De ‘uitkering zorgsector’: voor werklozen die het werk hervatten in de zorgsector

20/12/2022 - 14u

Om het personeelstekort in de zorgsector op te vangen, wordt aan bepaalde werklozen die het werk hervatten in de zorgsector, een nieuwe, ‘aanvullende’ werkloosheidsuitkering toegekend.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 september 2022 tot en met 31 maart 2023. De uitkering zorgsector is vergelijkbaar met de uitkering ‘knelpuntberoep’ of ‘interregionale mobiliteit’, die we reeds toelichtten in de Vrijuit van september-oktober 2022.

Te vervullen voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ‘uitkering zorgsector’ moet je cumulatief enkele voorwaarden vervullen. Ten eerste moet je in de loop van de 4 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling, minstens 78 volle of halve uitkeringen hebben genoten als volledig werkloze. Twijfel je of je voldoende uitkeringen hebt genoten? Dan bekijkt de ACLVB dit samen met jou.

Een tweede voorwaarde is, dat je het werk hervat als loontrekkende in de zorgsector. Met zorgsector bedoelt men de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap, en kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Ook de diensten voor contactopsporing en de vaccinatiecentra worden gerekend tot de zorgsector.

Een derde voorwaarde is dat je arbeidsovereenkomst minstens één maand bedraagt, te rekenen van datum tot datum. Tot slot gelden nog enkele randvoorwaarden. Zo kan je de ‘uitkering zorgsector’ slechts één keer genieten gedurende je volledige beroepsloopbaan en mag je in de laatste 6 maanden vóór de werkhervatting niet in diezelfde onderneming of ondernemingsgroep hebben gewerkt.

Periode van toekenning en bedrag

De uitkering wordt toegekend gedurende een maximale periode van drie maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst waarvoor je de uitkering aanvraagt.

Het dagbedrag van de uitkering stemt overeen met 25% van het dagbedrag dat je zou ontvangen als volledig werkloze tijdens de eerste 6 maanden. Een specifieke berekeningswijze wordt toegepast indien je inschakelingsuitkeringen genoot. De uitkering zorgsector is dus een uitkering die je ontvangt als extraatje bovenop het loon uit je tewerkstelling.

Aanvraag en betaling

De aanvraag gebeurt met het formulier C250, dat je terugvindt op onze website of de website van de RVA.

Bezorg ons het formulier samen met een kopie van je arbeidsovereenkomst, zodat we je dossier kunnen samenstellen. Neem hiervoor tijdig contact op met een ACLVB-kantoor. Je volledige dossier moet binnen de 2 maanden na de aanvang van je tewerkstelling bij de RVA zijn.

Je zal vervolgens op het einde van elke kalendermaand waarvoor je aanspraak maakt op de uitkering, een vergoedingsformulier C250.1 moeten invullen. Aan de hand van dit formulier zullen wij je uitkering betalen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart