banner-burnout_3.jpg

Hoe doe ik binnen mijn organisatie aan burn-outpreventie?

16/09/2019 - 13u

In 2018 organiseerde ACLVB een enquête onder zijn verkozen afgevaardigden in de ondernemingsraad en het CPBW rond de preventie van burn-out in de bedrijven.

Meer dan 65% van de deelnemers gaf aan dat er binnen hun organisatie een risicoanalyse omtrent psychosociale risico’s (PSR) wordt afgenomen. Slechts een kleine 40% van de deelnemers antwoordde echter positief op de vraag inzake de genomen maatregelen ter preventie van psychosociale risico’s. In vele organisaties (60% van de ondervraagden!) blijven de preventiemaatregelen uit. Daarenboven wijzen studies uit dat de risicoanalyse psychosociale risico’s in de KMO’s en de zeer kleine ondernemingen minder frequent wordt afgenomen. Nochtans is een uitgebalanceerd PSR-preventiebeleid een win-win situatie voor zowel de werknemers als de werkgever (bv. daling ziekteverzuim,…)

Ongeveer 15% van de ondervraagden heeft aangegeven dat het PSR-preventiebeleid binnen hun onderneming werd uitgewerkt in samenwerking met een externe organisatie (EDPBW of andere).

Wetgeving in het kort (CODEX Boek I Titel 2 en 3)

De werkgever identificeert in het kader van de risicoanalyse de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk. De voornaamste risicobronnen voor psychosociale risico’s op het werk omvatten de 5 A’s, nl. de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen (interpersoonlijke relaties op het werk). De PSR-risicoanalyse wordt uitgevoerd door de werkgever met medewerking van de werknemers. De werkgever betrekt er de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wanneer die deel uitmaakt van de interne dienst. Bij ontstentenis, betrekt hij er de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst. Die laatste wordt eveneens betrokken wanneer de complexiteit van de analyse het vereist. Na het grondig bestuderen van de risicoanalyse treft de werkgever de passende preventiemaatregelen om de PSR op het werk te voorkomen. De werkgever evalueert minstens eenmaal per jaar deze preventiemaatregelen. 

Publicaties en Tools

Omdat veel deelnemers aan de enquête aangeven dat het nemen van PSR-preventiemaatregelen binnen vele organisaties uitblijft geven we hierna een overzicht van interessante publicaties en tools van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Met deze publicaties en tools kunt u samen met de verschillende actoren (CPBW, syndicaal Overleg, IDPBW, EDPBW, HR-dienst, preventieadviseur, werkgever, preventieadviseur psychosociale aspecten, …) aan de slag gaan met het voeren van een PSR-preventiebeleid  binnen uw organisatie.

Het onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, HIVA-KU Leuven, heeft in 2019 een onderzoek in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg uitgevoerd onder leiding van Miet Lamberts. De resultaten werden gebundeld in de publicatie ‘Eerste hulp bij het vormgeven van een PSR-preventiebeleid. Deze gids is een aanvulling op de ‘Gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk’ en biedt ook voorbeelden uit de concrete praktijk aan (zowel goede praktijken als leercase). Die zijn ook gebundeld in een case-boek (Lamberts, Hansez, Lothe & Jemine, Case-boek). 24 goede praktijken worden in ‘Het vormgeven van een preventiebeleid psychosociale risico’s – goede leerpraktijken’ omschreven. Dit case-boek kwam tot stand in samenwerking met de Universiteit van Luik.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de ‘Gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk’ (2017) ontwikkeld met als doel om organisaties en ondernemingen – kmo’s en zeer kleine ondernemingen inbegrepen – te helpen een beleid te voeren tot voorkoming van psychosociale risico’s.

De publicaties en tools vindt u terug via www.werk.belgie.be en www.beswic.be.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart