ACLVB over flexibiliteitsdeal: eindelijk, maar ook voorbehoud en veto

05/07/2018 - 15u

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft gisteren een akkoord aangekondigd rond 6 wetsvoorstellen die moeten leiden tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Die voorstellen zaten maandenlang geblokkeerd, maar uiteindelijk werd nu toch een consensus bereikt. "Eindelijk zijn nu zaken in beweging gezet die door de vakbonden reeds eind 2016 werden aangekaart", reageert de ACLVB, die evenwel voorbehoud maakt bij de maatregel over zondagswerk en geen begrip kan opbrengen voor het wetsvoorstel omtrent scholingsbedingen voor knelpuntberoepen.
 

Eindelijk uitvoering van advies NAR rond 1/10 ouderschapsverlof

Een van de voorstellen zou het binnenkort mogelijk maken om een halve dag tijdskrediet per week op te nemen of een volledige dag om de twee weken, tenminste als de werkgever daarmee instemt. Tot nu toe beschikken werknemers enkel over de mogelijkheid tot voltijds, halftijds of een dag per week ouderschapsverlof. Met het nieuwe voorstel kunnen ze hun ouderschapsverlof nog flexibeler inzetten en dus werk en gezin nog beter combineren. De Liberale Vakbond is tevreden dat nu uitvoering wordt gegeven aan advies nr. 2014 van de Nationale Arbeidsraad, met name het opnemen van ouderschapsverlof in 1/10. Alleen jammer voor de werknemers dat de Kamer er anderhalf jaar over gedaan heeft om tot deze beslissing te komen.
 

Flexibeler opnemen van ouderschapsverlof: verbetering werk-privé van gescheiden ouders

Een tweede voorstel voorziet in de mogelijkheid om ouderschaps-, bijstands- en palliatief verlof flexibel op te nemen. Werknemers die momenteel deeltijds dergelijk verlof opnemen, horen elke week op dezelfde momenten te werken. Dankzij het nieuwe voorstel zal daar een meer flexibele invulling kunnen aan gegeven worden, opnieuw op voorwaarde dat de werkgever akkoord gaat. In essentie gaat het om een positieve maatregel, waardoor werknemers meer vrijheid zouden kunnen krijgen om hun work-life balance te verbeteren. Wie halftijds ouderschapsverlof opneemt, zal de ene week helemaal niet aan de slag gaan en de week daarop voltijds, een regeling die tegemoetkomt aan gescheiden ouders die slechts om de week hun kinderen zien.
 

Uitbreiding adoptie-en pleegverlof: komaf met ongelijke behandeling

Pleegouders en adoptieouders, die vandaag weinig zorgverlof genieten, zouden voortaan recht hebben op zes weken verlof. Om de twee jaar komt daar een week bij voor beide ouders samen. Op die manier hebben pleeg- en adoptieouders tegen 2027 recht op 17 weken verlof, net als andere ouders. Dit voorstel tot uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof is volgens de Liberale Vakbond niet meer dan logisch, het maakt komaf met een ongelijke behandeling; adoptiekinderen dienen even veel rechten te openen als natuurlijke kinderen.
 

Hogere uitkering voor samenwonenden met een handicap: punt gezet achter discriminatie

Mensen met een handicap hebben recht op een integratietegemoetkoming, ter ondersteuning van dagelijkse klussen zoals koken en wassen. Hoe ernstiger de handicap, hoe hoger de toelage. Maar wie een partner heeft, kreeg tot nog toe minder. Naarmate diens inkomen hoger is, daalt de uitkering immers. Met een nieuw wetsvoorstel wordt volkomen terecht een punt gezet achter die discriminerende 'prijs van de liefde': het inkomen van de partner zou pas in rekening worden gebracht vanaf 39.287 euro bruto per jaar, in plaats van 22.450 euro vandaag.
 

Verruiming zondagsarbeid is een bedenkelijk precedent

Momenteel mogen handelaars in kustgemeenten en toeristische centra jaarlijks 13 zondagen buiten het toeristisch hoogseizoen werknemers tewerkstellen. Die beperking zou in de toekomst worden opgeheven, zij het - volgens de Kamercommissie - met de garantie dat geen enkele werknemer verplicht zou kunnen worden elke zondag te werken. De ACLVB wenst zo snel mogelijk duidelijkheid omtrent dit voorstel. "Als voor het bedrijf elk principieel verbod vervalt om werknemers op zondag tewerk te stellen, krijgt de Arbeidswet een meer economische in plaats van een sociale dimensie. Dat druist in tegen alle inspanningen die tot op heden werden ondernomen voor een meer harmonieuze work-life balance van werknemers. Het feit dat bijna iedereen thuis is op zondag, heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. Zondagsarbeid dient in die zin dan ook de uitzondering te blijven, net zoals de premies voor diegenen die toch aan de slag moeten op zondag, moeten blijven bestaan."
 

Geen begrip voor wetsvoorstel scholingsbedingen voor knelpuntberoepen

Vandaag kunnen werkgevers een scholingsbeding met de werknemer afsluiten. Dat kan enkel voor werknemers die jaarlijks minstens 34.180 euro verdienen. Hierdoor verbindt de werknemer er zich toe om aan de werkgever een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen als de werknemer de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode. Met het nieuwe wetsvoorstel zou die loondrempel verdwijnen voor opleidingen in knelpuntberoepen. Daar kan de Liberale Vakbond geen begrip voor opbrengen. "Wanneer het gaat om goedbetaalde jobs en dure opleidingen, valt er nog iets voor te zeggen. Maar een scholingsbeding aan arbeiders in een knelpuntberoep voorleggen, betekent voluit een beperking van de contractuele vrijheid. Het is ook maar zeer de vraag of zo'n maatregel dan daadwerkelijk zal leiden tot een effectievere invulling van de knelpuntberoepen." De Liberale Vakbond vindt het overigens bijzonder jammer dat op geen enkele wijze voorafgaand overleg werd gepleegd met de regio's. "Het arbeidsmarktbeleid en de beroepsopleidingen, georganiseerd door de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten, zijn regionale materies. Zo'n wetsvoorstel op een drafje laten goedkeuren voor het zomerreces lijkt dan ook eerder een politieke trofee te zijn."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart