banner-reforme-pensions_0.jpg

ACLVB werkt mee aan pensioenhervorming

27/03/2023 - 14u

Wist je dat de ACLVB je belangen verdedigt in heel wat adviesraden in ons land? Bijvoorbeeld als het gaat over je pensioen.

In juni vorig jaar had minister van Pensioenen Lalieux aan de sociale partners gevraagd een advies te verlenen over drie thema’s: de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel, de veralgemening en versterking van de tweede pensioenpijler, en de modernisering van de gezinsdimensies. Nu is het eindelijk zover: de speciaal opgerichte Pensioencommissie binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft op 8 maart haar langverwacht rapport en advies over de pensioenhervorming gepubliceerd. Sabine Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB, en het Advies- en Kenniscentrum Sociale Zekerheid van de ACLVB namen hierbij hun rol op.

Aan de hand van informatie van experten, de Pensioendienst en het federaal Planbureau hebben de sociale partners in de Pensioencommissie een rapport en een advies aangeleverd. Wat zijn de belangrijkste zaken in het advies?

Financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel

Ons pensioenstelsel moet sociaal en financieel haalbaar én houdbaar zijn. De financiering van onze pensioenen moet dus voldoende stabiel zijn. De sociale bijdragen zijn en blijven daarbij de belang- rijkste bron van inkomsten.

We benadrukken dat het pensioenbedrag de levensstandaard na pensionering dient te kunnen handhaven. De sociale partners moeten kunnen waken over de hervormingen en daartoe financiële garanties kunnen vooropstellen die noodzakelijk zijn voor de sociale stabiliteit. De ACLVB vraagt dan ook een versterking van het verzekeringsprincipe en een financiering van de sociale zekerheid door bijdragen op loon.

Tweede pensioenpijler

Het advies herhaalt het belang van een harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden. Voor het vertrouwen in de tweede pensioenpijler hoort de toegang uitgebreid te worden. Verder moet ook gezorgd worden voor transparantie over de opgebouwde reserves. Dat ligt in lijn met de vraag van de ACLVB naar een democratisering van de tweede pensioenpijler.

Modernisering van de gezinsdimensies

De pensioenregeling kent een aantal afgeleide rechten zoals het pensioen als gescheiden huwelijkspartner, het overlevingspen- sioen en het gezinspensioen. Gezinssamenstellingen zijn in onze samenleving nu eenmaal drastisch aan het veranderen, en de huidige regelgeving houdt daar onvoldoende rekening mee, aldus de sociale partners. Ze stellen dan ook een geleidelijke evolutie naar individualisering van de pensioenrechten voor, met een voldoende lange overgangsperiode. Hierbij moet rekening gehouden worden met de genderdimensie, de loopbaanontwikkeling en de mogelijkheid om te voorzien in een overlijdensdekking. Ook de ACLVB dringt aan op een hervorming, met name voor het statuut van de samenwonende. De ACLVB wil eveneens een vrijwaring van het overlevingspensioen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart