banner-pensioenhervorming_1.jpg

Langverwachte advies en rapport over de pensioenhervorming

10/03/2023 - 13u

Het is eindelijk zover. Het langverwachte advies en rapport over de pensioenhervorming werd op 8/03/23 gepubliceerd door de Nationale arbeidsraad (NAR). Dit kwam er naar aanleiding van de adviesaanvraag van minister Lalieux in juni 2022. Er werd aan de sociale partners gevraagd  om een advies te geven over drie thema’s. Meer bepaald de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel, de veralgemening en versterking van de tweede pensioenpijler en de modernisering van de gezinsdimensies.    

Om tot het advies en rapport te komen werden  verschillende experten geraadpleegd  over de thema’s. Er werden hoorzittingen gehouden door academici. Daarnaast werden cijfergegevens ter beschikking gesteld door de administratie van  onder andere de pensioendienst en het federaal planbureau. Op basis van deze informatie stelde de Nationale arbeidsraad (NAR) en de centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) een rapport op.

Op basis van het rapport hebben de sociale partners hun advies opgesteld. We hernemen de belangrijkste zaken uit het advies. Om de sociale en financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te garanderen moet de financiering voldoende stabiel en solide zijn door de sociale bijdragen als belangrijkste bron te behouden. Het is hierbij van belang te onderstrepen dat het pensioenbedrag de levensstandaard na pensionering moet kunnen handhaven. De sociale partners moeten kunnen waken over de hervormingen en moeten hiervoor financiële garanties kunnen vooropstellen die noodzakelijk zijn voor de sociale stabiliteit. Dit komt overeen met de vraag van de ACLVB naar een versterking van het verzekeringsprincipe en naar een financiering van de sociale zekerheid door bijdragen op loon.

Het advies  herhaalt het belang van een  harmonisering van  de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden. Voor het vertrouwen in de tweede pensioenpijler is het  noodzakelijk om de toegang uit te breiden. Verder moet er ook gezorgd worden voor transparantie over de opgebouwde reserves. Dit ligt in lijn met de vraag van de ACLVB naar een democratisering van de tweede pensioenpijler.

De pensioenregeling kent een aantal afgeleide rechten zoals het pensioen als gescheiden huwelijkspartner, het overlevingspensioen en het gezinspensioen. In het kader van de gezinsdimensies wijzen de sociale partners erop dat dit onvoldoende rekening houdt met de moderne gezinsorganisatie. Er wordt dan ook een geleidelijke evolutie naar individualisering van de pensioenrechten voorgesteld met een voldoende lange overgangsperiode. Hierbij moet rekening gehouden worden met de genderdimensie , de loopbaanontwikkeling en de mogelijkheid om te voorzien in een overlijdensdekking. Ook de ACLVB wil een hervorming, met name voor het statuut van de samenwonende. De ACLVB wilt eveneens een vrijwaring van het overlevingspensioen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart