Webinar: uitwisseling van goede praktijken rond gender in een vakbondscontext

25/02/2022 - 13u

Op 6 december 2021 organiseerde de Beweging van Internationale Solidariteit (BIS) een webinar met haar partnerorganisaties om goede praktijken inzake gender uit te wisselen en te delen.

De twee nationale secretaris van de ACLVB, Olivier Valentin en Sabine Slegers opende de sessie met een uiteenzetting over de verwezenlijkingen van de ACLVB sinds de laatste vrouwenconferentie in Costa Rica en de doelstellingen ervan, met name het doorbreken van stereotypen en het uitroeien van ongelijkheden en discriminatie.

Op basis van haar ervaring met genderkwesties in Zuid-Afrika presenteerde COSATU (Gertrude Mtsweni, Nationaal Gender Coordinator) haar beleid over gender en seksuele intimidatie en benadrukte zij haar vooruitgang op het gebied van de vertegenwoordiging van vrouwelijk leiderschap. Zij deelde haar handleiding " COSATU-beleid en -procedure over de behandeling, voorkoming en uitbanning van seksuele intimidatie” mee als een instrument voor de overdracht van kennis aan werknemers (document beschikbaar als bijlage) door middel van capaciteitsopbouw. Via het BIS programma konden wij ook de handleiding vertalen in het Frans om zo te delen met de West en Centraal Afrikaanse vakbondspartners.

De FNTT-SI (Marie BUKURU, Gender officer) deelde de strategie voor een effectieve betrokkenheid van gender in de Burundese vakbeweging. Naast opleiding en sensibilisering heeft zij binnen de vakbonden op nationaal en provinciaal niveau comités voor de sociale dialoog tussen vrouwen opgericht, die de onderhandelingscapaciteiten met de autoriteiten en andere partners ontwikkelen. Zij heeft ook vakbond ondersteunende diensten opgezet die bijdragen tot de verhoging van de werkingsmiddelen van de organisaties en de verbetering van de levensomstandigheden van de gezinnen.

In Senegal tenslotte heeft de vrouwencommissie van de CNTS  (Ndeye Sokhna MBAYE, opleidings officier in de commissie) gewezen op het belang van samenwerking en synergie om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Na verscheidene opleidings- en sensibiliseringssessies en nationale seminaries voert het CNTS, samen met de Réseau National des Femmes Syndicalistes du Sénégal (RENAFES), campagne voor de ratificatie en tenuitvoerlegging van IAO-verdrag 190 en aanbeveling 206 betreffende de uitbanning van geweld en pesterijen op het werk.  Zij benadrukte dat deze alliantie voordelig was omdat zij de IAO in staat stelde de planning en de uitvoering van de campagne te ondersteunen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart