Een sterke sociale zekerheid: we hebben allemaal nood aan solidariteit

O wat zien ze er slim uit, al degenen die ons wilden dwingen drastisch te bezuinigen op de sociale zekerheid, al degenen die de werkloosheidsuitkeringen wilden verlagen, al degenen – alweer dezelfden - die op de rem gingen staan om de groei van het budget voor de gezondheidszorg te vertragen.

O wat zien ze er slim uit, al diegenen die onbewogen bleven tegenover de benarde situatie van het zorgpersoneel en de patiënten, die de slachtoffers zijn van een systeem dat steeds meer ontmenselijkt wordt.

De coronacrisis heeft hen doen inzien dat het de sociale zekerheid is die levens heeft gered, dat het de sociale zekerheid is die de ineenstorting van onze samenleving heeft voorkomen. En dat het de sociale zekerheid is die zal helpen de economie weer op gang te trekken, door geschoolde werknemers in dienst te houden en de koopkracht van de bevolking en dus de binnenlandse consumptie in stand te houden.

Zonder dit wonderbaarlijke beschermingssysteem, geen stelsel van tijdelijke corona-werkloosheid, geen economische werkloosheid (voor bedrijven die onrechtstreeks getroffen zijn), en geen dekking van medische kosten voor patiënten die met het virus zijn besmet.

De ACLVB heeft altijd gestreden voor de herfinanciering van de sociale zekerheid. We hebben de sociale zekerheid allemaal ons leven lang nodig om ons te beschermen. De sociale zekerheid betaalt de gezondheidszorg, verschaft ons een inkomen als we ziek zijn en niet kunnen werken, zorgt voor een werkloosheidsuitkering als we ontslagen zijn, verzekert ons van een pensioen zodat we kunnen genieten van het leven na onze loopbaan. De sociale zekerheid geeft ons een duwtje in de rug door het storten van geboortetoelagen en kinderbijslag.

Sociale zekerheid is de uitdrukking van de solidariteit van alle burgers om elk van hen te beschermen, met name de zwaksten. De financiering ervan, hoofdzakelijk bestaand uit uitkeringen die worden betaald via de inkomsten uit arbeid, was duidelijk onvoldoende geworden, zodat elk jaar een (door belastingen gefinancierde) overheidsdotatie moet worden toegekend om het evenwicht te herstellen. Dit systeem was door de vorige regering in vraag gesteld in het kader van haar beleid om de sociale verworvenheden te ontmantelen.

De ACLVB heeft voorstellen gedaan om de sociale zekerheid te herfinancieren. Niet door de pensioenleeftijd op 67 jaar te brengen, niet door de zieken aan te pakken, niet door de werkloosheidsuitkeringen te verlagen zoals de vorige regering heeft besloten, maar door andere bronnen van inkomsten te laten bijdragen aan de algemene inspanning, door de belastingdruk te verschuiven van het inkomen uit arbeid naar het inkomen uit kapitaal.

Stemmen voor ACLVB betekent ook het verdedigen van een moderne visie op sociale bescherming voor het welzijn van iedereen.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!