banner-nationaal-comite_0.jpg

Liberale Vakbond keurt akkoord over interprofessionele deeldossiers goed met 96%

21/03/2023 - 13u

De ACLVB heeft op 21 maart een Nationaal Comité bijeenroepen om het standpunt van haar achterban over dit ontwerpakkoord te kennen; het akkoord werd er goedgekeurd met 96%. Wanneer ook de andere sociale partners hun goedkeuring zullen gegeven hebben, kan de uitwerking gebeuren - het afsluiten van cao’s enz. - binnen de Nationale Arbeidsraad.

Het dossier van de loonvorming zit jammer genoeg niet vervat in dit akkoord. Dat kreeg eind 2022 reeds zijn beslag, via een - nog te publiceren – Koninklijk Besluit dat zoals bekend de loonnorm op 0,0% zal vastleggen.

De afgevaardigden va de ACLVB oordeelden: beter een deelakkoord afsluiten over de verlenging van bestaande regelingen met enkele punctuele verbeteringen op het vlak van swt, landingsbanen overuren en tijdelijke werkloosheid, dan helemaal geen akkoord. Ook rond de minimumlonen, de aanvullende pensioenen en cao 90 worden de werkzaamheden verder gezet.
Hoe dan ook blijft de Liberale Vakbond onverminderd strijden voor een wijziging van de loonwet. Wat de ACLVB vraagt, is een rechtvaardige loonnorm die ruimte laat voor vrije loononderhandelingen. Zolang dat niet gebeurt, komt de faire verdeling van gecreëerde welvaart steeds meer onder druk.

Eindeloopbaan

  • De huidige toegangsleeftijden voor alle stelsels van swt (60 jaar, 58 jaar voor medische swt) en landingsbanen (55 jaar met uitkering) blijven behouden tot en met 30 juni 2025.
  • Blijven ook behouden: de huidige vereisten voor de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid inzake de afwijkende swt-systemen (behalve medische swt): ofwel de leeftijd van 62 jaar bereiken, ofwel 42 jaar beroepsverleden aantonen.
  • Voor wat betreft cao nr. 17 (stelsel vanaf 62 jaar) komt er een herwaardering van de bedrijfstoeslag. De doorlooptijd van procedure tot toegang voor het medisch swt zou beperkt moeten worden tot 6 maanden.
  • Goed nieuws voor de doelgroepwerknemers uit de sociale en beschutte werkplaatsen en de maatwerkbedrijven: zij zouden in de toekomst kunnen genieten van een landingsbaan mét uitkering vanaf 55 jaar indien ze minstens 25 jaar beroepsverleden aantonen.

Flexibiliteit

  • De relance-uren (120 uur/jaar), een afgeleide van de vrijwillige overuren, worden volgens het akkoord verlengd tot en met 30 juni 2025. Ook de fiscaal voordelige behandeling van overuren (180 u./jaar) wordt minstens tot dan verlengd.
  • Nóg tot die datum wordt de cao inzake tijdelijke werkloosheid voor bedienden verlengd. Het minimumsupplement van € 5,63 wordt geïndexeerd op 1 juli 2023, 1 januari 2024 en 1 januari 2025.

Minimumlonen

De afspraken inzake de minimumlonen (geplande verhogingen met € 35 bruto in 2024 en 2026) worden herhaald.

Aanvullende pensioenen

De Groep van 10 herhaalt bovendien enkele principes inzake de aanvullende pensioenen (fiscale standstill), en wil definitief een einde stellen aan de problematiek van de te hoge solidariteitsbijdragen voor bepaalde pensioenen. 

Resultaatsgebonden voordelen

Verder pleiten de sociale partners nogmaals voor een vlotte administratieve behandeling van de cao nr. 90 over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, conform een advies dat ze eerder sloten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart