Voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven

Ze zijn des te meer gemotiveerd, de werknemers die de juiste balans werk/privéleven vinden en zich daarin gesteund weten door hun werkgever. De onderneming heeft dus alle belang bij het aanreiken van oplossingen daarvoor.

De ACLVB stimuleert verschillende vormen van loopbaanaanpassing naargelang de verschillende levenssituaties.
 

Ouderschapsverlof

De ACLVB stelt voor om over te gaan van 4 naar 6 maanden ouderschapsverlof per kind tot het de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Bijkomend voorstel van de ACLVB: de toekenning van een extra verlofmaand aan beide ouders (dus 6 + 1 maand ouderschapsverlof) wanneer de vader ouderschapsverlof neemt, om hen hiertoe aan te moedigen.

De uitkeringen moeten op dezelfde hoogte worden gebracht als de ziekte- en invaliditeitsvergoedingen.

Tijdskrediet met motief

Nu meer en meer grootouders werken, vraagt de ACLVB - om ouders te helpen en de familiale solidariteit te versterken - een nieuw motief in te voeren in het kader van tijdskrediet, namelijk grootouderverlof.

De ACLVB wil de leeftijd verhogen van 8 naar 16 jaar voor het motief ‘zorgen voor je kind(eren)’.

Werknemers in bedrijven met minder dan 11 medewerkers moeten ook tijdskrediet met motief kunnen genieten.

Loopbaaneinde op maat

De ACLVB is ervan overtuigd dat de sleutel om werknemers langer aan het werk te houden in een loopbaanbeleid op maat zit.

De ACLVB vraagt ​​een ​​aanpassing van het tijdskrediet ‘eindeloopbaan’. De eerdere regeling dient hernomen te worden. Werknemers moeten opnieuw vanaf 55 jaar een uitkering kunnen genieten wanneer ze een 4/5 eindeloopbaan-tijdskrediet nemen. In bepaalde situaties moet in landingsbanen kunnen ingestapt worden vanaf de leeftijd van 50 jaar.


 

Vervangingsplicht

Het kalmer aan doen betekent soms dat de werklast naar jongere collega's wordt verschoven. Daarom vragen wij een ​​vervangingsplicht voor werknemers met een eindeloopbaanregeling.

Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: opkomen voor een vlottere combinatie van loopbaan, vrije tijd en gezinsleven.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!