banner-protection-sociale.jpg

De ACLVB werkt mee aan je sociale bescherming

18/11/2021 - 14u

Op 22 oktober organiseerde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het online event “Tree of Trust”. De ministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval maakten de balans op van de essentiële rol van de sociale zekerheid tijdens de coronacrisis.

Wat zou er in het afgelopen anderhalf jaar van de samenleving zijn geworden zonder de sociale zekerheid? Denk daarbij aan de gevolgen op het vlak van onze gezondheidszorg, ziekte-uitkeringen, uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid en tijdskrediet.
 

Welke sociale bescherming?

Geen eenvoudige vraag, omdat er nergens een pasklaar antwoord of een universeel erkende definitie over bestaat.

Zonder ons te verliezen in de verschillende meningen en formuleringen, is het toch belangrijk erop te wijzen dat de sociale bescherming al
heel lang als mensenrecht werd erkend door de Verenigde Naties en opgenomen is in de artikelen 22 en 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948.

Een van de doelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) met het oog op het bereiken van sociale rechtvaardigheid betreft het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid. In die context is het belangrijk te verwijzen naar de belangrijkste conventie 102 over de minimumnormen van Sociale Zekerheid uit 1952, waar dit recht concreet wordt uitgewerkt. Hierin werd de basis vastgelegd voor negen categorieën van de sociale zekerheid: medische zorgen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, uitkeringen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten, familiale uitkeringen, moederschapsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen voor nabestaanden.

Twee jaar geleden vierde ons land het 75-jarig bestaan van ónze sociale zekerheid. Bij wet van 28 december 1944 kennen wij een wettelijk systeem van verzekering tegen de hogergenoemde sociale risico’s.

Werken aan een passende sociale bescherming voor iedereen is een werk van velen. Het event van de RSZ is tevens ook de aftrap van de campagne ‘Tree of Trust’ waarbij de rijksdienst zich tot iedere burger richt met de boodschap dat de RSZ werkt aan de sociale bescherming van iedereen, en het belang ervan onderstreept. Mooie boodschappen en filmpjes kan je vinden op de website van de RSZ.
Ook bij de ACLVB wordt gewerkt aan deze sociale bescherming. Hoe de Liberale Vakbond meewerkt aan jouw bescherming, lichten we hier toe.

Een dienstverlening voor onze leden, op maat van de vraag en de situatie

Begeleiding bij loopbaankeuzes: wat is de impact op je inkomen en je pensioen later?

Wat?

Je kan bij de ACLVB een pensioenprognose laten maken om te weten vanaf welke leeftijd je met pensioen kan gaan en aan welk pensioenbedrag je je mag verwachten.

Waarom?

Zo’n prognose kan van pas komen als je voor keuzes staat omtrent de combinatie van werk en privéleven. We bekijken met jou ook de gevolgen van andere loopbaanstappen, zoals deeltijds werk, tijdskrediet, een landingsbaan … wat is de weerslag daarvan, nu en later?

Op je vraag kan de ACLVB bovendien loonvoorstellen van werkgevers analyseren en vergelijken, de netto-invloed van een loonsverhoging
nagaan, bruto/netto-simulaties maken, de financiële invloed van een familiale situatie berekenen, …
Alles om jou de verstandigste keuze te laten maken.
 

Stipte uitbetaling van uitkeringen

Welke uitkeringen?

Werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van jeugd- of seniorvakantie, uitkeringen van SWT (het vroegere brugpensioen). Het is weliswaar de RVA die je rechten bepaalt, maar het is de ACLVB als een van de uitbetalingsinstellingen die je dossier behandelt en je de centen bezorgt:

  • we zorgen dat je over alle nodige inlichtingen en documenten beschikt
  • we helpen je bij het invullen van formulieren en dienen je dossier in bij de RVA
  • we lichten je in over de rechten en plichten die je als werkloze hebt
  • we dienen een uitkeringsaanvraag voor je in en zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk je centen op je rekening vindt
  • Rijzen er problemen met de RVA, dan kan je ook bij ons terecht voor advies en bijstand over jouw dossier.

Moeilijk om ter plaatse te komen?

De ACLVB heeft ook geregeld dat je niet steeds naar een ACLVB-kantoor dient te komen om je werkloosheidsdossier te consulteren of om je controlekaart te deponeren.Twee mogelijkheden staan ter beschikking van onze leden:

  • Mijn Werkloosheidsdossier: via deze toepassing kan je je dossier opvolgen. Zo hoef je niet nodig langs te komen bij onze secretariaten als je vragen hebt over je dossier. We geven je een snel en duidelijk overzicht van de stappen die je dossier zal doorlopen. Zo weet je steeds waar je aan toe bent. Aanmelden doe je met je elektronische identiteitskaart.
  • Je elektronische controlekaart: ben je volledig werkloos? Dan kan je gebruikmaken van de elektronische controlekaart. Je uitkering kan nog sneller betaald worden, de kaart is eenvoudig in te vullen en je kan ze niet meer verliezen.

Informatie en ondersteuning bij conflicten

Twijfels bij het bedrag van je ziekte-uitkering? Wordt je beroepsziekte of arbeidsongeval niet erkend?

Onze medewerkers geven je informatie op je vragen en verlenen advies en bijstand. Je situatie wordt onderzocht; we nemen indien nodig contact op met de verantwoordelijke instellingen om de situatie uit te klaren.

Leden die in een geschil verwikkeld zijn, kunnen eveneens rekenen op een deskundige bijstand. Onze interne diensten (plaatselijk, en indien nodig ondersteund door de centrale diensten) nemen al je problemen aangaande sociale zekerheid onder handen. Blijkt een regeling in der minne onmogelijk, dan onderzoeken we of we je belangen kunnen verdedigen voor de arbeidsrechtbank.

Achter de schermen

Ingewikkelde reglementering in alle aspecten van de sociale zekerheid die bovendien onderhevig is aan veranderingen

Of het nu gaat over werkloosheid, vakantie, ziekte, een arbeidsongeval of een beroepsziekte, pensioen, student, schoolverlater of starter … of het gaat over de coronamaatregelen waartoe zeer snel beslist werd, met aanpassingen en verlengingen, al dan niet met terugwerkende kracht: voor de ACLVB is het steeds belangrijk dat de leden degelijk en correct geïnformeerd worden.

Er is een interne werking van ondersteunende diensten die al deze regelgeving, veranderingen en aanpassingen opvolgt en de medewerkers van jouw ACLVB-kantoor op de hoogte houdt van dit ingewikkeld kluwen. Op die manier kan jij bij je ACLVB-kantoor terecht voor een antwoord op je vragen. Onze gespecialiseerde medewerkers informeren je nauwgezet. Zonder deze deskundige hulp dreig je misschien bepaalde tegemoetkomingen te mislopen of niet over alle informatie te beschikken die relevant is voor jouw persoonlijke situatie. Ook onze website is een goede, eerste gids.
 

Belangenverdediging in het sociaal overleg

De sociale zekerheid in België kent voor het werknemersstelsel 7 takken: rust- en overlevingspensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallenverzekering, beroepsziekteverzekering, gezinsbijslag, verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, en jaarlijkse vakantie.

Voor elk daarvan is er een instelling bevoegd, die mee beheerd wordt door de sociale partners. Zij verstrekken daar ook adviezen en aanbevelingen over een wetgevend kader dat betrekking heeft op deze verschillende aspecten: zowel in de algemene thema’s werkloosheid, pensioenen, ziekte, enz., maar ook zeer specifiek wanneer het bijvoorbeeld aspecten betreft gelinkt aan corona en er crisismaatregelen moeten besproken worden.

Sabine Slegers, Nationaal Secretaris bij de ACLVB, en Hugo Van Lancker, hoofd van de dienst sociale zekerheid bij de ACLVB, samen met een team medewerkers, zijn de stem van de Liberale Vakbond in deze beheersorganen van de sociale zekerheid. Ze verdedigen er de rechten en belangen van jou als werknemer of uitkeringsgerechtigde.

En zo is de cirkel rond.
Want het resultaat van dat sociaal overleg wordt door de ondersteunende centrale diensten mee opgepikt; die verwerken het voor de interne medewerkers die ten dienste staan van jou, lid van de ACLVB.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart