van deskundige begeleiding een aanpak uit te testen en op punt te stellen om tegen de achtergrond van stijgende werkdruk en psychosociale belasting te proberen om zinvol en kwaliteitsvol werk tot stand te brengen op grotere schaal. Dit om te voorkomen dat werknemers uitvallen met psychosociale klachten in het algemeen en burn-out in het bijzonder.

In de praktijk kunnen ondernemingen nieuwe initiatieven (het moet gaan om een nog niet gesubsidieerd project) betreffende de primaire preventie van burn-out indienen. De onderneming laat zich begeleiden door een projectbegeleider die beschikt over de nodige expertise en ervaring in het licht van de door de sociale partners voorgestane brede, innovatieve en resultaatgerichte aanpak in het kader van de primaire preventie van burn-out.

De sociale partners zullen een commissie in de Nationale Arbeidsraad oprichten die de opvolging van de pilootprojecten zal verzorgen en samen met de experten de eindanalyse zal maken. De vaststellingen die hieruit voortvloeien, moeten het mogelijk maken om te beschikken over meer verduidelijking en informatie, te werken rond sensibilisering (bv. informatiecampagne, brochure, ‘good practices‘ kenbaar maken,…) en andere acties te ondernemen die rekening houden met de werkbaarheid voor de werknemer, de werkgever en de ondernemer.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart