De inkomensgarantie-uitkering: voor werklozen die deeltijds opnieuw aan de slag gaan

24/02/2022 - 14u

Wie recht heeft op voltijdse werkloosheidsuitkeringen en deeltijds begint te werken, kan onder bepaalde voorwaarden het statuut krijgen van deeltijdse werknemer met behoud van rechten. Soms heb je zelfs recht op een aanvullende RVA-uitkering, de inkomensgarantie-uitkering genoemd.

Hoe dan ook, je vervult best van meet af aan de administratieve formaliteiten om je socialezekerheidsrechten veilig te stellen voor de toekomst.
 

Wat is deeltijds werk met behoud van rechten?

Wie recht heeft op een uitkering als voltijds volledig werkloze en deeltijds begint te werken (voor minstens 1/3 van een voltijds regime, maar er zijn uitzonderingen op deze
regel), kan een aanvraag indienen om het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten te verkrijgen. Deze aanvraag zorgt ervoor dat je je rechten op een voltijdse uitkering behoudt na een deeltijdse tewerkstelling. Tijdens je deeltijdse tewerkstelling moet je geen enkele administratieve formaliteit vervullen. Je moet noch ingeschreven zijn als werkzoekende, noch beschikbaar zijn voor bijkomende uren of een voor een voltijdse tewerkstelling.
 

Kom ik in aanmerking voor een inkomensgaratie-uitkering?

Om recht te hebben op de inkomensgarantie-uitkering (de bijkomende uitkering van de RVA bovenop je deeltijds loon; hierna IGU genoemd) moet je aan nog enkele voorwaarden
voldoen:

  • Je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur mag niet hoger zijn dan 4/5 van een voltijdse betrekking
  • Je bruto-maandloon moet lager zijn dan € 1.691,40 (bedrag op 1/1/2022)
  • Je moet je werkgever vragen om voorrang te krijgen als een voltijdse betrekking vrijkomt
  • Je moet je werkgever vragen om je contract aan te passen indien je regelmatig meer uren moet presteren dan voorzien in de arbeidsovereenkomst
  • Je moet ingeschreven zijn en blijven als voltijds werkzoekende bij de VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Door die IGU is je totale inkomen, dus je nettoloon plus de extra uitkering, minstens even hoog als de werkloosheidsuitkering die je kreeg voordat je weer aan het werk ging. Zo
wordt gegarandeerd dat je geen inkomensverlies lijdt als je deeltijds opnieuw aan de slag gaat.

Ook als je maar recht hebt op uitkeringen als vrijwillig deeltijdse werkloze kan je onder bepaalde voorwaarden toch een IGU krijgen als je opnieuw deeltijds aan de slag gaat. Je bent dan ingeschreven als deeltijds werkzoekende.
 

Administratieve formaliteiten

Voldoe jij aan de voorwaarden?

Informeer dan zeker eens bij je ACLVB-secretariaat om een dossier op te maken!

 

Wacht niet te lang, want deze aanvraag moet op het werkloosheidsbureau aankomen binnen een termijn van twee maanden vanaf de start van je deeltijdse tewerkstelling.

De aanvraag gebeurt met een formulier C131A-Werknemer, dat je indient bij je ACLVB-secretariaat. Als je enkel het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten wil verkrijgen, vul je deel I in. Wil je ook inkomensgarantie-uitkeringen ontvangen, dan vul je deel I in en indien je niet bent vrijgesteld van de inschrijving als werkzoekende, laat je jouw VDAB-secretariaat deel II invullen.

Je werkgever zal op zijn beurt via elektronische weg gegevens overmaken die nodig zijn om je inkomensgarantie-uitkering te bekomen. Elke maand vul je een formulier C3-deeltijds
in, waarop je de gewerkte uren aanduidt. Dit formulier bezorg je dan op het einde van de maand aan je ACLVB-secretariaat, zodat we je uitkering kunnen betalen.

De berekening van de IGU is vrij complex. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij onze medewerkers. Indien je van werkgever verandert, moet je ook een nieuwe aanvraag indienen via je ACLVB-secretariaat.
 

Nog recht op loon van een vorige werkgever?

Je hebt geen recht op de IGU indien je nog recht hebt op een loon ten laste van je vorige werkgever. Dat zal het geval zijn wanneer de deeltijdse betrekking aanvangt tijdens een
opzeggingsperiode of tijdens een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding.
 

Je stapt over van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling?

Als je bij dezelfde werkgever ontslagen wordt uit een voltijdse betrekking of onvrijwillig overstapt van voltijds naar deeltijds werk, dan heb je geen recht op inkomensgarantie-uitkeringen gedurende 3 maanden. Deze periode heet de carenzperiode en begint vanaf de dag die volgt op de opzeggingsperiode of de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding voor de voltijdse betrekking. Na deze periode kan je wel een IGU krijgen.

Indien je op vrijwillige basis overstapt van een voltijdse betrekking naar een deeltijdse betrekking, heb je geen recht op de IGU. Er is één uitzondering: je hebt wel recht op de IGU (zonder carenzperiode) indien de overgang gebeurt in het kader van een goedgekeurd herstructureringsplan.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart