Corona: sociale zekerheid

23/03/2020 - 10u

Laatste update: 24/03/2020, 16:00

Op deze pagina:Arbeidsongeschiktheid versus vrijheidsbeperkende maatregelen

De vrijheidsbeperkende maatregelen, die verplaatsingen beperkt tot de strikt noodzakelijke verplaatsingen, zijn van toepassing vanaf woensdag 18 maart tot en met zondag 5 april. Op 5 april zal de situatie opnieuw worden geëvalueerd. Het RIZIV voerde omwille van de vrijheidsbeperkende maatregelen enkele tijdelijke richtlijnen uit die gevolgd moeten worden.

De richtlijnen hebben betrekking op zowel de organisatie van controle van de arbeidsongeschiktheid als op de gebruikte middelen om een goede/tijdige verzending van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid en andere formaliteiten te waarborgen. Deze nota licht u deze nieuwe richtlijnen toe.
 

Nieuw model van getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Het RIZIV heeft een nieuw tijdelijk model opgesteld van getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.[1] Het nieuwe model zal enkel worden gebruikt door de arts bij een telefonisch consult wegens een vermoeden van besmetting met COVID-19.

De arts zal dit getuigschrift per post of per e-mail naar u versturen. Het is de bedoeling dat u, de e-mail van uw behandelende arts met in bijlage de pdf getuigschrift van arbeidsongeschiktheid forward naar uw ziekenfonds. De datum van het opsturen van de e-mail  door de behandelende arts is van belang .

Heeft u het getuigschrift via de post ontvangen, dan kunt u een foto of een scan van het getuigschrift doorsturen naar uw ziekenfonds.

Opgelet! Voor periodes van arbeidsongeschiktheid die geen verband houden met een vermoeden van corona wordt verder het gewone document vertrouwelijke gebruikt. Het nieuw model van getuigschrift is ook niet bestemd voor de werkgever. Het bevat namelijk gegevens over uw aandoening, terwijl een attest bestemd voor de werkgever geen enkele verwijzing naar de ziekte mag bevatten.

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties. Zij factureren rechtstreeks aan het ziekenfonds. Patiënten betalen niets.
 

Middelen om een goede verzending van formaliteiten te waarborgen

In principe moeten getuigschriften van arbeidsongeschiktheid via post (of via afgifte tegen ontvangstbewijs) worden verstuurd naar het ziekenfonds. Gezien de vrijheidsbeperking zal, vanaf 18 maart tot en met 5 april, ook een verzending per e-mail van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (d.i. document vertrouwelijke) aanvaard worden op voorwaarde dat duidelijk de identiteit van de arts (naam, voornaam en RIZIV nummer) en de identiteit van de patiënt (naam, voornaam en rijksregisternummer) wordt vermeld.

Bevond u zich in de onmogelijkheid om uw getuigschrift binnen de vereiste termijn te verzenden, dan kunt u overmacht inroepen. Het RIZIV heeft gevraagd om de overmacht met gezond verstand te beoordelen, rekening houdend met de context.

Een verzending per mail is ook mogelijk voor de andere administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw dossier. Zoals bijvoorbeeld het inlichtingsblad-luik gerechtigde en het aanvraagformulier.
 

Controle arbeidsongeschiktheid

Alle geplande contacten met adviserende artsen[2] en niet-artsen in de periode 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020 worden geannuleerd. Die geplande contacten mogen vervangen worden door: teleconsultatie[3] door de adviserende arts of een fysieke consultatie op een later datum.

Alle beslissingen enkel genomen op basis van teleconsultatie zullen steeds als uiterlijke einddatum 31 december 2020 hebben.

Teleconsultatie kan nooit leiden tot een beslissing einde arbeidsongeschiktheid. Dergelijke beslissing kan enkel genomen worden na een fysieke consultatie door de adviserende arts.

 

[2] Een adviserend arts staat onder andere in voor de erkenning van de arbeidsongeschiktheid of verlening van de arbeidsongeschiktheid.

[3] Telefonische consultatie/videoconferentie.

Pensioenmaatregelen en Corona

Om de strijd tegen Corona te ondersteunen heeft de huidige minister van pensioenen twee voorstellen gelanceerd.

Ontwerp 1 : grenzen toegelaten arbeid

Indien een gepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft, zijn geen grenzen meer van toepassing op het eigen pensioen. Dit is ook het geval indien een loopbaan van 45 voltijdse jaren bereikt werd op de ingangsdatum van het pensioen. In alle andere gevallen zijn de normale grenzen van toegelaten arbeid van toepassing (dus ook bij een overlevingspensioen voorbij de wettelijke pensioenleeftijd).

Minister Bacquelaine ontwierp een KB waardoor activiteiten in kader van de bestrijding van Corona (verpleegkundigen, artsen, gezondheidswerkers, …) echter niet in aanmerking zullen worden genomen bij de berekening van de grenzen van toegelaten arbeid. Het (overlevings)pensioen zou zo niet worden verminderd naar aanleiding van deze activiteiten.
 

Ontwerp 2 : cumulatie pensioen en werkloosheidsuitkering

Zodra een eigen rustpensioen (alleenstaande of gezin) wordt genoten, kunnen er normaal gezien geen uitkeringen meer zijn in kader van de werkloosheid. In geval van een overlevingspensioen kan gedurende maximaal 12 maanden een cumulatie plaatsvinden. Maar het KB-ontwerp van minister Bacquelaine zou het wel mogelijk maken om uitzonderlijk, gedurende de pandemie, een uitkering tijdelijke werkloosheid te combineren met een pensioen.

Opgelet: Deze regelingen zijn nog niet effectief verschenen in het Staatsblad. We kunnen de geldigheid ervan dus nog niet met zekerheid bevestigen.

Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Klik hier voor meer informatie.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart