banner-fiestvergoeding.jpg

Fietsvergoeding zou stijgen, toch even opletten

05/10/2023 - 13u

Goed nieuws voor het merendeel van de fietsende werknemers: het maximum aan fietsvergoeding dat belastingvrij (en vrij van socialezekerheidsbijdragen) kan verkregen worden, stijgt volgend jaar met meer dan 30%: maximum € 0,35 in plaats van maximum € 0,27. Weliswaar moet je met enkele zaken rekening houden.

Meer en meer werknemers kiezen ervoor om met de fiets naar het werk te gaan. Een positieve trend, zo weet ook Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). "Meer fietsers op weg naar het werk betekent minder files, meer fitte werknemers en minder CO2-uitstoot.”

In zowat alle gevallen (en meer bepaald sinds 1 mei 2023 met de inwerkingtreding van de cao nr. 164) hebben die werknemers recht op een vrijgestelde vergoeding per gefietste kilometer van en naar het werk. Voor 2023 bedraagt het maximum € 0,27 per kilometer. Vanaf 2024 stijgt dit met maar liefst 30% door tot maximum € 0,35 per kilometer.

Twee nuances weliswaar: ten eerste komt er volgend jaar een fiscaal plafond. Ten tweede spreken we hier over maxima. Check dus steeds de sector- en bedrijfsafspraken voor de exacte modaliteiten in jouw geval.

Opgelet bovendien: het gaat voorlopig nog maar om ontwerpteksten die nog niet gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad!
 

Van € 0,27 naar € 0,35

Eerst het goede nieuws: nadat de vrijgestelde fietsvergoeding de afgelopen jaren zachtjes steeg tot maximum € 0,27, wordt vanaf 1 januari een versnelling hoger geschakeld in het maximumbedrag per kilometer. Er komt maar liefst 8 cent/km bij, wat inhoudt dat vanaf 1 januari 2024 het maximum per afgelegde kilometer stijgt tot € 0,35.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een maximum dat per afgelegde kilometer toegekend kan worden. Sommige sectoren of bedrijven keren dit maximum niet uit, of leggen extra beperkingen of voorwaarden op (bv. maximum aantal kilometers dat aangegeven kan worden). Het is dus van belang om steeds het correct paritair comité te raadplegen!
 

Fiscaal plafond van € 2.500

Tot nog toe was er geen fiscaal plafond waarmee rekening gehouden moest worden. Dat verandert: het bedrag aan fietsvergoeding dat boven de € 2.500 op jaarbasis (inkomsten 2024) zou worden uitgekeerd, zal belast worden als loon. Dit plafond van € 2.500 (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024) zal tevens geïndexeerd worden.

Laten we even een eenvoudige rekensom maken: stel dat je het maximum aan vrijgestelde fietsvergoeding ontvangt, dan betekent dit dat je per kalenderjaar 7.142 kilometer  (2500/0,35) kan/mag fietsen alvorens dit plafond overschreden wordt. Uitgaand van 220 werkdagen, betekent dit een heen- en terugtraject van ongeveer een 32-tal kilometer.

Volgens het Kabinet van de minister van Financiën is € 2.500 een realistisch plafond en halen 99,6% van de werknemers een vergoeding die lager ligt dan € 2.500 op jaarbasis. Voor hen zal dit plafond dus ruim voldoende zijn.

Er kunnen nochtans vragen worden gesteld bij dit plafond, o.a. dankzij de evolutie van speedpedelecs, die verdere afstanden mogelijk maken. Zo zou volgens onze eerste simulatie een arbeider die elke dag naar het werk fietst (afstand 40 km) en 225 werkdagen heeft, aan een bedrag van € 3.150 komen. Idem voor een telewerkende bediende die bv. 3 maal per week naar kantoor fietst met een afstand van bv. 60 km (heen en terug), die toch ook aan € 2.835 komt.

Je kan je in dat opzicht de vraag stellen of het plafond van € 2.500 wel voldoende rekening houdt met de forse optrekking (+ 8 cent/km) die in de toekomst zal plaatsvinden. Daarom hebben de leden van het Beheerscomité RSZ - waarvan ook ACLVB deel uitmaakt - gesteld dat de fiscale grens op € 3.000 zou moeten liggen. Het is evenwel nog niet duidelijk of de minister van Financiën dit advies zal volgen.

Maar het valt dus niet uit te sluiten dat sommige werknemers, die nu bijzonder lange trajecten afleggen, geconfronteerd kunnen worden met een belastbaar voordeel, terwijl dit tot nu toe niet het geval was. Dit zal echter eerder uitzonderlijk zijn. Los van de lengte van het traject, is uiteraard ook het aantal werkdagen van belang. Sommige werknemers kiezen er immers voor om enkel gedurende bepaalde periodes van het jaar (lente/zomer) met de fiets naar het werk te gaan.
 

En de cao 164?

De cao 164 die een veralgemening van de fietsvergoeding inhield, heeft een maximumbedrag van € 0,27 en een maximum van 20 km (enkel traject) ingesteld. Artikel 6 van de cao bepaalt dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. De ontwerpteksten waarover wij beschikken (= het socialezekerheidsluik), spreken over een aanpassing van het basisbedrag. Wij gaan er dus redelijkerwijs van uit dat het maximum in cao nr. 164 dan ook zal stijgen tot € 0,35/km. Maar nogmaals: deze cao is enkel van toepassing bij gebrek aan sectorale of bedrijfs-cao’s en heeft een suppletieve binding.

Veel sector-cao’s hebben andere modaliteiten en bedragen. Er dient dan ook bekeken te worden op sectorniveau of en in welke mate er heronderhandeld kan/moet worden om dit maximum van € 0,35 te verkrijgen.

Let wel: zoals gezegd gaat het nog maar om ontwerpteksten. We gaan ervan uit dat deze nieuwe regeling doorgang vindt, maar enige voorzichtigheid is toch op zijn plaats.
Voor wat betreft cao n° 164 proberen we snel de nodige duidelijkheid te krijgen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart