75 jaar sociale zekerheid

28/12/2019 - 09u

Vandaag is het 75 jaar geleden dat de Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders werd ondertekend.  Deze tekst vormt de basis van de huidige sociale zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Veel van de centrale principes van onze huidige sociale zekerheid vinden hun oorsprong in deze Besluitwet.

De Besluitwet maakte de sociale verzekeringen algemeen verplicht voor werknemers en verbeterde de kwaliteit van de uitkeringen, prestaties zoals gezondheidszorg en de financiering ervan.

Ons land werd hiermee een pionier in het realiseren van inclusieve economische groei. Om duurzaam te zijn moeten de vruchten van de economische groei worden gedeeld door brede lagen van de bevolking. Dit is een stelling die de OESO vandaag de dag onderschrijft en promoot.

De sociale zekerheid, vandaag

Door onder meer ons sociaalzekerheidsmodel wordt de economische groei in ons land meer verspreid over de bevolkingsklassen dan in andere geïndustrialiseerde landen. De sociale zekerheid is essentieel voor de toegang tot kwaliteitsvolle zorg en inkomensvervanging bij loonverlies of ouderdom en de preventie van inkomensarmoede.

Sociaal overleg en sociale zekerheid creëren daarbij een draagvlak voor economische groei en verhogen de weerbaarheid van de economie. Het laat ons toe om wendbaar om te gaan met transities en stabiliseert de economie in tijden van crisis. Het verhoogt de voorspelbaarheid die essentieel is voor een gunstig investeringsklimaat.

Een toekomstgerichte sociale zekerheid

Een toekomstgerichte sociale zekerheid omarmt meerdere generaties en zorgt voor welvaart en welzijn voor de kinderen van vandaag en morgen. Net als 75 jaar geleden staan we als sociale partners nu ook voor een groot aantal uitdagingen. Zo worden we geconfronteerd met globalisering, sociologische veranderingen, internationale spanningen, digitalisering, klimaatverandering en migratie. De vergrijzing, in combinatie met de uittreding van de babyboomgeneratie en de toename van de levensverwachting zorgen onvermijdelijk voor een verhoging van de uitgaven voor pensioenen, de gezondheidszorg en de ziekte-uitkeringen.

Ook het beschermingsniveau van bepaalde groepen zoals bijvoorbeeld éénoudergezinnen is een aandachtspunt. Die uitdagingen moeten op ons niveau aangepakt worden, maar moeten gekaderd worden binnen de afspraken en ambities die Europees en internationaal zijn vastgelegd .

Een duurzame sociale zekerheid

Een duurzame sociale zekerheid vergt dat gezamenlijk zowel naar inkomsten als uitgaven gekeken wordt. Er dient te worden nagegaan hoe de financieringsbasis van de sociale zekerheid voldoende duurzaam kan worden gemaakt om de verschillende uitdagingen aan te gaan, zowel op korte als op lange termijn. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende inkomsten structureel en voorspelbaar zijn. Tegelijk dient er te worden onderzocht, hoe de uitgaven kunnen worden beheerst zodat deze sporen met de draagkracht van onze economie. Daarbij is het samen inzetten op een hogere werkzaamheid belangrijk.

Herdenking

Op vrijdag 20 december had op initiatief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in de Kamer van volksvertegenwoordigers, een herdenking plaatsgevonden ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de moderne sociale zekerheid.

Tijdens de plechtigheid heeft onze Nationaal Secretaris Sabine Slegers, samen met de andere sociale partners van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, een gezamenlijke verklaring voorgelezen, waarin zij de uitgangspunten van de sociale zekerheid bevestigen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart