banner-rechtvaardige-fiscaliteit-2023.jpg

Progressieve Dual Income Tax voor een eerlijker belastingstelsel

23/02/2023 - 14u

Drie jaar geleden kondigde de regering-De Croo aan het belastingstelsel te willen hervormen om de lasten op arbeid te verlichten. In maart zou de beslissing moeten genomen worden. Voor de ACLVB een gelegenheid om haar voorstel hierover te actualiseren.

Belastingen zijn beslist nodig voor het goed functioneren van een samenle- ving, maar de belastingdruk voor de Belgische burgers is momenteel te hoog. Sinds 2017 pleiten wij voor een eerlijk, duidelijk, transparant en economisch neutraal Belgisch belastingstelsel: de Progressieve Dual Income Tax. Het principe daarvan is om inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen apart te belasten. Beide zouden progressief worden belast, maar niet tegen dezelfde tarieven. Recent hebben we onze berekeningen een update gegeven. De totale opbrengst van de invoering van deze Progressieve Dual Income Tax zou bijna 6 miljard euro bedragen, een voldoende ruim budget om de belastingdruk voor werknemers sterk te verminderen.

Wat zijn inkomsten uit vermogen?

Inkomsten zoals royalty's, octrooien, meerwaarden op aandelen, beleggingsfondsen en inkomsten uit onroerend goed worden momenteel weinig tot niet belast, en niet op progressieve wijze. Het gaat om inkomens die doorgaans betrekking hebben op de rijkere segmenten van de bevolking. De rijkste 10% van de Belgen bezit 43% van het nettovermogen, de rijkste 5% 30% en de rijkste 1% 12%. Slechts 9,8% van de Belgen bezit aandelen, 3% obligaties en kasbons, en 15% deelnames in beleggingsfondsen.

In de logica van een belastingstelsel dat een rol speelt bij de herverdeling van de rijkdom, zorgt de Progressieve Dual Inco- me Tax, die bestaat uit vier schijven (25%, 30%, 35%, 40%), ervoor dat de hoogste schijven (35% en 40%) betrekking hebben op de inkomsten uit het vermogen van respectievelijk de rijkste 10% en 5% van de Belgen.

Doelstellingen

Het innen van meer inkomsten uit vermogen zal niet alleen de Belgische belastingen billijker maken, maar zal het ook mogelijk maken een begroting vrij te maken waarmee twee belangrijke maatregelen kunnen worden gefinancierd:

  • een verruiming van de tegen 40% belaste inkomensschijf (en dus minder werknemers die tegen 45 en 50% worden belast)
  • een verhoging van het belastingvrije quotum (concreet: verkleining van het verschil tussen bruto en netto)

Daarnaast voorzien we ook een voldoende ruime buffer voor tegenvallende opbrengsten, opdat dit hervormde fiscaal systeem ook in economisch mindere tijden budgetneutraal blijft.

Wat dat laatste betreft, is er inderdaad een marge nodig om een dergelijke hervorming door te voeren. Het hier voorgestelde systeem zou in tien jaar zijn ‘kruissnelheid’ bereiken, maar reeds in het derde jaar zou het een reserve opbouwen om de overheidsfinanciën te beschermen tegen een eventuele daling van de inkomsten.

De Progressieve Dual Income Tax streeft dus vier doelstellingen na die het huidige systeem niet bereikt:

  • belastingheffing op alle vormen van inkomen, ongeacht hun bron
  • economisch  neutrale  belastingheffing, met een uniforme belasting op inkomen; investeerders zullen niet langer worden gemotiveerd door fiscale redenen
  • een eenvoudig systeem dat minder kost- bare belastinginning, meer economische stabiliteit van het systeem en meer rechts- en belastingzekerheid garandeert
  • een verbreding van de belastinggrondslag, waardoor de belastingopbrengsten toenemen en het risico op kapitaalvlucht afneemt

Goed voor de koopkracht

Deze benadering sluit perfect aan bij onze wens om de koopkracht van alle Belgen te versterken. Dankzij deze fiscale hervorming zou het nettoloon van werknemers tot € 1350 kunnen verhogen, ofwel € 112,5 per maand. In een economie als de onze, die sterk afhankelijk is van de binnenlandse consumptie, zal het verkleinen van het verschil tussen bruto- en nettoloon bijdragen tot de groei ervan, wat positief is voor zowel de werkgelegenheid als de sociale zekerheid. Een verhoging van het nettoloon van de werknemers, dat al te zeer onder druk staat door de inflatie en de wet op de loon- norm, zou alle burgers ten goede komen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart