ACLVB vraagt een eindeloopbaan op mensenmaat

Een duurzame loopbaan betekent een loopbaan die van begin tot einde kwaliteitsvol is en blijft.

Daarom moet  meer aandacht gaan naar de vaak kwetsbare situatie van jongeren op de arbeidsmarkt, maar ook naar werknemers die  gebukt gaan onder professionele verwachtingen én de zorg voor naaste familieleden.

Een kwaliteitsvolle generatiegebonden benadering betekent oudere werknemers nieuwe perspectieven  laten ontdekken zodat zij hun functie fysiek en/of mentaal kunnen blijven uitoefenen.

Een leeftijdsbewust loopbaanbeleid op mensenmaat

De ACLVB is ervan overtuigd dat een leeftijdsbewust loopbaanbeleid op mensenmaat een noodzakelijke voorwaarde vormt indien men een beleid wil ontwikkelen dat erop gericht is de loopbanen te verlengen.

Voor wat betreft de landingsbanen tijdskrediet vraagt de ACLVB:

  • Een gedeeltelijke terugkeer naar de situatie vóór 01.01.2015, d.w.z. een recht op 4/5 landingsbaan vanaf 55 jaar met uitkeringen, met uitzonderingen mogelijk vanaf 50 jaar met uitkeringen;
  • Een integrale gelijkstelling voor de opbouw van pensioenrechten in geval van een landingsbaan;
  • Een recht op een landingsbaan in bedrijven met minder dan 11 werknemers;
  • Het voorzien in een vervangingsplicht van werknemers die in een landingsbaan stappen, werkgevers die op dit punt in gebreke zouden blijven, moeten kunnen gesanctioneerd worden;
  • Een algemeen recht op een vastkliksysteem in geval van wijzigingen in de regelgeving;
  • Een opwaardering van het systeem van mentorschappen van werknemers in het systeem van landingsbanen.

Aan de bestaande SWT-stelsels mag niet geraakt worden, zowel wat betreft de toegangsleeftijd als de loopbaanvoorwaarden.

De ACLVB vraagt een verlaging van de leeftijd voorzien in cao 46 van 55 naar 50 jaar om werknemers die 20 jaar nachtprestaties hebben uitgeoefend, eenvoudiger de overstap te laten maken van nachtprestaties naar dagprestaties.

De cao 104 moet versterkt worden, o.a. via  sancties voor bedrijven die geen toepassing voorzien en positieve stimulansen voor bedrijven (zoals kwaliteitslabels) die deze cao duurzaam invullen. De ACLVB wil als sociale partner ook meewerken aan de oprichting van demografiefondsen binnen alle sectoren.
 

De ACLVB wil samenwerking tussen generaties en een leeftijdsbewust loopbaanbeleid promoten

De ACLVB is voorstander van een faciliterend kader, o.a. van peter- en meterschapsformules. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via verminderingen van sociale bijdragen, voor oudere werknemers die dergelijke rol kunnen opnemen. Ook jongeren die oudere werknemers begeleiden, moet kunnen.

Naar analogie van de diversiteitsplannen moetensectoren en bedrijven aangemoedigd worden hierover een beleid uit te werken en het om te zetten in praktische tools en opleidingen voor werknemers.

Voor de ACLVB heeft elke werknemer recht op een eindeloopbaan in aanvaardbare en werkbare omstandigheden, rekening houdend met zijn/haar specifieke situatie.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!