banner-artikel-contract.jpg

Nog geen akkoord over elektronische arbeidscontracten voor uitzendwerk

01/12/2015 - 17u

Federgon, de federatie voor de uitzendsector, presenteerde haar platform in het kader van een elektronische handtekening. Op 30 november zou minister Alexander De Croo de eerste elektronische arbeidsovereenkomst ondertekend hebben.

De ACLVB benadrukt echter dat het voorstel nog ter discussie ligt binnen de Nationale Arbeidsraad. Wat wel zeker is, is het princiepsakkoord tussen de sociale partners van 23/01/2012 dat diverse elementen omvat. Naast de behandeling van deze elementen in de CAO 108 en het advies 1.807 van de NAR, moet nog de kwestie geregeld worden van de afschaffing van de 48 u.-regel voor de vaststelling van  arbeidsovereenkomsten voor uitzendwerk.

Oorspronkelijk was voorzien om de 48-urenregel op te heffen in twee stappen:

  1. eind 2014: afschaffing van de 48-urenregel voor opeenvolgende dagcontracten indien de vaststelling via elektronische weg mogelijk is
  2. afschaffing van de 48-urenregel voor alle contracten van zodra het gebruik van digitale contracten algemeen toepasbaar is in de uitzendsector

Uiteindelijk beslisten de sociale partners om deze twee fases aan elkaar te koppelen. Voor het afschaffen van de 48-urenregel moet men immers beschikken over een technische oplossing om elektronische contracten op een geldige manier te ondertekenen.

Het huidige juridische kader vergt een elektronische handtekening met behulp van de elektronische identiteitskaart. Als er alternatieven zijn, dan moeten ze in dezelfde mate de veiligheid garanderen als dit het geval is bij de elektronische identiteitskaart. In ieder geval zal het nodig zijn om de wet van 24 juli 1987 te herzien van zodra er een akkoord is over de manier van handtekening als alternatief voor de elektronische handtekening via E-ID. Op dit punt zijn de discussies nog volop aan de gang.

Elektronische contracten bieden zeker een aantal voordelen (mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst aan te passen/te weigeren/te aanvaarden, beveiligde archivering van contracten, …). Maar wij delen niet de mening van Federgon die niet wil weten van een terugkeer naar het papieren systeem door werknemers die vrijwillig in het elektronische systeem ingestapt zijn. Voor ons moet het systeem op papier blijven bestaan want veel werknemers beschikken niet over internet, laat staan een smartphone.
 

Nilufer Polat
Studiedienst

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart