Het recht op opleiding voor werknemers die ressorteren onder het PC 200 !

02/03/2016 - 13u

Een van de verworvenheden waarop de vakbonden in het PC 200 (het aanvullend paritair comité voor bedienden) kunnen bogen is dat elke werknemer recht heeft op het volgen van een opleiding.

Elke bediende heeft recht op 4 dagen opleiding binnen werktijd gespreid over de jaren 2016 en 2017. Die opleiding moet duidelijk tot doel hebben de professionele kwalificaties van de bedienden te verhogen.

Uiteindelijk is het wel de werkgever die beslist over de inhoud van de vorming, maar hij kan hierbij een keuze maken uit verschillende opleidingsformules die aangeboden worden door CEVORA, het opleidingsfonds van het paritair comité 200.  Zowel opleiding binnen als buiten het bedrijf, al dan niet gegeven door externe opleidingsinstellingen komen in aanmerking.

Daarenboven heeft elke bediende recht op een vijfde opleidingsdag in periode 2016-2017.  Die moet dan evenwel  's avonds of tijdens het weekend en buiten de arbeidstijd vallen. Om dit te vergemakkelijken kunnen er zelfs fincanciële tegemoetkomingen gedaan worden.
 

Wie heeft er concreet recht op ?

Alle bedienden die ressorteren onder PC 200 en die een arbeidsovereenkomst hebben voor een periode van meer dan 1 jaar. Wie deeltijds werkt verwerft slechts opleidingsdagen in verhouding tot de deeltijdse prestaties. Bedienden die in opzeg zijn of die zijn aangeworven met een contract van bepaalde duur van een jaar of minder hebben geen recht op opleidingsdagen. Tenzij meerdere contracten van bepaalde duur elkaar opvolgen zodanig dat de totale duur van de contracten méér dan 1 jaar bereikt.
 

Opleiding wanneer ?

In principe tijdens de werkuren. Dat is jammer genoeg niet altijd mogelijk, vooral in kleine bedrijven kan dit organisatorische problemen scheppen. Maar opleidingsdagen buiten de werkuren geven wel recht op een gelijke compensatie in werktijd, maar  zonder dat dit het recht opent op overloon.
 

Hoe wordt het georganiseerd?

De werkgever moest vóór 31 december 2016 aan de bediende meedelen welke de opleidingsdagen zijn. Deed hij dat niet, dan moet de bediende uiterlijk vóór  31 maart 2017 schriftelijk zijn opleidingsdagen aanvragen bij de werkgever. Geeft de werkgever, zelfs na deze schriftelijke aanvraag door de bediende, zijn verplichtingen niet na, dan mag de bediende die dagen opnemen als gewone vakantiedagen, of – en dat is meer in de geest van de betreffende collectieve afspraken - hij richt zijn aanvraag voor opleiding tot CEVORA en maakt zijn keuze van opleiding binnen het opleidingsaanbod van CEVORA. In elk geval worden die dagen gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen. Als de bediende voor 31 maart 2017 geen schriftelijke aanvraag heeft gericht tot zijnwerkgever, dan verliest hij echter zijn recht op opleidingsdagen. 
 

Modaliteiten

Naargelang het een onderneming betreft met of zonder syndicale delegatie en het al of niet bestaan van een eigen opleidingsplan zijn afspraken mogelijk over het overdragen van opleidingsdagen van de ene bediende op de andere.

In elk geval moet een bedrijf dat hiervan gebruik wil maken zich vooraf registreren bij het sociaal fonds van het PC 200. Goed om weten is dat geregistreerde bedrijven van financiële voordelen genieten. CEVORA betaalt  immers een deel van de vormingskosten terug.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart