Een stabiele job om te bouwen aan je toekomst

Bij de ACLVB houden we niet van onzekere jobs of onvrijwillig deeltijds werk. Uitzendcontracten, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, contracten voor een duidelijk omschreven taak, werk als schijnzelfstandige of als medewerker in de platformeconomie, korte uurroosters … zijn vaak niet meer dan een noodoplossing voor werknemers. Veel toekomstperspectief bieden ze niet.

Binnen de overlegorganen van de onderneming waken de ACLVB-afgevaardigden over de jobs. Dag na dag zetten ze zich in om het aantal onzekere banen terug te dringen.

Sociale ratio’s

De ACLVB wil bedrijven aanmoedigen om precaire contracten (opeenvolgende contracten van bepaalde duur, onvrijwillig deeltijds werk, uitzendwerk) te beperken en vraagt de invoering van een sociale ratio, vastgesteld op sectoraal niveau.

Een bedrijf dat voorrang geeft aan voltijdse contracten en contracten van onbepaalde duur, zou op die manier financieel gestimuleerd worden. En de onderneming die vooral onzekere contracten aanbiedt, zou worden afgestraft.

De zo op het niveau van het paritair comité verkregen middelen zouden kunnen gebruikt worden om kwetsbare groepen te ondersteunen die het slachtoffer zijn van dit soort precaire werk; ze zouden kunnen geholpen worden via opleidingen en ondersteuning bij het zoeken naar een vaste job.
 

Permanente vorming

De arbeidswereld evolueert voortdurend. Nieuwe beroepen ontstaan, beroepen veranderen …

De onderneming is verantwoordelijk voor het organiseren van de permanente vorming van alle werknemers; het moet ze in staat stellen mee te blijven met de evolutie van het beroep, hun beroepscompetenties te vergroten en hun toekomst veilig te stellen. De ACLVB vraagt ​​met name de concretisering van een individueel recht op vorming van minimaal 5 dagen per jaar.
 

Herstructureringen

De zogenaamde wet-Renault over bedrijfsherstructureringen moet worden gemoderniseerd. De ACLVB vraagt ​​onder meer een preventief beleid inzake herstructureringen, door het delen van strategische informatie en een versterking van het recht op informatie en consultatie voor werknemersvertegenwoordigers, ook bij onderaannemers. De ACLVB ijvert voor degelijke sociale plannen, die inzetten op de begeleiding van werknemers in die moeilijke situaties.

Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: kiezen voor contracten van onbepaalde duur in de bedrijven. Opkomen voor permanente vormingen. IJveren voor zoveel mogelijk kwaliteitsjobs.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!