Belast ook inkomen uit vermogen progressief

07/10/2017 - 10u

ACLVB brengt een eerlijk fiscaal verhaal

Dankzij belastingen genieten we onder andere van kwaliteitsvolle onderwijs- en zorgmogelijkheden, openbare infrastructuur en wordt onze veiligheid gewaarborgd. Jammer genoeg wordt niet iedereen verhoudingsgewijs belast. De roep naar rechtvaardig en eerlijk verdeelde belastingen klinkt steeds luider. Volgens cijfers van de Nationale Bank bezitten de 10% rijkste Belgen 44% van het netto-vermogen. Benjamin Franklin wist het 300 jaar geleden al: ‘Honesty is the best policy’.
 

De bal ligt in het kamp van de regering en parlement

Deze regering mist echter de politieke moed om de krijtlijnen voor een eerlijke vermogensfiscaliteit uit te stippelen. Arbeid blijft nog steeds te sterk belast en vermogen blijft grotendeels buiten schot.

De ACLVB tekent, samen met de andere vakbonden, al een tijdje protest aan. De Liberale Vakbond wil nu een stap verder gaan en komt met een eigen eerlijk fiscaal verhaal naar buiten: een progressieve duale inkomstenbelasting. Toegegeven, de titel leest wat moeilijk maar de rekening klopt en een progressieve belasting van arbeid én inkomen uit vermogen is realistisch door de stapsgewijze invoering.

Waarom voegen we dan niet alle inkomsten (uit arbeid en uit vermogen) samen? De belastingdruk wordt volgens ons op die manier nog hoger voor veel mensen, ook voor degenen die slechts beperkte inkomsten uit arbeid of uit vermogen halen. Alle elementen liggen op tafel voor de regering en het parlement om dit verhaal grondig te bestuderen. De bal ligt in hun kamp.
 

Onze progressieve duale inkomstenbelasting heeft vier doelstellingen

Onze benadering wil de Belgische fiscaliteit rechtvaardiger maken, de lasten op arbeid langs werknemerszijde verlagen, het niveau van de overheidsinvesteringen in België verhogen en de financiering van onze sociale zekerheid niet verder onder druk zetten.

Meer zelfs, onrechtstreeks zal dit via de genomen maatregelen (economische groei via overheidsinvesteringen en verhoging van de koopkracht) een positieve impact hebben.
 

Minder lasten op arbeid

De belastingbrief zal twee luiken bevatten: een luik A waar alle inkomsten uit arbeid en vervangingsinkomsten worden belast tegen een progressief tarief en een apart luik B waar alle inkomsten uit vermogen worden verzameld die ook aan een progressief tarief onderworpen worden, zij het afzonderlijk van de inkomsten uit arbeid.

In het Scandinavisch systeem van een ‘dual income tax’ is inkomen uit vermogen onderworpen aan een vlaktaks. De ACLVB wijkt hiervan af omdat dit op zich onrechtvaardig is. Iemand die 2.000 euro inkomsten uit vermogen heeft, wordt procentueel evenveel belast als iemand met 50.000 euro inkomsten.

De extra inkomsten uit vermogen worden gebruikt om te sleutelen aan de belastingschijven van de huidige personenbelasting. Ten eerste wil ACLVB de 40%-schijf verbreden zodat de belastingdruk op arbeid daalt en werkenden netto meer overhouden. Ten tweede zet het voorstel van ACLVB volop in op een verhoging van de belastingvrije som tot het niveau van het leefloon, een maatregel waarvan quasi alle Belgen kunnen genieten en de lagere inkomens verhoudingsgewijs nog het meest.
 

Een bredere belastbare basis voor inkomen uit vermogen

Het basisprincipe is dat alle inkomsten uit vermogen worden belast: alles wat vandaag reeds onder de roerende voorheffing van 30% valt zoals dividenden en inkomsten uit obligaties, inkomsten uit royalty’s en patenten, derivaten, maar ook meerwaarden op aandelen, aandelenfondsen en tevens de reële huurinkomsten, zaken die vandaag niet of slechts zeer beperkt belast worden.

Al deze inkomsten worden samengeteld en belast volgens vier progressieve schijven: 25 %, 30 %, 35 % en 40 %. De schijven van 35 en 40% zullen betrekking hebben op de inkomsten uit vermogen van de respectievelijk 10% en 5 % rijkste Belgen. Deze progressiviteit vormt de kern van onze invulling van fiscale rechtvaardigheid die nu totaal ontbreekt in de vermogensfiscaliteit.

De ACLVB maakt wel enkele uitzonderingen op de vier schijven. Zo zijn spaarboekjes en meerwaarden op de verkoop van aandelen van kleine ondernemingen onderhevig aan een lager, forfaitair tarief van 15%. De ACLVB vindt deze uitzondering noodzakelijk om de kleine spaarder en kleine ondernemer te vrijwaren, zonder opnieuw een fiscale koterij in het leven te roepen.

Een tweede maatregel om kleine spaarders en beleggers te ontzien, is een beperkte vrijstelling voor inkomsten uit vermogen, voor iedereen. Er geldt dan een algemene vrijstelling op een eerste schijf van inkomsten uit vermogens van 940 euro, analoog aan de toekomstige vrijstelling op inkomsten uit spaarboekjes.

Een derde sociaal beschermende maatregel zijn de pensioenfondsen die vrijgesteld worden. De achterliggende idee is dat sparen via de tweede en derde pijler voor veel mensen een noodzakelijk aanvulling is op hun bescheiden pensioen.
 

Realistische implementatie van het systeem door een ‘dry run’

De eerste twee jaren worden nog geen bijkomende belastinginkomsten ontvangen maar belastingplichtigen zullen wel verplicht worden om alle inkomsten uit vermogens aan te geven via hun belastingaangifte. In het vakjargon noemt men dit een ‘dry run’. Door deze manier van werken, krijgt men zicht op de precieze grensbedragen en vanaf wanneer welk percentage kan toegepast worden. In tegenstelling tot het fiscaal beleid van de regering, wil de ACLVB immers doordacht en vertrekkend vanuit een objectiveerbare grondslag, het systeem invoeren.
 

6,1 miljard extra om de koopkracht te verhogen en te investeren in infrastructuur

Deze nieuwe belasting wordt geïnd via een verrekenbare vordering in plaats van een bevrijdende voorheffing. Een vast tarief van 30 % wordt doorgestort aan de schatkist. Op het einde van de rit wordt dan berekend in welke schijven de belastingplichtige terecht komt en of de persoon in kwestie terugkrijgt of moet bijbetalen.

De totale meeropbrengst op kruissnelheid zal 6,1 miljard euro bedragen. Met de opbrengsten, wil de ACLVB in eerste instantie de lasten op arbeid doen dalen. Het fiscaal verhaal van de ACLVB betekent dus een verhoging van de koopkracht.

Een verbreding van de inkomensschijf van 40% voor arbeid met 8.000 euro, levert een maximaal belastingvoordeel op tot 400 euro per jaar. Een verhoging van de belastingvrije som tot 10.829,18 euro, de hoogte van het leefloon, zou jaarlijks een maximaal voordeel tot 511 euro opleveren. Alles samen zou dit neerkomen op maximaal 911 euro belastingvoordeel per jaar, of een stijging van het nettoloon van een werknemer van ongeveer 75 euro per maand.

Met de opbrengsten van de progressieve duale inkomstenbelasting voorziet de ACLVB niet enkel in een verhoging van de koopkracht , maar ook in een budget van bijna 1,9 miljard euro om het niveau van overheidsinvesteringen op te krikken. Deze zouden op korte termijn bijkomende economische groei voortbrengen en, nog belangrijker, het groeipotentieel en de productiviteit van de Belgische economie op langere termijn versterken. Dit is noodzakelijk in functie van de financiering van de sociale welvaartstaat in het licht van de vergrijzing.
Bovendien zou dit ook ten goede komen aan de private investeringen, het milieu en het welzijn van de burgers. Ook wordt een buffer van 500 miljoen euro aangelegd voor tegenvallende opbrengsten.
 

Zet België op de wereldkaart met eerlijke fiscaliteit

Zeg me dus niet dat er geen alternatieven bestaan. We hebben de rekening gemaakt, op basis van objectieve cijfergegevens en gedetailleerde berekeningen die met de nodige voorzichtigheid gemaakt werden. Een duale inkomstenbelasting bestaat reeds in het buitenland, het progressieve luik voor inkomen uit vermogen ontbrak alsnog. Waarop wacht de regering om ons op de wereldkaart te zetten en een eerlijk fiscaal verhaal te vertellen in binnen- en buitenland?
 

Mario Coppens
Nationaal Voorzitter

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart