banner-conges-thematiques.jpg

Nieuwe aanpassingen voor tijdskrediet en thematisch verlof

23/02/2023 - 15u

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 heeft de federale regering beslist om te bezuinigen op de stelsels van tijdskrediet en thematisch verlof. Het ontwerp van koninklijk besluit werd voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de toegangsvoorwaarden tot deze verlofstelsels aan te passen.

Wat is er concreet veranderd met betrekking tot tijdskrediet?

Allereerst is in het kader van het recht op vol- tijds tijdskrediet met motief zorg voor een kind de leeftijdsvoorwaarde voor het verkrijgen van een uitkering aangepast.

Tot nu toe had elke werknemer het recht om van dit stelsel te genieten, voltijds, halftijds of 1/5, tot de 8ste verjaardag van het kind. Voortaan kan, voor aanvragen ingediend vanaf 1 februari 2023, voltijds tijdskrediet met uitkeringen slechts worden opgenomen tot het kind 5 jaar wordt. Het blijft echter mogelijk om voltijds tijdskrediet zonder uitkeringen op te nemen tot het kind 8 jaar oud wordt.

Ten tweede is de periode waarin de werknemer tijdskrediet met motief zorg kind met uitkeringen kan opnemen, teruggebracht van 51 maanden tot 48 maanden. Deze wijziging heeft betrekking op voltijds, halftijds en 1/5-tijds tijdskrediet. We wijzen er evenwel op dat de vermindering van 51 naar 48 maanden van toepassing is op de huidige tijdskredieten voor werknemers die op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg voor hun kind hebben opgenomen. De gelukkigen die op die datum meer dan 30 maanden hebben, blijven recht hebben op 51 maanden.

Ten slotte veranderen sommige toegangsvoorwaarden. Tot voor kort moest de werknemer voor de schriftelijke aanvraag 24 maanden anciënniteit aantonen. Vanaf 1 juni 2023 wordt deze voorwaarde verhoogd tot 36 maanden.

Wat de tewerkstellingsvoorwaarde betreft, moet de aanvrager van tijdskrediet met motief zorg voor een kind voldoen aan een bepaalde tewerkstellingsbreuk tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Die tewerkstellingsbreuk is verstrengd sinds 1 februari. Voortaan moet de werknemer gedurende 12 maanden voltijds gewerkt hebben voorafgaand aan de aanvraag om vermindering tot halftijds.

Anderzijds kunnen voltijdse of deeltijdse werknemers onder bepaalde voorwaarden toch een voltijds tijdskrediet krijgen. Voltijdse werknemers: in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voltijds hebben gewerkt. Deeltijdse werknemers: in de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag deeltijds gewerkt hebben.

Voor de andere motieven voor tijdskrediet (opleiding, zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar, zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid en palliatieve zorg) verandert alleen de tewerkstellingsvoorwaarde. Om een halftijds krediet te kunnen opnemen, moet men namelijk gedurende 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voltijds hebben gewerkt. Met uitzondering van de schrapping van de anciënniteitstoeslag blijven alle andere voorwaarden dezelfde. Die vormen van tijdskrediet kunnen voor een maximale duur van 51 maanden genomen worden.

Het stelsel van landingsbanen blijft dan weer over de hele lijn gelijk.

Hoe zit het met de thematische verloven?

Wat het ouderschapsverlof betreft, is de leef- tijdstoeslag afgeschaft. De voorwaarden voor het opnemen van thematisch verlof - ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorg, mantelzorg - blijven echter onveranderd. Deze nieuwe bepalingen maken de regels inzake tijdskrediet nog ingewikkelder.

Overweeg je gebruik te maken van een van deze stelsels? Neem dan contact op met je ACLVB-secretariaat om meer te vernemen over de regels die op jouw situatie van toepassing zijn.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart