Agenda 2030 – Vakbonden houden een wakend oog!

04/10/2017 - 09u

1ste Belgische rapportering over de Agenda 2030

België stelde in juli 2017 tijdens een High Level Political Forum van de Verenigde Naties in New York een evaluatierapport voor over de inspanningen die ons land doet om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Met de realisatie van de 17 doelstellingen is het de bedoeling tegen 2030 wereldwijd extreme armoede te bannen en onze planeet te beschermen. Het rapport is het resultaat van een grondig en participatief proces, waarbij de federale overheid, de deelstaten en een groot aantal middenveld organisaties, waaronder de ACLVB, nauw betrokken waren. 43 andere landen, waaronder, behalve België, 9 lidstaten van de Europese Unie, hebben hun National Voluntary Reviewrapporten voorgesteld op dit Forum.
 
België behoort tot de eerste groep van VN-lidstaten die aan de internationale gemeenschap een eerste evaluatierapport, de zogenaamde Vrijwillige Nationale Doorlichting (National Voluntary Review), voorstellen. Het Belgische rapport, “Pathways to sustainable development” toont aan dat ons land,  twee jaar na het vastleggen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2015, al op heel wat domeinen initiatieven en verwezenlijkingen kan aantonen.
 

Brede consultatie

België hecht bijzonder veel belang aan de uitvoering van de Agenda 2030. Het rapport is het resultaat van een intensief en inclusief proces tussen de federale overheid en de deelstaten, waarbij een groot aantal actoren betrokken waren. Het rapport gaat eerst in op de Belgische institutionele structuur inzake duurzame ontwikkeling en geeft voor alle 17 SDG’s een opsomming van de belangrijkste initiatieven, zowel intern-Belgisch als in ons extern beleid.
 
Tegelijk benadrukt het Belgische rapport ook de verwachting van het maatschappelijk middenveld naar verdere inspanningen toe, bijvoorbeeld op het vlak van levenslang leren, meer aandacht aan personen met een risico op armoede, water- en luchtkwaliteit, energie-intensiteit en hernieuwbare energie. De brede betrokkenheid bij de opmaak van het rapport heeft bijgedragen tot een sterkere bewustwording bij een hele reeks actoren over de eigen rol in deze globale agenda. Zie meer.
 

Rol van de vakbonden

De vakbonden, o.m. via hun rol in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) waakten over het goed verloop van de Agenda 2030 et hebben Waardig Werk, met aandacht voor de sociale dialoog, de sociale bescherming en de arbeidsrechten hoog op de agenda geplaatst.

Verder hebben de 3 Belgische vakbonden samengewerkt met het Internationaal Vakverbond( IVV) om een schaduw-rapport op te maken over de Belgische vooruitgang inzake de Agenda 2030.

Wij hebben vastgesteld dat België goed scoort op het vlak van transparantie en consultatie, maar dat er momenteel geen apart debat rond het thema van de Agenda 2030 op niveau van de sociale dialoog tussen de sociale partners bestaat. Wij vragen specifiek aandacht van de Belgische overheid voor doelstelling 8 aangaande Waardig Werk en doelstelling 10 aangaande meer gelijkheid.

In het kader van de Agenda 2030, heeft de overheid targets en indicatoren geselecteerd voor de uitvoering, opvolging en evaluatie van het nationaal- en buitenlandbeleid. Wij zullen erover waken dat de overheid zich houdt aan de genomen engagementen.
 

Overgaan tot actie!

Inderdaad, voor de ACLVB mag het niet bij mooie beloftes blijven. Wij willen onze vakbondsafgevaardigden aanmoedigen om het SDG-verhaal uit te dragen tot in (de overlegorganen van) de onderneming. Hiertoe hebben wij recent een zeer productieve studiedag gehouden met de ACLVB vakbondsafgevaardigden bij het bedrijf TomTom, waarbij de link gelegd werd tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en de toepassing van de SDG’s op de werkvloer.
 

Geen eindpunt

Het Vrijwillige Nationale Doorlichtingrapport is zeker geen eindpunt. Het is een vertrekpunt, een benchmark die zal helpen bij de verdere uitvoering van de SDG’s in en door België en die zal toelaten lacunes beter te identificeren en middelen in te zetten daar waar ze het meeste impact hebben.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart