banner-duurzame-ontwikkeling-sdg.jpg

Unaniem advies over de omzetting van SDG’s in België

20/02/2020 - 10u

Een unicum voor de sociale partners, een kans voor een duurzame, inclusieve en welvarende samenleving

Op 25 september 2015 namen de Verenigde naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aan. Dit programma hield 17 globale ‘Sustainable Development Goals (SDG’s) in, die onderverdeeld werden in 169 sub-doelstellingen. België heeft zich er destijds toe verbonden om deze doelstellingen, die zowel sociale, milieugerichte, economische als institutionele aspecten bevatten, te halen.
 

Sociale partners willen bijdragen aan de implementatie politiek rond duurzame ontwikkeling

Op 19 februari hebben de NAR en de CRB een belangrijk unaniem advies gesloten over de implementatie van deze SDG’s in België. Dit advies stelt bepaalde indicatoren voor, waardoor het mogelijk wordt om de Belgische vooruitgang te kunnen monitoren en aldus een adequate evaluatie van de vooruitgang ervan te houden. Het advies stelt eveneens voor bepaalde SDG’s een ambitie naar voren die volgens de sociale partners door België gehaald zou moeten worden.

Via dit advies hebben de sociale partners enerzijds willen bijdragen aan de implementatie van de politiek rond duurzame ontwikkeling en anderzijds zelf een centrale rol spelen in de uitwerking van het federaal plan rond duurzame ontwikkeling. Dit plan zal de concrete maatregelen en acties bevatten die op federaal niveau genomen zullen moeten worden opdat België haar internationale, Europese en eigen engagementen kan nakomen. Sinds 2009 is er echter geen federaal plan rond duurzame ontwikkeling meer aangenomen. In die optiek dringen de sociale partners aan op de noodzaak van een nieuw plan, opdat België een coherente en efficiënte politiek hieromtrent kan voeren.
 

Opportuniteit om onze eisen rond tewerkstelling, opleidingen, verloning en waardige arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten

Verschillende van deze engagementen gaan rechtstreeks over de tewerkstelling in België. Zo voorziet doelstelling 8.5 om, vanaf nu tot 2030, te voorzien in een volledige productieve tewerkstelling en iedereen een waardig werk te bieden, mét gelijk loon voor gelijkwaardig werk. Doelstelling 8.6 voorziet bijvoorbeeld in een substantiële vermindering van het aantal jongeren zonder diploma of werk. De ACLVB heeft ook bijzondere aandacht voor de maatregelen die kunnen genomen worden vanuit SDG 8.8, dat gaat over de bescherming van de arbeidsrechten en veilige en gezonde werkomgeving moet bevorderen voor alle werknemers en meer algemeen voorziet in waardige jobs en een afdoende bescherming voor het geheel van werknemers. Het is in dit opzicht vanzelfsprekend dat dit belangrijke doelstellingen vormen voor de ACLVB en dat deze doelstellingen een opportuniteit vormen om onze eisen rond tewerkstelling, opleidingen, verloning en waardige arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.

De ACLVB is verheugd dat de sociale partners actief betrokken worden in de praktische omzetting van deze doelstellingen. Dit is des te positiever, aangezien het een unicum is dat sociale partners dermate vroeg in de implementatie van deze SDG’s en bij uitbreiding duurzame ontwikkeling worden betrokken. We zullen deze kans dan ook met twee handen grijpen om een toegevoegde waarde te kunnen bieden en om ook op deze manier onze beleidsvoorstellen naar voren te schuiven om te komen tot een duurzame, inclusieve en welvarende samenleving. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart