Het begrotingsakkoord: wat is de impact op jou als werkloze?

18/11/2021 - 13u

De federale regering heeft op 12 oktober 2021 een akkoord bereikt over de begroting voor 2022. Het gaat naast de begroting zelf ook over de energiefactuur, hervormingen op de arbeidsmarkt, hervormingen in de sector arbeidsongeschiktheid en investeringen.

Net zoals dat het geval was voor het regeerakkoord, zijn de verschillende maatregelen vaak erg vaag en vereisen de meeste verder overleg. We wachten nog op de verdere uitwerking en de concrete timing, maar vatten al enkele nieuwigheden met betrekking tot de arbeidsmarkt - sector werkloosheid voor je samen.

De regering streeft ernaar om een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen tegen 2030. Het gehele regeringsbeleid wordt erop gericht, dus het is niet onverwacht dat de maatregelen in verband met de arbeidsmarkt een groot deel van het akkoord omvatten. Allereerst zullen
de Gewesten een grotere autonomie krijgen m.b.t. de beschikbaarheid van werklozen. Meer informatie ontbreekt hierover.

Ten tweede heeft de regering veel aandacht voor de knelpuntberoepen. Langdurig werklozen (> 1 jaar) die aan de slag gaan in een knelpuntberoep, zullen een deel van hun werkloosheidsuitkering een tijdlang kunnen combineren met hun nieuwe job. Er is sprake van 25 procent en dat gedurende een periode van drie maanden. Op die manier hoopt de regering ook een antwoord te bieden op het grote aantal openstaande vacatures bij knelpuntberoepen. Deze mogelijkheid staat evenwel slechts eenmaal open gedurende de ganse loopbaan, en de effectiviteit van de maatregel zal na één jaar geëvalueerd worden.

Ten derde wil de federale regering een betere samenwerking tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië om de knelpuntvacatures in ons land
in te vullen. De langdurig werkzoekende (> 1 jaar) die een passende vacature in een andere regio aanvaardt, zal 25% van zijn/haar werkloosheidsuitkering uit de eerste periode kunnen behouden gedurende 3 maanden. Deze maatregel zou gelden tot eind 2023.

Vervolgens werd beslist dat de plafonds voor de cumulatie van enerzijds werkloosheidsuitkeringen en anderzijds gewestelijke premies
voor het slagen voor een opleiding in een knelpuntberoep of de ontvangen opleidingsinkomens, zullen worden verhoogd. Er werden voorlopig geen exacte cijfers/modaliteiten toegevoegd die meer informatie zouden kunnen verschaffen.

Tot slot wil de regering ook een hervorming van de activering voor tijdelijk werklozen. In overleg met de regio’s wil men komen tot het sneller kunnen aanbieden van gepaste opleidingen aan intensief tijdelijk werklozen. Dit doet geen afbreuk aan bestaande of toekomstige opleidingsverplichtingen van de eigen werkgever of zijn mogelijkheid om werknemers op korte termijn terug aan het werk te zetten.

Er komt ook een hervorming van het ontslagrecht aan, waarbij de opzegperiode gebruikt zal kunnen worden om mensen al op te leiden voor een andere job. Daarnaast bevat het akkoord o.a. plannen om ziektedagen zonder ziektebriefje mogelijk te maken, langdurige arbeidsongeschiktheid aan te pakken, nachtwerk in de e-commerce soepeler te maken, het nettoloon van de werknemers te verhogen, flexibel werken te bevorderen, in te zetten op opleiding en bijscholing van werknemers, enzovoort. De maatregelen moeten de komende weken en maanden nog verder uitgewerkt worden. Zolang ze niet in wetteksten zijn gegoten, zijn ze dus nog niet van toepassing.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart