banner-ilo-2023.jpg

111de Internationale Arbeidsconferentie afgesloten met hoogtepunt voor België!

20/06/2023 - 11u

Op 16 juni is de 111de Internationale Arbeidsconferentie afgesloten met de adoptie van een nieuwe aanbeveling rond kwaliteitsvolle stageplaatsen! Deze nieuwe internationale arbeidsstandaard biedt een duidelijke definitie van wat een stageplaats is, en specificeert ambitieuze normen voor kwaliteitsvolle stageplaatsen, met inbegrip van rechten en bescherming voor stagiaires.

De conclusies rond de algemene discussie aangaande een Rechtvaardige Transitie werden ook geadopteerd. De afgevaardigden keurden de IAO-richtlijnen voor een rechtvaardige transitie goed, gericht op ecologisch duurzame economieën en samenlevingen als basis voor de beleidsmakers.

Voorts zijn de conclusies rond arbeidsbescherming gericht op sociale bescherming in een veranderende wereld van werk ook goedgekeurd. De aangenomen resolutie stippelt een weg uit naar een meer inclusieve, adequate en effectieve arbeidsbescherming voor alle werknemers. Veel aandacht ging naar beperking van arbeidsuren, minimumlonen en voldoende bescherming van werknemers. Nationaal secretaris Olivier Valentin: “Sociale bescherming is noodzakelijk om de transitie van informele naar formele tewerkstelling te maken. Er kan geen universele vrede zijn zonder sociale rechtvaardigheid.”

Naast de cases van 24 landen met een zware schending van arbeidsrechten die de commissie voor applicatie van standaarden (CAS) besprak, keken ze ook naar het rapport rond gendergelijkheid op het werk. Ze riepen op om alle vormen van discriminatie uit te roeien, met garanties op zwangerschapsverlof en rechten van werknemers met familiale verantwoordelijkheden.

Als hoogtepunt voor België overhandigde federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne de Belgische ratificatie van Conventie 190 betreffende de “uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk” aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Nationaal Secretaris, Sabine Slegers: Wij zijn trots dat de ACLVB deel kon uitmaken van dit proces!” 

Op 14 en 15 juni ging de World of Work Summit door, met als thema "Sociale rechtvaardigheid voor iedereen". Kwesties zoals sociale rechtvaardigheid, waaronder het voorstel voor een wereldwijde coalitie voor sociale rechtvaardigheid, werden besproken, met de focus op ongelijkheid en informaliteit, het creëren van gelijke kansen, levenslang leren, sociale bescherming en manieren om handel, duurzame ontwikkeling en mensen- en arbeidsrechten te bevorderen.

Tijdens de Conferentie hebben wij ook de gelegenheid gehad om de ACLVB/vzw BIS partnerorganisaties te ontmoeten en konden wij kennis uitwisselen over het belang van de IAO conferentiethema’s op hun nationale context en synergie-acties met onze programmawerking.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart