banner-conge.jpg

Niet al je verlofdagen kunnen opnemen? Binnenkort kan je ze overdragen

20/04/2023 - 14u

Vanaf 2024 mogen werknemers die niet al hun dagen wettelijke vakantie konden opnemen tegen 31 december van het vakantiejaar, die dagen in bepaalde gevallen overzetten naar de 24 daarop volgende maanden. De ACLVB had deze maatregel een tijd geleden verdedigd binnen de Nationale Arbeidsraad. Het Koninklijk Besluit werd nu gepubliceerd.

Het lukt werknemers niet altijd om alle wettelijke vakantiedagen in de loop van het kalenderjaar op te nemen, bijvoorbeeld bij een zwangerschapsverlof. De niet opgenomen verlofdagen gaan dan gewoon verloren. Zoiets is binnenkort verleden tijd, want het wordt mogelijk om je wettelijk verlof over te dragen naar de volgende twee jaar, dus naar de 24 maanden volgend op het vakantiejaar.

Aanpassing

Concreet gaat het om een aanpassing van de Belgische wetgeving aan een Europese richtlijn uit 2003 over de organisatie van de arbeidstijd. In 2016 had Europa België op de vingers getikt omdat het het recht op vier weken rust per jaar voor elke voltijds werken de Europeaan onvoldoende garandeerde. De Liberale Vakbond heeft daarom in de Nationale Arbeidsraad aangedrongen op een wijziging: de overdracht van niet-opgebruikte wettelijke verlofdagen bij bepaalde gevallen van werkonderbreking. Op 21 december 2021 is hierover een advies uitgebracht en nu is er eindelijk het Koninklijk Besluit, dat intussen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Kalender

Het Koninklijk Besluit is op 1 januari 2023 in werking getreden voor de opbouw van de wettelijke vakantiedagen in het volgende jaar. De regel zal daadwerkelijk van kracht zijn vanaf 1 januari 2024 (rechten opgebouwd in het vakantiedienstjaar 2023), en het is dus vanaf 1 januari 2025 dat een werknemer meer dan 4 weken wettelijke vakantie zal kunnen opnemen in eenzelfde kalenderjaar.

Voorwaarden

Overdracht van vakantiedagen zal enkel kun- nen in de volgende gevallen van arbeidsonderbreking:

  • arbeidsongeval en beroepsziekte
  • gewone ziekte of ongeval
  • moederschapsrust of vaderschapsverlof (artikel 39 van de arbeidswet)
  • geboorteverlof (wet op de arbeidsovereenkomsten)
  • adoptieverlof
  • profylactisch verlof
  • pleegzorgverlof (artikel 30 quater van de wet op de arbeidsovereenkomsten)
  • pleegouderverlof (artikel 30 sexies van de wet op de arbeidsovereenkomsten)

Als het wettelijk verlof om andere redenen niet kon worden opgenomen, is er geen mogelijkheid tot overdracht.

Vakantiegeld

Zoals voorheen worden niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen vóór 31 december van het vakantiejaar uitbetaald, ook als ze zijn overgedragen. De berekening van het loon voor de niet-opgenomen dagen gebeurt op basis van het loon van de maand december van het vakantiejaar. Voor arbeiders verandert er ook niets aan de manier waarop het vakantiegeld wordt uitbetaald. Zij behouden het volledige bedrag van hun vakantiegeld dat zij reeds eerder in het jaar van de vakantiekas of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie hebben ontvangen.

Schorsing van wettelijke vakantie

Een andere wijziging die naar verwachting binnenkort in werking zal treden (ze moet nog gepubliceerd worden), is de schorsing van het wettelijk verlof in geval van ziekte van een werknemer.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart