Nationaal comité ACLVB komt met een sociaal-liberale visie over sociale zekerheid en herbevestigt nationaal secretaris Olivier Valentin

01/04/2022 - 13u

Tijdens een nationaal comité te Brussel stonden er vandaag twee grote punten op de agenda:

 • De ACLVB-afgevaardigden spraken zich uit over een sociaal-liberale visie op sociale zekerheid.
 • Nationaal secretaris Olivier Valentin werd herbevestigd voor een mandaat van vier jaren.

Volgens artikel 35 van de statuten van ACLVB vindt de herbevestiging van de nationaal secretarissen om de 4 jaar plaats. Olivier Valentin zal dus ook de komende vier jaar als nationaal secretaris zetelen in de Nationale Arbeidsraad.

In voorbereiding van dit nationaal comité werden de ACLVB-leden ook vooraf geconsulteerd tijdens zonale overlegplatformen over diverse thema’s binnen de sociale zekerheid.
De ACLVB ziet een verhaal van rechten en plichten en roept op tot verantwoordelijkheid bij alle actoren, willen we onze sociale zekerheid solide, betaalbaar en gedragen houden.

 • De sociale partners zien toe op:
  • het financiële en sociale draagvlak van onze sociale zekerheid
  • het evenwicht tussen het solidariteits-en het verzekeringsprincipe
   In die zin vraagt de ACLVB dat er dringend concrete uitvoering wordt gegeven aan de verklaring over 75 jaar sociale zekerheid die op 20 december 2019 in het parlement werd uitgesproken.
    
 • De overheid engageert zich verder om:
  • de minimumuitkeringen op te trekken tot aan de armoedegrens
  • de enveloppe welvaartsvastheid te garanderen
  • de loonnormwet te herzien
  • duurzame financieringsbronnen aan te reiken
  • in te zetten op meer controle van allerhande vormen van sociale fraude en de efficiënte begeleiding van werklozen en arbeidsongeschikten.
    
 • De werkgevers staan in voor:
  • kwalitatieve en volwaardige jobs die gelijkstaan met volledige bijdragebetaling
  • de beperking van het gebruik van uitzendarbeid, platformarbeid en contracten van bepaalde duur
  • het vermijden van het gebruik van alternatieve verloningsvormen (eventueel in de vorm van een cafetariaplan) louter als vorm van loonkostbesparing
  • de inzet op preventie en bescherming op het werk en een arbeidsongeschikte werknemer de mogelijkheid te bieden te re-integreren binnen het bedrijf

De sociaal verzekerden beroepen zich op hun rechten, maar voldoen ook aan hun plichten.
Dat betekent dat slechts recht op socialezekerheidsuitkeringen kan bestaan als de toegangsvoorwaarden tot een uitkering werden vervuld en dat om het recht op uitkeringen te behouden de spelregels worden nageleefd. De ACLVB wil ook een positief maatschappelijk beeld van de sociale zekerheid en spreekt over ‘vangnet’ in de plaats van ‘hangmat’ of werkzoekendenuitkering in plaats van werkloosheidsuitkering.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart